Den gamla tankevärlden

Etiketter

, , ,

Kemal Atatürks sekulära dröm förrådd

Enligt Svt text-TV (2017-06-24, som åberopar CNN) har Turkiet avskaffat evolutionsläran i skolan. Bara en fjärde-del av turkarna tror på den. Hundra år av utvecklings-försök stoppas av aggressiv  religion.

Varför vi är snurriga

Men jag leker gärna med tanken på apan, som tappade svansen och då trillade ned ur trädet och slog i huvudet. Stöten fick kugghjulen därinne att börja snurra.

Då började apan tro på sötvattenshavet däruppe i himlen. Färgen på sjöarna här nere och färgen på himlen är den-samma (spegelbilder), och regnet kommer däruppifrån.

Den gemensamma förhistoriska tankevärld, som jag ser i myterna, innehåller ett Himmelshav. Det har jag skrivit om bl.a. i detta ganska korta och i detta något längre inlägg.

De högsta gudarna är himmelshavets uppenbarelser

Havet var så viktigt för kung Salomo, att han lät koppar-smeden Hiram gjuta en fem meter vid basäng i brons till templet. Det var det största kultföremålet där inne, och kallades helt enkelt havet (1 Kung 7:23). Men himmels-havet, som de främsta av de lägre gudarna framträtt ur, har de troende glömt.

Den högste himmelsguden är identisk med himmels-havet! Varför inte också glömma de andra delarna av skapelseberättelsen? Och glömmer man Gud kan man väl även glömma Kristus och den Helige Ande. Enligt läran är också de identiska med Gud (Joh 10:30). 

Forntidens empiriska naturvetenskap

Det är himlavalvet, det genomskinliga duschmunstycket däruppe, som GT kallar himmel (1 Mos 1:8). På detta välvda munstycke (sin skvättande uppenbarelse?) satte Gud upp himlaljusen, det vill säga sol, måne och stjärnor (1 Mos 1:17).

Det där är inte exempel på religiös tro. Det är tidig och primitiv vetenskap i form av feltolkade observationer!

Vetenskap är egentligen arbetet med att skapa och om-pröva teorier. Omprövning innebär att teorier antas kunna vara felaktiga. I vetenskapen är därför sannhet en hypo-tes, inte en dogm. Fast hypotesen kan vara stark, och kallas då teori.

Vem blir mest retad av detta påstående?

Egentligen är religion ett filosoferande av vetenskaplig typ. Dess sannhet är alltid en hypotes, då de yttersta sanningarna alltid är ouppnåeliga. Det är inte i religionen, utan bara inom vidskepelsen vi hittar absoluta sanningar.

Den filosofiska apan saknar päls

När ovannämnda apa även tappade pälsens hår av skräck över världens hemskheter, blev den filosofisk. Då den insåg att den vetenskapliga hypotesen var klen, formade apan om den till en myt. Sådana är till för att beskriva filosofiskt grubbel (se nedan).

Myternas hav finns kvar lite överallt. Då idén tolkas bok-stavligt blir den helt absurd. Indiens heliga skrifter klar-gör, att det handlar om ett esoteriskt hav, och övriga myter blir logiska och passar ihop med braminernas hav, om vi även ser deras hav som esoteriska.

Den korta länken ovan (och här) ger prov på esoterisk tolkning. Sådant kan räknas som religion. GT’s djup blir då NT’s pléroma, ”fullheten” i vilket allt finns. ”Kristi fullhet” blir synonymt med Guds djup.

Djupa Havet

Följande har jag skrivit förr, men för nytillkomna läsare, som inte vill följa länkarna ovan, klargör det den gamla idén om himmelshavet. Det är en viktig del av den forn-tida tankevärld, som fick GT’s skapare att sätta ordet för gud i pluralis.

Elohim (gudarna) sade: ”Vi skall göra människor som är vår avbild, lika oss” (1 Mos 1:26). Nåväl, skall det vara med flera gudar i skapelseberättelsen, så får vi väl plocka dit dem.

I begynnelsen, när Gud Fader hade gått till jobbet, släppte Gud Moder ut barnen för att leka himmel och jord.

Och jorden/materien var öde och tyst, den saknade tanke och handling. Mörker rådde över Det Stora Djupet, Den Spegelklara Källan, då barnen samlades för att leka över detta Andens Vatten.

Men där började barnen slåss med varandra så att det blixtrade. Och barnen sade: ”Vart det ljust?” I detta ljus såg barnen en spegelbild av sig själva i Sanningens Djup, i den stora Fullheten, i Kaos alla möjligheter.

Och barnen kallade spegelbilden Världen, och barnen sade: ”Hu! Så hemskt! Det där är inte vår bild, det är Det Spegelklara Djupets bild! Hur kan vi tro på en god Fader, när Världen i Hans Andes Djup ser ut så där?”

Om aftonen kom Gud Fader hem och såg vad barnen gjort. Och Gud Fader sade: ”Era små ondskefulla djävlar, vad är det för Helvete ni har skapat? Jag skall dränka er i Djupets Vatten! Alla utom Noa, som jag ser varit snäll.” Och så gjorde Han det!

Primitiv vetenskaplig forskning

Men bokstavstolkarna har för mycket hår kvar på bröstet. De tolkar havet/djupet på det gamla sättet: Vatten och syndaflod. Därför letar de efter arken på Ararats topp. Vetenskapen upphör att vara primitiv först när den klarar av att raskt falsifiera svaga hypoteser.

Som sagt, det där är inte religion, det är primitiv veten-skap. Eller vidskepelse. De begreppen är svåra att skilja åt.

I USA ordnar bergkättrarskolor resor till berget Ararat i Turkiet. Där görs också dokumentärfilmer om sökandet efter arken. Här ser vi ett gäng med hår på bröstet.

Kyrie Eleison

Den starka evolutionsläran ger oss lite hopp, särskilt om vi är rädda för reinkarnationen. Tänk att återfödas i all evighet i denna värld! En värld med sådana presidenter, miljardärer, kändisar, predikanter och arma fånar att bara tycka synd om. – Herre förbarma Dig över oss!

Må Din starkhets hand, evolutionen, utrota vissa politiska djurarter innan du åter låter mig reinkarneras! Amen.

Du politiska centrum, lycklig den som får vedergälla vad du gjort mot oss. Lycklig den som får ta dina späda idéer och krossa dem mot klippan (Ps 137:9).

Jag var nog en stor stygg varg i mitt föregående liv. Och du var en riktig åsna! Det är det du får igen nu. Så prata inte så illa om andra! Du får ingen förlåtelse, om du inte själv förlåter.

