Är svinen mer kosher och halal än vi människor?

Etiketter

,

I Romarbrevet fördömer och dömer Paulus sina medmän-niskor (Rom 1:18-32). Först är aposteln filosofisk: Guds vrede över bl.a. avguderi (Rom 1:18-23).

Usch och fy!

Därpå blir han praktisk och ger sig på hbtq-folket. De skall dö, då deras beteende leder till all sorts hemsk ondska. Uppräkningen av sådan är lång. (Rom 1:24-32). 

Tvärvändning

Efter detta kommer en tvärvändning: ”Därför finns det inget försvar för dig som dömer, vem du än är. Ty med din dom över andra dömer du dig själv …” (Rom 2:1).

Fortsättningen är i samma stil, dock med påpekandet ”att Guds dom över dem som lever så är väl grundad”. Paulus fortsätter några verser senare: ”Med ditt hårda och obot-färdiga hjärta hopar du vrede över dig till vredens dag …” (Rom 2:2+5).

Motsägelsernas Bibel

I Första Korinthierbrevet kastas vi mellan helt olika bud-skap om kvinnan. Där lyckades jag förklara det hela, dels med pseudo-Paulus, dels som felaktig tolkning beroende på våra exegeters bristande kunskap om brevmotagarnas hedniska tankevärld.

Den utnyttjade Paulus för att framföra sitt budskap. Utan kunskap om hednisk teologi och filosofi är hedningarnas apostel svårtolkad. Se bl.a. mitt föregående inlägg!

Pseudo-Paulus var ju en eller flera hatiska motståndare till Paulus, som redigerade och gjorde dumma tillägg till hans brev efter hans död. Spåren av sådant är tydliga i Första Korinthierbrevet. Romarbrevet kan vara något liknande, men det har inte lika ”högljudda” spår. Det är bara att konstatera, att Paulus brev är motsägelsefulla.

I Romarbrevets första kapitel tycks (för)dömandet både av syndare och av deras domare vara hopvirat i ett sam-manhängande resonemang. Hur får man ihop det?

Och så har vi den andliga hygienen

Det finns mer om dömandet i Romarbrevet: ”Låt oss där-för inte längre döma varandra … I min tro på herren Jesus vet jag fullt och fast att ingenting är orent i sig självt, men den som betraktar det som orent, för honom är det orent.” (Rom 14:13f).

Paulus åsikt är att Gud har skapat allt, och då kan inget vara orent. Gud har inte skapat något orent. Den som gör sådant är ju oren! Det är det som kommer ut ur din mun, (t.ex. fördömanden) som kan göra dig oren. Det är så viktigt, att Jesu ord om saken upprepas (Matt 15:11,17).

Du får äta fläsk! Gud har skapat svinen! Gud har också skapat oss som vi är. Då kan vi inte vara orena – givetvis om vi är som vi är under iaktagande av de regler som gäller i umgänget med nästan.

Och glöm inte reglerna om anständig djurhållning, trans-port och slakt! Det var väl aldrig meningen att svinen skulle vara mer kosher och halal än vi?

Problemet kvarstår dock. Vad har hänt med det första kapitlet? Varför är texten så dömande där? Är det villo-lärarnas kyrka som omformat den?

Annonser

Är det Herrens änglar eller demoner som säger att kvinnan är mindervärdig?

Etiketter

, , , ,

Att tolka Paulus

Länge sen sist. Influensa och infektioner. Inte slut, så det kan dröja igen.

Somligt har jag skrivit om förut, men så upptäcker jag nya sidor av problemet, som jag inte tycker blev belysta då. Jag får anklaga mig själv för det jag velat beskylla andra för, att inte ha tänkt färdigt.

Det här blir mycket kätterskt. Långt. För att bestrida de grovt felaktiga tolkningarna av Paulus är jag kanske en smula fromt förkunnande av de åsikter, som han verk-ligen hade. En av dem tycks ha varit, att om man skriver evangelier, får man inte ta dem alltför allvarligt.

Den åsikten gav honom dödsfiender.

Jag har också kommit på hur Paulus anser att man skall vara, om man skall vara helig. Det kan ju vara bra att veta. Men jag tror inte den kunskapen gör mig populär hos de mest troende.

Bibelkommissionen: Trons Ängel är en skammens slöja!

Det gäller de galna översättningarna av Paulus och inte minst det av pseudo-Paulus* uselt redigerade Första Korinthierbrevet. Allmänt: Det grekiska ordet psychikós översätts till fysiskt, köttsligt, sexuellt. Specifikt för nämnda brev: Ett ord för (ande)makt förklaras betyda tygstycke, slöja (första noten till 1 Kor 11:10). Kvinnan skall dölja sin skam över att vara kvinna under den. Vi börjar med sådana absurditeter.

