Död åt Islam 2.2 och Kristendom 7.31

Etiketter

, , ,

Jag brukar läsa politiska bloggare både till höger och vänster. Häromdagen läste jag denna om Islam. Jag har en del synpunkter och börjar med detta. Få se om det blir mer.

Bunt ihop dom och slå ihjäl dom!

Vi i Sverige har idag främst religionerna Kristendom 7.31 t.o.m. 9.24. Tidigare versioner har försvunnit, t.ex. Kristendom 4.0 t.o.m. 6.11, som alla innehöll läran om häxbränning. I Sverige finns även religionerna Islam 2.2 t.o.m. 4.31.

Vi befinner oss i krig mot religionen Islam 2.2 t.o.m. 3.41, som har läror om jihad och stening m.m., som motsvarar lärorna i Kristendom 5.0 om korståg, häxbränning, oren-het och konungen av Guds nåd. Även kvinnofientlighet och annat anstötligt finns både i Kristendom 7.31 t.o.m. 8.12 och i Islam 3.5 t.o.m. 4.0.

De flesta kristna omfattar dock lärorna Kristendom 8.2 t.o.m. 9.24, och de intar en starkt avvisande hållning gentemot de minoriteter som använder de äldre versio-nerna vid utövande av tro. Tyvärr är inte styrkeför-hållandena desamma mellan användarna av de olika versionerna av Islam, vilket skapar problem.

Kan vi vara i krig mot ”Islam 2.2 t.o.m. 3.41” under stridsropet ”Död åt Islam 2.2”, om vi samtidigt angriper ”Kristendom 7.31” och talar väl om ”Islam 4.31”? Den innehåller ju inte nämnvärt fler buggar än Kristendom 8.1. De är dessutom lika oskyddade mot virusangrepp från hackaren Flugornas Herre.

Den killen och hans nätverk borde ju spärras in!

Annonser

Är kärlek ett naturfenomen?

Etiketter

, , , ,

Hårda ateistiska kommentarer

Det har blivit många kommentarer till föregående inlägg. Inte alla orkar väl ta sig igenom allt som skrivits, och en del antar jag upprörs av den hårda ateismen hos kommentatorerna.

Integrated Information Theory

Nu har Integrated Information Theory (ITT) nämnts. Det kan vara intressant att läsa lite i Forskning och Framsteg

Om man googlar på ”Integrated Information Theory”, och kanske i verktyg väljer ”på svenska” hittar man t.ex. det här. Det finns annat, som också kan vara bra, om man vill delta i diskussionen. Men ämnet verkar lite knepigt.

Jag besvarade kommentaren, men när jag kom på, att jag skulle göra mitt svar till ett nytt inlägg, blev svaret så småningom ganska mycket kompletterat.

Köpenhamnstolkningen

IIT tror jag är ganska likt, men inte identiskt med mina tankar om ett informationsfält med vissa egenskaper. Jag har skrivit om det förut och beskrivit det som ett grund-läggande fysiskt naturfenomen. Det har bl.a. en egen-skap som kan liknas vid nyfikenhet.

Utan den egenskapen fungerar det inte. För att vara ett sådant fält, måste det hungrigt suga åt sig information. De troende, som hoppas på någonting likt ett gudsbevis, tänker på patriarken Abrahams bihustru Hagars ord: ”Du är Seendets Gud” (1 Mos 16:13), och frågar varför Gud skall beskrivas på det sättet?

Jo, annars blir ateisterna arga. Fast de är nog som alla andra villiga att sälja sina själar för rätt pris, så de förstår nog, om jag hoppas på ett Gudsbevis och medföljande nobelpris.

Jag väljer Köpenhamnstolkningen av kvantfysiken. Något vågar jag väl tro på utan att göra ateisterna alltför upp-rörda!

I Köpenhamnstolkningen antas elementarpartiklar vara skapade ur vågor av sannolik existens. Är det rätt ord? Kanske jag hellre skall säga att de alla är katter av rasen Schrödinger.

Deras existens beror av en observation, en mätning av deras morrhår, som enligt strängteorin är fundamentala.

Om fysikens partiklar skall uppstå ur sannolikhetsvågorna och bli reellt existerande, måste de observeras, mätas. Något mänskligt eller gudomligt medvetande, som öppnar lådor och tittar efter katter behövs inte. Det räcker med vårt informationsfält, som mäter och registrerar utan att vara något annat än ett naturfenomen.

Den sanna gudspartikeln

Informationsfältet får uppenbara sig som en liten fysisk komponent (partikel?), som måste tillsättas sannolikhets-vågen, för att den skall bli en verklig partikel. Jfr med den mycket svårupptäckta Higgspartikeln, som ger materien massa.

Där talas också om ett fält, ett som skapar tröghet. Fält vågor och partiklar tycks kunna vara samma sak. Magnet-fält, elektromagnetiska vågor, ljus. Ja, ja, inga problem.

Higgspartikeln kallas felaktigt gudspartikeln. Som var och en inser, är det min partikelskapande partikel som är den sanna gudspartikeln. I ofattbart antal utgör de ett fält som upprätthåller universum i sitt nuvarande utseende.

Sannolikheterna rättar sig efter informationsfältets struk-tur. Det senare rättar sig efter det som observeras. Mäta och veta – universum är den förverkligade möjligheten av de sannolikheter vågorna beskriver.

Informationsfältet beskrivs här som ett grundläggande fysiskt fenomen. Den är ett av kvantfenomen som skapar materiens partiklar. Vi består av kvantfenomen och deras partiklar, men vi är framför allt helheter. Sådana helheter benämns människor.

Det blir inget Gudsbevis

Vad kan vi säga om informationsfältet som helhet? Gud? Nja, det är sammansmältningen av informationsfält och övriga kvantfenomen, som skapar. Så har människan och hennes medvetande skapats.

Även månens materia har skapats på så vis. Då gick det åt mycket kvantfenomen, och mycket informationsfält. Sitt därför gärna och prata med Månen, men förvänta sig inget svar.

Även om svaret på medvetandets ”hard problem” kan finnas i informationsfältet, är svaret också knutet till hjärnan. Och mer knutet till den än till storleken på fältet. Annars skulle Månen svara. Den är större än du.

Vem talar med Månen?

Men fältet må bestå av partiklar och kvantfenomen, både vi och vår måne är ändå helheter. Vår helhet, men inte Månens, kan prata. I vad mån är vårt (eller vår hjärnas) informationsfält ansvarigt för vårt prat?

Helheten hjärnan och helheten dess fält bör väl uppfattas som avbildningar av varandra. Jag talar om två med var-andra integrerade fysiska fenomen!

Ett registrerande fenomen och en registrerad möjlighet ur alla osannolikheter har skapat en av flera möjliga verklig-heter. Den verkligheten kan vara Schrödingers katt eller Schrödinger själv.

Den odödliga informationen

Hur är informationsfältets stabilitet? Vi utgår från att det är ett existerande naturfenomen. Vilka egenskaper kan ett sådant naturfenomen ha? Fysiska kroppar dör och för-svinner.

Det var inte helt sant. All skapad materia fortsätter att existera. Det är bara den komplicerade kroppen och dess hjärna som upplöses i sina beståndsdelar. De antogs vara avspeglingar av sina informationsfält.

Hur fungerar informationsfält? Ateisterna säger givetvis att det också upplöses och försvinner. Annars skulle vi ju i vårt fält ha en odödlig själ, en odödlig ande eller båda delarna, som fixar sig en ny kropp med hjärna.

Sådan reinkarnation skall jag inte bråka med dem om. Elak som jag är skall jag i stället hänvisa till Stephen Hawkins.

Hawkins påstår att han förlorat ett vad. Han erkänner att han liksom Einstein har haft fel: Information kan inte för-intas, inte ens i ett svart hål! Information är odödlig! Och det där fältet innehåller information!

För att nu reta kommentatorn genom att använda hans språkbruk: Bullshit- och woowoo-forskaren Hawkins tycks öppna för tron på spöken, andar och en odödlig själ. Det gäller åtminstone om vi kombinerar hans ord med mina hypoteser.

Sista stycket skrev jag i hopp om att förbättra statistiken för antalet kommentarer.

Nu fortsätter jag beskriva informationsfältet som fysiskt fenomen.

De felinformerande orden

Ifnormationsfältet attraherar information och avsöndrar information. Veta = ha information om. Om det inte finns något att veta, sönderdelar fältet sig, för att det skall finnas något (annat) att veta något om. Delarna av fältet har information om varandra.

Överallt skapar fältet materia som avbildar dess större eller mindre delar. Galaxer och elementarpartiklar, samt däremellan månar, människor och amöbor. 

Orden ”nyfikenhet”, ”veta” och ”ha information om” kan skapa felaktiga associationer till mänskligt medvetande och tänkande. Vi är inte vana att använda de orden om informationsöverföring mellan fysiska fenomen, som likt den lärdaste bokhylla inte har något jagmedvetande.

Orden kan likt exemplet ”besjälad”, som kommentatorn nämner, vara så laddade med andra och i detta samman-hang felaktiga betydelser, att de har svårt att fungera. Han har svårt att använda ord som själ, ande eller Gud. Han kan inte värja sig mot betydelser som skapar ilska hos honom.

I hans fall gäller det särskilt ordet Gud. Han kan inte fri-göra sig från Jehovas Vittnens tankebild, och sätter ordet i halsen. Jag tror att utan Heimlichmanöver dör han av det.

De orena orden

Jfr n-ordet och z-ordet i debatterna om ras och etnocitet. För samtliga ord gäller att många människor har svårt acceptera att orden blivit ”orena”, ”spetälska” och lika oacceptabla som grisar i synagoga och moské för de däri troende. Den svårigheten gäller mig i fråga om ordet själ, som jag gärna använder, fast han måste säga psyke.

Undrar om vi båda är PK och säger mörkhyad afrikan och rom?

Vi lever i illusioner

Själen, självet, jaget kan vara en illusion. När jag en gång försökte tolka Tibetanska Dödsboken, tror jag att jag lärde mig, att illusionen är den enda verklighet som finns utöver nirvana. Vi skapar en verklighet av illusioner, och som jag förstår det, så är det viktigt att ta vara på illusio-nerna och hantera dem rätt.

När vi vet så lite, kan vi bara spekulera

Panpsykismen nämndes, idén om den psykiska/själsliga naturen i allt. Informationsfältet utvecklas integrerat med allt annat i universum. Till slut finns det i oss som vårt mänskliga medvetande. Det är något lika skilt från det ursprungliga fältet, som människokroppen från en kaotisk hop atomer.

Människokroppen består av atomer, de finns i allt vi ser. Då finns givetvis ”det själsliga” också i allt, men vårt psyke förhåller sig till atomens ”psyke” som våra kroppar till atomen. Hypotesen blir att vårt psyke består av någon sorts ”psykpartiklar”, vilka är eller kan liknas vid kvarkar, strängar och kvantfenomen.

Även dessa fält och vågrörelser beskrivs som partiklar, men vi är nere i de matematiska abstraktionernas värld. Vi får ändå ett osynligt psyke som vi faktiskt medvetet observerar.

Och astronomerna observerar gravitationseffekter av ett osynligt universum. Det har ju 20 gånger större massa än vad vi kan se. Vi måste hitta rätt på något fysiskt, som kan förklara det.

Om information är materiell måste universum expandera

Svart materia, svart energi! Vi vet inget om det. Då kan vi bara spekulera. Enda ursäkten för mig här. Sådant här spekulerande är ju egentligen lite svagsint, men det blir följden, då man debatterar om det som skulle kunna vara Gud och sådant.

Till ”the hard problem” får vi i alla fall något att hänvisa, som är lika spekulativt, svart energi. På så sätt passar problemen ihop. Vi kan då också säga: ”Vi måste veta mer innan vi kan besvara det här.”

Universum expanderar. Javisst! Och om information är något materiellt, partiklar som kan beskrivas som ett fält, så är universums ständigt tillväxande historia, informatio-nen om dess händelser, det som får bygget att svälla.

(Nu kom jag att tänka på tiden. Tiden skapar historia, då den rullar på. Information. Kan då tiden ha massa? Är den också ett fält med partiklar? Är det tiden, som är vårt informationsfält?)

Den mörka sidan av kraften

Allt, även allt dumt vi skriver och gör har evigt liv. Våra myter beskriver då helt korrekt hur våra synder hänger som tunga bojor på oss i evigheters evighet. Även om vi inte tror på Gud, Himlen och Andekraften, så är det svårt att inte tro på den mörka sidan. Läs tidningarna! Det verkar vara vi.

Riktat till ateisterna: Är det inte bättre att tro på den gammaltestamentliga Guden, som bara dräper dig? Då slipper du den eviga skammen! Tro på Gud! Om Han håller sitt löfte att döda dig, så behöver du bara känna dig som idiot i några år.

Vårt psyke är ett informationsfält som blivit komplicerat organiserat. Din fysiska kropp och hjärna är en avbildning i atomernas värld av det informationsfältet. Skohornet är en avbildning i atomernas värld av ett mycket mindre komplicerat informationsfält.

Skohornade och besvansade andar

Visst, tala om att skohornet är besjälat och om skohor-nets ande. Det är löjligt, även om vi nu skulle anta att det vetenskapsteoretiskt är korrekt.

Fast har du hund, kan du nog falla för frestelsen att kalla dess informationsfält något fint. Hundens själ eller ande. Och kärleken, som lyser med sin frånvaro i skohornet, kan besjäla er båda. Men kärleken kanske man skäms lite för. Den anses inte smart, så det är inte den, som får dig att kalla dig Skapelsens Krona.

Löser vi ”the hard problem” med en Addo-X?

Kommentatorn kommer med en termostatliknelse, som jag inte gillar. Där handlar det om information i materien, som kugghjulen i en gammal Addo. Det är en information begränsad av makrofysikens lagar, t.ex. ljusets hastighet.

Men vi talar ju om ett informationsfält som hör ihop med kvantfysiken och därmed EPR-paradoxen. I Addo-X hittar vi inte ”the hard problem”. I den finns enbart en materiell avbildning av information, precis som i boken.

Det här innebär att vi talar om två olika ting, när vi säger information. Du hamnar då i betydelseglidningar, när du tror att du är logisk. Jämför mitt gamla exempel: Varvs-arbetarens dotter satte sig vid dockan. Pappas arbets-plats eller hennes leksak?

Existerar information utan en mottagare av den?

Fast kan den ena informationen finnas i den andra? Vet vi över huvud taget vad vi talar om, då vi talar om informa-tion? Ställer vi frågan om vi kan tänka oss, att en Addo-X kan göras så stor, att det kan uppstå ett medvetande i den, så hamnar vi i ”the hard problem”.

Skall vi se medvetandet en komplex massa av det andra ”information” vi talar om? Ett komplext fält, som vi kallar psyke eller själ? Kan vi tala om information utan en mot-tagare? Finns sådant?

Här slutade jag tankegången i kommentarssvaret. Men nu skall jag fortsätta med den.

Filosofisk uppenbarelse

Kommentatorn reagerade för att jag skrev om kärleken. 1100-talsteologen Petrus Lombardus, biskop i Paris, skrev den bok, Sentenserna, som är den näst Bibeln mest cite-rade inom kristenheten.

Han var skolastiker och skrev mycket som för nutiden är helt osmältbart. Dock anses han avhandla sina ämnen med en osedvanlig brillians. Våra ateister ser honom nog som en lysande bedragare.

Fast så drabbades han av en filosofisk uppenbarelse, en idé som ingen teolog verkar vilja ta i. Den har länge varit på gränsen att förklaras vara ogudaktig. Han skrev att kärleken till nästan bokstavligen är Gud.

Vad är kärlek?

Då definierade han Gud, men hur definierar vi kärleken? Ett obegripligt ord blir inte begripligt av att definieras med ett annat obegripligt ord. Wikipedia klargör att det begrepp, som vi intresserar oss för, heter agape på grekiska och caritas på latin. Eros, libido m.m. är annat.

Agape eller caritas kallas oegennyttig kärlek uttryckt i handling. Men någon riktig definition ger inte Wikipedia, bara en systematisering. Däremot fanns en hänvisning till empati, som kallas ”sökande till kärlek”.

Nyckelorden är uppleva, förstå, inlevelse och medkänsla. Empati är psykisk förmåga att förstå och känna med andra. Psyket sysslar med information, är information och empati är särskilt djupt och avancerat informationsutbyte med andra.

Jag blir ett med föremålet för min kärlek och värderar det högre eller lika högt som mig själv. Utan empati ingen kärlek. Det är svårt att hålla isär begreppen.

Nu kan vi definiera sann kärlek: Det är reaktionen på den allra högsta formen av information och medvetande om andra. Är informationen av lägre form och medvetandet grumlat, är kärleken falsk. Sann information av lägre form kan röra föremålets pengar. Melania?

Gudamaktens krona (1 Kor 11:10, Bibel 1917)

Människan är skapelsens eller materiens krona. Kärleken är informationens eller de psykiska fenomenens krona.

Den skapade Guden, …

Problemet för teologerna är att Gud då blir skapad. En Gud eventuellt frambringad av evolutionen! Fast det är krångligare än så. Liksom kvantfenomen och elementar-partiklar, har även ”psykpartiklarna” och deras informa-tionsfält varit med från början.

… som dock har skapat sig själv …

Skillnaden är att det materiella hela tiden upplöses. Om materien återsamlas, är det oviktigt om det är samma materia. Det ständigt föränderliga informationsfältet är det som i så fall samlar och räddar utvecklingen vidare.

… med evolutionens hjälp

Det finns en sammanhängande utveckling lagrad i infor-mationsfälten, vare sig det gäller fysik, kemi, biologi eller art (evolution), individ och psyke.

När Kärleken framträder, kan den säga att den är det där informationsfältet. Då är den alltså A och O. Den var med från början och nu är den slutet. I NT står det även ”och som kommer”. Inget definitivt slut här inte!

Skall man tro på det?

OK! Det går att få ihop en spekulation, som gör orden i myt och skrifter bestickande, men skall man tro på det? För mig är det ett pussel och det är skoj. Om jag säger att det nog är så där, så blir somliga så arga. Då blir det ännu roligare.

Den här Guden går det ju också att tro på utan direkta känslor av obehag. Sådana får åtminstone jag av de där dörrknackarnas Gud.

Ateism med bibliska värderingar

Etiketter

, , ,

Lite vetenskaplig framtidstro

Ateistiska kommentator undrar varför jag inte tar stark ställning för ateismen. Någon tycker att jag hädar så pass bra, att jag borde det. Men det jag hädar är ju Dum-heten, särskilt när denne får vara Gudsbild. Det brukar den få vara. NT nämner att Jesus anklagades för hädelse, så vi hädare är i gott sällskap.

Jag har svårigheter med att vara 1800-talsmaterialistisk ateist. Orsak? Det är ett lika förenklat tankesystem som kreationismen. Allt är så enkelt! Allt är bara!

Moderna astronomer har svårigheter med gravitations-effekter, som antyder att det finns tjugo gånger mer massa i universum än vad vi kan se. Svart materia och energi, som vi inte kan se och inte vet vad det är. Och den materia vi ser är matematiska abstraktioner, säger fysikerna. Abstraktioner?

Nittiofem procent av det fysiska inom det universum våra teleskop kan detektera är okänt. Men detta osynliga och okända påverkar oss med sin gravitation. På vilka andra sätt och med vad påverkar det oss? Jag tror vi framför oss har sekler av forskning med stora överraskningar.

Likna något är inte att vara detta, men vad är det då?

Vissa saker kan vi dock vara säkra på. Om vi visste något om det, så att vi skulle kunna beskriva det, så skulle det inte vara bilden av en skäggig gubbe. Så fort vi kommer in på sådana beskrivningar, blir förutsättningarna sådana, att vi endast kan säga: ”Det är inte det, och det ser inte ut så, och det är det inte, och inte heller …”. Det liknar vissa religionsfilosofiska beskrivningar av det gudomliga eller andliga.

Den vetenskapliga populismens slagord: ”Bara materia”

Vi behöver alltså inte prata om någon högre värld. Det räcker så väl med denna. Men vi måste inse, att det är omöjligt, att säga att allt ”bara” är materia!

OK! Det är enbart materia, men vad är det? Det är något mycket märkvärdigare än vad många vill erkänna. Ordet ”bara” borde vara förbjudet att använda detta samman-hang. Materien är ett lika stort mysterium som någonsin religionen.

Det är alldeles för vanligt, att ordet ”bara” tolkas som något nedvärderande. I meningen ”Det är bara skit” har skiten befläckat ordet ”bara”. Betydelsen bör vara: ”Det är uteslutande märkvärdig och mirakulös materia!” Undvik även ”endast”! Det uppfattas också som ett nedvärde-rande ord. Kanske man kan säga ”materia av högsta karat”. Då finns det inget strunt inblandat.