Nästa del av den gamla tankevärlden är blicken

Innan det fanns fotoner och ljusvågor, var blicken det osynliga organ, med vilket vi petade folk i ryggen och besåg dem. Den avbildades som en orm i pannan

Dess egenskaper fick förfäderna tro att den består av två delar. De kallas själ och ande i Bibeln. I Egypten beskrivs de i faraos panna som två gudar, Wadjet och Nekhbet.

De kallas också de två damerna. Kanaanéernas övergud El Elyon hade också två damer. De födde barnen Salem, Sedek, Sodom och Satan åt honom (= 1 kärlek, 2 rättfär-dighet eller vishet, 3 begär och 4 list eller logik).

Våra damer och deras barn

Våra damer, själen och anden föder också späda barn. Ja, själen har ju framfött politiska ideologier, som borde ha krossats mot klippan medan de ännu var späda. Nu blev det i stället som det blev.

Jag har skrivit om den här ”strukturen” i Genesis förut. Adam är människan, Eva är anden och Lilith (ormen) är själen. Abraham är också människan, Sara är anden och Hagar är själen. Jakob, Rakel och Lea.

Jakobs märkliga familj har jag ett inlägg om, där den här strukturen förklarar mycket. Och de många inlägg, som jag kallar plankor, handlar om Noa. Det där var den sjätte, här är den första. Läs alla sex!

Eftersom berättelserna blir logiska, och förklarar varför Noa förbannar sonsonen Kanaan för det Noas son Ham gjort, tycker jag att min hypotes är ganska stark. Det är den och inte något godtycke, som får avgöra om jag skall tolka allegoriskt eller inte.

Kan man egentligen bokstavstolka?

Etiketter

, , ,

Exemplet regngudarna

När vi talar med varandra, bygger vi all förståelse på en gemensam tankevärld. Det påpekas, att all äldre svensk litteratur kan bli obegriplig för oss om ”avkristnandet” fortsätter. Inte bara ord och uttryck förvandlas till obegripligheter, texternas associationer försvinner också.

Men jag tar andra exempel, som säger att vi aldrig blev helt kristnade. Säger jag, att Tor är ute och åker, tar du in sådant du inte vill ha blött. Från romersk mytologi har vi gudanamnet Fader Pluvius. Han har förekommit i många sportjournalisters reportage från de matcher guden har dränkt.

Den bokstavstolkade himlen

Men Pluvius, egentligen ett namn på Jupiter (himmels-guden) som regngud, knyter samman honom med Nun, Egyptens himmelsgud. Han var sötvattensgud och herre över regnet. Det tyder på, att himlen en gång i tiden var ett sötvattenshav i alla myter. Vi är då tillbaka i en istida stenålder med nomadiserande jägare och samlare, som vandrade vida omkring Medelhavet.

Även i Första Moseboks inledning (1 Mos 1:1-7) är Gud en himmelsgud som bestämmer över vatten. Han är Noas Superpluvius. Det vi ser är ett minne av en tid med gemensamt språk och tankevärld över enorm tid och enorma områden.

Vi vet att små grupper av människor bevarar sitt språk oförändrat under lång tid (ex. svenskbyborna). Urtidens kringströvande grupper var små, men träffades regelbun-det. Då var utvecklandet av språkliga och kulturella sär-drag inte bra. Sådan utveckling krävde högkultur med stora samhällen.

Bokstavsbetydelserna ändrades då och då

Därför var även tankevärlden gemensam. Hur den och dess språk utvecklades och när är ett ämne för spe-kulation. Men vi bör ha haft den tankevärlden i många tusen år under förhistorisk tid. Men den tankevärlden är inte alls vår nutida! När vi läser ”himmel”, så är det Nicolaus Kopernikus (född 1473 e.Kr.) och Isac Newton (född 1643 e.Kr.) många av oss har i huvudet. Skall vi bokstavstolka ordet himmel? Vad innebär det?

Antikens greker hade olika föreställningar om himlen. Vid Jesu tid höll de på att utveckla idéer om rymden med en måne av sten stort som ett berg. Men de höll även på med sfärernas harmoni.

Idéerna om kristallsfärerna är helt andra än de om det gamla himmelshavet eller Kopernikus och Newtons rymd. När Jesus talar om himlen, är det något mer abstrakt än vatten, sfärer eller rymdens vakum. Paulus talar om att han blev uppryckt till den tredje himlen (2 Kor 12:2), så han kan vara bland sfärerna. Eller är han i någon blandning av idéer?

Som sagt: Hur bokstavstolkar man ordet himmel? Vilken är den bokstavliga betydelsen? Gator av guld i en feodal stat? Det är väl medeltida idéer? Skall vi söka en filoso-fisk innebörd i ordet? Då måste vi helt avlägsna oss från bokstavstolkningarna, för de är inte filosoferande.

Tankevärldarna

Vi använder vår tankevärld för att tala om vår fysiska värld. Tankevärlden är allt vi lärt oss, hemma, på gatan, i skolan, på jobbet och i all annan miljö vi vistats i. Det är Euklides, Kopernikus, Newton, religiösa och politiska idéer, moralläror, knasigheter och dumheter. Det viktiga är att det är gemensamma idéer. Säger du ”kändis”, skall både du och den du talar med tänka Zlatan, GW och Lotta på Liseberg.

Bakom namnet Einstein finns en hel värld av idéer, som var okända och obegripliga om de uttalats före förra seklet, men idag vet vi åtminstone, att vi borde veta något. De ytliga kunskaper de flesta har, lurar oss att svälja mycket dumheter i ämnet. Utan de ytligheterna skulle vi nog be alla talare att dra åt …

Ja, det är så många tänker och t.o.m. säger idag, när de läser Bibeln. En helt främmande tankevärld. Gamla Testa-mentet berättar om olika tidsperioder, som alla hade minst två sådana, en för sin tids lärde och en för pöbeln, som det skulle predikas för. Sedan fanns det lite natio-nella varianter av varje, och nationerna skapade föränd-ring varje gång en ny sådan framträdde, hettiterna, assyrierna, perserna m.fl. GT är en röra av deras samt egyptiskt, mesopotamiskt och annat tankegods.

Nya Testamentets tid hade minst två lärda tankevärldar, den grekiska och en östlig utveckling till oigenkännlighet av GT’s tankevärld. Efter Paulus tid förföll det romerska samhället och tankevärlden för de senare redigerarna av NT blev alltmer den vi hittar hos den våldsbenägna pöbeln.

hur skall vi bokstavstolka? Vilken tankevärld är den rätta? De äldsta är definitivt hedniska. De yngsta är sekulära eller ateistiska. De däremellan bryter alla mot femte budet, när dess representanter möter varandra (kättarna). Vad är sanning?