*Pseudo-Paulus: En eller fler hatiska motståndare till Paulus, som redigerade hans brev och skrev nya efter hans död. Känns igen på högtravande stil, obildning och misogyna åsikter.

Kunskapens Änglar är lika med Denna Världens Vis-het (1 Kor 1:18-30)

Bibelkommission anger (i andra noten till 1 Kor 11:10), att de kunskapens änglar, som även för Paulus förkunnar kvinnans mindervärdighet (1 Kor 11:2-10), är heliga makter, d.v.s. Herrens änglar.

Läran om elementen (den hedniska vetenskapens dåvar-ande ståndpunkt) sade att ord, tankar, kunskap och idéer är andar, som ur elementet luft skapats av intellektet. Ängel betyder budbärare och en sådan ande kan vara mer eller mindre helig, Herrens eller någon annans. Ofta är de denna världens makter, det gäller inte minst kunskapens änglar.

Sådana andar, som skapats av luft, lyder i hedniska teo-logier under luftens gud. Denne har skapat sina under-såtar, och är således intellektet som gudavarelse. Glöm inte att den lärde Paulus var hedningarnas apostel! Han måste kunna sådant här när han missionerade.

Filosofer mot teologer

Vetenskapen var från början svår att skilja från religion. Den hade en lång och svår kamp på flera tusen år innan den frigjorde sig från religionens idéer, som egentligen var de första vetenskapliga hypoteserna. Man hade inget annat att föreslå som förklaring.

Skillnaden mellan religion och vetenskap är, att veten-skapen vill pröva hypoteserna och förkasta det som visar sig vara felaktigt. Religionen däremot, som motiverat politisk och social ordning (gudakonungar och gudomliga lagar) med dessa hypoteser, ser kravet på prövning som hädelse.

Det där är egentligen inte biblisk lära

Med sina då 250 000 innevånare var Efesos tillflyktsort för Ptolemaios XII av Egypten under hans ”romerska” exil, medan han tillfälligt var störtad från tronen åren 58-55 f.Kr. Han var far till Kleopatra VII (den kända), som också besökte staden.

Far och dotter. Samtida byster. Hon motsvarar inte riktigt Hollywoods beskrivning. Från Wikipedia.

Efesos var ett lärdomscenter. Dess bibliotek (motsvarande vår tids universitet) var romartidens tredje efter dem i Alexandria och Pergamon.

Efesos var främst en mycket viktig hamn- och handels-stad. Den egyptiska kornbodens export hade gjort Efesos till Ptolemaios XII’s spargris. Jfr med tsarens nummer-konton i Schweiz. Hade han kunnat fly 1917, hade han gjort som Kleopatras far. Flytt till sina pengar!

Dem använde Ptolemaios för att mörda sina fiender, muta en romersk general och återta sin tron. Den kungatron som hans yngsta dotter Kleopatra ärvde.

Mängder av egyptiska bankirer, handelsmän, sjöfarare, lärde och andra i Efesus samtidigt med Paulus (52-54 e.Kr.), r en del av innehållet i hans brev till försam-lingen där begripligt.

Paulus talade hedniska med sina egyptiskt påverkade efesier

I Egypten var intellektet en uppenbarelse av luftguden Shu. Hedningarnas apostel identifierar i brevet Shu som ”fursten över luftens rike … den andemakt, som nu är verksam i olydnadens människor (Ef 2:2). ”Vad är det för idéer som flugit i dig?” säger spåren i vårt språk av gamla bortglömda tänkesätt. Kommunismens spöke kanske?

Intellektet är verksamt i olydnadens människor! Vår grubblande själ skall egentligen lyda vår ande, och vår ande skall vara från Gud: kärlek, samvete, empati och moral. Slingrige egyptiern Shu får hänga i Kunskapens Träd och odla dess flygande frukter. Och Gud sade (ungefär): ”Nakna? Kläder? Vad har flugit i er?”

Efesierbrevets budskap framförs på mer traditionellt kristet sätt i brevet till Korinth: världens vishet, korsets dårskap, oandlig/själisk och andlig (1 Kor 1-2).

Himla makter!

Bibelkommissionen tycks ha oroat sig för att läsarna skall tro att Paulus, som han brukar, även i brevet till Korinth skiver om andra änglar än de heliga. Därför påpekar NT i not till 1 Kor 11:10, att Paulus där talar om heliga makter (= Herrens änglar). Det är fel! Tro inte på det!