Somliga studerar världen och förundras. De fascineras, undersöker och blir berömda. Gallileo, Darwin och andra gick den vägen. Andra ser bara skit i världen: ”Bara materia! Ingenting. Den begriper jag mig på!” Vad har de uppnått? De kanske blev kyrkans män. Kan man inte se miraklen i naturen, får man hitta på andra mirakel att berätta om.

Fast många kyrkans män har blivit framstående forskare, så det är inte lätt att skilja fåren från getterna. En fördel har prästerna. De är inställda på att hitta mirakler, så när det obegripliga dyker upp i mikro- och teleskop, så utgår inte alla av dem från att det bara är något strunt. Fast många gör det.

Men ”det jordiska” i betydelsen begär och drifter har dålig klang i Bibeln. Ordet ”materiell” knyter också an till girig-het. Alla styrs av detta, av Bibeln och dess värderingar. Det flödar över på ordet ”materien” och då blir det så fel!

Jag tar alltså avstånd från ateismen på grund av dess bibliska värderingar! (Egentligen är ateism något som är lika svårt att definiera, som något teologiskt begrepp, så egentligen har jag inget sagt i frågan.) 

Fast ibland dyker Paulus upp med någon konstighet. Var han möjligen apofatisk panteist (Rom 1:19f)? Var han kristen på riktigt? Skall man vara det, får man väl bara tro på utvalda och rätt tolkade delar av Bibeln.

Definiera kristendom eller Islam! Sådant brukar man bli mördad för.

Den här logiken

Etiketter

,

Ni får ursäkta. jag orkar för närvarande inte skärpa mig. Ni får nöja er med det här. Lättuggat snask i kategorin ”lite skämtsamt”.

Bevisläget

Sedan jag konstaterat, att Gudsbevis brukar vara svaga, kommer GW Persson och säger att den, som han tror är skyldig, blir frikänd. Bevisen håller inte. Det beror mer på att polisen klantat sig, än att den misstänkte varit smart.

Den Misstänkte

Nu talar vi om två olika gärningspersoner och helt olika gärningar. Det slutar vi med. Nu talar vi bara om Gud och det Gud är misstänkt för.

Det var Han som gjorde det! Bevisläget är dock uselt. Till och med Den Misstänktes existens och själva identitet är i tvivelsmål.

Finns Han, är Han dock helt klart mycket smart. Värre än den där slingriga Logiken i Kunskapens Träd, den mytens orm som kallas Lögnens Furste.

Agnostikerns tro och vetande

Just därför att Han är smart, behöver vi inte tro, att den kyrkliga polisen (Inkvisitionen?) klantat sig, när den miss-lyckats bevisa Guds existens och gärningar för andra än sig själva. (Jfr Kevinfallet, där de utpekade också har existerat såsom barn, fast kanske inte på brottsplatsen just då.)

För samma misslyckande kan vi skylla de andra tankens oklantiga polismyndigheter och smarta privatspanare. De kommer aldrig att bevisa Guds icke-existens och oskuld till skapelsen för andra än sig själva.

Då misslyckas parterna bättre, eller skall jag säga sämre, jag menar att de är duktigare, när de bevisar varandras klantighet. Ibland till och med lyckas de.

Gud klantade sig

Fast om Gud inte finns, borde Han inte kunna vara smart. Det hjälper inte om vi sätter kraven lägre: Finns Han inte, borde Han inte kunna vara som vi, klantig. (Vilka män-niskor Han skapat!)

Men om Han inte är smart, hur kan det då komma sig, att vi – eller åtminstone du, som är smart – inte lyckas sätt dit Honom? Jösses klant! Det faktum att bevis saknas, bevisar att Han är smart. Han har överlistat dig, och då måste Han finnas!

Gud har begått det perfekta brottet! Släpp fram mig till TV-soffan! Det är jag och inte GW, som skall sitta i den!

Jag är inte smartare än en tredjeklassare

Etiketter

, ,

Vi idioter

Bloggen ”Rebellas andra” berättar om jesuitpatern Rainer Carls tankar om 1100-talsfilosofen Petrus Lombardus tankar om skapelsen. Det är djupt och svårt. Den hög-lärde jesuitpatern anstränger sig för att förklara. Rebella får huvudvärk. Jag får hårt filosofiskt problem att tugga på. Aj! Käke och tänder värker.

Vi obildade

Italienaren Pietro Lombardo, som blev biskop Petrus Lombardus av Paris, skrev Sententiæ. Det finns – enligt Wikipedia – ”inget kristet verk, bortsett från Bibeln, som blivit mer citerat”. Har någon hört talas om honom?

En kommentator på Rebellas blogg upplyser Rebella. Det finns en artikel på Wikipedia om Lombardus.

Jesuitpatern Rainer Carls förklarar Lombardos tankar och frågor ungefär så här: Vilket material kunde Gud använda för att skapa, när intet fanns? Jo, bara sig själv!

Tolkien skapade Bilbo. Också Tolkien skapade av det enda livgivande, som stod honom till buds, sig själv. Därför finns Bilbo som en tanke, ty det var av sin tanke, som Tolkien skapade honom.

Tanke och/eller skapelse?

Jag försöker tolka och omformulera och eventuellt provo-cera fram omformuleringar och diskussioner av Rainar Carls ord: Bilbo borde alltså finnas i Tolkiens tanke, men han finns i min. Bilbo är någonting, men var finns han?

Om han finns i mig och är en del av min tanke, så borde han dö om jag dör. Men han dör bara om alla dör. Därför undras om Bilbo är Bilbo, eller är han bara min tanke? Tanke och/eller skapelse?

Om jag är Guds Bilbo, skapad som en romanfigur, så är jag i Gud. Sedan kan jag inte längre följa, tolka och om-formulera jesuiten. Det blir för svårt eller jag hittar för mycket invändningar mot resonemanget. Till exempel säger han: Vi kan inte lämna Gud.

Varför inte? Bilbo lämnade Tolkien och kom till mig. Men att jag inte hänger med Rainer Carls är inte det värsta.

Vi är inte smartare än en tredjeklassare

Lasse Kronér handhar femteklassare på TV. Ett ämne som vuxna kan tvingas svara på är religionskunskap. Frågorna hör hemma i årskurs 1 – 5 i grundskolan.

När jag började googla om Lombardus tankar var det första jag stötte på UR (Utbildningsradion). De har gjort fem filmer under rubriken Skapelsemyter. Varje film är ca fem minuter. De första knappa 90 sekunderna är samma introduktion. Kvar är drygt tre minuter undervisning per film.

Första filmen heter Tanke och ingenting! Tanke och intet sade jesuiten. Här nämns inte Lombardus och Carls. Men idéerna – och att indianer var långt före Lombardus med att tänka så. UR skriver Ämnesord: Mytologi, Religion, Religionshistoria, Skapelsen. Och allra värst, Utbildnings-nivå: Grundskola F-3. Alltså årskurserna 1 – 3! Sådant här skall de begripa, när de är 7 – 9 år!

Släng er i väggen pater Rainer, du och Petrus Lombardus! Ingen av er är smartare än en tredjeklassare. Och inte jag och inte Rebella! Vem säger det? Nä, se på själva Fan, berättaren i filmerna är Lennart Jähkel!

Starkaste gudsbeviset är det faktum, att det uppenbart finns någon som har roligt åt oss. Han driver med oss! Övriga bevis är strunt!

Jordens Undergång

Etiketter

,

D.v.s. matjordens undergång

SVT lyckas med dokumentären ”Sista skörden” skapa en apokalyptisk stämning. En sju år gammal artikel i Forsk-ning och Framsteg berör delar av saken. Den som googlar hittar mer.

Det handlar inte om klimatet och en eventuell höjning av havet med 1-2 meter om avlägsna 80-100 år. Det handlar om matJORDENS UNDERGÅNG, och att vi börjar svälta ihjäl om 20-30 år.

Kemikalier

Ett omtvistat litet delproblem är om världens fosforgruvor räcker flera hundra år, som affärsmänn, ekonomer och andra experter säger, eller bara till 2033. Fosfor är absolut nödvändigt i konstgödsel. Utan fosfor växer inget i modernt jordbruk.

Kadmium

Men med fosfor följer bl.a. kadmium ner i matjorden från gruvorna. Kadmium är oerhört giftigt.

Kadmium ackumuleras i jorden. Efter år av konstgödsling så blir jorden giftig. Fosforn i gruvorna räcker väldigt många år – säger de gruvindustrin. Invändarna hävdar att de bästa fyndigheterna tar slut och de sämre har sämre foforhalt och mer kadmium, så 2033 eller kanske några årtionden senare ...

När människor dödar syndare är vi värre än GT’s Gud

Dokumentären handlade dock mest om värre saker: Maskinell stordrift på åkrarna. Man odlar bara en sak på stora arealer. Enorma giftmängder för att döda skade-insekter. Då dödar man 1700 nyttiga arter för varje skadlig art man tar kål på.

Mikronäringsämnen

Man dödar mykorrhizan i jorden, svampsporer som är nödvändiga för att rötterna skall ta upp mineraler från matjorden, mikronäringsämnen. Daggmasken dör. Jorden packas av tinga maskiner och blir likt betong. Livets för-sök till att återerövra jorden avbryts av jordbearbetning, plöjning. Det som behöver sol vänds ned, och det som inte tål sol vänds upp.

Jorden dör. Utan liv blir den extremt utsatt för errosion. Den packade jorden kan inte svälja regnvattnet, som istället rinner bort med jorden ned i floder. Vår värld blir av med trettio fotbollsplaner åker per minut.

Jorden kan inte längre ge någon skörd utan konstgödsel. När fosforn tar slut, och det kan vara om några decennier, saknas förutsättningarna att odla på gammalt sätt. Utan mykorrhizan blir grödorna utan mikronäringsämnen. Vi äter dubbelt så mycket grönsaker idag som på 70-talet, men vi får mindre mineraler och vitaminer.

Sambanden är okända, men troligen är vi undernärda på sådant. Allergier och bokstavssjukdomar (ADHD och allt annat) ökar. Då vi saknar något äter vi mer. Kroppen hoppas få i sig det saknade. Men det blir bara skräpmat, kolhydrater och fett. Vi blir fetare, för tillfället.

Själv- och barnamord

All barnmat innehåller mineraltillskott. Dess järn dödar tarmfloran, som är viktig för vår hälsa. Vuxna mördar bakterierna i tarmarna med piller från hälsokostbutiker. Om 35 år behöver planeten 75% mer livsmedel. Mer konstgödsel! Mer stordrift och industriellt jordbruk! Om 20 år tros matjorden under Spaniens apelsinträd vara borta.

Om 20-30 år kan vi börja svälta! Då kommer folk att be till Gud. Förnuft i stället, tycker du? Vad skall vi med förnuft till? Sånt använder vi ju ändå inte.

Om 20-30 år är jag nog död. Det får jag tacka Gud för. Skall jag tacka förnuftet i stället? Existensen av en Gud, som tar död på oss för våra synder, verkar mer trolig än existensen av något förnuft!

Titta på det där programmet på svtplay!

Ingen överträffar Gud som statistiker

Etiketter

, , ,

Jerikos storlek

Jag fick en kommentar med uppgifter om vad som står i Bibeln, se föregående inlägg. Den svarade jag på. Nu har jag gått igenom svenska och engelska Wikipedia och annat, för att kunna komplettera svaret.

Josua ödelade Jeriko omkring år 1300 f.Kr. Innanför de inre murarna var Jeriko sex (6) hektar stor. Där kan ha bott 600 personer. Det fanns yttre murar, och mellan de yttre och inre kan ha bott ytterligare några hundratal. Runt 1 000 innevånare, eller låt oss ta i med hela 2000! Undrar hur många av dem, som var stridsdugliga män?

Påpekanden

Dagens Israel har 20 770 km², Småland har 29 400 km². Stockholm hade 5 000 innevånare på Gustav Vasas tid. Det krävs ekonomi för att stora städer skall växa fram.

Om avsaknaden av bevis som bevis

Enligt arkeologer tros det förlovande landet som helhet ha haft ca 100 000 innevånare. Jag har sett på bibeltrogna sajter, att man där tror på större siffror. Bara då kan Bibelns siffror stämma. En sajt, som dock inte tog upp befolkningssiffror, menar att avsaknaden av arkeologiska bevis gällande raserandet av Jerikos murar i sig är bevis för händelsen.

Men en stor stad kräver en stor landsbygd för sin försörj-ning. Antalet städer, som Josua på Guds befallning ödelägger och vars kungar han slaktar, var stort. När han gör en paus görs en uppräkning. Förutom kungarna öster om Jordan, där någon av dem hade två städer, fanns det trettioen kungar väster om floden (Jos 12). 

Det är en fruktansvärd massa arkeologiska bevis, som måste saknas, för att bevisa de folkmängderna! Arkeo-logerna tror på 100 000 innevånare i det där landet när Josua kom med sina israeler. 

La Grande Armée

Skall vi tro på Bibeln, var israelerna något fler. Deras armé mönstrade 601 730 man (4 Mos 26:51). Det antalet skulle få vara med och dela på bytet. Bland dessa fanns exempelvis Benjamins ättlingar, som uppgick till 45 600 man och Manasses släkter 52 700 man.

Utöver de 601 730 fanns prästätten leviternas män, där mönstrades 23 000 man. Leviterna fick inget byte, prästerna skulle försörjas på annat sätt. Summa en armé på 624 730 man.

Napoleons Grande Armée uppgick 1812 till 667 000 man. Som ni märker är statistiken i Bibeln överlägsen den napoleonska i detaljer.

Josuas armé borde ha varit vigd åt förintelse

Nu var det bara 40 000 stridsrustade män, som Josua förde fram mot Jeriko (Jos 4:13). Det var väl därför som diverse mirakel var nödvändiga för att han skulle kunna erövra staden. Ett mirakel var att Jordanfloden torkade ut, så att armen kunde marschera över torrskodd (Jos 4). Men det räckte ju inte. Det väldiga Jerikos väldiga murar var ju ointagliga. Men de föll av sju dagars hornblåsande.

Därefter skulle den mindre staden Aj erövras (Jos 7). Josuas spioner meddelade, att hela hären inte behövdes. Staden var så liten jämfört med Jeriko. Bara 3 000 man skickades därför dit. Men de jagades bort av ajiterna, som dödade 36 israeliter och skrämde vettet ur Josua.

Orsak till nederlaget var att Jeriko var ”vigd åt förintelse”, alla skulle dödas och allt förintas. Inget byte fick tas! Men Akan av Juda stam hade syndat. Han hade tagit byte, en dyr mantel samt guld och silver och gömt i sitt tält.

Sedan hela Israel stenat Akan, hans söner, döttrar, oxar, får och allt han ägde, så kunde Josua med 30 000 man slå ihjäl hela befolkningen i Aj. Det 12 000 män och kvinnor (Jos 8:25). Josua hängde även upp Ajs kung på en påle. 

Nästan fler städer än innevånare

En stad som inte förstördes utan bara förslavades var Givon. Den var större än Aj (Jos 10:2). Aj och Givon hade alltså tillsammans minst 25% av landets av arkeologer uppskattade befolkning. Men det var ju trettio andra städer, förutom Jeriko och städer som nämns i kapitel 13. De verkar också varit många. Någon annan får räkna.

Men det blir värre! Två kapitel (Jos 14, 15) räknar upp de städer som tilldelades Juda stam. Det var mer än 120! Sedan fördelas resten på övriga elva stammar i Israel. Jösses! Någon annan får räkna! Jag påstår inte att det fanns fler städer än innevånare, men …

Matematik är bevis, om den är dålig

Den bibliska historien påstås vara trovärdig, därför att judarna i den ofta beskriver sig själva väldigt negativt.  I påhitterier skulle de tvärtom ha beskrivit sig själva som genier och felfria.

Beviset att texten är sann är alltså att israelernas armé var världshistoriens odugligaste och judarna katastrofer i ämnet matematik: Aj kan knappast ha haft mer än några hundra innevånare.

Det påstås ibland att Einstein i skolan skulle ha varit dålig i matte. Han var jude. Nä, så dålig kan han inte ha varit. Jag tvivlar hellre på GT än jag tror att Einstein var dum i huvudet. Fast vi kanske helt har missat vad berättelsen egentligen handlar om.

Vad handlar det egentligen om?

Vi har en litterär stil som kallas satir. Man kan då skriva på ett sätt, som vettiga människor förstår och uppskattar, trots att man ljuger och skarvar. Det är som om Michael Moore skulle hylla Donald Trump.

Ingen tror en sekund att det är en hyllning, och Michael själv utgår från att ingen kan vara så dum, att de tar hans hyllning på allvar. Orimligheter och överdrifter är av-sedda att väcka skratt och peka på det Moore vill kritisera hos Trump.

Är det något sådant bakom dessa texters orimligheter? Det är därför jag vill närma mig texterna med respekt. Jag vill inte att en forntida Michael Moore skall vända sig i sin grav, tänka på mig och utbrista: ”Jag hade fel om människorna, somliga är så dumma!”

 

Forntida ateister?

Etiketter

, , ,

Vi kan läsa böcker som inte längre finns!

Sanchuniathon var en lärd fenicier, som skrev om historia och religion. När är svårt att besvara, men kanske nära Mose tid och före Trojanska kriget. Ingen av hans skrifter har bevarats, men innehållet är trots det känt och läst. Han har kallats präst, men för mig verkar det osäkert. Kanske han var utbildad till det.

Filon från Byblos (ca 50 – 140 e.Kr.), var en historiker, som skrev om fenicierna. Han är mest känd för sina bearbetningar och översättningar till grekiska av nämnde Sanchuniathons verk. Inte heller något av Filons skrifter har bevarats. Ändå är han känd för dem. Innehållet läses.

Vi kan läsa brända böcker!

Porphyrius (ca 232 – 304 e.Kr.) var nyplatonsk filosof som med sin skrift ”Mot de kristna” i 15 band framförde budskapet att Kristus nog var OK, men de kristna var en förvirrad och ond sekt. Han var en inflytelserik storhet inom dåtida kultur, så trettio kristna apologeter tog upp den kastade handsken.

Orsaken till miraklet

Verket ”Mot de kristna” brändes både år 435 och år 448 på order av kejsar Theodosius II, men det hjälpte inte, då de trettio redan hade spritt sina vreda vederläggningar av Porphyros tankar över världen. I princip: ”Han berättar och säger så här, men så här är det!”

Eusebios av Caesarea, född 263, död 263, biskop 313. Kyrkofader och även fader till kyrkohistorien. Han för-fattade den första boken i ämnet, 3:e upplagan av den svenska översättningen kom 2007.

Han skrev mycket mer, t.ex. ”Praeparatio evengelica”, den enda skrift vari Sanchuniathons berättelser bevarats till-sammans med mycket annat.

Orsak till kyrkligt intresse för dessa skrifter är så kallad euhemerism. Filon eller Sanchuniathon, osäkert vem (åtminstone Filon eller kanske båda) hade samma idéer som den grekiske filosofen Euhemerus (verksam runt år 300 f.Kr.).

Vad sysslar Kim Yong-un med?

Euhemerus menade att gudarna en gång varit levande kungar som blev förgudade av dumma människor och därför dyrkades efter sin död. Snorre Sturlasson lade sig till med idén och menade att Oden skulle ha varit en sådan forntida kung.

Sådan förgudning (apoteos), skulle i så fall inte alls ha sitt ursprung från de gamla grekerna, som Wikipedia säger, utan vara mycket äldre. Ja, varför inte? Och det pågår fortfarande.

Denna ateistiska ståndpunkt riktad mot hedniska gudar föll kyrkan i smaken, och de icke kristna författare, som på detta sätt angrep hednisk gudstro, drogs fram som sanningsägare. Det kan vara svårt att avgöra, vad som kommer från Sanchuniathon och vad som kommer från Filon.

Tro utan andra gudar än kunskapen och vi själva?

Men även andra tankar kom att överleva i Eusebius och andra kyrkomäns skrifter. Följande överensstämmer med textfynd från Ugarit, så det kan vara Sanchuniathon:

Själve guden Thot betraktade drakens och ormarnas natur som gudomlig, och så gjorde även fenicierna och egyptierna, sedan Thot förklarat ormen vara det med anda och glöd bäst rustade djuret bland reptilerna.

I följd av det visar den också genom sin andas kraft en oöverträffad snabbhet, utan fötter och händer eller andra extremiteter med vilka andra djur rör sig. Den uppen-barar sin skapelse i varierade former, och så snabbt som den vill, slingrar den sig framåt.

Den är även ytterst långlivad, och till dess natur hör, att ömsa sitt gamla skinn, och därigenom inte bara åter bli ung, utan även möjliggöra ytterligare tillväxt; och när den fyllt sina år, förtär den sig själv: Av den orsaken före-kommer detta djur i tempel och i mystikens riter.

r möter vi idén om människan som en ouroboros. En själ av förstånd och kunskap, där förståndet tillväxer då det äter den kunskap dess kropp består av. Den äter sig själv. Vi dör för att födas i en kropp bättre lämpad för fortsatt andlig tillväxt.