Pythagoras satser

Pythagoras (död 495 f.Kr.) grundade en sektliknande religion, som ägnade sig åt talmystik. Universum var matematiskt, men knappast som Max Tegmark presente-rar saken. Talen var övernaturliga, så vad tänkte man egentligen när man räknade? Pythagoras skall ha blivit så upprörd, när Hippasos upptäckte de irrationella talen, att han lät dränka honom. Vi känner nog inte till Pythagoras alla satser. Och om vi skulle känna till dem, så skulle vi nog inte förstå dem alla, inte ens de av oss som är docenter i matematik.

Om så är, hur tolkas Jordens fyrkantiga geometri? Mose-böckerna skrevs ned 500-750 år före Pythagoras, men idéerna var kanske äldre. Då var talen och geometrins ännu oformulerade satser säkert ännu mer övernaturliga. Och det var det övernaturliga som var viktigt. Världen var fyrkantig även i andra myter, indisk och fornnordisk. Den senare hade dvärgar i hörnen.

Om du tolkar fyrkantig bokstavligt, kan du då få in något övernaturligt i den tolkningen? Det blir ingen äkta halv-gammal bokstavstolkning, om du inte tror att du har ”di små under jorden” boende under huset och sätter ut gröt åt dem på julafton.

Blickens läte

Själv fascineras jag nog mest över att grubbla över hur den gemensamma, förhistoriska tankevärlden kan ha sett ut. Då är jag definitivt inne på förjudiska och givetvis för-kristna idéer. Det är väl inte ens hedniskt. Det är bara spekulativt. Mitt första exempel var blicken, den vi sträcker ut och berör världen med. Det var i mitt allra första blogginlägg, som jag påpekade, att den har ett läte.

Hur bokstavstolkar du mig, om jag säger: ”Lägg blicken på bordet!”?

Varför dog den vattenhatande bibelbältan ut?

Etiketter

, ,

Från Wikipedia

Bältdjur eller bältor (Dasypodidae) är enda ännu levande familjen inom ordningen pansrade trögdjur (Cingulata) i överordningen trögdjur. Det finns fortarande flera släkten och arter, som är besläktade med glyptodonter och andra utdöda familjer. De kunde bli som noshörningar eller större.

Ur den biologiska systematiken: Klasser uppdelas i ordningar, som uppdelas i familjer, som uppdelas i släkten, som uppdelas i arter.

Tillägg

Den största nu levande arten är bibelbältan. Den har ett pansar av tro, som inget biter på. Bibelbältan saknar där-för naturliga fiender. Dock sägs JaguÄrer kunna bita igenom pansaret, men arten lär enligt doktor Max Besserwisser vara utdöd, om den över huvud taget existerat.

Blåförnekaräv (vulpes ateistis) sägs vara bibelbältans naturliga fiende, men redan Jesus påpekade vasst att räv inte är trovärdig i den rollen (Luk 13:32). Hos de blåför-nekare, som ändå försöker, är skällandet och ylandet p.g.a. tandvärk hjärtskärande.

Om bibelbältan skall hänföras till klassen kristna är osäkert. Skoltidens kristendomslärare (kunde ibland vara lektorer = teol.dr.) brukade inte föra Jehovas Vitten dit, och de är utan tvekan en av bibelbältans arter. 

Nu sjunger vi psalmen ”Vatten är ett farligt gift, som omger hela Visby stift”

Bibelbältans pansar av tro skiljer sig starkt mellan levande och utdöda arter. Nutida arter har främst kreationism (tro mot Darwin och tro mot geologin) i trons horn- och benplåtar. För blott ett par, tre sekler sedan (före Darwin och den moderna geologin) hade varianter av bibelbältan framför allt hat mot hygienläran som viktigaste hornämne:

Gud styr i detalj över denna världen och oss människor enligt Sin plan. Du lever och dör enligt Hans vilja, och varje försök att sätta dig upp mot Hans vilja och beslut är synd. Om du drabbas av pesten, är det enligt Guds vilja och i enlighet med Hans plan. Läkare är därför synnerligen skumma figurer.

Tanken, att sjukdommar skulle vara smittsamma, är ren vidskepelse! Du blir sjuk i pesten, därför att Gud kallar hem dig! Idén om smittsamhet och att du med hygien skulle kunna sätta dig upp mot Gud och ändra på Hans beslut är hädelse och ogudaktighet!

Egentligen är det värre. Synden straffas med döden. Judarna har Mose Lag, och där föreskrivs rituella tvagningar för att uppnå renhet från synd. NT och Paulus tar med skärpa avstånd från sådan lagfromhet.

Och det var judarna som dräpte Kristus, så med tvål och vatten ansluter du dig till Herrens ondaste fiender. Djävulen kommer att kväva din mun med kokande tvål i all evighet!

Vid Ludvig XIV’s hov parfymerade man sig därför. Tvål och vatten aktade man sig för. Läs den länken!

Synden började dock breda ut sig, vilket länken ovan berättar om. Guds franska straff (revolution och sjukdomar) lät inte vänta på sig. Och när Jean Paul Marat också badade i synd, drabbades han av Herrens hämnd i form av Charlotte Corday och hennes kniv. (Kan ni revolutionens historia?)

Ankarström fick samma uppgift av Gud, då Gustaf III lät installera ett badrum på Stockholms slott. Visserligen använde kungen det inte, men Gud är sträng.

Så nu vet ni hur man kan slippa ifrån Guds straff för hädelse och gudsförnekan. Undvik hygienen! Det förlåter det mesta! Bada i Östersjön! Bada i gödsel, plast, blommande blåalger och industriavfall!

Den stora frågan är: Varför dog den hygienhatande bibel-bältan ut? Vilka evolutionära faktorer drev fram utvecklingen av den kreationistiska bältan, och hur kan den tåla tvål och vatten?

Den kära Lilith

Etiketter

, ,

Jag skrev en liten kommentar någonstans, där det på-stods att Adams första hustru skulle vara ett medeltida påhitt. Den ser ut så här, sedan jag modifierat den något.

Lilith är urgammal. Abrahams familj tjänade andra gudar i Ur borta i Mesopotamien på andra sidan Eufrat (Jos 24:2). När han senare mötte den kanaanéiske prästkonungen Melkisedek i (Jeru)Salem ca 1500-2000 f.Kr., konverte-rade han till kanaanéernas tro (1 Mos 14:18-20, jfr även hebréerbrevet).

Den tron hade cirka 200 f.Kr. utvecklat flera riktningar, varav en liknade det vi kallar judendom (fariseismen). Utöver den fanns sadducéerna, tempelkulten och esséerna m.fl.