Skammens slöja är en makt (= överängel) och inte alls någon slöja. Det handlar om den kristna trons ängel, som kvinnan skall bära som en krona på huvudet. Så skall de änglar tystas, som skriker att kvinnan skall tiga (Ef 6:12). 

Den här versen (1 Kor 11:10) lyder i 1917 års Bibel så här: Därför bör kvinnan på sitt huvud hava en ”makt”, för änglarnas skull.” Bibel 2000 tolkar annorlunda, men det hon skall ha, skall hon ha för att hävda ”sin rätt för änglarnas skull”.

Den svenska Folkbibeln, version från 2014, har till versen följande not: ”Antingen heliga änglar närvarande vid för-samlingens gudstjänst eller fallna änglar som söker för-leda de troende.”

Min tolkning: Kunskapens änglar med kunskap som skall förgå (1 Kor 13:8) och sedernas eller osedernas änglar. Ni måste själva söka er till 1 Kor 11 i Svenska Folkbibeln, om ni vill läsa noten i den. Sidan har sökfunktion.

Det slår mig nu, att den krona farao gärna avbildas med, är en som visar oss en, nej två makter på hans huvud, gudarna Wadjet (uraeusormen) och Nekhbet (gamen). Det är ett huvudsmycke arkeologerna aldrig funnit spår av. De har bara bilder och dödsmasker av faraoner med dessa andligheter utstrålande från pannan. Jag har därför jämfört dem med gloriorna hos kristna heligheter. Ingen sådan har burit några fysiska glorior.

Vi kanske här ser ett egyptiskt influerat språkbruk hos Paulus. Han är verkligen hedningarnas apostel och är inne i deras tankevärld och vänder och vrider på deras ord för att övertyga och missionera.

Psykopater

Ordet psychikós används av Paulus, Jakob och Judas om teologiska fiender, som sägs vara smarta bedragare med stora krav på prestige och likaså krav på församlingarnas tillgångar, ”äter er ur huset. Villolärarna beskrivs som dominanta och skrytsamma. De är våldsamma, de ”slår er i ansiktet”, förtalande, dömande och vid behov inställ-samma (2 Kor 11:20, Jak 3:14f, 4:11, Jud 19).

I Galaterbrevet använder Paulus inte ordet psychikós. De motståndare han där uttalar dubbla förbannelser mot säger han dock förvränger evangeliet och sprider förvir-ring med prat (Gal 1:7-9). Budskapet upprepas delvis senare (Gal 5:10f). Prata omkull, ljuga och förvränga!

Det här gör ordförklaringarna i Bibeln (såväl Bibel 1917 som Bibel 2000) närmast löjeväckande. I slutet av texten om ”oandlig” står: Det gre­kis­ka ad­jek­ti­vet har alltså, trots lik­he­ten med lånor­det ”psy­kisk”, i NT un­gefär sam­ma be­ty­del­se som ”jor­disk”, ”ani­ma­lisk” el­ler ”kötts­lig”.

Det är klart att psykopatiska tendenser kan beskrivas så, men … nej. Det skapar bara förvirring.

Paulus beskriver psykopater genom att räkna upp väl-kända sådana tendenser. Det var inte svårt. De överens-stämmer i mycket med de vanligaste synderna.

Fullt utvecklad psykopati uppkommer i barndomen i psyko-socialt dåliga miljöer. Dålig, ja usel har sådan mänsklig miljö i allmänhet jämt varit. Dagens Syrien är nog det normala tillstånd vi levat i.

Paulus skapade ett maktinstrument byggt på själavård och lojalitet

Du bör födas i rätt tid, i rätt land och i rätt socialklass för att inte som Paulus omges av psykopater och på annat sätt störda människor. Det vi vet om antiken, är att den vanliga mänskliga miljön var vidrig.

Alla var inte riktiga psykopater. Men var du inte det, så hade sådana ofta gjort dig i akut behov av psykoterapi. Paulus skapade kollektiv med en attraktionskraft vi har svårt att förstå: Ta hand om och hjälp varandra! Kyrkan blev en maktfaktor, trots psykopatiska kejsares motstånd.

Insåg Paulus vilken potent maktorganisation han byggde upp? Vilka enorma behov kyrkan kunde bemöta? Den blev en frestelse för dem, som fattade dess potential att skapa beroende och manipulera.

Tre av NT’s författare använder ordet psychikós med be-tydelsen psykopatisk! Idag sägs att en tredjedel av oss har märkbara psykopatiska tendenser. Om två tredje-delar av oss saknar sådana, skall vi inte avlägga någon syndabekännelse. I så fall ljuger vi i kyrkan! Då säger vi ju att vi alla är syndare, fyllda av de där tendenserna!