Bilder och museer

Nedan två bilder av Ouroboros. Under dem ormgudinnan från Kreta, från Danmark och från Gotland. Den sista kan studeras i bildstenssalen på Gotlands museum. Via länken till Gute.info får ni även Bernt Enderborgs funderingar över märkliga bilder. Majstången verkar kunna vara något mycket mer än en sentida import från Tyskland, som en del vill hävda.

Den fornnordiske Jarl blev en brittisk earl

I den fornnordiska myten lägger sig Medvetandet, guden Rig mellan två människor, som föder Träl. Sedan lägger sig Rig mellan två människor, som blir föräldrar till Bonde. Nästa ”offer” för Rig är ett par som föder Jarl, ädlingen. Till slut skall vi alla bli konungar, den logiska följden hos  Sanchuniathon, uttalat hos Paulus och hos Snorre.

Är Jahvé ogudaktig?

Det där var de visst överens om, och att vi inte skall tro på gamla gudar. Den nye guden, Jahvé, var det en annan sak med. Fast vi vet inte hur Sanchuniathon tänkte.

Medvetandet? Jag tänker, alltså är jag. Jahvé. Det där namnet antyder kanske ogudaktiga filosofiska tankar.

Vad innebar det gamla judiska förbudet mot otillbörlig tillbedjan? Får man inte tro på en Gud, som är alltför lik hedendomens ofta blodtörstiga gudar? Däremot får man ha en Gud i sitt inre, och denne går att tala med. Han är på något sätt du själv. Fast du måste välja, och du kan välja fel.

Gamla ateister? OK! Men de hade ändå inte fått vara medlemmar i Humanisterna. Själ, ande, reinkarna-tion och evigt liv går inte hem där. Och Micael på Hela Pingsten hade inte heller godtagit dem. Ingen riktig guds-tro.

Lite kätteri, Leve evolutionen!

Frågan är vilka tankar Genesis författare hade? Tänk om Hela Pingsten är obiblisk? Filistéerna, det är kaananéerna. Abraham från Ur konverterade från mesopotamisk mån-dyrkare (Jos 24:2f, 14f) till den kaananéiske prästkungen Melkisedeks tro (1 Mos 14:18).

Genesis, judendomen och därmed kristendomen har ut-gått från de läror Sanchuniathon berättar om. Omformats av en mental evolution. Ibland hamnar evolutionen i en återvändsgränd. Då dör det odugliga och ett nytt skott utgår från den gamla stammen.

Våldsbejakande kristendom?

Etiketter

, ,

En av Nya Testamentets kusligaste berättelser.

Apostlagärningarna (Apg 4:32-5:11). Det doftar politisk propagande av det otäckaste slag. Det är ett paradis man vill beskriva, men de som är bekanta med propaganda, ser något hemskt.

Jag har läst en mängd fromma ansträngningar att rättfärdiga bibelstycket. Rubrikerna är skapade av våra översättare. Stå ut med det fromma och läs! Det är bakgrund och händelse. Fundera på vad som faktiskt hände!

”Egendomsgemenskap

Alla de många som hade kommit till tro var ett hjärta och en själ, och ingen betraktade något av det han ägde som sitt; de hade allt gemen-samt. Med stor kraft frambar apostlarna vittnesbördet om att herren Jesus hade uppstått, och de fick alla riklig del av Guds nåd. Ingen av dem led någon nöd. De som ägde jord eller hus sålde sin egendom och kom med köpesumman och lade ner den vid apostlarnas fötter, och man delade ut åt var och en efter hans behov. Josef, en levit från Cypern som apostlarna kallade Barnabas, det vill säga Tröstens son, sålde också han en åker han ägde och kom och lade ner pengarna framför apostlarna.

Ananias och Sapfeira

En man som hette Ananias sålde tillsammans med sin hustru Sapfeira en egendom. Med hustruns vetskap tog han undan en del av köpesumman och kom och lade ner resten framför apostlarna. Då sade Petrus: ”Ananias, hur har Satan kunnat fylla ditt hjärta, så att du försöker lura den heliga anden och tar undan en del av pengarna du har fått för din jord? Var den inte din så länge du ägde den, och förfogade du inte över pengarna när den var såld? Hur kunde du komma på tanken att göra så? Det är inte människor du har försökt lura, utan Gud.” Vid de orden föll Ananias död ner, och alla som hörde på greps av stor fruktan. De yngre männen svepte honom, bar bort honom och begravde honom.

Omkring tre timmar senare kom hans hustru dit utan att veta vad som hade hänt. Petrus vände sig till henne: ”Säg mig, var det allt ni fick för jorden?” – ”Ja, det var allt”, svarade hon. Men då sade Petrus: ”Hur kunde ni komma överens om att utmana Herrens ande? Du hör stegen utanför dörren – det är männen som har begravt din man, och nu skall de bära bort dig.” I samma ögonblick föll hon ner framför honom och dog. När de unga männen kom in fann de henne död, och de bar bort henne och begravde henne bredvid hennes man. Stor fruktan grep hela för-samlingen och alla som hörde talas om denna händelse.”

Den brutale Helige Ande

Den av den Helige Ande uppfyllde Petrus är här lik Felix Dzerzjinskij. Denne var grundaren av tjekan, den sovjetiska hemliga polisen, senare namngiven NKVD och KGB. Bibeltexten lägger dock inte brutaliteten på Petrus, utan på den Helige Ande.

Ser inte ut som någon helig ande

Jesu anhängare var beväpnade!

I sin vilja att slåss i stället för att vara martyr hamnar Petrus i konflikt med Jesus, som då svarade: ”Håll dig på din plats, Satan. Dina tankar är inte Guds utan människors.” (Mark 8:33, Matt 16:23). Vi har en motsätt-ning i gruppen, och det låter som om den var vass.

Petrus påstås ha tagit till svärd då Jesus greps av en styrka beväpnad med påkar och svärd (Joh 18:10). Jesu anhängare var alltså beväpnade! Hos Lukas kan vi läsa: ”När de som var med Jesus såg vad som skulle hända sade de: ‘Herre, skall vi ta till våra svärd?’ (Luk 22:49). Våra svärd?! I flertalsform!

De hade svärd! Vad kostade ett sådant?

Vad var det för gäng som omgav Jesus? Mer uppseendeväckande än att de var beväpnade, är hur dyrt de var beväpnade.

För 6000 år sedan var järn dyrare än guld. Inte konstigt, järnet kom från meteoriter! Hettiterna lärde sig använda järnmalm för 3400 år sedan. De började använda blästerugnar. Priset på järn sjönk, men fortsatte vara högt.

Det vi här definierar som masugn uppfanns absolut tidigast år 900 i Nora (eller helt säkert 200 år senare i Norberg. Men kanske även tidig kinesisk ugn skall kallas så.) Masugnen förbättrades under medeltiden. Då sjönk priset på järn. Vid 1700-talets slut började man i England använda koks till järnframställning, och Sverige förlorade sin roll som Europas järn-rike. Priset sjönk.

Fattiga vikingar bar yxa

Under vikingatiden kunde en träl kosta 306 gram silver och ett svärd 126 gram (Illustrerad Vetenskap nr 11/2001). Svärdet kostade ca 40 % av en manlig slav (samma källa). Låt slavars (arbetskrafts) värde vara seklens penningkonstant! Utnyttja sedan Vilhelm Mobergs research till utvand-rartriologin.

En slav kunde kosta $ 500 då Karl Oskar kom till Amerika. Det var ca två tredjedelar av vad han sålde Korpamoen för. Med omkostnader och sedan han betalt hypotek, andra skulder och familjens överfart till ett nytt liv i Amerika (675 riksdaler), hade han drygt 500 rd kvar. Och rd var då värd 40% av $.

Vikingasvärdet skulle alltså kunna ha kostat motsvarande $ 200 i 1850 års penningvärde. Det är något helt annat än den summan i nutidens (2017 års) penningvärde. Det kan ha varit ett helt öre (latin aurum) i guld (au) i 975 års penningvärde!

I ett TV-program häromdagen, sade en brittisk arkeolog, att svärdet var det bästa vapnet, men den mycket billigare yxan var det vanligaste bland vikingarna. De flesta hade helt enkelt inte råd med ett svärd.

Svärdet, tidig högteknologi

Redan tidigt blev svärdet en tillverkningstekniskt avancerad produkt. Romarna blandade järn- och stålkvaliteter och mästersmeder smidde samman och härdade klingorna. Då har vi gått tusen år tillbaka från vikingatiden mot den forntid, då järnet som metall var dyrare än guld.

Den romerska armen var svindyr och överlägset beväpnad. En del av översteprästens och stora rådets folk hade bara påkar. Så vad var det för penningstinn IS-organisation Jesus hade runt sig? Fattiga fiskare?

Rådet ingriper mot apostlarna

I apostlagärningarnas följande verser kan man läsa om apostlarnas verk-samhet bland folket, som sägs ha varit skrämt (av Jesusfolkets fiender) från att ansluta sig till dem. Men agitationen var tydligen effektiv, för ”män och kvinnor i stort antal kom till tro …” (Apg 5:14). Det senare oroade nämnda fiender.

Därefter (Apg 5:17) kan följande läsas om saddukéernas parti(!).

”Då ingrep översteprästen och alla hans närmaste män, det vill säga saddukéernas parti. Upptända av trosnit grep de apostlarna och satte dem i stadshäktet.”

Judiska Rikspartiet och dåtidens opposition

Det är kort tid efter Kristi himmelsfärd. Petrus är ledare för rörelsen, vars åsikter inte överensstämmer med det maktbärande partiets, saddukéerna. Det fanns fler partier, fariséerna och esséerna.

Saddukéerna var ett överklassparti. De kan beskrivas som samarbetsmän. Romarna fann dem lämpade att vara judarnas ledare. Fariséerna var mer folkliga. De övriga, esséer och kristna, var ”småpartier”. Esséerna var splittrade och Qumransekten var en viktig del av dem.

Filosofi eller religion som de politiska ideologiernas grund

I den världen fanns ingen modern vetenskap eller upplysningsfilosofi, som kunde vara filosofisk grund för ideologier och politiskt resonerande. De hade i stället religiösa föreställningar, som kunde skilja sig mycket från varandra. Alla – faraoner, kejsare, konungar och republikaner moti-verade politiska krav och maktanspråk med ”gudarnas vilja”.

Jerusalems variant på detta var ”Guds vilja”. Det var politikens grund. Den kristna rörelse som framträder i Apostlagärningarna är en extrem politisk sekt, som på olika sätt verkar bekant för oss nutidsmänniskor.

Den minimala statsapparaten

Det samhälle vi möter, har kejsaren som högsta makt. Han vill ha skatt. Får han det, är han nöjd. Statsapparaten är minimal jämfört med nutida staters: Skatteindrivning, kejsarens hov, senaten och höga ämbetsmän, armé, flotta, domstolar, religös kult, nöjen (Colosseum) samt ganska omfattande offentlig byggnadsverksamhet.

Resten fick sköta sig självt. På så sätt var det den amerikanska högerns idéalsamhälle. Alla små lokala grupper hade frihet att sköta sina egna angelägenheter, bara kejsaren fick in skatt för att bekosta de två kost-samma verksamheterna, utsvävningarna och militärapparaten.

Pastor Pontius Pilatus problematiska pastorat

Pontius Pilatus såg helst att judarna skötte sig själva. Betalade de skatt, så var allt bra. Då lämnade han dem gärna i fred. Han såg helst att de i sin tur lämnade honom i fred. Han ville inte bli indragen i deras förbittrade partistrider.

Oro och kravaller innebar risk för anklagelser att han inte kunde upprätt-hålla ordningen i Jerusalem. Han var inte glad, då det judiska getingboet uppenbarade sig inför honom med den tillfångatagne Jesus och ville att Pilatus skulle ta parti.

Roms överhöghet understryks i NT med påståendet att judarna inte hade rätt att utdöma dödsstraff. Denna yttersta makt tillkom endast kejsaren och de ämbetsmän, som han gav den makten, ius gladii”. Fast saken är visst lite tveksam. ”Ius gladii” tror somliga bara gällde vem som fick avrätta romerska medborgare. Var Jesus en sådan?

Pilatus var van vid zeloter, judiska terrorister som knivhögg romare. Var-för kunde judarna inte fixa Jesus själva? Varför blanda in Pilatus? Han skulle inte bråka, om de bara slog ihjäl varandra. Varför plötsligt sådan respekt för romersk lag? Förmodligen visste Pilatus svaret.

Ta ansvar din jä…

Ett mord på Jesus skulle starta ett judiskt inbördeskrig. Men om romarna tog död på honom, var det ju en annan sak. Då skulle sadduccéerna få se Jesus svärdbärare angripa romarna. Pilatus försökte därför få Herodes den Stores son, tetrarken (lydfursten) Herodes Antipas, att ta över det farliga ansvaret. (Luk 23:6-12).

…äh … min käre vän

Lukas berättelse avslutas med versen: Den dagen blev Herodes och Pilatus vänner; förut hade det rått fiendskap mellan dem.” Detta kan bara tolkas som att furst Herodes gick Pilatus till mötes. För vem var det egentligen som Jesus utmanade med sin titel ”judarnas konung”.

Herodes Antipas begärde senare av kejsar Caligula att få kungatitel, vilket var oklokt. Men det är en annan historia. Det viktiga var att den titelsjuke Herodes behandlade Jesus förnedrande och skickade tillbaka honom till Pilatus, förmodligen med en begäran: ”Ta död på den här! Det är jag, som är judarnas konung!”

Översteprästerna protesterade mot Pilatus noggranna inskription på latin, hebreiska och grekiska över Jesus huvud: ”Jesus från Nazaret Judarnas konung”. Den vägrade han ta bort.”Vad jag har skrivit har jag skrivit” (Joh 19:19-22), och det var att Jesus avrättades för att ha satt sig över judarnas ”storfurste”.

Det innebar också, att förutom sadducéerna hade ännu en mäktig part ställt upp mot Jesusfolket. Chanserna för dem i ett inbördeskrig blev försvagade liksom risken för ett sådant. Pilatus hade lyckats! 

Pilatus, ja han försökte ju bara hålla sig väl med alla judar. Det var ju hans uppgift att hålla ordning, och nu bad, krävde både hög och låg att han skulle göra så här. Han erkände judarnas och deras furstes själv-bestämmanderätt. ”Skyll inte på mig! Jag är ju snäll och beskedlig!”

Pilatus kunde alltså skylla på ”juden” Herodes och var därför djupt tack-sam. Jag får ihop logiken delvis. Men nu skulle jag behöva lägga ned oerhörd tid och ansträngning på att analysera det politiska getingboet. Kanske någon annan kan ta vid?

Vad hände egentligen? Vad var det för politiska strider, och vilka var inblandade? Vad var det för militant rörelse, som oerhört förändrad gick ut ur det följande kaoset och erövrade världen? Jag har fler idéer än jag klarar av att tänka, och alla tror jag kräver mycket arbete.

 

När aposteln Paulus var förbannad

Etiketter

, , , , ,

Galaterbrevets början, förenklad version

(Där han förklarar varför han vill att hans motståndare kastrerar sig.)

Nåd och frid!

Förbannelse över den som säger något annat än jag! Förbannelse över alla som säger något annat än det jag  säger (Gal 1:8f).

Ingen människa har lärt mig evangeliet! Jag fick det genom en uppenbarelse av Jesus Kristus (Gal 1:12)! Efter det tog jag mig till Arabien, där jag förkunnade evangeliet för hedningarna (Gal 1:17) i tre år innan jag återvände och träffade Kefas.

(Kefas är Petrus namn på hans modersmål arameiska.)

Fjorton år senare, efter ytterligare en (ospecificerad) uppenbarelse, reste jag än en gång till Jerusalem och träffade åter Kefas och dessutom ett par andra viktiga apostlar, Jakob och Johannes (Gal 2:1-9). Då berättade jag vad Jesus hade sagt och vilken förkunnelse jag spred (Gal 2:2ff).

Det blev bråk med falska bröder, som nästlat sig in för att frånta oss friheten i Kristus Jesus och göra oss till slavar (Gal 2:4). Men dem gav jag inte vika för (Gal 2:5), och pelarna (de främsta apostlarna) fann att det jag sade stämde (Gal 2:7ff). Kanske utlovade pengar från mina rika hedningar i Efesos* hjälpte, församlingen i Jerusalem verkade ju hålla på och svälta ihjäl (Gal 2:10).

Senare var jag tvungen läxa upp Kefas, för att han avvek från den sanna läran (Gal 2:11ff). Felet låg egentligen på Jakob och hans folk, som var besvärliga med sin tro på omskärelse (Gal 2:12). Jag hoppas de skär av sig alltihop dom jäv… (Gal 5:12).

Motsättningen gällde samma sak som det jag stred med de falska bröderna om: Om man blir rättfärdig genom att vara slav under detaljerade, idiotiska och ändå tvingande laggärningar eller genom tro på Jesus Kristus och hans sätt att resonera (Gal 2:16).

Är vi syndare, då vi hellre vill tro på Jesus Kristus och hans prat om kärlek och samvete, än på omskärelse och en myriad andra laggärningar, omöjliga att iakta i sin mångfald? I så fall är Jesus vägen till synden (Gal 2:17). Nej! Det är hel fel tänkt! Det är bara om jag hittar på nya heliga tvångshandlingar, och åter låter sådana vara min Lag, som jag automatiskt blir lagöverträdare och syndare (Gal 2:18).

Jag har genom Kristi Lag, samvetets och förnuftets ande, som lever i mig, dött bort från Idiotlagen, bort från bud-ordsreligionen (Gal 2:19f).

*Efesos, se mitt tidigare inlägg, där jag bl.a. berättar om den stora hamn-, finans- och lärdomsstaden Efesos. Den var antikens Rotterdam och Zürich med handel och hedniska rentierer. Där var det aureus i kollekten! Den var även ett antikens Oxford med en paradisisk miljö för den alltid bildningshungrige Paulus.

Aureus, romerskt guldmynt, Caesar Augustus

KOMMENTARER

Det var kapitel ett och två plus en vers från femte. Läs verserna! Bibeln finns på nätet! Det är det han skriver, inklusive hans önskan att de förbannade motståndarna (Gal 1:8f) skall kastrera sig! Jag hoppas att min för-enklade version gjorde texten mer lättläst och begriplig.

Tyvärr har jag inte lyckats förkorta och förenkla den sista av de Galaterbrevets inledande verser, som jag försökt ge en sammanfattning av (Gal 2:21). Förklara går dock.

Varför måste Jesus dö?

Om våra synder var underlåtna laggärningar (olika riter, bland dem främst omskärelse) och Gud verkligen krävde sådant, då dog Jesus för dessa våra synder.

Jesus förnekade ju dem! Han bestred att de är verkliga synder! För att vidmakthålla Lagen och respekten för den, krävde alla lagfromma att hädaren och förnekaren Jesus skulle avrättas. Så skedde, men då Gud lät honom åter-uppstå, sade Gud därmed, att allt var fel!

Juridik

Den Högste Domaren upphävde både domen och straffet! Gud godkände och fastställde även Jesus fullbordan av Lagen (Matt 5:17).

Guds Lag är inte upphävd, men den är ändrad. Nu gäller annat! I mitt svar på en kommentar till föregående in-lägg skrev jag ungefär detta om den saken: 

Matt 5:17 är en vers, som översätts olika i 1917 års Bibel och i NT81 (Bibel 2000). I 1917 års version säger han, att han inte kommit för att upphäva lagen, utan för att full-borda den. I den nyare versionen har han kommit för att ”uppfylla” den.

En lag som måste fullbordas är det något fel med. Den måste ändras, kompletteras, justeras eller annat som för-ändrar den.

Dåliga tolkningar

I NT81 och Bibel 2000 har man alltså ändrat Jesu ord till uppfylla. Det kan tolkas som att han kom för att befästa GT’s regler, det vill säga se till att de uppfylls eller iakttas.

Men då står det inte så i Bibeln! Det är Bibeln som tolkas så, och det är en väldigt stor skillnad.

Den logiska förklaringen är …

Det finns logik i Paulus ord om uppenbarelsen. Jesus sade till lärjungarna, inklusive Kefas, ungefär detta: ”Idioter” (Matt 16:9). Läs själva! Jesus var tvungen, att leta upp den intelligente Paulus och sätta honom i arbete. Som uppstånden och ett med Gud Fader kunde Jesus det.

… att Jesus måste dö, för att vi …

Om du vill tro, får du göra det. Om du inte tror, så låter du bli. Jag är helt nöjd om jag får till logiken i budskapet.

… skall kunna äta fläskfilé i gräddsås

OK om Gud finns och om Han lät Jesus uppstå, men jag har förut aldrig fått till någon begriplig förklaring till var-för Jesus måste dö för våra synder, eller hur han där-igenom kunde frälsa oss från dessa. Men om våra synder var att vara oomskuren och äta fläsk, då kan jag vara djupt tacksam för att han frälste mig från bl.a. ångest för fläskfilé i gräddsås.