Melkisedeks Gud hade dock två hustrur, och skulle män-niskan vara en avbild av Gud, så måste även Adam ha två hustrur. Den ena var upprorisk och beskrivs i medeltida konst som en ful get med kvinnobröst. Den andra är kär-lekens och samvetets ande, en mycket heligare ande än dödssyndernas ande.

Gud fördrev den ena av sina hustrur, och det gjorde män-niskan också (och gör fortfarande), men … ja … hm … vi väljer ju inte precis på samma sätt som Gud.

Död åt Islam 2.2 och Kristendom 7.31

Etiketter

, , ,

Jag brukar läsa politiska bloggare både till höger och vänster. Häromdagen läste jag denna om Islam. Jag har en del synpunkter och börjar med detta. Få se om det blir mer.

Bunt ihop dom och slå ihjäl dom!

Vi i Sverige har idag främst religionerna Kristendom 7.31 t.o.m. 9.24. Tidigare versioner har försvunnit, t.ex. Kristendom 4.0 t.o.m. 6.11, som alla innehöll läran om häxbränning. I Sverige finns även religionerna Islam 2.2 t.o.m. 4.31.

Vi befinner oss i krig mot religionen Islam 2.2 t.o.m. 3.41, som har läror om jihad och stening m.m., som motsvarar lärorna i Kristendom 5.0 om korståg, häxbränning, oren-het och konungen av Guds nåd. Även kvinnofientlighet och annat anstötligt finns både i Kristendom 7.31 t.o.m. 8.12 och i Islam 3.5 t.o.m. 4.0.

De flesta kristna omfattar dock lärorna Kristendom 8.2 t.o.m. 9.24, och de intar en starkt avvisande hållning gentemot de minoriteter som använder de äldre versio-nerna vid utövande av tro. Tyvärr är inte styrkeför-hållandena desamma mellan användarna av de olika versionerna av Islam, vilket skapar problem.

Kan vi vara i krig mot ”Islam 2.2 t.o.m. 3.41” under stridsropet ”Död åt Islam 2.2”, om vi samtidigt angriper ”Kristendom 7.31” och talar väl om ”Islam 4.31”? Den innehåller ju inte nämnvärt fler buggar än Kristendom 8.1. De är dessutom lika oskyddade mot virusangrepp från hackaren Flugornas Herre.

Den killen och hans nätverk borde ju spärras in!

Är kärlek ett naturfenomen?

Etiketter

, , , ,

Hårda ateistiska kommentarer

Det har blivit många kommentarer till föregående inlägg. Inte alla orkar väl ta sig igenom allt som skrivits, och en del antar jag upprörs av den hårda ateismen hos kommentatorerna.

Integrated Information Theory

Nu har Integrated Information Theory (ITT) nämnts. Det kan vara intressant att läsa lite i Forskning och Framsteg

Om man googlar på ”Integrated Information Theory”, och kanske i verktyg väljer ”på svenska” hittar man t.ex. det här. Det finns annat, som också kan vara bra, om man vill delta i diskussionen. Men ämnet verkar lite knepigt.

Jag besvarade kommentaren, men när jag kom på, att jag skulle göra mitt svar till ett nytt inlägg, blev svaret så småningom ganska mycket kompletterat.

Köpenhamnstolkningen

IIT tror jag är ganska likt, men inte identiskt med mina tankar om ett informationsfält med vissa egenskaper. Jag har skrivit om det förut och beskrivit det som ett grund-läggande fysiskt naturfenomen. Det har bl.a. en egen-skap som kan liknas vid nyfikenhet.

Utan den egenskapen fungerar det inte. För att vara ett sådant fält, måste det hungrigt suga åt sig information. De troende, som hoppas på någonting likt ett gudsbevis, tänker på patriarken Abrahams bihustru Hagars ord: ”Du är Seendets Gud” (1 Mos 16:13), och frågar varför Gud skall beskrivas på det sättet?

Jo, annars blir ateisterna arga. Fast de är nog som alla andra villiga att sälja sina själar för rätt pris, så de förstår nog, om jag hoppas på ett Gudsbevis och medföljande nobelpris.

Jag väljer Köpenhamnstolkningen av kvantfysiken. Något vågar jag väl tro på utan att göra ateisterna alltför upp-rörda!

I Köpenhamnstolkningen antas elementarpartiklar vara skapade ur vågor av sannolik existens. Är det rätt ord? Kanske jag hellre skall säga att de alla är katter av rasen Schrödinger.

Deras existens beror av en observation, en mätning av deras morrhår, som enligt strängteorin är fundamentala.

Om fysikens partiklar skall uppstå ur sannolikhetsvågorna och bli reellt existerande, måste de observeras, mätas. Något mänskligt eller gudomligt medvetande, som öppnar lådor och tittar efter katter behövs inte. Det räcker med vårt informationsfält, som mäter och registrerar utan att vara något annat än ett naturfenomen.

Den sanna gudspartikeln

Informationsfältet får uppenbara sig som en liten fysisk komponent (partikel?), som måste tillsättas sannolikhets-vågen, för att den skall bli en verklig partikel. Jfr med den mycket svårupptäckta Higgspartikeln, som ger materien massa.

Där talas också om ett fält, ett som skapar tröghet. Fält vågor och partiklar tycks kunna vara samma sak. Magnet-fält, elektromagnetiska vågor, ljus. Ja, ja, inga problem.

Higgspartikeln kallas felaktigt gudspartikeln. Som var och en inser, är det min partikelskapande partikel som är den sanna gudspartikeln. I ofattbart antal utgör de ett fält som upprätthåller universum i sitt nuvarande utseende.

Sannolikheterna rättar sig efter informationsfältets struk-tur. Det senare rättar sig efter det som observeras. Mäta och veta – universum är den förverkligade möjligheten av de sannolikheter vågorna beskriver.

Informationsfältet beskrivs här som ett grundläggande fysiskt fenomen. Den är ett av kvantfenomen som skapar materiens partiklar. Vi består av kvantfenomen och deras partiklar, men vi är framför allt helheter. Sådana helheter benämns människor.

Det blir inget Gudsbevis

Vad kan vi säga om informationsfältet som helhet? Gud? Nja, det är sammansmältningen av informationsfält och övriga kvantfenomen, som skapar. Så har människan och hennes medvetande skapats.

Även månens materia har skapats på så vis. Då gick det åt mycket kvantfenomen, och mycket informationsfält. Sitt därför gärna och prata med Månen, men förvänta sig inget svar.