En annan sorts underlighet i Bibeln

Evangeliernas tillkomsttid är omstridd. Fromma kristna vill placera Matteus så tidigt som år 40. Det väcker protester, spår av kännedom om evangelierna finns i Paulus brev. Han dog år 65. Roger Viklund: ”Med några få tvety-diga undantag uppvisar alla nytestamentliga skrifter från 90-talet och tidigare ingen kännedom om evangelieberät-telsen.”

När det gäller Paulus brev, går det att kontrollera för en-var. Läs och leta efter hänvisning till evangeliernas inne-håll! Det finns nästan inte! Med ”Skriften” avser Paulus den judiska Toran, vårt Gamla Testamente.

Ett av två undantag kan vara en hänvisning till Thomas-evangeliet (1 Kor 2:9, se not i Bibel 2000 om ”försvun-nen” skrift). I så fall är Thomasevangeliet från 50-talet! Det äldsta! Det har påståtts vara gnostiskt, men det bestrids numera.

Vi har också 1 Kor 11:23-25: ”Jag har själv tagit emot från Herren det som jag har fört vidare till er: Den natten då herren Jesus blev förrådd tog han ett bröd, tackade Gud, bröt det och sade: ”Detta är min kropp som offras för er. Gör detta till minne av mig.” Likaså tog han bägaren efter måltiden och sade: ”Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod. Var gång ni dricker av den, gör det till minne av mig.”

Denna evangelieberättelse finns i Matteus (Matt 26:26f) och Markus (Mark 14:22-25), som liknar varandra. Även Lukas har den.

Det är Markus som antas vara den ursprungliga källan. Hans evangelium antas vara äldst. Dateringarna är om-stridda, men majoritetsåsikten är att Markus skrev sitt mellan år 64, det år Paulus avrättades, och år 75, samt att Matteus och Lukas skrev sina runt år 80.

Var Paulus evangelisternas källa?

Problemet är att det ser ut som om Paulus har skrivit av Lukas (Luk 22:14-20)! Och det gjorde han åren 56-57! Givetvis är det i så fall Lukas som skrivit av Paulus, som dessutom skall ha skrivit ytterligare tre brev till Korinth. De har dock försvunnit. I denna Bibeltroende länk anges Lukasevangeliets tillkomst till år 62. Markus dateras där till ca år 60. Det hjälper inte. Paulus är fortfarande först.

Men det finns ännu mer bibeltroende, som vill placera Markusevangeliets tillkomst till början av 40-talet med stöd av ett 4 cm högt papyrusfragment med 20 bevarade bokstäver. Fragmentet har daterats till den tiden. Ett enda helt ord finns i fragmentet (καὶ, grekiska för och). Det antas ändå vara ett fragment av Markus, vilket betvivlas i denna länk och på andra håll.

väl, vi kan nöja oss med att tvista om bibelkommissio-nens noter i NT81. De verkar störda av Paulus inledning: ”Jag har själv tagit emot från Herren det jag fört vidare till er.” Han förnekar att han läst i något evangelium. Jesus Kristus uppenbarade sig för honom och berättade! Det sägs även på andra håll i NT, så det måste vara det han menar!

Det påstår jag med reservation för att Paulus text redi-gerats, eller att texten kan tolkas på något sätt jag inte tänkt på. Jag tänker ju annars ständigt om och byter åsikt om saker, när jag upptäcker att jag, likt alla andra, aldrig varit tillräckligt smart för att hitta den absoluta sanningen.

Skeptiska fundamentalister och kreationister

Men plötsligt är även de bibeltroende skeptiker! Det här vill de inte tro på! De vill tro på Bibeln i stället!

Dessa, som älskar underverk och mirakelberättelser tycks inte vilja tro, och tycks aldrig ha velat tro, att Jesus Krisus uppenbarade sig för Paulus och berättade om den första nattvarden för honom. I det fallet är de skeptiker!

De hävdar i stället: ”Han läste det i Skriften!” eller ”Han fick lära sig det av urförsamlingen!” (not till 1 Kor 11:23 i Bibel 2000. Jfr not till 11:2). Mirakler och uppenbarelser i all ära, men det är Skriften de vill ha och tro på! Då är det Guds Ord!

Paulus är visserligen författare till delar av NT, men här är det något mycket mystiskt. Man vill ha en himmelsk text given av Gud. Den får visserligen vara förmedlad av en profet, men ursprunget skall vara himmelskt och evig.

Det är en för judar, muslimer och mormoner gemensam grundbult i synen på deras heliga skrifter. Den dogmen har många kristna tagit till sig i sin bibelsyn.