Min Kamp à la Paulus

Alltså: Enligt Mose Lag (och Koranen) skall synden fläsk-ätning i princip orsaka samma ångest som att mörda. Men vi vet att det senare inte ger de troende nämnvärd ångest. Vi kan därav dra slutsatsen, att sådana här reli-giösa lagar allvarligt skadar vår ande (samvetet). De är farliga! De bör bekämpas!

Fast det här innebär ju, att Jesus inte frälste oss från andra synder. Om du och jag är två feta präster som våldtar små söta korgossar, kan vi inte få den synden förlåten av varandra genom nattvardens sakrament.

Nattvarden är den där heliga ritualen ni vet. Det heter att man måste ”ta den”, för att som kristen inte vara lika syndig, som en oomskuren jude eller muslim anser sig vara.

Rasismen som religion

Förresten, vad var det för sorts synder Jesus frälste oss ifrån? Nattvardsriten är något helt annat än den måltid Paulus talar om. Den var ett förnekande av GT’s (och även Koranens) regler om orenhet, som omöjliggör allt normalt umgänge med ”de andra”.

Aposteln Petrus blev aldrig kristen!

Paulus angrepp på Kefas för avvikelse från den sanna läran gällde just den saken (Gal 2:11-14). Läs! När Jakob dök upp vågade Kefas inte äta tillsammans med oom-skurna hedningar. Ingen kristen gemenskap där heller! Det är just det, som den upprörde Paulus skriver!

Läs de där två kapitlen, när ni läst detta mitt inlägg. Läs gärna hela det korta Galaterbrevet!

Och kanske inte alla de andra elva heller

Kefas, Petrus, som kyrkan bygger på, hade dömt sig själv (Gal 2:11) var en feg (Gal 2:12) hycklare (Gal 2:13). De som gör som han är dårar (Gal 3:1). Läs texten! Motsätt-ningarna i fornkyrkan var uppenbart svåra. Där var det svårt för kärleken (Gal 5:14f).

Den medicinska kompetensen

Nu skall jag skriva om det där skärandet i snoppen i en värld utan hygien!

Paulus levde bland bildade hedningar. Lukas var en grekisk läkare, som slog följe med honom. De visste, att barn strök med i följdinfektioner.

Jo, bakterieläran var okänd, men de hade praktisk och empirisk kunskap. Läkare säger till mig nu idag, att de inte vill skära i onödan. Lukas hade säkert lärt sig att helst låta bli kniven, om det inte var nödvändigt. Trots vår hygien kan det idag ändå bli  komplikationer. 

Juden Paulus svor! ”Förbannelse över idioterna!” Det står i Bibeln! Galaterbrevet. Läs ovan! Där finns vershänvis-ningar. Det finns mer han sagt: ”Var på er vakt mot de där hundarna, de där skadegörarna, den där sönder-skärelsen.” (Fil 3:2).

Paulus var ofta förbannad på sina motståndare.

Den eländiga kvinnofrågan

Paulus är helt modern, men det observeras inte, då de falska redigeringarna påfört honom åsikter om kvinnan, som han inte hade. Jag orkar inte repetera det igen, men utan de redigeringarna kanske folk skulle läsa det övriga i hans brev, och då blir det besvärligt för bakåtsträvarna.

Läkaren Lukas är enligt traditionen evangelisten Lukas men, som länken berättade, det anses idag mindre troligt. Det faktum, att det ser ut som om evangelisten skrivit av Paulus, ger oss dock möjligheten att läkaren Lukas är en källa till evangeliet. Han har förmedlat texter från Paulus till författaren (författarna), och har kanske därför till-skrivits evangeliet.

Men vad gällde bråket egentligen? Principiellt? En förtyd-ligande förklaring kan vara på plats.

Laggärningar

Laggärningar eller döda gärningar (Heb 6:1, 9:14), som Paulus också kallar dem är lättast att förklara. Gärning betyder handling, om ni glömt det.

Mose Lag var tidig med att föreskriva handlingar med magisk förmåga att tvinga Gud öppna pärleporten för dig. Kristna och muslimer har gått i judarnas fotspår, och alla vet idag följande:

Om du äter bröd och dricker vin i kyrkan, skär i snoppen eller ber fem gånger om dagen i moskén, så kommer du till Paradiset. Gud måste öppna porten! Om du sedan svär, ljuger, stjäl, bedrar och super m.m., så klarar du dig ändå.

Du kanske får dricka mer vin eller skära av några halsar utöver snopparna. Fast det gör du ju så gärna, för att betvinga Gud.

Paulus inte bara förbannade snoppskärarprofeterna, han sade till dem, att den som vill komma in måste hålla hela Lagen, vartenda bud! Men att hålla alla för- och påbud är omöjligt. Det har han ju helt rätt i. Vem har någonsin sett, eller ens hört talas om någon, som klarat det?

Men som vi alla vet, så tycker snoppskärarna och andra religiösa, att deras favoritbud är mycket viktigare än buden mot bedrägeri, våld, sex och annat. De tycker att det oftast räcker att tugga oblater och för kvinnor att bära burka. Tända ljus i kyrkan och ge tiggare en allmosa är också viktigt.

Tro

Tro på Jesus Kristus är alltså motsatsen till laggärningar. Det är inte motsatsen till gärningar.

”Älska varandra” (bl.a. Joh 13:34) är ett bud, som fram-tvingar handlingar, som skiljer sig ifrån döda handlingar, ifrån laggärningar. I mitt svar på en kommentar till före-gående inlägg, säger jag en del om Lagen, som kan läsas i detta sammanhang. Hela det korta inlägget handlar om att döma de fördömda och förbannade.

En vanlig uppfattning om vad tro på Jesus innebär är följande: Jesus har sagt si och så! Det står i Bibeln! Vi vet därför att tro på Jesus innebär, att om vi doppar huvuden i vatten, dricker vin, tuggar bröd och bedjer våra böner, så tvingar vi Gud att öppna pärleporten till Paradiset. Nämnda gärningar har den magiska kraften, till skillnad från snoppskärande och burkabärande, som bara är vid-skepelse.

Som sagt, laggärningar, döda gärningar fungerar inte! Du kan inte rånmörda gamla pensionärer och sedan springa till prästen och få syndernas förlåtelse. De synder Jesus frälste oss från var idiotierna. Lagarna om det som är värre än brott.

Oj, vad han var förbannad!

Paulus säger, att den som bygger upp en ny Lag i stället för den gamla (Gal 2:18), kommer att bli en lagöverträ-dare och vara förbannad (Gal 3:10ff). Förbannad (2 ggr), förbannelse (2) förbannelsen (1), Paulus är tydlig med sitt grova språkbruk.

Jag får väl lägga till: Vill du tillredas i kokande olja och bli snacks till Djävulens fredagsmys?

Den enda möjliga förklaring av ordet tro som blir kvar, är tro på kärlek och samvete. Det gäller vad Paulus hävdade att Jesus ville att vi skulle göra mot varandra. Vårt för-hållande till varandra. Därmed blir Paulus budskap väldigt politiskt. Och gör man politik av budskapet, så är man heretiker, kättare, ogudaktig och hemsk.

Då ifrågasätter man den traditionella bibelsynen. Guds Ord kan uppträda i ditt inre, men ”heliga skrifter” skall du akta dig för, även om de kan vara väldigt värdefulla.

För mig verkar det som om Paulus ville förbjuda sådana. Att tillskriva Paulus vän Lukas ett evangelium, kan ha varit ett sätt för villolärarna att bedra kristenheten.

Är svinen mer kosher och halal än vi människor?

Etiketter

,

I Romarbrevet fördömer och dömer Paulus sina medmän-niskor (Rom 1:18-32). Först är aposteln filosofisk: Guds vrede över bl.a. avguderi (Rom 1:18-23).

Usch och fy!

Därpå blir han praktisk och ger sig på hbtq-folket. De skall dö, då deras beteende leder till all sorts hemsk ondska. Uppräkningen av sådan är lång. (Rom 1:24-32). 

Tvärvändning

Efter detta kommer en tvärvändning: ”Därför finns det inget försvar för dig som dömer, vem du än är. Ty med din dom över andra dömer du dig själv …” (Rom 2:1).

Fortsättningen är i samma stil, dock med påpekandet ”att Guds dom över dem som lever så är väl grundad”. Paulus fortsätter några verser senare: ”Med ditt hårda och obot-färdiga hjärta hopar du vrede över dig till vredens dag …” (Rom 2:2+5).

Motsägelsernas Bibel

I Första Korinthierbrevet kastas vi mellan helt olika bud-skap om kvinnan. Där lyckades jag förklara det hela, dels med pseudo-Paulus, dels som felaktig tolkning beroende på våra exegeters bristande kunskap om brevmotagarnas hedniska tankevärld.

Den utnyttjade Paulus för att framföra sitt budskap. Utan kunskap om hednisk teologi och filosofi är hedningarnas apostel svårtolkad. Se bl.a. mitt föregående inlägg!

Pseudo-Paulus var ju en eller flera hatiska motståndare till Paulus, som redigerade och gjorde dumma tillägg till hans brev efter hans död. Spåren av sådant är tydliga i Första Korinthierbrevet. Romarbrevet kan vara något liknande, men det har inte lika ”högljudda” spår. Det är bara att konstatera, att Paulus brev är motsägelsefulla.

I Romarbrevets första kapitel tycks (för)dömandet både av syndare och av deras domare vara hopvirat i ett sam-manhängande resonemang. Hur får man ihop det?

Och så har vi den andliga hygienen

Det finns mer om dömandet i Romarbrevet: ”Låt oss där-för inte längre döma varandra … I min tro på herren Jesus vet jag fullt och fast att ingenting är orent i sig självt, men den som betraktar det som orent, för honom är det orent.” (Rom 14:13f).

Paulus åsikt är att Gud har skapat allt, och då kan inget vara orent. Gud har inte skapat något orent. Den som gör sådant är ju oren! Det är det som kommer ut ur din mun, (t.ex. fördömanden) som kan göra dig oren. Det är så viktigt, att Jesu ord om saken upprepas (Matt 15:11,17).

Du får äta fläsk! Gud har skapat svinen! Gud har också skapat oss som vi är. Då kan vi inte vara orena – givetvis om vi är som vi är under iaktagande av de regler som gäller i umgänget med nästan.

Och glöm inte reglerna om anständig djurhållning, trans-port och slakt! Det var väl aldrig meningen att svinen skulle vara mer kosher och halal än vi?

Problemet kvarstår dock. Vad har hänt med det första kapitlet? Varför är texten så dömande där? Är det villo-lärarnas kyrka som omformat den?

Är det Herrens änglar eller demoner som säger att kvinnan är mindervärdig?

Etiketter

, , , ,

Att tolka Paulus

Länge sen sist. Influensa och infektioner. Inte slut, så det kan dröja igen.

Somligt har jag skrivit om förut, men så upptäcker jag nya sidor av problemet, som jag inte tycker blev belysta då. Jag får anklaga mig själv för det jag velat beskylla andra för, att inte ha tänkt färdigt.

Det här blir mycket kätterskt. Långt. För att bestrida de grovt felaktiga tolkningarna av Paulus är jag kanske en smula fromt förkunnande av de åsikter, som han verk-ligen hade. En av dem tycks ha varit, att om man skriver evangelier, får man inte ta dem alltför allvarligt.

Den åsikten gav honom dödsfiender.

Jag har också kommit på hur Paulus anser att man skall vara, om man skall vara helig. Det kan ju vara bra att veta. Men jag tror inte den kunskapen gör mig populär hos de mest troende.

Bibelkommissionen: Trons Ängel är en skammens slöja!

Det gäller de galna översättningarna av Paulus och inte minst det av pseudo-Paulus* uselt redigerade Första Korinthierbrevet. Allmänt: Det grekiska ordet psychikós översätts till fysiskt, köttsligt, sexuellt. Specifikt för nämnda brev: Ett ord för (ande)makt förklaras betyda tygstycke, slöja (första noten till 1 Kor 11:10). Kvinnan skall dölja sin skam över att vara kvinna under den. Vi börjar med sådana absurditeter.

*Pseudo-Paulus: En eller fler hatiska motståndare till Paulus, som redigerade hans brev och skrev nya efter hans död. Känns igen på högtravande stil, obildning och misogyna åsikter.

Kunskapens Änglar är lika med Denna Världens Vis-het (1 Kor 1:18-30)

Bibelkommission anger (i andra noten till 1 Kor 11:10), att de kunskapens änglar, som även för Paulus förkunnar kvinnans mindervärdighet (1 Kor 11:2-10), är heliga makter, d.v.s. Herrens änglar.

Läran om elementen (den hedniska vetenskapens dåvar-ande ståndpunkt) sade att ord, tankar, kunskap och idéer är andar, som ur elementet luft skapats av intellektet. Ängel betyder budbärare och en sådan ande kan vara mer eller mindre helig, Herrens eller någon annans. Ofta är de denna världens makter, det gäller inte minst kunskapens änglar.

Sådana andar, som skapats av luft, lyder i hedniska teo-logier under luftens gud. Denne har skapat sina under-såtar, och är således intellektet som gudavarelse. Glöm inte att den lärde Paulus var hedningarnas apostel! Han måste kunna sådant här när han missionerade.

Filosofer mot teologer

Vetenskapen var från början svår att skilja från religion. Den hade en lång och svår kamp på flera tusen år innan den frigjorde sig från religionens idéer, som egentligen var de första vetenskapliga hypoteserna. Man hade inget annat att föreslå som förklaring.

Skillnaden mellan religion och vetenskap är, att veten-skapen vill pröva hypoteserna och förkasta det som visar sig vara felaktigt. Religionen däremot, som motiverat politisk och social ordning (gudakonungar och gudomliga lagar) med dessa hypoteser, ser kravet på prövning som hädelse.

Det där är egentligen inte biblisk lära

Med sina då 250 000 innevånare var Efesos tillflyktsort för Ptolemaios XII av Egypten under hans ”romerska” exil, medan han tillfälligt var störtad från tronen åren 58-55 f.Kr. Han var far till Kleopatra VII (den kända), som också besökte staden.

Far och dotter. Samtida byster. Hon motsvarar inte riktigt Hollywoods beskrivning. Från Wikipedia.

Efesos var ett lärdomscenter. Dess bibliotek (motsvarande vår tids universitet) var romartidens tredje efter dem i Alexandria och Pergamon.

Efesos var främst en mycket viktig hamn- och handels-stad. Den egyptiska kornbodens export hade gjort Efesos till Ptolemaios XII’s spargris. Jfr med tsarens nummer-konton i Schweiz. Hade han kunnat fly 1917, hade han gjort som Kleopatras far. Flytt till sina pengar!

Dem använde Ptolemaios för att mörda sina fiender, muta en romersk general och återta sin tron. Den kungatron som hans yngsta dotter Kleopatra ärvde.

Mängder av egyptiska bankirer, handelsmän, sjöfarare, lärde och andra i Efesus samtidigt med Paulus (52-54 e.Kr.), r en del av innehållet i hans brev till försam-lingen där begripligt.

Paulus talade hedniska med sina egyptiskt påverkade efesier

I Egypten var intellektet en uppenbarelse av luftguden Shu. Hedningarnas apostel identifierar i brevet Shu som ”fursten över luftens rike … den andemakt, som nu är verksam i olydnadens människor (Ef 2:2). ”Vad är det för idéer som flugit i dig?” säger spåren i vårt språk av gamla bortglömda tänkesätt. Kommunismens spöke kanske?

Intellektet är verksamt i olydnadens människor! Vår grubblande själ skall egentligen lyda vår ande, och vår ande skall vara från Gud: kärlek, samvete, empati och moral. Slingrige egyptiern Shu får hänga i Kunskapens Träd och odla dess flygande frukter. Och Gud sade (ungefär): ”Nakna? Kläder? Vad har flugit i er?”

Efesierbrevets budskap framförs på mer traditionellt kristet sätt i brevet till Korinth: världens vishet, korsets dårskap, oandlig/själisk och andlig (1 Kor 1-2).

Himla makter!

Bibelkommissionen tycks ha oroat sig för att läsarna skall tro att Paulus, som han brukar, även i brevet till Korinth skiver om andra änglar än de heliga. Därför påpekar NT i not till 1 Kor 11:10, att Paulus där talar om heliga makter (= Herrens änglar). Det är fel! Tro inte på det!

Skammens slöja är en makt (= överängel) och inte alls någon slöja. Det handlar om den kristna trons ängel, som kvinnan skall bära som en krona på huvudet. Så skall de änglar tystas, som skriker att kvinnan skall tiga (Ef 6:12). 

Den här versen (1 Kor 11:10) lyder i 1917 års Bibel så här: Därför bör kvinnan på sitt huvud hava en ”makt”, för änglarnas skull.” Bibel 2000 tolkar annorlunda, men det hon skall ha, skall hon ha för att hävda ”sin rätt för änglarnas skull”.

Den svenska Folkbibeln, version från 2014, har till versen följande not: ”Antingen heliga änglar närvarande vid för-samlingens gudstjänst eller fallna änglar som söker för-leda de troende.”

Min tolkning: Kunskapens änglar med kunskap som skall förgå (1 Kor 13:8) och sedernas eller osedernas änglar. Ni måste själva söka er till 1 Kor 11 i Svenska Folkbibeln, om ni vill läsa noten i den. Sidan har sökfunktion.

Det slår mig nu, att den krona farao gärna avbildas med, är en som visar oss en, nej två makter på hans huvud, gudarna Wadjet (uraeusormen) och Nekhbet (gamen). Det är ett huvudsmycke arkeologerna aldrig funnit spår av. De har bara bilder och dödsmasker av faraoner med dessa andligheter utstrålande från pannan. Jag har därför jämfört dem med gloriorna hos kristna heligheter. Ingen sådan har burit några fysiska glorior.

Vi kanske här ser ett egyptiskt influerat språkbruk hos Paulus. Han är verkligen hedningarnas apostel och är inne i deras tankevärld och vänder och vrider på deras ord för att övertyga och missionera.

Psykopater

Ordet psychikós används av Paulus, Jakob och Judas om teologiska fiender, som sägs vara smarta bedragare med stora krav på prestige och likaså krav på församlingarnas tillgångar, ”äter er ur huset. Villolärarna beskrivs som dominanta och skrytsamma. De är våldsamma, de ”slår er i ansiktet”, förtalande, dömande och vid behov inställ-samma (2 Kor 11:20, Jak 3:14f, 4:11, Jud 19).

I Galaterbrevet använder Paulus inte ordet psychikós. De motståndare han där uttalar dubbla förbannelser mot säger han dock förvränger evangeliet och sprider förvir-ring med prat (Gal 1:7-9). Budskapet upprepas delvis senare (Gal 5:10f). Prata omkull, ljuga och förvränga!

Det här gör ordförklaringarna i Bibeln (såväl Bibel 1917 som Bibel 2000) närmast löjeväckande. I slutet av texten om ”oandlig” står: Det gre­kis­ka ad­jek­ti­vet har alltså, trots lik­he­ten med lånor­det ”psy­kisk”, i NT un­gefär sam­ma be­ty­del­se som ”jor­disk”, ”ani­ma­lisk” el­ler ”kötts­lig”.

Det är klart att psykopatiska tendenser kan beskrivas så, men … nej. Det skapar bara förvirring.

Paulus beskriver psykopater genom att räkna upp väl-kända sådana tendenser. Det var inte svårt. De överens-stämmer i mycket med de vanligaste synderna.

Fullt utvecklad psykopati uppkommer i barndomen i psyko-socialt dåliga miljöer. Dålig, ja usel har sådan mänsklig miljö i allmänhet jämt varit. Dagens Syrien är nog det normala tillstånd vi levat i.

Paulus skapade ett maktinstrument byggt på själavård och lojalitet

Du bör födas i rätt tid, i rätt land och i rätt socialklass för att inte som Paulus omges av psykopater och på annat sätt störda människor. Det vi vet om antiken, är att den vanliga mänskliga miljön var vidrig.

Alla var inte riktiga psykopater. Men var du inte det, så hade sådana ofta gjort dig i akut behov av psykoterapi. Paulus skapade kollektiv med en attraktionskraft vi har svårt att förstå: Ta hand om och hjälp varandra! Kyrkan blev en maktfaktor, trots psykopatiska kejsares motstånd.

Insåg Paulus vilken potent maktorganisation han byggde upp? Vilka enorma behov kyrkan kunde bemöta? Den blev en frestelse för dem, som fattade dess potential att skapa beroende och manipulera.

Tre av NT’s författare använder ordet psychikós med be-tydelsen psykopatisk! Idag sägs att en tredjedel av oss har märkbara psykopatiska tendenser. Om två tredje-delar av oss saknar sådana, skall vi inte avlägga någon syndabekännelse. I så fall ljuger vi i kyrkan! Då säger vi ju att vi alla är syndare, fyllda av de där tendenserna!