Även om svaret på medvetandets ”hard problem” kan finnas i informationsfältet, är svaret också knutet till hjärnan. Och mer knutet till den än till storleken på fältet. Annars skulle Månen svara. Den är större än du.

Vem talar med Månen?

Men fältet må bestå av partiklar och kvantfenomen, både vi och vår måne är ändå helheter. Vår helhet, men inte Månens, kan prata. I vad mån är vårt (eller vår hjärnas) informationsfält ansvarigt för vårt prat?

Helheten hjärnan och helheten dess fält bör väl uppfattas som avbildningar av varandra. Jag talar om två med var-andra integrerade fysiska fenomen!

Ett registrerande fenomen och en registrerad möjlighet ur alla osannolikheter har skapat en av flera möjliga verklig-heter. Den verkligheten kan vara Schrödingers katt eller Schrödinger själv.

Den odödliga informationen

Hur är informationsfältets stabilitet? Vi utgår från att det är ett existerande naturfenomen. Vilka egenskaper kan ett sådant naturfenomen ha? Fysiska kroppar dör och för-svinner.

Det var inte helt sant. All skapad materia fortsätter att existera. Det är bara den komplicerade kroppen och dess hjärna som upplöses i sina beståndsdelar. De antogs vara avspeglingar av sina informationsfält.

Hur fungerar informationsfält? Ateisterna säger givetvis att det också upplöses och försvinner. Annars skulle vi ju i vårt fält ha en odödlig själ, en odödlig ande eller båda delarna, som fixar sig en ny kropp med hjärna.

Sådan reinkarnation skall jag inte bråka med dem om. Elak som jag är skall jag i stället hänvisa till Stephen Hawkins.

Hawkins påstår att han förlorat ett vad. Han erkänner att han liksom Einstein har haft fel: Information kan inte för-intas, inte ens i ett svart hål! Information är odödlig! Och det där fältet innehåller information!

För att nu reta kommentatorn genom att använda hans språkbruk: Bullshit- och woowoo-forskaren Hawkins tycks öppna för tron på spöken, andar och en odödlig själ. Det gäller åtminstone om vi kombinerar hans ord med mina hypoteser.

Sista stycket skrev jag i hopp om att förbättra statistiken för antalet kommentarer.

Nu fortsätter jag beskriva informationsfältet som fysiskt fenomen.

De felinformerande orden

Ifnormationsfältet attraherar information och avsöndrar information. Veta = ha information om. Om det inte finns något att veta, sönderdelar fältet sig, för att det skall finnas något (annat) att veta något om. Delarna av fältet har information om varandra.

Överallt skapar fältet materia som avbildar dess större eller mindre delar. Galaxer och elementarpartiklar, samt däremellan månar, människor och amöbor. 

Orden ”nyfikenhet”, ”veta” och ”ha information om” kan skapa felaktiga associationer till mänskligt medvetande och tänkande. Vi är inte vana att använda de orden om informationsöverföring mellan fysiska fenomen, som likt den lärdaste bokhylla inte har något jagmedvetande.

Orden kan likt exemplet ”besjälad”, som kommentatorn nämner, vara så laddade med andra och i detta samman-hang felaktiga betydelser, att de har svårt att fungera. Han har svårt att använda ord som själ, ande eller Gud. Han kan inte värja sig mot betydelser som skapar ilska hos honom.

I hans fall gäller det särskilt ordet Gud. Han kan inte fri-göra sig från Jehovas Vittnens tankebild, och sätter ordet i halsen. Jag tror att utan Heimlichmanöver dör han av det.

De orena orden

Jfr n-ordet och z-ordet i debatterna om ras och etnocitet. För samtliga ord gäller att många människor har svårt acceptera att orden blivit ”orena”, ”spetälska” och lika oacceptabla som grisar i synagoga och moské för de däri troende. Den svårigheten gäller mig i fråga om ordet själ, som jag gärna använder, fast han måste säga psyke.

Undrar om vi båda är PK och säger mörkhyad afrikan och rom?

Vi lever i illusioner

Själen, självet, jaget kan vara en illusion. När jag en gång försökte tolka Tibetanska Dödsboken, tror jag att jag lärde mig, att illusionen är den enda verklighet som finns utöver nirvana. Vi skapar en verklighet av illusioner, och som jag förstår det, så är det viktigt att ta vara på illusio-nerna och hantera dem rätt.

När vi vet så lite, kan vi bara spekulera

Panpsykismen nämndes, idén om den psykiska/själsliga naturen i allt. Informationsfältet utvecklas integrerat med allt annat i universum. Till slut finns det i oss som vårt mänskliga medvetande. Det är något lika skilt från det ursprungliga fältet, som människokroppen från en kaotisk hop atomer.

Människokroppen består av atomer, de finns i allt vi ser. Då finns givetvis ”det själsliga” också i allt, men vårt psyke förhåller sig till atomens ”psyke” som våra kroppar till atomen. Hypotesen blir att vårt psyke består av någon sorts ”psykpartiklar”, vilka är eller kan liknas vid kvarkar, strängar och kvantfenomen.

Även dessa fält och vågrörelser beskrivs som partiklar, men vi är nere i de matematiska abstraktionernas värld. Vi får ändå ett osynligt psyke som vi faktiskt medvetet observerar.

Och astronomerna observerar gravitationseffekter av ett osynligt universum. Det har ju 20 gånger större massa än vad vi kan se. Vi måste hitta rätt på något fysiskt, som kan förklara det.

Om information är materiell måste universum expandera

Svart materia, svart energi! Vi vet inget om det. Då kan vi bara spekulera. Enda ursäkten för mig här. Sådant här spekulerande är ju egentligen lite svagsint, men det blir följden, då man debatterar om det som skulle kunna vara Gud och sådant.

Till ”the hard problem” får vi i alla fall något att hänvisa, som är lika spekulativt, svart energi. På så sätt passar problemen ihop. Vi kan då också säga: ”Vi måste veta mer innan vi kan besvara det här.”

Universum expanderar. Javisst! Och om information är något materiellt, partiklar som kan beskrivas som ett fält, så är universums ständigt tillväxande historia, informatio-nen om dess händelser, det som får bygget att svälla.

(Nu kom jag att tänka på tiden. Tiden skapar historia, då den rullar på. Information. Kan då tiden ha massa? Är den också ett fält med partiklar? Är det tiden, som är vårt informationsfält?)

Den mörka sidan av kraften

Allt, även allt dumt vi skriver och gör har evigt liv. Våra myter beskriver då helt korrekt hur våra synder hänger som tunga bojor på oss i evigheters evighet. Även om vi inte tror på Gud, Himlen och Andekraften, så är det svårt att inte tro på den mörka sidan. Läs tidningarna! Det verkar vara vi.