Då hjälper inget som Paulus säger. De fromma vet, att han läste i Skriften, att Jesus uppenbarat sig för honom. Eftersom det står i Bibeln är det sant! Egen upplevelse? Aldrig i livet! Sånt är lögn!

Förlåt om jag inte begriper och riktigt kan förklara hur de tänker. Någon av er kanske kan hjälpa till?

Jag föreställer mig deras förtvivlan på den yttersta dagen, då Herren uppenbarar sig på sin tron bland himmelens skyar och uppenbarar allt, dömer och har sig. Då säger de: ”Jamen, här står det ju … och så kommer Du nu och säger … Vi kräver att få vara uttolkare av Sanningen! En Gud som uppenbarar sig och säger emot oss som Du gör nu … fy faaan Gud! Vi tror inte på Dig!

De fyra texterna för jämförelse

För att ni skall slippa leta rätt på bibeltexterna, tar jag fram dem här, Matteus, Markus, Lukas och Paulus. Jämför dem med varandra! Kan det vara så, att vi här ser bevis för att Paulus var en mycket viktigare apostel och skapare av kristendomen, än vad vi hitintills trott?

Hur många och vilka uppenbarelser hade han egentligen? Vad påstod han att Jesus Kristus hade uppenbarat för honom? Och hur kunde hans brev försvinna? Kyrkan som organisation hade hunnit bli ganska stor, något att strida om makten i och leva gott på, om vi skall tro en för den saken ganska upprörd Paulus.

Matteus (Matt 26:26f): Medan de åt tog Jesus ett bröd, och efter att ha läst tackbönen bröt han det, gav åt sina lärjungar och sade: ”Tag och ät, detta är min kropp.” Och han tog en bägare, och efter att ha tackat Gud gav han den åt dem och sade: ”Drick av den alla. Detta är mitt blod, förbundsblodet som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse.

Markus (Mark 14:22-24): Me­dan de åt tog han ett bröd, läste tackbönen, bröt det och gav åt dem och sa­de: ”Ta det­ta, det är min kropp.” Och han tog en bäga­re, tackade Gud och gav åt dem, och de drack al­la ur den. Han sa­de: ”Det­ta är mitt blod, förbunds­blo­det som blir utgjutet för många.”

Ganska likt Matteus, eller hur?

Lukas (Luk 22:14-20): Se­dan tog han ett bröd, tac­ka­de Gud, bröt det och gav åt dem och sa­de:

”Det­ta är min kropp som blir off­rad för er. Gör det­ta till min­ne av mig.” Ef­ter målti­den tog han på sam­ma sätt bäga­ren och sa­de: ”Den­na bäga­re är det nya förbun­det ge­nom mitt blod, som blir ut­gju­tet för er.

Paulus (1 Kor 11:23-25): Jag har själv tagit emot från Herren det som jag har fört vidare till er: Den natten då herren Jesus blev förrådd tog han ett bröd, tackade Gud, bröt det och sade:

”Detta är min kropp som offras för er. Gör detta till minne av mig.” Likaså tog han bägaren efter måltiden och sade: ”Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod.

Var gång ni dricker av den, gör det till minne av mig.”

Mellanstycket är väldigt likt Lukas, som kan tänkas ha läst Paulus brev.

Gudstjänst utan Bibel

NT är central i nutida gudstjänst. Hur gick då den till i fornkyrkan om NT inte fanns då? Paulus ger anvisningar om ”ordningen vid de kristna sammankomsterna” i sitt första Korinthierbrev (1 Kor 14:26-33). Rubriken är våra bibelexegeters. Den finns i Bibel 2000.

Sjöng de? Sången ädla känslor föder.

”… när ni samlas har var och en något att bidra med: sång, undervisning, uppenbarelse, tungotal eller uttolk-ning.”

Alla får bidra. Sång känner vi igen. Psalmer. Somliga hade kanske sångröst. Undervisning är vad Paulus levererar i sitt brev. Vi kan alltså se hur sådan såg ut, och vad den handlade om. Läs hans brev! Utöver nattvardsinstiftan inte ett ord om de fyra evangeliernas berättelser. Där finns bara teologi och eventuellt GT’s berättelser som förklarande exempel och liknelser.

Skrek de?

”Vid tungotal får två eller högst tre tala, en i sänder, och någon skall tolka. Finns det ingen uttolkare skall tungo-talaren tiga vid sammankomsterna och tala till sig själv och till Gud.”