En annan sorts underlighet i Bibeln

Evangeliernas tillkomsttid är omstridd. Fromma kristna vill placera Matteus så tidigt som år 40. Det väcker protester, spår av kännedom om evangelierna finns i Paulus brev. Han dog år 65. Roger Viklund: ”Med några få tvety-diga undantag uppvisar alla nytestamentliga skrifter från 90-talet och tidigare ingen kännedom om evangelieberät-telsen.”

När det gäller Paulus brev, går det att kontrollera för en-var. Läs och leta efter hänvisning till evangeliernas inne-håll! Det finns nästan inte! Med ”Skriften” avser Paulus den judiska Toran, vårt Gamla Testamente.

Ett av två undantag kan vara en hänvisning till Thomas-evangeliet (1 Kor 2:9, se not i Bibel 2000 om ”försvun-nen” skrift). I så fall är Thomasevangeliet från 50-talet! Det äldsta! Det har påståtts vara gnostiskt, men det bestrids numera.

Vi har också 1 Kor 11:23-25: ”Jag har själv tagit emot från Herren det som jag har fört vidare till er: Den natten då herren Jesus blev förrådd tog han ett bröd, tackade Gud, bröt det och sade: ”Detta är min kropp som offras för er. Gör detta till minne av mig.” Likaså tog han bägaren efter måltiden och sade: ”Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod. Var gång ni dricker av den, gör det till minne av mig.”

Denna evangelieberättelse finns i Matteus (Matt 26:26f) och Markus (Mark 14:22-25), som liknar varandra. Även Lukas har den.

Det är Markus som antas vara den ursprungliga källan. Hans evangelium antas vara äldst. Dateringarna är om-stridda, men majoritetsåsikten är att Markus skrev sitt mellan år 64, det år Paulus avrättades, och år 75, samt att Matteus och Lukas skrev sina runt år 80.

Var Paulus evangelisternas källa?

Problemet är att det ser ut som om Paulus har skrivit av Lukas (Luk 22:14-20)! Och det gjorde han åren 56-57! Givetvis är det i så fall Lukas som skrivit av Paulus, som dessutom skall ha skrivit ytterligare tre brev till Korinth. De har dock försvunnit. I denna Bibeltroende länk anges Lukasevangeliets tillkomst till år 62. Markus dateras där till ca år 60. Det hjälper inte. Paulus är fortfarande först.

Men det finns ännu mer bibeltroende, som vill placera Markusevangeliets tillkomst till början av 40-talet med stöd av ett 4 cm högt papyrusfragment med 20 bevarade bokstäver. Fragmentet har daterats till den tiden. Ett enda helt ord finns i fragmentet (καὶ, grekiska för och). Det antas ändå vara ett fragment av Markus, vilket betvivlas i denna länk och på andra håll.

väl, vi kan nöja oss med att tvista om bibelkommissio-nens noter i NT81. De verkar störda av Paulus inledning: ”Jag har själv tagit emot från Herren det jag fört vidare till er.” Han förnekar att han läst i något evangelium. Jesus Kristus uppenbarade sig för honom och berättade! Det sägs även på andra håll i NT, så det måste vara det han menar!

Det påstår jag med reservation för att Paulus text redi-gerats, eller att texten kan tolkas på något sätt jag inte tänkt på. Jag tänker ju annars ständigt om och byter åsikt om saker, när jag upptäcker att jag, likt alla andra, aldrig varit tillräckligt smart för att hitta den absoluta sanningen.

Skeptiska fundamentalister och kreationister

Men plötsligt är även de bibeltroende skeptiker! Det här vill de inte tro på! De vill tro på Bibeln i stället!

Dessa, som älskar underverk och mirakelberättelser tycks inte vilja tro, och tycks aldrig ha velat tro, att Jesus Krisus uppenbarade sig för Paulus och berättade om den första nattvarden för honom. I det fallet är de skeptiker!

De hävdar i stället: ”Han läste det i Skriften!” eller ”Han fick lära sig det av urförsamlingen!” (not till 1 Kor 11:23 i Bibel 2000. Jfr not till 11:2). Mirakler och uppenbarelser i all ära, men det är Skriften de vill ha och tro på! Då är det Guds Ord!

Paulus är visserligen författare till delar av NT, men här är det något mycket mystiskt. Man vill ha en himmelsk text given av Gud. Den får visserligen vara förmedlad av en profet, men ursprunget skall vara himmelskt och evig.

Det är en för judar, muslimer och mormoner gemensam grundbult i synen på deras heliga skrifter. Den dogmen har många kristna tagit till sig i sin bibelsyn.

Då hjälper inget som Paulus säger. De fromma vet, att han läste i Skriften, att Jesus uppenbarat sig för honom. Eftersom det står i Bibeln är det sant! Egen upplevelse? Aldrig i livet! Sånt är lögn!

Förlåt om jag inte begriper och riktigt kan förklara hur de tänker. Någon av er kanske kan hjälpa till?

Jag föreställer mig deras förtvivlan på den yttersta dagen, då Herren uppenbarar sig på sin tron bland himmelens skyar och uppenbarar allt, dömer och har sig. Då säger de: ”Jamen, här står det ju … och så kommer Du nu och säger … Vi kräver att få vara uttolkare av Sanningen! En Gud som uppenbarar sig och säger emot oss som Du gör nu … fy faaan Gud! Vi tror inte på Dig!

De fyra texterna för jämförelse

För att ni skall slippa leta rätt på bibeltexterna, tar jag fram dem här, Matteus, Markus, Lukas och Paulus. Jämför dem med varandra! Kan det vara så, att vi här ser bevis för att Paulus var en mycket viktigare apostel och skapare av kristendomen, än vad vi hitintills trott?

Hur många och vilka uppenbarelser hade han egentligen? Vad påstod han att Jesus Kristus hade uppenbarat för honom? Och hur kunde hans brev försvinna? Kyrkan som organisation hade hunnit bli ganska stor, något att strida om makten i och leva gott på, om vi skall tro en för den saken ganska upprörd Paulus.

Matteus (Matt 26:26f): Medan de åt tog Jesus ett bröd, och efter att ha läst tackbönen bröt han det, gav åt sina lärjungar och sade: ”Tag och ät, detta är min kropp.” Och han tog en bägare, och efter att ha tackat Gud gav han den åt dem och sade: ”Drick av den alla. Detta är mitt blod, förbundsblodet som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse.

Markus (Mark 14:22-24): Me­dan de åt tog han ett bröd, läste tackbönen, bröt det och gav åt dem och sa­de: ”Ta det­ta, det är min kropp.” Och han tog en bäga­re, tackade Gud och gav åt dem, och de drack al­la ur den. Han sa­de: ”Det­ta är mitt blod, förbunds­blo­det som blir utgjutet för många.”

Ganska likt Matteus, eller hur?

Lukas (Luk 22:14-20): Se­dan tog han ett bröd, tac­ka­de Gud, bröt det och gav åt dem och sa­de:

”Det­ta är min kropp som blir off­rad för er. Gör det­ta till min­ne av mig.” Ef­ter målti­den tog han på sam­ma sätt bäga­ren och sa­de: ”Den­na bäga­re är det nya förbun­det ge­nom mitt blod, som blir ut­gju­tet för er.

Paulus (1 Kor 11:23-25): Jag har själv tagit emot från Herren det som jag har fört vidare till er: Den natten då herren Jesus blev förrådd tog han ett bröd, tackade Gud, bröt det och sade:

”Detta är min kropp som offras för er. Gör detta till minne av mig.” Likaså tog han bägaren efter måltiden och sade: ”Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod.

Var gång ni dricker av den, gör det till minne av mig.”

Mellanstycket är väldigt likt Lukas, som kan tänkas ha läst Paulus brev.

Gudstjänst utan Bibel

NT är central i nutida gudstjänst. Hur gick då den till i fornkyrkan om NT inte fanns då? Paulus ger anvisningar om ”ordningen vid de kristna sammankomsterna” i sitt första Korinthierbrev (1 Kor 14:26-33). Rubriken är våra bibelexegeters. Den finns i Bibel 2000.

Sjöng de? Sången ädla känslor föder.

”… när ni samlas har var och en något att bidra med: sång, undervisning, uppenbarelse, tungotal eller uttolk-ning.”

Alla får bidra. Sång känner vi igen. Psalmer. Somliga hade kanske sångröst. Undervisning är vad Paulus levererar i sitt brev. Vi kan alltså se hur sådan såg ut, och vad den handlade om. Läs hans brev! Utöver nattvardsinstiftan inte ett ord om de fyra evangeliernas berättelser. Där finns bara teologi och eventuellt GT’s berättelser som förklarande exempel och liknelser.

Skrek de?

”Vid tungotal får två eller högst tre tala, en i sänder, och någon skall tolka. Finns det ingen uttolkare skall tungo-talaren tiga vid sammankomsterna och tala till sig själv och till Gud.”

Kvinnor dör oftast före 40, särskilt vid förlossningar. Våldet i alla former är omfattande, laglig misshandel och massavrättningar. Spädbarn sätts ut till de vilda djuren. Slavarnas öde är hemskt. Organiserad tortyr och mord som nöje, inte bara på Collosseum i Rom. Man behöver en plats att få skrika ut ångest. Vi kan nog inte föreställa oss. Men vi har de extatiska gudstjänsternas tradition i USA’s svarta söder.

Vi är vi inte så bekanta med den lidande människans kyrka. Den lidandes empatiska bröder och systrar vet. De har ande och kan tolka! Men bland vidrigheter blir det en helt annan tolkning än i sentida väckelsetält. Tröstande förståelse i stället för teologisk utläggning. Och kollekten gick till diakonin.

Predikade de?

”Som profeter får två eller tre tala, och de övriga skall pröva vad som sägs. Om någon annan av de närvarande får en uppenbarelse skall den som då talar sluta. Alla har ni möjlighet att profetera, en i sänder, så att alla får lära sig något och alla får uppmuntran. Profeternas ande be-härskas av profeterna; Gud är inte oordningens Gud utan fridens.” (1 Kor 14:29-33).

Profetera betyder förkunna, föreläsa. I Bibeln används ordet även om hedniska filosofer och diktare (Tit 1:12). Två eller tre talare åt gången får vara nog. Uppenbarelse, intiutiv kreativitet uppskattas tydligen. Den blixtrande idén, aha-upplevelsen, kanske uppväckt av föregående talare, skall man ta vara på. Men det kan även vara den enskildes plötsligt upptända insikt, som skall lyftas fram och förankras i denne.

Yttrandefrihet råder och debatt uppmuntras. Alla skall kunna få ordet. Alla skall uppmuntras. Och det sista Paulus skriver tycks vara ett krav på diciplin i debatten. Var det denne Paulus som via 1800-talets väckelse- och nykterhetsrörelser organiserade det svenska demokra-tiska samhället?

Kristendom utan Nya Testamentet. Javisst, NT behövs inte!

Undervisning sker genom föreläsande. I samband med tal om lärare och hans undervisning säger Paulus två gånger, att han skall tas som föredöme (1 Kor 4:16, 11:1). Det är alltså ”bara” att läsa brevet och försöka finna ut vad han undervisar om, vad han fann vara viktigt. Då får vi veta hur kristen gudstjänst går till utan tillgång till ”Nya Testa-mentet”. Den är kristen ändå! Idag är den självklarheten kontroversiell.

Brevet är från Paulus och Sosthenes, som var en omvänd och misshandlad (Apg 18:17) synagogföreståndare i Korinth. Korinth var en församling med bråkiga judar och lite resonablare hedningar/greker (1 Kor: 18:6). Paulus båda brev ingick i en kamp mot de präster, som Paulus i sitt andra brev vill att församlingen fördriver (2 Kor). Sosthenes namn klargör att Paulus ingår i en stridande riktning inom kyrkan. Han är inte ensam.

Hur är man helig?

Brevets inledning har en uppseendeväcknde hälsning: Till alla dem som helgats och fått uppdraget att vara heliga! (1 Kor 1:2). Är du inte helig, så är du inte kristen! Det tycks ha varit ett strängt krav på attityd och uppträdande i avvaktan på slutet.

Med slutet kan tidigare ha avsetts en apokalyps, men känslan då jag läser detta brev, är att det handlar om vår fysiska död. På den tiden var den aldrig långt borta, så det gällde att anstränga sig att vara helig.

Går det att förena kravet på att vara helig med vårt samhälles krav, ekonomisk tillväxt, arbetslinjen, arbets-plikt och utbildning? Kanske fungerar det i ett mer miljö-inriktat samhälle med måttlig ekonomisk nivå, där det centrala är omsorg och omtanke.

Att vara kristen på Paulus sätt är i så fall närmast politiskt omöjligt. Paulus blev en moralisk gigant, som man inte kunde annat än buga sig för, men man måste ju tysta ned hans budskap. Pseudopaulus sade: Fram med hans brev, suddgummi och tippex.

Jag tror jag skall tala om lite annat, innan jag återvänder till den här frågan och besvarar den: Hur är man helig?

”Jag är döpt av en kändis! Det är inte du! Blää!”

Från tionde versen beskriver Paulus partisplittringen. Han nämner fyra grupperingars ”stridsrop”. För somliga tycks det vara viktigt vilken ”kändis” som döpt dem. Var det en mindre känd person, så ropar man ”Jag hör till Kristus”, annars ”Jag hör till Paulus, Apollos eller Kefas!” Paulus är glad att han inte döpt så många av bråkmakarna, utan främst undervisat.

Helt säkert är att Paulus inte hade Jesu ord i Johannes-evangeliet att citera. Där säger Jesus till de judar som trodde på honom (Joh 8:31) och ville döda honom där-för att mitt ord inte har trängt in i er” (Joh 8:37+40). Jesus sade också provocerande, att ”Ni har djävulen till fader” (Joh 8:44). Dessa verser saknar förklarande noter i Bibeln. Sådana skulle behövas, eller hur?

Men utan NT säger Paulus inte, att någon gruppering hör till Djävulen. Det skulle han annars ha kunnat inspireras till att skriva. Däremot skriver han på annat ställe vasst om troende, som avfallit. De korsfäster Guds son en andra gång (Heb 6:6). Dödar honom. Det verkar ändå vara en viss likhet.

Hur avfaller man från Paulus lära?

Man kan ha mycket ande eller mycket själ. Kärlek och vishet eller smartness och logik. Du kan ha det sligriga intellektet i kunskapens träd som far. Den slingrige be-griper sig på läror. Fulingen kan till och med skapa dem.

Men kärleken och dess vishet underordnar sig inte den smarta logiken. Med den slingrige som far förstår du inte vare sig Jesus eller Paulus. Det de säger är ingen lära, det är bara en dårskap för dig (1 Kor 1:18ff). 

Judar var religiösa och greker sekulära

Undervisningen var problematisk. Den fick inte göras med ”en vältalares vishet: det skulle göra Kristi kors till tomma ord.” Noten till denna vers (1 Kor 1:17) lyder så här: en välta­la­res vis­het”. Ta­le­konst och fi­lo­so­fi stod varand­ra nära i an­ti­kens kul­tur. Den som ut­tryck­te sig väl ansågs också va­ra vis. Jfr 2 Kor 11:6.

Men här är det nog mer fråga om smarthet än vishet. Ett vässat språk. Vältalarens blixtrande utläggningar. Skarpa argument och vassa teser. Vers 20 lyder: Var finns nu de visa, de skriftlärda och denna världens kloka huvuden? Har inte Gud gjort världens vishet till dårskap?”

Logiska utläggningar om teologi är förbjudna! Kvar blir moral och värderingar. Uppmaningar till kärlek, empati och omtanke. ”Talet om korset är en dårskap …” Paulus angriper teologi och logik. De alls inte etniska grupperna judar och greker angrips.

Jude har oftast betydelsen religiösa och ”bibeltroende” (Lagen, Toran, GT). Grek betyder västerländskt bildad. De var ofta skeptiker och sekulära, men också sökare efter något bättre än de idiotier de såg i de gamla religionerna.

Någon modern vetenskap, som de kunde inbilla sig för-klarar allt, existerade inte då. Judar, egyptier och vem som helst kunde falla under begreppet grek. Den som av religiösa skäl konverterade till judendomen blev jude.

Tolkningarna här av orden judar och greker är inte exakt. Orden är gasmoln i betydelserymden och deras utsträck-ning i den förändras ständigt. I det här fallet är denna tolkning så nära vi kan komma Paulus verklighet med våra moderna begrepp.

Religiösa fanatiker och värdenihilister

Den ena gruppen angriper Paulus budskap med logik spunnen på Gamla Testamentet. Andra gruppen angriper Paulus budskap med logik spunnen på modernt tänkande. Paulus har en judisk motsvarighet till IS på ena sidan och Ingemar Hedenius, Axel Hägerström och Richard Dawkins på den andra. Alla slår de på Paulus!

Paulus svar är att med logik ljuger man hur man vill, och bevisar antingen att Gud är grym och blodtörstig eller att Gud inte existerar. Kärlek, samvete, skönhet, godhet, rätt och moral, allt som inte finns enligt värdenihilister och i viss mån även enligt dyrkare av den blodtörstige guden, har Gud utvalt för att utplåna det som finns.

Exegeten: Obegripligt för mig? Då är det en intetsägande hälsningsfras!

Det var första kapitlet. Det är alldeles för svårt att förstå för den skärpte teologen, så det stämplas i sin helhet som någon sorts intetsägande hälsningsfras.

Kapitel två fortsätter med samma kunskaps- och vishets-teoretiska resonemang. Paulus talar om en vishet, som inte hör till ”denna världens förgängliga makter” (= kun-skapens änglar, 1 Kor 2:6).

Det är nu Paulus går in i Platons grotta (1 Kor 2:11). Som ni minns skrev jag ovan, att bibelkommissionen i en not förklarade de här förgängliga makterna vara heliga, men att Svenska Folkbibelns not öppnade för möjligheten, att de kan vara fallna.

Det hjälper alltså inte vad Paulus säger om änglar: Vilse-gångna, fallna, ja han hade nog kunnat förse dem med svans. Svartrocken anser, att om änglarna säger att kvinnan är mindervärdig, så är de Herrans änglar och hör sedan! – Ja, var och en har ju sin egen Herre. Så är det, även om det kanske inte var riktigt så Paulus menade (Rom 14:4).

Svar på frågan: Så här är du helig!

Tredje kapitlet fortsätter med de vishets- och kunskaps-teoretiska resonemangen. Enligt Paulus är brevets mot-tagare i mycket kvar i sina köttsliga naturer, de är inte andliga. Det framgår av deras partisplittring (logikens strider om rätt lära). Men Paulus nämner inte tviste-ämnet.

Han säger i stället att han och Apollos har planterat och vattnat tron. Sedan är det Gud som fått den att växa. Då vill många tro, att någon uppenbarat sanningen genom inspiration från Gud. Denne har då rätt, och Paulus borde gå in som domare och säga det. Men inte.

Paulus säger sig ha lagt en grund, men var och en är sedan tvungen att själv bygga! Han brukar flera liknelser för de uppväxande tankarna: ”… ni är Guds åker. Guds bygge.” (1 Kor 3:9). Det tycks handla om den kreativa inspirationen. Uppenbarelser och predikningar.

Här besvarar Paulus frågan ovan om hur man bär sig åt för att vara helig. Det låter högtravande. Man skall näm-ligen bygga med Jesus Kristus som grund. Men på den grunden kan man bygga läran hur som helst (med guld, silver eller ädelstenar, trä, gräs eller halm).

Små grisars teologiska byggen och Stora Stygga Vargens andedräkt

Det påminner om de många, olika och virriga läror, som gnostikerna beskylldes för. Men, säger Paulus, på din yttersta dag kommer elden (eller stora Stygga Vargen), och då får det inte vara några smågrisars tankebyggnader av pinnar, halm och tunna bräder).

Den vars byggnad består skall få lön. Den vars verk brinner ner skall bli utan. Själv skall han dock räddas, men som ur eld. Förstår ni inte att ni är Guds tempel och att Guds ande bor i er? Om någon förstör Guds tempel skall Gud förgöra honom. Ty Guds tempel är heligt, och ni är det templet.” (1 Kor 3:14-17).

Förstör inte Guds tempel? Är det ett förbud mot kättar-bål? Du får bygga din tro hur som helst i det tempel du är, och som Gud skapat. Din fysiska kropp. I dess huvud får du resa vilka tankebyggnader som helst, som kan vara till nytta för dig. ”Allt är tillåtet – men allt är inte nyttigt” (både i 1 Kor 6:12 och 10:23f).

Att bygga sin tro, sin teologi och sin filosofi på rätt grund (Jesus Kristus), tycks innebära allmän debatt med yttrandefrihet under ordnade former.

Respekterar man den grunden blir till och med de troende med svinaktiga åsikter heliga, och de kan få bygga med trä, gräs eller halm och ändå överleva elden, då den tro de byggt bombas av Sodoms och Gomorras napalm- och fosforgud. De räddas, men som ur eld.