Riktat till ateisterna: Är det inte bättre att tro på den gammaltestamentliga Guden, som bara dräper dig? Då slipper du den eviga skammen! Tro på Gud! Om Han håller sitt löfte att döda dig, så behöver du bara känna dig som idiot i några år.

Vårt psyke är ett informationsfält som blivit komplicerat organiserat. Din fysiska kropp och hjärna är en avbildning i atomernas värld av det informationsfältet. Skohornet är en avbildning i atomernas värld av ett mycket mindre komplicerat informationsfält.

Skohornade och besvansade andar

Visst, tala om att skohornet är besjälat och om skohor-nets ande. Det är löjligt, även om vi nu skulle anta att det vetenskapsteoretiskt är korrekt.

Fast har du hund, kan du nog falla för frestelsen att kalla dess informationsfält något fint. Hundens själ eller ande. Och kärleken, som lyser med sin frånvaro i skohornet, kan besjäla er båda. Men kärleken kanske man skäms lite för. Den anses inte smart, så det är inte den, som får dig att kalla dig Skapelsens Krona.

Löser vi ”the hard problem” med en Addo-X?

Kommentatorn kommer med en termostatliknelse, som jag inte gillar. Där handlar det om information i materien, som kugghjulen i en gammal Addo. Det är en information begränsad av makrofysikens lagar, t.ex. ljusets hastighet.

Men vi talar ju om ett informationsfält som hör ihop med kvantfysiken och därmed EPR-paradoxen. I Addo-X hittar vi inte ”the hard problem”. I den finns enbart en materiell avbildning av information, precis som i boken.

Det här innebär att vi talar om två olika ting, när vi säger information. Du hamnar då i betydelseglidningar, när du tror att du är logisk. Jämför mitt gamla exempel: Varvs-arbetarens dotter satte sig vid dockan. Pappas arbets-plats eller hennes leksak?

Existerar information utan en mottagare av den?

Fast kan den ena informationen finnas i den andra? Vet vi över huvud taget vad vi talar om, då vi talar om informa-tion? Ställer vi frågan om vi kan tänka oss, att en Addo-X kan göras så stor, att det kan uppstå ett medvetande i den, så hamnar vi i ”the hard problem”.

Skall vi se medvetandet en komplex massa av det andra ”information” vi talar om? Ett komplext fält, som vi kallar psyke eller själ? Kan vi tala om information utan en mot-tagare? Finns sådant?

Här slutade jag tankegången i kommentarssvaret. Men nu skall jag fortsätta med den.

Filosofisk uppenbarelse

Kommentatorn reagerade för att jag skrev om kärleken. 1100-talsteologen Petrus Lombardus, biskop i Paris, skrev den bok, Sentenserna, som är den näst Bibeln mest cite-rade inom kristenheten.

Han var skolastiker och skrev mycket som för nutiden är helt osmältbart. Dock anses han avhandla sina ämnen med en osedvanlig brillians. Våra ateister ser honom nog som en lysande bedragare.

Fast så drabbades han av en filosofisk uppenbarelse, en idé som ingen teolog verkar vilja ta i. Den har länge varit på gränsen att förklaras vara ogudaktig. Han skrev att kärleken till nästan bokstavligen är Gud.

Vad är kärlek?

Då definierade han Gud, men hur definierar vi kärleken? Ett obegripligt ord blir inte begripligt av att definieras med ett annat obegripligt ord. Wikipedia klargör att det begrepp, som vi intresserar oss för, heter agape på grekiska och caritas på latin. Eros, libido m.m. är annat.

Agape eller caritas kallas oegennyttig kärlek uttryckt i handling. Men någon riktig definition ger inte Wikipedia, bara en systematisering. Däremot fanns en hänvisning till empati, som kallas ”sökande till kärlek”.

Nyckelorden är uppleva, förstå, inlevelse och medkänsla. Empati är psykisk förmåga att förstå och känna med andra. Psyket sysslar med information, är information och empati är särskilt djupt och avancerat informationsutbyte med andra.

Jag blir ett med föremålet för min kärlek och värderar det högre eller lika högt som mig själv. Utan empati ingen kärlek. Det är svårt att hålla isär begreppen.

Nu kan vi definiera sann kärlek: Det är reaktionen på den allra högsta formen av information och medvetande om andra. Är informationen av lägre form och medvetandet grumlat, är kärleken falsk. Sann information av lägre form kan röra föremålets pengar. Melania?

Gudamaktens krona (1 Kor 11:10, Bibel 1917)

Människan är skapelsens eller materiens krona. Kärleken är informationens eller de psykiska fenomenens krona.

Den skapade Guden, …

Problemet för teologerna är att Gud då blir skapad. En Gud eventuellt frambringad av evolutionen! Fast det är krångligare än så. Liksom kvantfenomen och elementar-partiklar, har även ”psykpartiklarna” och deras informa-tionsfält varit med från början.

… som dock har skapat sig själv …

Skillnaden är att det materiella hela tiden upplöses. Om materien återsamlas, är det oviktigt om det är samma materia. Det ständigt föränderliga informationsfältet är det som i så fall samlar och räddar utvecklingen vidare.

… med evolutionens hjälp

Det finns en sammanhängande utveckling lagrad i infor-mationsfälten, vare sig det gäller fysik, kemi, biologi eller art (evolution), individ och psyke.

När Kärleken framträder, kan den säga att den är det där informationsfältet. Då är den alltså A och O. Den var med från början och nu är den slutet. I NT står det även ”och som kommer”. Inget definitivt slut här inte!

Skall man tro på det?

OK! Det går att få ihop en spekulation, som gör orden i myt och skrifter bestickande, men skall man tro på det? För mig är det ett pussel och det är skoj. Om jag säger att det nog är så där, så blir somliga så arga. Då blir det ännu roligare.

Den här Guden går det ju också att tro på utan direkta känslor av obehag. Sådana får åtminstone jag av de där dörrknackarnas Gud.

Ateism med bibliska värderingar

Etiketter

, , ,

Lite vetenskaplig framtidstro

Ateistiska kommentator undrar varför jag inte tar stark ställning för ateismen. Någon tycker att jag hädar så pass bra, att jag borde det. Men det jag hädar är ju Dum-heten, särskilt när denne får vara Gudsbild. Det brukar den få vara. NT nämner att Jesus anklagades för hädelse, så vi hädare är i gott sällskap.

Jag har svårigheter med att vara 1800-talsmaterialistisk ateist. Orsak? Det är ett lika förenklat tankesystem som kreationismen. Allt är så enkelt! Allt är bara!