Kvinnor dör oftast före 40, särskilt vid förlossningar. Våldet i alla former är omfattande, laglig misshandel och massavrättningar. Spädbarn sätts ut till de vilda djuren. Slavarnas öde är hemskt. Organiserad tortyr och mord som nöje, inte bara på Collosseum i Rom. Man behöver en plats att få skrika ut ångest. Vi kan nog inte föreställa oss. Men vi har de extatiska gudstjänsternas tradition i USA’s svarta söder.

Vi är vi inte så bekanta med den lidande människans kyrka. Den lidandes empatiska bröder och systrar vet. De har ande och kan tolka! Men bland vidrigheter blir det en helt annan tolkning än i sentida väckelsetält. Tröstande förståelse i stället för teologisk utläggning. Och kollekten gick till diakonin.

Predikade de?

”Som profeter får två eller tre tala, och de övriga skall pröva vad som sägs. Om någon annan av de närvarande får en uppenbarelse skall den som då talar sluta. Alla har ni möjlighet att profetera, en i sänder, så att alla får lära sig något och alla får uppmuntran. Profeternas ande be-härskas av profeterna; Gud är inte oordningens Gud utan fridens.” (1 Kor 14:29-33).

Profetera betyder förkunna, föreläsa. I Bibeln används ordet även om hedniska filosofer och diktare (Tit 1:12). Två eller tre talare åt gången får vara nog. Uppenbarelse, intiutiv kreativitet uppskattas tydligen. Den blixtrande idén, aha-upplevelsen, kanske uppväckt av föregående talare, skall man ta vara på. Men det kan även vara den enskildes plötsligt upptända insikt, som skall lyftas fram och förankras i denne.

Yttrandefrihet råder och debatt uppmuntras. Alla skall kunna få ordet. Alla skall uppmuntras. Och det sista Paulus skriver tycks vara ett krav på diciplin i debatten. Var det denne Paulus som via 1800-talets väckelse- och nykterhetsrörelser organiserade det svenska demokra-tiska samhället?

Kristendom utan Nya Testamentet. Javisst, NT behövs inte!

Undervisning sker genom föreläsande. I samband med tal om lärare och hans undervisning säger Paulus två gånger, att han skall tas som föredöme (1 Kor 4:16, 11:1). Det är alltså ”bara” att läsa brevet och försöka finna ut vad han undervisar om, vad han fann vara viktigt. Då får vi veta hur kristen gudstjänst går till utan tillgång till ”Nya Testa-mentet”. Den är kristen ändå! Idag är den självklarheten kontroversiell.

Brevet är från Paulus och Sosthenes, som var en omvänd och misshandlad (Apg 18:17) synagogföreståndare i Korinth. Korinth var en församling med bråkiga judar och lite resonablare hedningar/greker (1 Kor: 18:6). Paulus båda brev ingick i en kamp mot de präster, som Paulus i sitt andra brev vill att församlingen fördriver (2 Kor). Sosthenes namn klargör att Paulus ingår i en stridande riktning inom kyrkan. Han är inte ensam.

Hur är man helig?

Brevets inledning har en uppseendeväcknde hälsning: Till alla dem som helgats och fått uppdraget att vara heliga! (1 Kor 1:2). Är du inte helig, så är du inte kristen! Det tycks ha varit ett strängt krav på attityd och uppträdande i avvaktan på slutet.

Med slutet kan tidigare ha avsetts en apokalyps, men känslan då jag läser detta brev, är att det handlar om vår fysiska död. På den tiden var den aldrig långt borta, så det gällde att anstränga sig att vara helig.

Går det att förena kravet på att vara helig med vårt samhälles krav, ekonomisk tillväxt, arbetslinjen, arbets-plikt och utbildning? Kanske fungerar det i ett mer miljö-inriktat samhälle med måttlig ekonomisk nivå, där det centrala är omsorg och omtanke.

Att vara kristen på Paulus sätt är i så fall närmast politiskt omöjligt. Paulus blev en moralisk gigant, som man inte kunde annat än buga sig för, men man måste ju tysta ned hans budskap. Pseudopaulus sade: Fram med hans brev, suddgummi och tippex.

Jag tror jag skall tala om lite annat, innan jag återvänder till den här frågan och besvarar den: Hur är man helig?

”Jag är döpt av en kändis! Det är inte du! Blää!”

Från tionde versen beskriver Paulus partisplittringen. Han nämner fyra grupperingars ”stridsrop”. För somliga tycks det vara viktigt vilken ”kändis” som döpt dem. Var det en mindre känd person, så ropar man ”Jag hör till Kristus”, annars ”Jag hör till Paulus, Apollos eller Kefas!” Paulus är glad att han inte döpt så många av bråkmakarna, utan främst undervisat.