Det är ingen synd att ha fel

Om man inte bygger på den grunden, då innebär det partisplittring, ofördragsamhet och strid (1 Kor 3:3). Du får ha fel, men du får inte vara ilsk och hata, om du skall överleva elden.

Personifierad demokrati?!

Jesus Kristus framstår i Paulus formuleringar som en per-sonifiering av en tolerant demokrati med yttrandefrihet, åsiktsfrihet och det vi kallar religionsfrihet. I den (i per-sonifieringen) får du ha den tro, som du klarar av att skaffa dig. Om den inte är så smart, så gör det inget. Det är ingen synd att vara dum i huvudet.

Det sista kan vi spinna lite på.

Polisiär tillfällighet

Joseph Fouché, vän till Bernadotte och Napoleons polis-minister, som 1809 upphöjdes till hertig d’Otrante, hade en annan åsikt. Citat: ”Det är värre än ett brott, det är en dumhet!” Även andra smarta herrar, jag tror även någon gammal romare, har tillskrivits de orden eller liknande. Den ”världens vishet” bestrider Paulus.

En lustighet: ”Polisprofessor” GW Persson arrenderar jakträtten till Elghammar av ägarfamiljen d’Otrante, som följde efter Bernadotte till Sverige.

En länk till Joseph Fouché visar på en intelligent och dug-lig man med stor anpassningsförmåga. Han var polis-minister under direktoratet, konsulatet, kejsaren och sist Ludvig XVIII. Han var ledande under skräckväldet och blev förmögen. Hans fiende Roberspierre avrättades efter intrigspel mellan dem. Fouché ansvarade för republikens avkristning. Att hans åsikter skulle överensstämma med Paulus är något svårt att tro. Men han är ett utmärkt exempel på denna världens vishet. Smart som Fan!

Toleranskrav

”Den som är svag i tron skall ni godta utan att sätta er till doms över olika uppfattningar” (Rom 14:1).

Den som inte är så smart måste få ha den tro han mäktar med. Och kom ihåg, den smarte kan aldrig utforska Gud den vägen (1 Kor 2:16, jfr Rom 11:33f och Jes 40:13f), så han skall inte göra sig märkvärdig, bara för att han är med i Mensa. Han har fel ändå, han också. Men med en fri debatt, kan vi alla komma längre på den eviga vägen (utan slut), den väg som är både sanningen och livet.

Den religiösa innebörden försvinner.

Innebörden i orden ”tro på Jesus Kristus” blir plötsligt inte längre riktigt religiös. Vi har funnit ett, som vi vill se det, politiskt ideologiskt budskap bakom namnet. Tro på ideo-logen, filosofen, hans toleranta idéer!

Men idéernas motivering är religiös, teologisk. Som Guds söner, arvingar, har vi alla de rättigheter, som vi kallar mänskliga. Det är den ideologiska grunden för alla fri-hetsanspråk. Paulus tjatar om frihet.

Men friheten kan inte överleva sanningen.

Friheten att tvivla och ompröva försvinner om det finns en sanning. Sanningen är en diktator, som inte tål att bli emotsagd. Lyckligtvis existerar ingen absolut sanning.  Så därför: Död åt diktatorn! Han är en bedragare! Störta tyranniet!

Det här är inte Sanningen, möjligen det här!

Om du säger ”Här är sanningen” har du kört i diket på den väg Jesus talar om, fått slut på bensinen eller dylikt. Du har hur som helst stannat! I din utveckling! Inga mer framsteg!

”Bedra inte er själva. Den av er som tycker sig vara vis i världslig mening måste först bli en dåre för att bli vis. Ty denna världens vishet är dårskap i Guds ögon. Det står skrivet: Han snärjer de visa i deras slughet, och vidare: Herren vet att de visas tankar är tomhet.”                        (1 Kor 3:18-20).

Dumheten, själens svaghet räknas inte så allvarligt. Andens fel är värre. Hat, vrede, avund och alla döds-synderna. Men det godtar in förnuftets filosofer, värde-nihilisterna, som vägrar tillmäta andens kvalitéer någon existens. Värderingar har inget sanningsvärde. Sådant anses bara finnas hos förnuftet och i dess logik. Detta bestrider Paulus ursinnigt.

Hans åsikt är klar. Om det finns någon sanning, så är det hos anden den kan finnas: Tro på att något är rätt (sam-vete), hopp och kärlek.

Sanningen är funktionell. Mår du bra av och utvecklas av din övertygelse, så är den sanningen, tills vidare. Men Vägen svänger! En smal serpentin uppför berget Karmel. Ståndpunkterna försvinner bakom dig.

Kreativitet

I ”uppenbarelser” kom budskapet till församlingen. De troende framförde budskapet ur andens djup. Inspiration och kreativitet. ”Det är ju uppenbart att ni är ett brev från Kristus, utskrivet av mig, inte med bläck utan med den levande Gudens ande, inte på tavlor av sten utan i era hjärtan, på tavlor av kött och blod.” (2 Kor 3:3).

Kreativitet gjorde kyrkofäderna vansinniga

Kreativitet skapad i en miljö, som Paulus planterat och Apollos vattnat. Kreativitet var det som gjorde kyrko-fäderna vansinniga på sina ”heretiker”. Det har Elaine Pagels berättat i sin bok ”De gnostiska evangelierna”.

Men gnosticismen hade en på sitt sätt logisk lära med sina teser och dogmer. Det får man ju ha, men som sagt, var beredd på att smågrisiga byggen inte tål ett flås. En broder i tron kan redan nu ompröva bygget. Och läror som omprövar sina hypoteser kallas vetenskap, i detta fall filosofi, och inte gnosticism.

OK. Religionsfilosofi. På den tiden gick det inte att skilja på religion och vetenskap. Det saknades då, och för lång tid framöver, någon som helst vetenskaplig grund för att bestrida gudars och högre världars existens.

Ur skeptikerns och ateistens synvinkel är det idag något bättre, men riktigt bra är det fortfarande inte.

Hur behandlar Paulus Gamla Testamentet?

Jo, han citerar för att stödja tesen ovan. Han skriver: Den stolte skall ha sin stolthet i Herren” (Jer 9:24). Det upprepar han (2 Kor 10:17). Man skall inte vara stolt över världens vishet, utan över Guds ”dårskap”! Fy för smart lärdom! Det är samma sak medVem känner Herrens tankar så att han kan upplysa honom?” (1 Kor 2:16, från Jes 40:13), upprepat i (Rom 11:34).

Det går inte att läsa sig till kunskap om Gud, men Men vi tänker Kristi tankar” (1 Kor 2:16 slutet). Det ser ut som en motsägelse, de två meningarna i vers 16: Vem känner Herrens tankar – Vi tänker Kristi tankar. Men motsägelsen finns inte där!

Det första gäller det logiska, där Gud antas överträffa varje människa. Det andra, Kristi tankar, gäller andens värderingar, kärlekens, samvetets, rättens, moralens, empatins och för den delen även skönhetens bud.

Alltså, ge f-n i att söka sanningen i texter! Du kan aldrig utforska Gud. Istället: Älska varandra! Läs länken! Där är den befallningen framtagen i sökfunktionen hos bibeln.se. Jesus upprepar den tre gånger. Paulus upprepar den två. Petrus likaså. I Johannes brev upprepas den fyra gånger. Den befallningen är inte intelligent och smart. Men Paulus kallar den Kristi tankar.

Villolärarnas Fader

Det första Paulusbrev jag läste var Galaterbrevet. Det var kortast, och jag ville få något grepp om hur han skriver. Brevet störde mig svårt. Paulus framför i brevet helt mot-satta åsikter till vad jag fått höra att han hade. Allt som sagts var fel!

Jag griper tag i tanken på en personifiering av frihetens och demokratins idéer. De var ett riktigt hatobjekt för de apostoliska fäderna: ”Det är Gud som har tillsatt oss och gett oss makten över er!” Det skrev Clemens, biskop i Rom och den förste av de aposto-liska fäderna, ca 90-100 i brev till församlingen i Korinth, generationen efter att denna gjort som Paulus upp-manade, uppror mot sina präster (2 Kor 11:13 m.fl.).

Jag tar följande vers och byter ut orden laggärningar, som har innebörden föreskrivna gärningar, mot ”föreskrivna sanningar” (det Gud har sagt är sant) och namnet Jesus Kristus, den som gjorde oss fria (Joh 8:32,36 m.fl.), som är frihet (2 Kor 3:17), mot ordet demokrati:

”Men vi vet att människan inte blir rättfärdig genom sanningar utan genom tron på demokratin. Därför har vi också satt vår tro till demokratin för att bli rättfärdiga genom tron på den och inte genom föreskrivna sanningar, ty av föreskrivna sanningar blir ingen människa rättfär-dig” (Gal 2:16).

Paulus är fast i begreppen själ och ande

Motsatsparen är begär och kärlek, samt logisk sann och rättfärdig. Begär och logik är jordiskt, kärlek och rättfär-dighet är himmelskt. Själen stiger från jordisk logik (en sorts – världens – vishet) till himmelsk rättfärdighet (en annan sorts vishet). Anden stiger från jordiska begär (en sorts kärlek) till himmelsk kärlek (en annan sorts kärlek).

I det följande, där Paulus framför sin grupps åsikt, byter jag också ut tro (på vad som är rätt) mot samvete, helt i enlighet med vad jag hävdat både ovan och tidigare: Ty vi menar att människan blir rättfärdig på grund av sam-vete, oberoende av föreskrivna sanningar” (Rom 3:28).

Starka ord

Och så har vi detta roliga: Men över alla dem som litar på föreskrivna sanningar vilar en förbannelse” (Gal 3:10).  Paulus använder ofta kraftfulla ord. Som sagt, det står egentligen ”laggärningar”. Det är ofta ritualregler, som de troende iaktar med fanatisk iver.

Paulus förnekar ”de väldigas makt” över Gud

Äter du inte fläsk och är du omskuren, så kommer du till Gud, även om du super, svär, slåss, stjäl, ljuger och bedrar. Eller bär bombbälte. De rätta tvagningarna och bönerna är också effektiva för att tvinga Gud öppna porten.

De väldiga apostlarna (2 Kor 11:5, 12:11), som Paulus ironiskt kallar en del präster i Andra Korinthierbrevet har alltså enligt sig själva en väldig makt. I angreppen på dem klargör Paulus åter och åter att Lagen inte ger rätt-färdighet. Tvärtom, bokstaven dödar, men Anden ger liv” (2 Kor 3:6).

Han förkastar lagen och talar om frihet från dess änglar, som varit judarnas förmyndare. Han kallar väldigheterna falska bröder, och anklagar dem för att spionera på de kristnas frihet, för att förslava dem (Gal 2:4).

Men så finns det något mycket mer uppseendeväckande: Bara om jag åter bygger upp detta som jag har rivit ner gör jag mig till lagöverträdare” (Gal 2:18). Om jag bygger upp en ny lag med nya föreskrivna sanningar, nya laggärningar i stället för de gamla, gör jag något fult.

Förnekar magin

Innebörden torde vara, att om du tror att du kan svina ner dig och ändå vara rättfärdig genom att dricka vin i kyrkan, är du utestängd från Kristus och har hamnat utanför nåden (Gal 5:4). Vinet är ingen magi, som tvingar Gud acceptera dig, det är en bön med teckenspråk, och Paulus tror på bön.

Jag misstänker att elevationen hör till gruppen ”döda gär-ningar”, som Paulus talar om (Heb 6:1, 9:14).

De nya Lagarna

Det är uppenbart att Paulus fiender sysslar just med det, att bygga en ny Lag i stället för Toran (GT). De satt och skrev på den redan på Paulus tid. Det skrivandet gör Paulus upprörd.

Det är även många som har skrivit senare. Muhammed skrev Koranen. Joseph Smith skrev Mormons Bok. Det finns fler. Men om du tänker efter, kanske du kommer på vilka Paulus menade.

Var försiktig! Enligt Paulus är man inte kristen, om man litar till sådana texter.

Skriftsynen

Det här är inte ett angrepp på Nya Testamentet och Bibeln. Det är ett angrepp på den vanliga bibelsynen. Den skriftsyn som kyrkorna delar med Islam, mormoner och andra. Det är den som Paulus angriper, och det är hans angrepp på den, som har framtvingat så konstiga tolk-ningar av hans brev.

Kyrkorna kan inte acceptera hans åsikter. Man bär ju ”den heliga traditionen” från de villolärare Paulus angriper. Det var de som vann kampen om kyrkan och fastställde vad som är sanning. Spikade fast sanningen. Korsfäste honom igen.

Förhållandet till nästan i pluralis

Invändningen mot mitt resonemang är att jag gjort politik av alltsammans. Demokrati är ful politik! Svaret blir att i så fall är diktatur Guds sanning! Och så har jag mitt gamla svar från min skoltids lärare i kristendom, en adjunkt och en konfirmandpräst.

De sade att kristendomen handlar till hälften om för-hållandet till Gud och till hälften om förhållandet till nästan. Det senare kallas i pluralis politik. Eller hur? Ibland undrar jag om inte den synen på politik börjar dyka upp på sina håll i kyrkan. Det är mycket bråk i den numera. Lite liv. Fast den behöver mer.

Donald Trump. Om skillnaden mellan att vara smart och att vara vis.

Etiketter

, , , , , , ,

Är ”the Donald” smart?

Som penningfixare samt organisatör av företag, skatte-planering och valkampanjer är han utan tvekan smart. Mycket smart! Hans många kritiker håller med om det, när de kallar honom lögnare och bedragare, hur dum de än tycker att han är i övrigt.

images-93

Men är han vis?

Frågan får nog hans kritiker att gå i taket. Arketypen ”Den gamle vise mannen” är ekologisk och miljövänlig, särskilt om han är indian. Den gamle vise indianen och den gamle vise munken är två bilder av män, som skiljer sig lika mycket från Donald som från Duck.

Donald Fauntleroy Duck

(= Kalle Anka) skrattar vi åt, därför att han inte är smart. Han har troligen något mindre än måttlig intelligens. Han är faktiskt en aning dum. I övrigt liknar denne Donald den Donald som Trumps kritiker beskriver – en självgod, klumpig pajas med temperament. En person som gärna ställer till med problem.

Dum är motsatsen till smart. I stället för smart kan man säga intelligent, men säger jag att Trump är intelligent får jag protester. I det ordet lägger vi ofta innebörden smart och därtill vis. Det är två ord, vars betydelser inte alls överensstämmer.

Det finns en laddning god moral i ordet vis, men i ordet smart har vi tvärtom en laddning tvivelaktig moral.

(Ebenezer) Scrooge

”The Donalds” mest arga kritiker hävdar med eftertryck, att han är motsatsen till intelligent (alltså dum), och att han även i övrigt liknar sin namne. Men nog liknar ”The Donald” mer Scrooge McDuck (= Joakim von Anka), och denne kan absolut inte beskrivas som dum (= imbecill).

Vi har hamnat i ett definitionsproblem. Jag kan hävda att smart och dum är motsatser, men vad är motsatsen till vis? Ovis? Vad är det?

Dåraktig, oregerlig, ostyrig, bisarr, befängd, obetänksam, absurd, orimlig och förryckt föreslås på nätet som mot-satsord till vis. 

Inte så dum som han ser ut, eller …?

Någon sade att Trump kan spela teater för att skrämma. Han är inte så galen som han låter. Men för den som tror att hans ord ger en sanningsenlig beskrivning av honom, verkar orden bisarr, absurd och befängd passa bra. Men vi saknar ett lämpligt sammanfattande motsatsord till vis.

Avvita och våra andra självbeskrivande ord

Under sökande på nätet hittade jag ett gammalt svenskt ord, som de flesta nog aldrig hört. I 1734 års lag kan vi läsa: ”den som är avvita vare strafflös”. På denna länk har avvita femtio synonymer!

Bland dem, och alla vi kan finna därutöver, finns dåraktig, vansinnig, galen, tokig, vriden, absurd, befängd, orimlig, barock, meningslös, obefogad, lönlös, oriktig och osann-färdig m.fl.

Att vi behöver så många sådana ord för att beskriva oss själva! Men inte ett enda av dem upplever jag som ett sammanfattande motsatsord till vis.

Eftersom ordet avvita idag saknar betydelse för de flesta, kan vi ta det. Det får bli vårt motsatsord till vis och vi får ordparen smart/dum och vis/avvita.

Vad är galenskap?

Observera att jag nu kanske ger ordet avvita en ny bety-delse. Men den saken är lite osäker, för när är du tokig? Då du inte kan utföra korrekta logiska tankeoperationer (räkna rätt och dra riktiga slutsatser), eller då du inte kan värdera riktigt? Förenklat, det är ju de båda funktionerna logik och värdering medvetandet är uppbyggt av.

Frågan blir alltså: är det själen eller anden det är fel på, när jag är tokig? Svaret för mig är att dumhet, bristande smarthet eller låg intelligens skall beskrivas som en klen själ. Token kännetecknas däremot av en klen ande, oför-mågan att värdera och välja rätt.

Jag kunde nu diskutera förmågan att värdera och välja i frågor om de sköna konsterna, moral eller kanske politik, men jag skall ta ett roligare exempel.

Byfånen väljer

Det är från en ”Sagan om Ringen”-film: Fest i byn. Fullt med folk. En mycket vacker flicka med yppig byst närmar sig leende en yngling. Hon böjer sig fram mot hans läppar och putar med sina. Då sträcker någon fram ett saftigt äpple.

De som sett filmen minns skratten. Man kan med lätt an-strängning tänka sig Mensa-nörden med superbetygen i den scenen. Smart men räknas ändå som byfåne.

En sådan smart tok kan bevisa, att ytterligare ord måste tilläggas scenen ovan, exempelvis ”Flickan blev besviken” eller ”Pojken var gay”. Annars kan man inte logiskt sluta sig till vad som hände då äpplet sträcktes fram.

Lite politik

Håller du med honom har du inte problem. Du är ett. Du är avvita!

Vishet förutsätter dock viss intelligens. Den som är smart, eller åtminstone inte direkt dum, kan bli vis. Men garanti att så sker finns inte, bara att den som är dum aldrig blir vis. Och de smarta, som är avvita, medger inte att de saknar vishet. De vet inte vad det är.

Ondskans geni, Adolf Hitler, blev aldrig vis. Världskända dumma har jag inga exempel på, men dumma har många av er egna erfarenheter av. Har vi något exempel på en sådan som blivit vis? Nej, det har vi inte! Däremot har vi både smarta och dumma, som är avvita.

Trumps kritiker anser sig ha ett paradexempel på smart och avvita. Men hur ser denne krönikör i Expressen på den svenska politik han talar om? Det är den ekonomiska logiken gentemot vishetens värderingar, som han tycks tala om. Det är i så fall inte bara ”the Donald”, som är avvita.

Vi tar förnamnen på svenskarna också. Hur är det egent-ligen med Stefan, Magdalena, Anna och tidigare Fredrik, Anders och Kjell-Olof m.fl.? När försvann drömmar och visioner ur politiken? Värderingen av människan i annat än pengar? När blev vi business for a businessman?

Ett annat ord för vettlös

På annat håll hittade jag det bibliska fåvitsk. De fåvitska jungfrurna skulle finnas i 1917 års Bibel (Matt 25:1-13), men där hittade jag dem inte. De fanns i Karl XII’s Bibel! Jag hade kunnat ta det ordet också.

Etymologin består enligt Wiktionary av fornsvenska orden far(?) + vit + ett suffix och/eller böjning. Vit blev senare vett. Då får jag att fåvitsk ursprungligen betydde ”gubben är vettlös”.

Ordet hade passat, om inte kyrkan och Karl XII lyckats få fåvitsk att betyda ”vettlös flicka”. När nu Arkansas, tro-ligen inspirerat av valresultatet, vill låta våldtäktsmän stämma kvinnor som begår abort, blir uttrycket fåvitsk ihop med Donald McTruck så avvita, att jag dumpar det.

Etymologin ovan kan dock vara avvita. Det är en länk hos Wiktionarysidan, som anger att far avser fader. Jag själv hade nog gissat på ”fara bort” eller ”far away”. Avlägsen eller borta från vettet.

Tillbaka till bloggens vanliga tema!

Paren smart/dum och vis/avita samt beteendet hos ”the Donald” visar oss, att den forntida beskrivning av med-vetandet, som jag presenterat, bygger på erfarenheter vi delar med våra förfäder. Titta på motsvarighet till medel-tidens blodtörstiga helgonkonungars glorior: gudadjuren ormen Wadjet och gamen Nekbeth i pannan på Farao Tutankhamons dödsmask!

uraseus-on-pharoh

De representerar det gudomliga medvetandets lysande komponenter, själen och anden. Intellektet och det där som intellektet inte kan få grepp om: kärlek, samvete, värderingar, moral, empati m.m.