Moderna astronomer har svårigheter med gravitations-effekter, som antyder att det finns tjugo gånger mer massa i universum än vad vi kan se. Svart materia och energi, som vi inte kan se och inte vet vad det är. Och den materia vi ser är matematiska abstraktioner, säger fysikerna. Abstraktioner?

Nittiofem procent av det fysiska inom det universum våra teleskop kan detektera är okänt. Men detta osynliga och okända påverkar oss med sin gravitation. På vilka andra sätt och med vad påverkar det oss? Jag tror vi framför oss har sekler av forskning med stora överraskningar.

Likna något är inte att vara detta, men vad är det då?

Vissa saker kan vi dock vara säkra på. Om vi visste något om det, så att vi skulle kunna beskriva det, så skulle det inte vara bilden av en skäggig gubbe. Så fort vi kommer in på sådana beskrivningar, blir förutsättningarna sådana, att vi endast kan säga: ”Det är inte det, och det ser inte ut så, och det är det inte, och inte heller …”. Det liknar vissa religionsfilosofiska beskrivningar av det gudomliga eller andliga.

Den vetenskapliga populismens slagord: ”Bara materia”

Vi behöver alltså inte prata om någon högre värld. Det räcker så väl med denna. Men vi måste inse, att det är omöjligt, att säga att allt ”bara” är materia!

OK! Det är enbart materia, men vad är det? Det är något mycket märkvärdigare än vad många vill erkänna. Ordet ”bara” borde vara förbjudet att använda detta samman-hang. Materien är ett lika stort mysterium som någonsin religionen.

Det är alldeles för vanligt, att ordet ”bara” tolkas som något nedvärderande. I meningen ”Det är bara skit” har skiten befläckat ordet ”bara”. Betydelsen bör vara: ”Det är uteslutande märkvärdig och mirakulös materia!” Undvik även ”endast”! Det uppfattas också som ett nedvärde-rande ord. Kanske man kan säga ”materia av högsta karat”. Då finns det inget strunt inblandat.

Somliga studerar världen och förundras. De fascineras, undersöker och blir berömda. Gallileo, Darwin och andra gick den vägen. Andra ser bara skit i världen: ”Bara materia! Ingenting. Den begriper jag mig på!” Vad har de uppnått? De kanske blev kyrkans män. Kan man inte se miraklen i naturen, får man hitta på andra mirakel att berätta om.

Fast många kyrkans män har blivit framstående forskare, så det är inte lätt att skilja fåren från getterna. En fördel har prästerna. De är inställda på att hitta mirakler, så när det obegripliga dyker upp i mikro- och teleskop, så utgår inte alla av dem från att det bara är något strunt. Fast många gör det.

Men ”det jordiska” i betydelsen begär och drifter har dålig klang i Bibeln. Ordet ”materiell” knyter också an till girig-het. Alla styrs av detta, av Bibeln och dess värderingar. Det flödar över på ordet ”materien” och då blir det så fel!

Jag tar alltså avstånd från ateismen på grund av dess bibliska värderingar! (Egentligen är ateism något som är lika svårt att definiera, som något teologiskt begrepp, så egentligen har jag inget sagt i frågan.) 

Fast ibland dyker Paulus upp med någon konstighet. Var han möjligen apofatisk panteist (Rom 1:19f)? Var han kristen på riktigt? Skall man vara det, får man väl bara tro på utvalda och rätt tolkade delar av Bibeln.

Definiera kristendom eller Islam! Sådant brukar man bli mördad för.

Den här logiken

Etiketter

,

Ni får ursäkta. jag orkar för närvarande inte skärpa mig. Ni får nöja er med det här. Lättuggat snask i kategorin ”lite skämtsamt”.

Bevisläget

Sedan jag konstaterat, att Gudsbevis brukar vara svaga, kommer GW Persson och säger att den, som han tror är skyldig, blir frikänd. Bevisen håller inte. Det beror mer på att polisen klantat sig, än att den misstänkte varit smart.

Den Misstänkte

Nu talar vi om två olika gärningspersoner och helt olika gärningar. Det slutar vi med. Nu talar vi bara om Gud och det Gud är misstänkt för.

Det var Han som gjorde det! Bevisläget är dock uselt. Till och med Den Misstänktes existens och själva identitet är i tvivelsmål.

Finns Han, är Han dock helt klart mycket smart. Värre än den där slingriga Logiken i Kunskapens Träd, den mytens orm som kallas Lögnens Furste.

Agnostikerns tro och vetande

Just därför att Han är smart, behöver vi inte tro, att den kyrkliga polisen (Inkvisitionen?) klantat sig, när den miss-lyckats bevisa Guds existens och gärningar för andra än sig själva. (Jfr Kevinfallet, där de utpekade också har existerat såsom barn, fast kanske inte på brottsplatsen just då.)

För samma misslyckande kan vi skylla de andra tankens oklantiga polismyndigheter och smarta privatspanare. De kommer aldrig att bevisa Guds icke-existens och oskuld till skapelsen för andra än sig själva.

Då misslyckas parterna bättre, eller skall jag säga sämre, jag menar att de är duktigare, när de bevisar varandras klantighet. Ibland till och med lyckas de.

Gud klantade sig

Fast om Gud inte finns, borde Han inte kunna vara smart. Det hjälper inte om vi sätter kraven lägre: Finns Han inte, borde Han inte kunna vara som vi, klantig. (Vilka män-niskor Han skapat!)

Men om Han inte är smart, hur kan det då komma sig, att vi – eller åtminstone du, som är smart – inte lyckas sätt dit Honom? Jösses klant! Det faktum att bevis saknas, bevisar att Han är smart. Han har överlistat dig, och då måste Han finnas!

Gud har begått det perfekta brottet! Släpp fram mig till TV-soffan! Det är jag och inte GW, som skall sitta i den!

Jag är inte smartare än en tredjeklassare

Etiketter

, ,

Vi idioter

Bloggen ”Rebellas andra” berättar om jesuitpatern Rainer Carls tankar om 1100-talsfilosofen Petrus Lombardus tankar om skapelsen. Det är djupt och svårt. Den hög-lärde jesuitpatern anstränger sig för att förklara. Rebella får huvudvärk. Jag får hårt filosofiskt problem att tugga på. Aj! Käke och tänder värker.

Vi obildade

Italienaren Pietro Lombardo, som blev biskop Petrus Lombardus av Paris, skrev Sententiæ. Det finns – enligt Wikipedia – ”inget kristet verk, bortsett från Bibeln, som blivit mer citerat”. Har någon hört talas om honom?