Helt säkert är att Paulus inte hade Jesu ord i Johannes-evangeliet att citera. Där säger Jesus till de judar som trodde på honom (Joh 8:31) och ville döda honom där-för att mitt ord inte har trängt in i er” (Joh 8:37+40). Jesus sade också provocerande, att ”Ni har djävulen till fader” (Joh 8:44). Dessa verser saknar förklarande noter i Bibeln. Sådana skulle behövas, eller hur?

Men utan NT säger Paulus inte, att någon gruppering hör till Djävulen. Det skulle han annars ha kunnat inspireras till att skriva. Däremot skriver han på annat ställe vasst om troende, som avfallit. De korsfäster Guds son en andra gång (Heb 6:6). Dödar honom. Det verkar ändå vara en viss likhet.

Hur avfaller man från Paulus lära?

Man kan ha mycket ande eller mycket själ. Kärlek och vishet eller smartness och logik. Du kan ha det sligriga intellektet i kunskapens träd som far. Den slingrige be-griper sig på läror. Fulingen kan till och med skapa dem.

Men kärleken och dess vishet underordnar sig inte den smarta logiken. Med den slingrige som far förstår du inte vare sig Jesus eller Paulus. Det de säger är ingen lära, det är bara en dårskap för dig (1 Kor 1:18ff). 

Judar var religiösa och greker sekulära

Undervisningen var problematisk. Den fick inte göras med ”en vältalares vishet: det skulle göra Kristi kors till tomma ord.” Noten till denna vers (1 Kor 1:17) lyder så här: en välta­la­res vis­het”. Ta­le­konst och fi­lo­so­fi stod varand­ra nära i an­ti­kens kul­tur. Den som ut­tryck­te sig väl ansågs också va­ra vis. Jfr 2 Kor 11:6.

Men här är det nog mer fråga om smarthet än vishet. Ett vässat språk. Vältalarens blixtrande utläggningar. Skarpa argument och vassa teser. Vers 20 lyder: Var finns nu de visa, de skriftlärda och denna världens kloka huvuden? Har inte Gud gjort världens vishet till dårskap?”

Logiska utläggningar om teologi är förbjudna! Kvar blir moral och värderingar. Uppmaningar till kärlek, empati och omtanke. ”Talet om korset är en dårskap …” Paulus angriper teologi och logik. De alls inte etniska grupperna judar och greker angrips.

Jude har oftast betydelsen religiösa och ”bibeltroende” (Lagen, Toran, GT). Grek betyder västerländskt bildad. De var ofta skeptiker och sekulära, men också sökare efter något bättre än de idiotier de såg i de gamla religionerna.

Någon modern vetenskap, som de kunde inbilla sig för-klarar allt, existerade inte då. Judar, egyptier och vem som helst kunde falla under begreppet grek. Den som av religiösa skäl konverterade till judendomen blev jude.

Tolkningarna här av orden judar och greker är inte exakt. Orden är gasmoln i betydelserymden och deras utsträck-ning i den förändras ständigt. I det här fallet är denna tolkning så nära vi kan komma Paulus verklighet med våra moderna begrepp.

Religiösa fanatiker och värdenihilister

Den ena gruppen angriper Paulus budskap med logik spunnen på Gamla Testamentet. Andra gruppen angriper Paulus budskap med logik spunnen på modernt tänkande. Paulus har en judisk motsvarighet till IS på ena sidan och Ingemar Hedenius, Axel Hägerström och Richard Dawkins på den andra. Alla slår de på Paulus!

Paulus svar är att med logik ljuger man hur man vill, och bevisar antingen att Gud är grym och blodtörstig eller att Gud inte existerar. Kärlek, samvete, skönhet, godhet, rätt och moral, allt som inte finns enligt värdenihilister och i viss mån även enligt dyrkare av den blodtörstige guden, har Gud utvalt för att utplåna det som finns.

Exegeten: Obegripligt för mig? Då är det en intetsägande hälsningsfras!

Det var första kapitlet. Det är alldeles för svårt att förstå för den skärpte teologen, så det stämplas i sin helhet som någon sorts intetsägande hälsningsfras.

Kapitel två fortsätter med samma kunskaps- och vishets-teoretiska resonemang. Paulus talar om en vishet, som inte hör till ”denna världens förgängliga makter” (= kun-skapens änglar, 1 Kor 2:6).

Det är nu Paulus går in i Platons grotta (1 Kor 2:11). Som ni minns skrev jag ovan, att bibelkommissionen i en not förklarade de här förgängliga makterna vara heliga, men att Svenska Folkbibelns not öppnade för möjligheten, att de kan vara fallna.