Fast anden kan ju även vara en demon och som sådan oren med hat, girighet och alla andra dödssynder. Men egyptiska Nekhbeth var ingen demon, hon var en helig ande och moderskapets gudinna.

En prins vid faraos hov

Även Bibeln hävdar, att det är anden som ger liv. GT är via Moses fast förankrad i fornegyptiska föreställningar. De egyptiska gudarna Nun och Set dyker upp i GT’s alle-gorier. Moses visste vilka de var. Han uppfostrades och utbildades som en prins vid faraos hov.

Ursprungligen var båda två ormar, men Nekbeth hade ett gamhuvud. Tillsammans var de blicken, det mänskliga medvetandet, som vi sträcker ut och betraktar världen med. Vi är tillbaka till det jag började denna blogg med, och skrivit ganska mycket om.

Psychikos, psykopatiska tendenser och psykopater

Denna bild av medvetandet kan användas till att beskriva människor. Somliga har en allt för liten Nekbeth i pannan. Men deras Wadjet är stor. Sådana människor har jag talat om förut. Eller rättare, jag har skrivit att Paulus har talat om dem. Han talade om de själiska (psychikós).

Deras lysande logiska intellekt pratade omkull allt mot-stånd med sina teologiska utläggningar. Men de saknade ande och visste inte vad det är. Paulus var förtvivlad, då han såg hur de grep makten i kyrkan. Villolärarna!

”Bisarr” är en gammal kyrklig tradition

I förnekelse av att det var dem Paulus angrepp, bestämde kyrkofurstarna, att det grekiska ordet för själ (psychikós) betyder fysiskt, köttsligt och gärna sexuellt. Då passar inte Paulus ord in på dem. Detta och andra kyrkofäders och kyrkofurstars bisarra beslut styr fortfarande kyrkan.

Jag har tidigare drivit tesen, att psykopatiska tendenser innebär brist på sådana egenskaper, som hör till anden, till Nekhbet. Vi lider ju alla av sådana brister, men ordet psykopat använder vi först när de bristerna blir större än vad vi kan acceptera.

Och norrmännen skall som vanligt vara värst

Det väckte en viss uppståndelse för några år sedan, då vi från Norge fick höra, att andelen psykopater uppgår till tre procent av befolkningen. Normalt räknar man med halva den siffran. Det har varit många tidningsartiklar om sådant de senaste åren.

Men styckets rubrik blev fel. Det är inte norrmännen som är värst. Det är cheferna, läs länken! Just den håller även med norrmännen om de tre procenten. Och kom ihåg! Vi har alla psykopatiska tendenser, mer eller mindre.

En gammal historia upprepas

Nu säger jag, att denna typ av brister observerades redan för länge sedan. Paulus är en tidig beskrivare av bristerna och människor som har dem. Han påpekar samma sak som våra tidningar. De riktigt svåra fallen är ofta smarta och blir chefer. De tar sig upp i ledande positioner.

Det är bara att läsa Bibelns ordförklaringar och gapflabba eller gråta. ”The Donalds” bruk av bisarra påståenden är ingen nyhet. Den sorts religiösa tro han stödjer bygger på sådan bisarr tolkning, redigering och sammanställning av texter, som gett oss Nya Testamentet och en bisarr tradition. 

Kasta inte ut barnet med badvattnet

Ändå har NT ett stort värde. Vi kan sluta oss till hur de villolärare både Jesus och Paulus varnade för förvrängde budskapet. Jesus sade, att villolärarna var oundvikliga. Vi kan även något se, hur budskapet kan ha sett ut. Men då får vi tänka mycket och inte vara avvita i vår religiositet.

Som sammanställning av gammalt mytmaterial har även Koranen värde. Den har sitt ursprung i samma kultur som Bibeln.  Och kom ihåg, att Muhammed inte var värre som våldsverkare än många av de tidiga kristna kyrkoledarna. Kampen om ”den sanna” läran var blodig i den tidiga kyrkan.

Avita religiositet har avtagit något i kristendomen, men det är tack vare hårt tryck från folk utanför kyrkan. De har låtit sin ande, sin Nekhbet styra sig. I kyrkan är det som Paulus klagade, de psychikós som hörs mest. De smarta teologerna. 

Jag ser hjärna på TV ibland

Etiketter

,

Hur fungerar hjärnor tekniskt?

Vetenskapens Värld på TV2 berättar återigen om våra hjärnor. De är inte som våra datorer. När vi blir lite äldre börjar celler att dö. Det är ganska normalt att de krymper med 20%, när vi blir gamla. Dessutom blir det en massa fel bland neuronerna. Ändå fungerar våra hjärnor. Som-liga gamlingar presterar mycket.

Här berättar Lunds Universitet, att barn med svår epilepsi kan få upp till 40% av hjärnan bortskuren och ändå klara sig förvånansvärt bra.

Samma källa berättar här, om kråkfåglar som överträffar apor i kognitiva förmågor, trots mycket mindre hjärnor. Orsak är att dessa fåglar har hjärnor där nervcellernas täthet är dubbel mot människans.

Fåglarna härstammar från dinosaurierna, vilka levde på Jorden i mer än 150 millioner år. Svenska Wikipedia på-står, att forskarna har omvärderat dinosaurierna när det gäller möjlig intelligens.

Det där är fantasieggande, och visar att hjärnans sätt att fungera ännu är ett rejält mysterium, och kanske kommer att fortsätta vara det. Desto mer vi lär oss, desto mer för-undrade blir vi. Jämför hjärnor och datorer! 

Hur fungerar datorer?

Öppna din dator och klipp bort 20% av processorn! Tryck sedan in lite nålar och annat skräp i det som är kvar och sätt tillbaka processorn på sin plats. Sabotera lite därut-över! Starta sedan om datorn!

Fungerar den inte? Varför då? En hjärna fungerar ju efter liknande händelser. Det borde vara omöjligt.

Praktiskt fungerar hjärnor så här

Jag tror jag får länka till ett tidigare inlägg: Nutidens mirakler, medvetande utan hjärna. En människa tycks kunna fungera med mindre hjärna än en schimpans.

Vågar jag säga att det verkar rent övernaturligt? Fast vi kanske kan klara oss utan den förklaringen.

Det här hittade jag medan jag googlade omkring hjärnan. Lite gammalt och ungefärligt, men det är nog fortfarande aktuellt. Där fanns också den här tabellen. Den kan vara värd att fundera på.

Vi kommer ihåg:

10 procent av det vi läser.

20 procent av det vi hör.

30 procent av det vi ser.

50 procent av det vi ser och hör.

70 procent av det vi diskuterar.

80 procent av det vi gör.

95 procent av det vi lär andra.

Det sista innebär nog den fullständiga lärarsituationen: Se, höra, tala, diskutera och göra, d.v.s skriva på svarta tavlan, demonstrera och rätta skrivningar.

 

Politik är känslor

Etiketter

, , , , , , ,

Alla är upprörda. Man röstar efter sina känslor. Folks för-nuft ljuger ihop vad som helst för att motivera ologiska attityder.

Orden vi använder

Det är helt enligt myternas budskap om en logiskt grubb-lande men underordnad själ och en ologiskt värderande och styrande ande, som antingen kan vara demonisk, helig eller något däremellan. Det senare innebär en mer eller mindre oren ande, och sådan härjar som vanligt just nu.

Orden förnuft och känsla kan jag använda utan protester från omgivningen. Säger jag själ och ande är det samma sak, men de orden har länge missbrukats till vidskepelse och övertro. Därför är de illa tålda.

Orden är knutna till gammal filosofi i en gammal världs-bild. För länge sedan sade man att någon var besatt av en ond ande. För antikens bildade var innebörden att någon hade dåliga attityder. För antikens obildade var innebör-derna övernaturliga entiteter.

Det var skillnad på folk och folk

Antikens vidskepelse var otvivelaktigt stor. Men greken Pindaros säger på 400-alet: ”Dikten ljuger” och rättar anstötliga myter. Andra, som filosoferna Xenofanes och Hekataios m.fl., anklagas för att ha omtolkat gamla myter som de inte trodde på.

Rationellt och förnuftigt skulle det vara! Vilken betydelse fick då orden ”oren ande”, när någon sades vara besatt?

Nutidens obildade kan inte alltid ange någon innebörd i ordet attityd. Då kan vi fråga oss vad som är värst: Använda ord utan innebörd eller använda ord med galen innebörd? Hur rättar man ett påstående som inte ens är fel utan bara bludder?

Attityder eller …

Hur får man dåliga attityder? Bland annat genom att um-gås med folk som har sådana. I skolan talas om kamrat-påverkan. Fenomenet finns i vuxenlivet, i värsta fall som masspsykos.

Dåliga attityder smittar. Det låter väldigt lika den orenhet, som antas vidlåda syndare och andligt besmittade. Vad menade antikens intelligentia med: ”Ond ande smittar”? 

Lepra

Jag har skrivit två korta inlägg om lepra inne i huvudet. I det första hänvisar jag till bibelställen enligt vilka hus och kläder kan få spetälska. Jag hävdar att det handlar om tankebyggnader och tankens väv.

Gamla Testamentets allegoriska berättelser beskriver hur orden drabbas, och här har vi exempel. Orden själ och framför allt ordet ande har hos oss drabbats av övertro och vidskepelse. GT säger då att tankebyggnaderna skall rivas, och orden förkastas.

Detta kan peka på, att inte bara den grekiska eliten hade slutat tro på vidskepelsen. Även hebréer omtolkade sina gamla myter, när de formulerade sig i skrift. De skriver ju att de skall riva sina gamla tankebyggnader och förkasta orden, när de finner dem spetälska.

Men jag dumpar inte orden, jag försöker rena dem. För visst är det roligt att kunna använda dem i den politiska debatten? ”Han är besatt av onda andar!” – ”De orena andarna har tagit över!” Vi behöver bra invektiv för att ge våra ord lite färg.

Ett bra språk höjer intelligensen

Visserligen kan även motståndaren använda orden, men den tänkande och litteräre har alltid bäst nytta av ett rikt språk. Och ju bättre du formulerar dig, ju mer sannolikt är det, att språket ibland sparkar bakut och avslöjar, att även du själv ibland missbrukar logiken.

Även du kan ha en djävul bakom örat.

IQ

Etiketter

, ,

Min IQ har testats några gånger. När jag var i yngre ton-åren fick jag bra resultat, bättre än jag fick i en senare test. Det krävdes i alla tester, att jag skulle vara snabb. Hög IQ = många rätta svar på kort tid.

På den tiden slukade jag populärvetenskapliga biblioteks-böcker i t.ex. astronomi. Min mor undrade hur jag egent-ligen läste. Ögnade jag bara igenom dem? En tjock bok på några timmar!

Men jag läste så. Jag läste inte bokstäver. Jag läste hela grupper av ord med en blick. Och tankarna flög ibland som ohyra. Jag minns, att jag bara några år senare tyckte, att mycket jag tänkte då, var riktigt dumt.

Men då jag tyckte så – att jag varit dum och löjlig – hade min läshastighet sjunkit. Ny IQ-test blev en besvikelse. Jag var inte längre riktigt snabb med svaren.

Nu är jag riktigt trög, när jag läser. Jag vill inte längre göra någon test. Det kanske blir pinsamt.

Vem bestämmer vad som är rätt tänkt?

Uppsala universitet är känt för en ifrågasatt devis: Tänka fritt är stort men tänka rätt är större. Somliga menar att det är fel. De menar att tänka fritt är större. Min hypotes, att sanningen är funktionell, kräver kanske tankens fri-het. Det kanske är fler, som nosar på min idé?

images-82

Kort beskrivning av den: Det finns ingen exakt sanning. Men det som är bra för min utveckling, och som jag mår bra av, är sant.

Sanningen är en smal och krokig väg uppför berget, som går än hit och än dit. Vägen som är Sanningen är också Livet, och bara om vi kommit exakt lika långt i våra liv är Sanningens nivå och riktning densamma för oss.

IQ-testaren säger dock: Att tänka fort är störst. Fortast går det utan krav på sanning. Och det går fort innan du nått bergets branta backar. Tidigt i tonåren tänkte jag fel väldigt fort och blev intresserad av ufon och politik.

Jag undrar om vi inte har underskattat den IQ han har, den nykorade världsmästaren i att tänka fort. Ja – IQ är väl det man mäter med intelligenstest?

För övrigt – Hur blir det med backigheten om man har en massa pengar? Då blir det väl lika svårt att gå den vägen, som för en kamel att ta sig genom ett nålsöga? Om inte heller åsnan kunde, så tror jag inte att elefanten kan.

images-7

Var är min gloria?

Etiketter

, , , , , ,

Om Ureas och Renenutet

Helgonglorian

Fem tusen år efter att vi förstört vår civilisation kommer någon arkeolog från nästa sådan att skriva om kyrkor han grävt fram, och de bilder han hittat i dem. Han berättar då bland annat om, att helgon var folk som bar en huvud-bonad, som kallades gloria.

Och han berättar också, att glorian tycksha formats till en krona av gyllene strålar. Troligen var den av kristall, guld och silver.

Han begär sedan anslag för fortsatta utgrävningar, för att hitta en sådan huvudbonad. Han antar, att helgon hade en viktig funktion i vårt samhälle, och att man måhända kan få större förståelse för hur det fungerade, om man hittar en gloria och kan studera dess symboler i detalj.

Jag tror att ureusormen i faraos panna var en motsvarig-het till våra glorior. Den visade faraos helighet och andliga makt. Arkeologerna har inte hittat något sådan smycke i Egypten – bara bilder av dem.

images-80images-79Ett par bilder av Ekhnaton och Nefertite under solguden Ras skiva, vars strålar är försedda med mer eller mindre stiliserade händer representerande solgudens andliga krafter. Under Ekhnaton med uraeusormen samt Ra och hans solskiva med vidhängande ormiska andekraft.

image.phpra

En felaktig stående tolkning

Uraeusormen i faraos panna, det andliga organ jag kallar Blicken, har enligt vardagsegyptologen (som är läsvärd) sitt egyptiska namn från ett fornegyptiskt ord, som bety-der ”hon som föder(upp)/matar” eller ger di (till barn. På engelska ”she who rear”).

uraseus-on-pharoh

Blicken, ormen som var två, ormen Wadjet och gamen Nekbet. De kallades ”de två damerna”. I andra bilder med religionsmytologiskt innehåll förekommer ormar med orm-, galt- (eller varg-) och fågelhuvuden. Det kan således vara två ormar, som hos Asasara från Kreta, och på den tydliga kopian av bildstenen från Smiss i När socken på Gotland, båda här nedanför. Vänstra bilden hämtad från När sockens hemsida. Mer om detta Gotlands fornminne finns här. Observera ormarnas olika huvuden! Och mer om ormar finns här.

ormkvinnestenenKreta004-2

Verbet ”rear” betyder i engelskan även att stegra sig. Det kan ha gett tolkningen den upprättstående. Det är en vanlig tolkning, men jag tror den är fel. 

”Andra” egyptiska ormgudinnor var också matande. Det sägs helt fel i svenska Wikipedia att Renenet eller Rene-nutet var en mindre viktig gudinna”. Hon svarade för amning, moderskap och skörd. I den rollen var hennes make krokodilguden Sobek.

220px-diosaegipcianehebkauimages-6

Renenutet, Nehebkau (ibland som här med bara ett huvud) och Sobek (bilderna från eng. Wikipedia)

Sobek var den livgivande Nilen i dess uppenbarelse som en jorden befruktande manlig gud. Det borde peka ut Renenutet som en jordgudinna, som jag tror att den bar-bröstade amman Asasara från Kreta var.

Men – med Egyptens jordgud Geb som avlande far blev Renenutet mor till den tvåhövdade kobran Nehebkau. Alltid detta tvåtal.

images-5

Jordguden Geb bar ibland ett ormhuvud. Här med sin syster Nut, himmelsgudinnan. Deras far, luftens gud Shu, skiljde dem åt genom att placera sig mellan dem. En egenskap hos himmelshavet, fuktigheten, blev den gudinna, Tefnut, som förenades i äktenskap med Shu, och födde Geb och Nut. Luft och regn finns mellan himmel och jord. Egyptens religion var uppenbart empirisk.

Om livsgnistan Ka, ett egyptiskt själsbegrepp

Egyptierna hade flera själsbegrepp. Ka (livsgnistan) och Ba (personligheten) var de vanligaste. 

Nehebkau betyder ”den som fogar samman Ka”. Fast Ka står i pluralis. Andra som skriver om detta menar att det är flera själselement det handlar om, och därtill kroppen. Har du gott om tid, googla gärna de egyptiska namnen och läs fler inlägg!

Empirisk religion

Benämn vatten och jord gudar i stället för anhopningar av elementarpartiklar! Sådana partiklar kallas matematiska abstraktioner av teoretiska fysiker. Blomvattning blir då ett utslag av religiös kult och vidskeplighet, och vi har hamnat i egyptisk religion.

Egyptiska gudar bytte identitet och kön: Det maskulina vattnet ljöt biologiskt liv i den feminina jorden. Guden Vatten skapade något biologisk levande i gudinnan Jord. En naken apa kanske eller bara en röd pelargon?

Gudinnans jord (kropp, stoftet, apan) bytte så kön. Köttet blev man och förenades med den Renenutet, som då blev livskraft (ande, femininum). Med jorden (kroppen) som avlande far framfödde mor Renenutet medvetandet, som har två huvuden, själ och ande. Människan hade skapats!

Viktigt

Skall vi säga: Renenutet sammanfogade medvetande av själ och ande? Eller skall vi säga: Nehebkau  sammanfog-ade medvetandet av själ och ande? Eller är Nehebkau medvetandet, som Renenutet sammanfogat av själ och ande?

Den tvåhövdade dyker upp i Tutankhamons dödsmask. Den har namnet Ureus, särskilt i bilder där ormen förenas med solskivan. Därmed är Renenutet identifierad som ett av namnendet för oss viktigaste i egyptisk religion.

Renenutet var inte mindre viktig, hon hade möjligen blivit lite mindre vanlig som beskrivning av något viktigt. Men hon var en av Egyptens äldsta gudomligheter.

Allt är viktigt, en utflykt till politiken

Renenutet var således en närande kraft, som gav jorden liv och gjorde den till något att hämta skörd från. Myten säger därmed att tankar, ord och handlingar är något värdefullt – skörd. Här har vi religionsfilosofins ursprung-liga motsättning till materialismen.

Det är först i yngre religion vi möter gudar, vilka inte är personifieringar av mentala storheter såsom medvetande, kärlek, intellekt, dödssynder, sanning och andra. Då hade högkulturen omskapat filosofin till politisk ideologi och vi fick gudakonungar.

Ideologierna bygger gärna hierarkier. Då vissa saker i till-varon är viktigare, sannare och riktigare än annat följer att även vi människor och våra uppgifter i samhället är det. Vi och samhället ingår ju i tillvaron. Om vi värderar det ena, så värderar vi också det andra. Och då blir de flesta av oss inte mycket värda.

Åtta personer värderar vår materialistiska värld så högt, att de blivit ägare till lika mycket pengar som den fatti-gaste halvan av Jordens befolkning. Gudakonungarna är på väg tillbaka, smorda av olja.

Renenutet bar fler namn, t.ex. Thermuthis, vilket också anges vara ett annat namn på prinsessan Bithya, Moses fostermor, hon som drog honom ur vassen. Den som googlar på de här namnen hittar mängder av sidor som berättar om dessa saker.

Det går således att tolka myterna som att gudarna, i alla fall de äldsta och deras profeter, är rejält vänstervridna. De tycks sympatisera med de fattiga och anse att till-varons alla delar är jämlika.

Allt vi ser och tänker existerar!

Buddistiska föreställningar om tankar och idéer som illu-sioner, sangsara, tror jag också är sentida. Låt mig fram-kasta hypotesen att illusioner (lögner) inte finns. Även lögnen är verklig. Tankar är lika verkliga som materia.

Kan det vara vårt förnekande av tankens och lögnens verklighet, som leder till en känd logisk paradox?

”Detta påstående är lögn!” Är påståendet verkligen lögn, så är det sant. Är det sant, så är det (påståendet att det är lögn) en lögn.

Som sann och verklig har lögnen/illusionen konsekvenser för oss. Lögnen är liksom sanningen funktionell. Det som vi mår bra av är sanning (rätt). Det som är bra för oss är sanning. Det som inte är bra för oss är lögn (fel).

”Sanningen skall göra er fria” (Joh 8:32) är ett påstående om sanningen, som rör dess funktionalitet. Påståendet utgår från antagandet om en obegränsad verklighet. I vår begränsade verklighet brukar man dö av sanningen eller åtminstone fängslas för den.

Evolutionsläran, en princip om syfte

Jag har alltid uppfattat evolutionsläran som en princip om syfte, som går långt utöver biologin. Gränserna mellan fysik, kemi, biologi och det mentala är inte tydliga. Mitt eget tvivel på artificiell intelligens kanske inte håller för min egen ständiga kritik av mig själv.