En kommentator på Rebellas blogg upplyser Rebella. Det finns en artikel på Wikipedia om Lombardus.

Jesuitpatern Rainer Carls förklarar Lombardos tankar och frågor ungefär så här: Vilket material kunde Gud använda för att skapa, när intet fanns? Jo, bara sig själv!

Tolkien skapade Bilbo. Också Tolkien skapade av det enda livgivande, som stod honom till buds, sig själv. Därför finns Bilbo som en tanke, ty det var av sin tanke, som Tolkien skapade honom.

Tanke och/eller skapelse?

Jag försöker tolka och omformulera och eventuellt provo-cera fram omformuleringar och diskussioner av Rainar Carls ord: Bilbo borde alltså finnas i Tolkiens tanke, men han finns i min. Bilbo är någonting, men var finns han?

Om han finns i mig och är en del av min tanke, så borde han dö om jag dör. Men han dör bara om alla dör. Därför undras om Bilbo är Bilbo, eller är han bara min tanke? Tanke och/eller skapelse?

Om jag är Guds Bilbo, skapad som en romanfigur, så är jag i Gud. Sedan kan jag inte längre följa, tolka och om-formulera jesuiten. Det blir för svårt eller jag hittar för mycket invändningar mot resonemanget. Till exempel säger han: Vi kan inte lämna Gud.

Varför inte? Bilbo lämnade Tolkien och kom till mig. Men att jag inte hänger med Rainer Carls är inte det värsta.

Vi är inte smartare än en tredjeklassare

Lasse Kronér handhar femteklassare på TV. Ett ämne som vuxna kan tvingas svara på är religionskunskap. Frågorna hör hemma i årskurs 1 – 5 i grundskolan.

När jag började googla om Lombardus tankar var det första jag stötte på UR (Utbildningsradion). De har gjort fem filmer under rubriken Skapelsemyter. Varje film är ca fem minuter. De första knappa 90 sekunderna är samma introduktion. Kvar är drygt tre minuter undervisning per film.

Första filmen heter Tanke och ingenting! Tanke och intet sade jesuiten. Här nämns inte Lombardus och Carls. Men idéerna – och att indianer var långt före Lombardus med att tänka så. UR skriver Ämnesord: Mytologi, Religion, Religionshistoria, Skapelsen. Och allra värst, Utbildnings-nivå: Grundskola F-3. Alltså årskurserna 1 – 3! Sådant här skall de begripa, när de är 7 – 9 år!

Släng er i väggen pater Rainer, du och Petrus Lombardus! Ingen av er är smartare än en tredjeklassare. Och inte jag och inte Rebella! Vem säger det? Nä, se på själva Fan, berättaren i filmerna är Lennart Jähkel!

Starkaste gudsbeviset är det faktum, att det uppenbart finns någon som har roligt åt oss. Han driver med oss! Övriga bevis är strunt!

Jordens Undergång

Etiketter

,

D.v.s. matjordens undergång

SVT lyckas med dokumentären ”Sista skörden” skapa en apokalyptisk stämning. En sju år gammal artikel i Forsk-ning och Framsteg berör delar av saken. Den som googlar hittar mer.

Det handlar inte om klimatet och en eventuell höjning av havet med 1-2 meter om avlägsna 80-100 år. Det handlar om matJORDENS UNDERGÅNG, och att vi börjar svälta ihjäl om 20-30 år.

Kemikalier

Ett omtvistat litet delproblem är om världens fosforgruvor räcker flera hundra år, som affärsmänn, ekonomer och andra experter säger, eller bara till 2033. Fosfor är absolut nödvändigt i konstgödsel. Utan fosfor växer inget i modernt jordbruk.

Kadmium

Men med fosfor följer bl.a. kadmium ner i matjorden från gruvorna. Kadmium är oerhört giftigt.

Kadmium ackumuleras i jorden. Efter år av konstgödsling så blir jorden giftig. Fosforn i gruvorna räcker väldigt många år – säger de gruvindustrin. Invändarna hävdar att de bästa fyndigheterna tar slut och de sämre har sämre foforhalt och mer kadmium, så 2033 eller kanske några årtionden senare ...

När människor dödar syndare är vi värre än GT’s Gud

Dokumentären handlade dock mest om värre saker: Maskinell stordrift på åkrarna. Man odlar bara en sak på stora arealer. Enorma giftmängder för att döda skade-insekter. Då dödar man 1700 nyttiga arter för varje skadlig art man tar kål på.

Mikronäringsämnen

Man dödar mykorrhizan i jorden, svampsporer som är nödvändiga för att rötterna skall ta upp mineraler från matjorden, mikronäringsämnen. Daggmasken dör. Jorden packas av tinga maskiner och blir likt betong. Livets för-sök till att återerövra jorden avbryts av jordbearbetning, plöjning. Det som behöver sol vänds ned, och det som inte tål sol vänds upp.

Jorden dör. Utan liv blir den extremt utsatt för errosion. Den packade jorden kan inte svälja regnvattnet, som istället rinner bort med jorden ned i floder. Vår värld blir av med trettio fotbollsplaner åker per minut.

Jorden kan inte längre ge någon skörd utan konstgödsel. När fosforn tar slut, och det kan vara om några decennier, saknas förutsättningarna att odla på gammalt sätt. Utan mykorrhizan blir grödorna utan mikronäringsämnen. Vi äter dubbelt så mycket grönsaker idag som på 70-talet, men vi får mindre mineraler och vitaminer.

Sambanden är okända, men troligen är vi undernärda på sådant. Allergier och bokstavssjukdomar (ADHD och allt annat) ökar. Då vi saknar något äter vi mer. Kroppen hoppas få i sig det saknade. Men det blir bara skräpmat, kolhydrater och fett. Vi blir fetare, för tillfället.

Själv- och barnamord

All barnmat innehåller mineraltillskott. Dess järn dödar tarmfloran, som är viktig för vår hälsa. Vuxna mördar bakterierna i tarmarna med piller från hälsokostbutiker. Om 35 år behöver planeten 75% mer livsmedel. Mer konstgödsel! Mer stordrift och industriellt jordbruk! Om 20 år tros matjorden under Spaniens apelsinträd vara borta.

Om 20-30 år kan vi börja svälta! Då kommer folk att be till Gud. Förnuft i stället, tycker du? Vad skall vi med förnuft till? Sånt använder vi ju ändå inte.

Om 20-30 år är jag nog död. Det får jag tacka Gud för. Skall jag tacka förnuftet i stället? Existensen av en Gud, som tar död på oss för våra synder, verkar mer trolig än existensen av något förnuft!

Titta på det där programmet på svtplay!