Ur fysiken kommer kemin. Finns kemi? Har sådant egen självständig existens? Vad innebär det i så fall? Ur kemin kommer biologin. Finns biologi med egen självständig exi-stens? Vad innebär det? Ur biologin kommer det mentala. Finns sådant med egen självständig existens och framför allt, vad innebär det?

Ur det lägre framväxer det högre. Det är alltid det bäst fungerande (bäst anpassade, ev. ”den starkaste”) som överlever – i fysiken, i kemin, i biologin och i det mentala. Det senare är psykologi, tänkande och kunskap.

Den psykiskt starkaste, den bäst tänkande och den bästa kunskapen överlever. Enligt evolutionsläran förs sådant vidare inom biologin, och enligt min hypotes också i fysi-ken. Bara universa med fungerande fysiska konstanter överlever! Därför är naturkonstanterna exakt vad de måste vara, för att universum skall fungera. Fysiken och kemin kan då skapa biologi och psyke.

Enligt materialismen överlever inga mentala strukturer sina upphov. Men om materien är matematiska abstrak-tioner, som bl.a. Max Tegmark hävdar, då är materien skapad eller formad av mentala strukturer. Då öppnar vi för ett teoretiserande om en rundgång, där karma blir ordet för mentala strukturer vi skapar i våra liv – en sorts minnen. Vår fysiska värld skapas av mentala strukturer, och sådana skapar vi hela tiden.

Vad händer om jag tror på Gud?

Men det blir inte buddism, om man med buddism menar en tro att allt är illusion – förutom ett obegripligt medvet-ande. Sådan buddism liknar materialismen, som kallar allt utom materien för illusion. Jag väljer i stället att tro på allt som existerande.

Det första jag tror på är mig själv, trots att jag aldrig har observerat mig någon annanstans än i mitt medvetande. Jag vill inte se mig själv som en illusion. Jag tror inte att det leder någonstans. Som sagt illusioner finns inte! Även illusionistens skicklighet är verklig.

Däremot finns det rätt och felaktigt tänkande. Sanningen är som sagt funktionell. Sanningen är det som utvecklar oss. Tänk rätt och skapa bra mentala strukturer! Det mentalt bästa överlever i Guds super-evolutionära värld.

Men om vi nu tror på gudakonungen, skapar vi då guda-konungar? Är det fel tänkt, går kanske vår värld under. Vi bör kanske tro på en annan Gud?

En annan värld – för 60 år sedan

Etiketter

,

1950-talets ande, ett antal attityder

Minnen från 50-talets barndom har bubblat fram, och på-minnt mig om de helt andra attityder, som styrde Sverige då. Jag har börjat fundera på, om det kanske skulle vara omöjligt för mig, att anpassa mig till 1950-talets Sverige, om jag flyttades tillbaka.

Riksradions enda program hade nyheter (Ekot), föredrag, radioteater och klassisk musik. Frukostklubben var nog det lättsammaste på hela dygnet och så var det Barnens brevlåda. Jag minns sportreferat och mycket stela inter-vjuer.

Musikattityder

En timme grammofon mitt på dan. Gärdebylåten, Tantis Serenad och Johan på Snippen, men ännu inte Göinge-flickorna, vars ”Kära Mor” av något kvalitetsskäl död-skallemärktes av Sveriges Radio, när den kom 1961. Men innan, på 50-talet, var det mer, som inte fick spelas.

Dåtidens Sveriges Radio var ändå ganska revolutionärt. Ett program hette ”Jazzglimtar från USA” med Claes Dahl-gren. Det kom så tidigt som 1950. Jag såg dock och hörde själv i min närmiljö hatet mot ”negervrålen”. En skiva negrospirituals slets ut ur skivspelaren och bröts sönder av en helt hysterisk vuxen man.

Han hade hört den i trapphuset, slet upp dörren och stör-tade in till den stackars äldre pojke, som ville visa äldre och yngre kamrater vad han köpt för lönen från sitt första jobb. I hans fars hem skulle inget sådant spelas! Jag var kanske elva år.

Men den här mannen var ingalunda ensam. En annan hård far i omgivningen fann Evert Taube frånstötande. Den fadern var med i en kör, och hade kvalitetskrav på sång! Evert var skräp!

Ytterligare exempel dök upp i kvällstidningarna. En radio-handlare ställdes inför frikyrkoförsamlingens inkvisitions-domstol, då han hade Povel Ramel-skiva i skyltfönstret. Ogudaktigt!

Årtiondet innan hade Alice Babs kallats slyna, och i SR’s tidning krävdes uppfostringsanstalt. I det bruna Tyskland hade dessförinnan stora insatser gjorts mot ”Entartete Kunst” och ”Entartete Musik”. Urartad.

Sången ädla känslor föder! Men varför väckte ”Swing low sweet chariot” ursinne och hat hos somliga? Rasism kan inte vara förklaring av vreden eller ovilja mot friherre Ramel, adliga ätten nr 734 (Taube) och Alice Babs, född Nilsson. Mamman hette Hildur.

Styrs vi av onda andar?

Den här ilskan är något annat, som fick motivera negativ värdering. Den som sjunger skit, är mindervärdig! Men åter – varför var det skit?

Vi kan väl vara överens om detta: När vi inte har någon bra förklaring, så skyller vi på onda andar. Jag kan ju i stället säga, att onda andar är vårt ord för dåliga atti-tyder.

Det verkar som om det helt enkelt var omöjligt, att ha alltför avvikande åsikter eller smak. Är det likadant nu? Finns det åsikter och tyckande vi inte får ha utan att väcka besinningslös vrede?

Förnuftmässigt okontrollerade attityder styr oss kanske utan att vi vet det. När vreden tar kontrollen arbetar vårt intellekt för högtryck att hitta på lögnaktiga logiska för-klaringar till den. Den blir inte förnuftigare för det.

Skulle man kunna hämta hit den frispråkige ärkebiskopen Niclas Sundberg från 1800-talet och låta honom möta Mark Levengood och Jonas Gardell, eller skulle det bli en katastrof? Skulle de två senare tvångsintas på mental-sjukhus för eventuell lobotomering eller liknande, om de flyttades tillbaka till 1950-talet?

Finns det annat av det här slaget att grubbla på?

Tolkien, språken och sagorna

Etiketter

, , ,

I Lingvistbloggen har en Susanne Vejdemo skrivit om konstspråk. J.R.R. Tolkien skapade flera sådana, t.ex. alviska Quenya och Sindarin.

Men inte bara han! De påhittade språk, dvärgspråket och orchernas språk, som han bara antydde, har av andra ut-vecklats till fullödiga språk. Tolkien hade även sprungit på någon, som helt självständigt roade sig med att skapa ett eget språk.

Min fundering är hur länge detta pågått? Mänskligheten har alltid skapat nya språk, men då tänker vi oss en evo-lutionär utveckling under generationer. Det är ju det ling-visterna tror på, när de skapar sina lagar för språkens ut-veckling.

Lingvistiken är då en tro, som kanske gäller ibland. Men vad hände, om en hövding för 50-70 tusen år sedan hade samma läggning som Tolkien?

Språket finns ju i våra gener. Och språkintresset har i Tolkens och hans efterföljares fall varit förknippat med intresse för myter och sagor. Professor Yuval Noah Harari menade ju, att det var när vi fick förmågan, att tro på det som inte finns, som vi fick förmågan att organisera oss.

Är detta språkskapandet normalt? Har det alltid varit så? Tolkien blev en ”profet” vars skrivande blev normerande. Fanns det någon för 70.000 år sedan, som skapade de heliga ord, som nu är spridda över världen?

Exempel: Det indianska chimufolkets mångud Si och och gudaorm Chan, samt Mesopotamiens mångud Sin och gudaorm Shan? Sådana här saker (det finns mer) har jag pekat på förut.

Det senaste om indianerna var på en sida om genetik. De var cirka 100 stycken, som passerade Berings Sund för 13.000 år sedan. Fysiskt ansträngande! Då hade de med sig orden och myterna.

Tolkien var intelligent. Då får vi anta, att även hans före-gångare var det. Och på TV har jag sett föreläsare påstå, att hjärnan mår utmärkt och tillväxer av fysisk träning och gymnastik. – Gå från Asien till Amerika! Eller för den delen gå från Afrika till Europa!

Hjärnan krymper av bibelstudier i munkcell och av sådant här filosoferande på stolen framför datorn. Undrar om jag fortfarande når upp över IQ100? Numera känns det sällan så? Jag kan i alla fall be: ”Give me that old time religion!”

Med tanke vad som skapats på den grund våra förfäder lade för 70.000 år sedan, och hur fort det nu ser ut att gå helt fel, måste förfäderna ha varit intelligentare än vi.

Gud som juridisk person?

Etiketter

, , , , ,

Lite evolutionslära

Jag var bortrest och fick några minuter bläddra i en bok, som jag nu läst en del recensioner av. Andra har läst mer än jag. Jag ser att några har bloggat. Det är en 40-årig israel, historikern professor Yuval Noah Harari, som tror bl.a. följande:

Sapiens gjorde två försök att lämna Afrika. Det första misslyckades. Neandertalarna slog kanske ihjäl oss, när vi försökte. De var ju större än vi. Andra försöket gick bra. Då slog vi ihjäl dem, men inte alla kvinnor. Några förgrep vi oss på. Det var för 70.000 år sedan.

Trons genetiska gåva

Orsaken till att det gick bättre andra gången, tror Harari berodde på en genetisk förändring i hjärnan. Denna för-ändring gjorde att vi kunde tro på juridiska personer. Tro på sådant hade vi inte kunnat förut.

Jag är inte helt övertygad, men jag presenterar hans idé. Andra kommentatorer är både plus och minus. Jag skall någon gång läsa mer.

Våra större abstraktioner

Juridiska personer hör till sånt som inte finns. Jag brukar beskriva dem som fantasifoster eller abstraktioner. Det är samma sak.

Minns ni, att i fysikern och kosmologen Max Tegmarks värld är elementarpartiklar matematiska abstraktioner?

Personliga gudars makt

Att tro på sådant som inte finns har dramatiska effekter på vår organisationsförmåga. Professor Harari tar den juridiska personen Peugeut som exempel. Den personen får fysiska personer att tillverka bilar i Frankrike.

illus-2010-lions

Någon sorts gudabild av egyptisk typ? En personlig gud, med åtminstone juridisk personlighet

Jag kan i stället ta den juridiska personen Vattenfall som exempel. Vattenfall kan effektivt bidra till att glaciärer smälter. Det klarar ingen fysisk person av. En människa kan inte göra sådant!

Innan vi kunde tro på allt sådant, som inte finns, ätten, pengar, nationen, gudar, konungen av Guds nåde och annat, kunde vi likt neandertalare inte organisera oss i större grupper än 150 individer. Oftast var vi färre – och som sagt klenare än neandertalarna. Vi hade ingen chans!

Istida IS?

”IS är en oljekartell”, står det i Expressen. Som Lundin Oil. Det låter också som juridiska personer. 

Så säger Harari: När vi fick trons gåva i vårt DNA, kunde vi organisera oss i stora grupper. Då dräpte vi neandertal-arna, ty de trodde inte på Herren! Eller Allah.

Så säger Svante Pääbo: – Men unga kvinnor kunde få leva.

neandertalarbarn-180-public-domain-by-creator-christoph-p-e-zollikofer

Inget helt omöjligt utseende

Jag kan inte låta bli och suga på sista karamellen. Vågar jag fråga? ”Varför är du ateist?” Och varför tvivlar jag själv så svårt ibland? Fast är jag en bastard, så är min kluvenhet ursäktad.

Därtill funderar jag på om teologerna missförstått det här med en personlig Gud? Bör Han inte vara juridisk person, om Han skall kunna rädda klimat, regnskog och rödlistade djur? Bara person(lig) är ju inte så märkvärdigt.

Du skall vara mitt emellan primitiv och galen!

Etiketter

, , , , , ,

Ett skyddat och utbildat barn bland auktoriteterna

Jag fick en kommentar som nämnde Karl Gustav Jung, så jag bläddrade lite i ”Människan och hennes symboler”. Det var länge sedan. Sedan läste jag lite på nätet.

Jung växte upp i en familj av präster och läkare. Sådana barn var ganska skyddade på den tiden. Hans familj såg nog till, att han inte träffade oämpliga personer. Olämp-liga innebar sådana, som inte respekterade auktoriteter. Skeptiker är ett ord, som kan användas om sådana tviv-lare. De tvivlar inte bara på präster.

Exempel på auktoriteter

Vetenskapsskeptiker har alltid funnits, men de har då själva varit auktoriteter, prästerliga tvivlare på Gallileo, Kepler och Darwin. Sådana här vetenskapsskeptiker fanns inte. Länken går till en artikel om tro på chemtrails m.m.

Scott Pruitt, den klimatförnekare, som Trump utsett till miljöminister, är dock vetenskapsskeptiker av gamla sorten. Som politiker är han auktoritet. Både ideologer och teologer tillhör hierarkier, som anser sig sitta inne med Sanningen. I kommunismens Polen kallades partiet ironiskt för ”kyrkan”.

Partikonvent, frälsningsmöte, partikongress, gudstjänst, Halleluja och Amen! Intressant att jämföra strikt liturgi och och extas, samt var det ena och det andra förekom-mer i de likartade sammanhangen.

Auktoriteten i utbildningen

Det var p.g.a. allmän fattigdom, som de flesta för hundra år sedan endast fick folkskoleutbildning. Men det är också sant, att det bara var barn från studiemotiverande hem, som sökte sig till det som då kallades högre utbildning – allt över folkskola. Det hette Högre Allmänt Läroverk!

Jag har hittat den här bloggen om gamla studentexamen. Jag har också hittat den här boken på nätet. Det handlar om Sverige, men jag tror det var och är ungefär lika i andra europeiska länder.

En av tio pojkar ur samhällets topp!

Då den infördes på 1860-talet var det bara var tionde pojke från ”de högre stånden” som tog den (300 st/år). 

Bland arbetare och bönder (välsituerade) var det tre promille (100 st)! Runt 1900 avlade ca 1000 studenten, 1930 var det ca 2000. Åren 1935-1950 kuggades 5% i examen. Då hade redan några hoppat av innan. Det var meningslöst att börja gymnasiet, om man inte var både intelligent och flitig.

Sämre och sämre elit

Som ung läste jag, att IQ 115 ansågs vara minimikrav, för att man skulle kunna ta studentexamen. Innan den av-skaffades 1968 (decenniet för egen medioker examen) hade kuggsiffran fallit till 2 %. Samtidigt med att antalet kuggade minskade, ökade censorernas klagomål över allt sämre kunskaper.

I början av 1960-talet tog 20.000 gymnasister studenten (20 %). Hälften av alla som avlade den, gjorde det under de sista tio åren. Ändå var det bara en (1) av femton (15) från gruppen jordbrukare och arbetare, som var med. Då var det inte längre fråga om att muntligen förhöra varje elev i sju ämnen i 45 minuter i varje. Vi förhördes i grupp sammanlagt några timmar och det var ganska mjäkigt. En del lärare var lika kritiska som censorerna.

Samtidigt som 80 % av vissa akademikergruppers barn tog studenten, var siffran mindre än 1 % för vissa andra grupper. Vi skulle alltså fortfarande vara en elit, men våra lärare hade gallrats hårdare. Men de hade inte gallrats så hårt som generationen före dem.

En trevlig galning

Min fars arbete flyttade. Jag gick i tre städers läroverk, några år i varje. Jag träffade därför fler lärare än andra. Jag såg, att hårt urval inte garanterar kvalitén på lärare. Det krävs mer än intelligens, flit och avlagda examina, för att en människa skall fungera. Om det kunde nog K.G. Jung berätta mer.

En lärare var galen och kontroversiell. Men han var rolig och trevlig. Flera lärare var odugliga, dock inte galningen! Denne medlem av den intellektuella eliten var en hyfsad lärare, även om han hade svårt att hålla sig till läroämnet hela lektionen.

Han var troende! Först på Mao, men efter att jag flyttat vidare, började han i stället tro på UFO. Han skrev i lokal-tidningen om en ET som hette Jesus. Han skrev mycket om saken. Jag fick en tidning med en av artiklarna. Ni har kanske sett honom på TV med Aschberg. Och det finns även detta på YouTube.

Han fortsatte visst vara en vanligen populär lärare, men om K.G. Jung hade kunnat förklara något om saken vågar jag inte ens ha någon gissning om.

K.G. Jungs misstag

Ni får förlåta, jag hade tänkt skriva om K.G. Jung och hans psykologi. Men minnena av en del av det jag tänkt använda som exempel bara välde fram och slog ut hela tankegången för mig. Det var bland annat om primitivt tänkande, som Jung trodde att man måste åka till Afrika för att möta.

Observera att jag inte tänkt mig ovan presenterade snälle galning som exempel på sådant. Det fanns andra för det bättre lämpade.

Nya tankar är viktiga, men …

Primitivitet har jag tidigare definierat som oförmåga att ta till sig nya tankar. Det nyfikna barnet, som pottränar är inte primitiv. Den vuxne, som vägrar lära sig något nytt, är det.

Det måste dock finnas en värderande funktion, som be-dömmer rimligheten i det nya. Klimatfrågan kan ses som ett exempel. Just vädret är ju ett område för den ganska nya kaosforskningen. Där är värderingsfunktionen viktig, för att bedöma fakta och slutsatser.

Snälle galningen hittade nya saker, som han genast tog till sig. Då kan han inte räknas som primitivt tänkande. Vad var han då?

Återigen själen och anden

Vi stöter alltså åter på den logiskt grubblande själen och den värderande anden, medvetandets två funktioner. Det var det jag tog upp i mina tidigaste blogginlägg, de två gudadjuren i faraos panna, i Moder Jords eller Himmelens Drottnings (ormgudinnornas) händer.

415px-Tuthankhamun_Egyptian_Museum250px-Snake_Goddess_Crete_1600BC

Till vänster: Blickens två komponenter i Faraos panna, själen och anden. Vi lägger blicken på det vi vill betrakta. Själen grubblar, och säger logiskt korrekt eller logiskt fel. Anden värderar helt ologiskt, och säger vackert, fult, ont, gott, moraliskt rätt eller moraliskt fel. Till höger: Förutom ormar brukar gudinnor ha redskap i händerna, särskilt de indiska, som ofta har många händer. Djur och växter förekommer också.

Jag drar slutsatsen, att motsatsen till primitivt tänkande inte alls är skarp logik och hög intelligens. I stället är det en god förmåga att värdera våra tankar om det vi lägger blicken på. 

Gå vilse i texterna

Det är anden (Eva, moder till allt levande), som plockar de kunskapens frukter, som själen, vårt slingriga intellekt odlar i sitt träd. Eva delar med sig till Adam (stofftet eller jorden, det är vad namnet betyder). Det hamnar då i vår materiella hjärna.

Kan hon inte skilja frisk frukt från dålig, är hon en svag eller dålig ande. ”Svag i tron” sade Paulus om de kristna, som gick vilse i texterna. Bokstaven dödar, men (den väl värderande) anden ger liv.

Men själen kan vara galet stark! Det är själen som har IQ. Paulus sade sig vara förtvivlad över somliga. De hade väl plockat lömsk flugsvamp. Allt växer ju på kunskapens träd.

Otäck brun flugsvamp råkade den galnes ande plocka på 40-talet. Schackspelare, utopisk socialist, nazist och ufo-troende, … bland annat. – K.G. Jung! Hjälp! Fast har jag inte skrivit om folk som samtidigt är besatta av en legion andar? Kommunismens spöke, nazismens ande och alla andra. (Den där borde jag kanske redigera.)

Heretiker, kättare eller förrädare

Den gamla teorin om själ och ande förklarar faktiskt var-för människor kan vara sådana. Kan man förkasta en teori, som förklarar saker? Den beskriver även striderna i fornkyrkan som en bitter strid mellan å ena sidan tanke- och yttrandefrihet och å andra sidan ideologisk bokstavs-tro fastställd av auktoriteter.

Nu gav jag mig på Bibelns absoluta auktoritet. Fattar ni det? Och blev samtidigt islamofob och antimultikultist. Jag kan ju inte betvivla Bibeln absoluta auktoritet och samtidigt inte förneka Koranens lika stora auktoritet.

Auktoriteten skall i stället vara anden, den värderande funktionen. Jag upprepar, intellektet och dess logik är inte den värderande funktionen. Det finns ingen logik i sam-vete, kärlek, estetik och moral. Det är bara tyckande! Det är rätt sorts ande.

Villolärarna skulle segra, sade både Jesus och Paulus. Är det en strid vi är indragna i? Mot auktoriteterna. Mot de starka männen. Mot ”eliten”. Är det ”etablissemanget”? Är det ordet exempel på att det slingriga intellektet i trädet är Lögnens Furste?

Nej, nu slutar jag!