Det hjälper alltså inte vad Paulus säger om änglar: Vilse-gångna, fallna, ja han hade nog kunnat förse dem med svans. Svartrocken anser, att om änglarna säger att kvinnan är mindervärdig, så är de Herrans änglar och hör sedan! – Ja, var och en har ju sin egen Herre. Så är det, även om det kanske inte var riktigt så Paulus menade (Rom 14:4).

Svar på frågan: Så här är du helig!

Tredje kapitlet fortsätter med de vishets- och kunskaps-teoretiska resonemangen. Enligt Paulus är brevets mot-tagare i mycket kvar i sina köttsliga naturer, de är inte andliga. Det framgår av deras partisplittring (logikens strider om rätt lära). Men Paulus nämner inte tviste-ämnet.

Han säger i stället att han och Apollos har planterat och vattnat tron. Sedan är det Gud som fått den att växa. Då vill många tro, att någon uppenbarat sanningen genom inspiration från Gud. Denne har då rätt, och Paulus borde gå in som domare och säga det. Men inte.

Paulus säger sig ha lagt en grund, men var och en är sedan tvungen att själv bygga! Han brukar flera liknelser för de uppväxande tankarna: ”… ni är Guds åker. Guds bygge.” (1 Kor 3:9). Det tycks handla om den kreativa inspirationen. Uppenbarelser och predikningar.

Här besvarar Paulus frågan ovan om hur man bär sig åt för att vara helig. Det låter högtravande. Man skall näm-ligen bygga med Jesus Kristus som grund. Men på den grunden kan man bygga läran hur som helst (med guld, silver eller ädelstenar, trä, gräs eller halm).

Små grisars teologiska byggen och Stora Stygga Vargens andedräkt

Det påminner om de många, olika och virriga läror, som gnostikerna beskylldes för. Men, säger Paulus, på din yttersta dag kommer elden (eller stora Stygga Vargen), och då får det inte vara några smågrisars tankebyggnader av pinnar, halm och tunna bräder).

Den vars byggnad består skall få lön. Den vars verk brinner ner skall bli utan. Själv skall han dock räddas, men som ur eld. Förstår ni inte att ni är Guds tempel och att Guds ande bor i er? Om någon förstör Guds tempel skall Gud förgöra honom. Ty Guds tempel är heligt, och ni är det templet.” (1 Kor 3:14-17).

Förstör inte Guds tempel? Är det ett förbud mot kättar-bål? Du får bygga din tro hur som helst i det tempel du är, och som Gud skapat. Din fysiska kropp. I dess huvud får du resa vilka tankebyggnader som helst, som kan vara till nytta för dig. ”Allt är tillåtet – men allt är inte nyttigt” (både i 1 Kor 6:12 och 10:23f).

Att bygga sin tro, sin teologi och sin filosofi på rätt grund (Jesus Kristus), tycks innebära allmän debatt med yttrandefrihet under ordnade former.

Respekterar man den grunden blir till och med de troende med svinaktiga åsikter heliga, och de kan få bygga med trä, gräs eller halm och ändå överleva elden, då den tro de byggt bombas av Sodoms och Gomorras napalm- och fosforgud. De räddas, men som ur eld.

Det är ingen synd att ha fel

Om man inte bygger på den grunden, då innebär det partisplittring, ofördragsamhet och strid (1 Kor 3:3). Du får ha fel, men du får inte vara ilsk och hata, om du skall överleva elden.

Personifierad demokrati?!

Jesus Kristus framstår i Paulus formuleringar som en per-sonifiering av en tolerant demokrati med yttrandefrihet, åsiktsfrihet och det vi kallar religionsfrihet. I den (i per-sonifieringen) får du ha den tro, som du klarar av att skaffa dig. Om den inte är så smart, så gör det inget. Det är ingen synd att vara dum i huvudet.

Det sista kan vi spinna lite på.

Polisiär tillfällighet

Joseph Fouché, vän till Bernadotte och Napoleons polis-minister, som 1809 upphöjdes till hertig d’Otrante, hade en annan åsikt. Citat: ”Det är värre än ett brott, det är en dumhet!” Även andra smarta herrar, jag tror även någon gammal romare, har tillskrivits de orden eller liknande. Den ”världens vishet” bestrider Paulus.

En lustighet: ”Polisprofessor” GW Persson arrenderar jakträtten till Elghammar av ägarfamiljen d’Otrante, som följde efter Bernadotte till Sverige.

En länk till Joseph Fouché visar på en intelligent och dug-lig man med stor anpassningsförmåga. Han var polis-minister under direktoratet, konsulatet, kejsaren och sist Ludvig XVIII. Han var ledande under skräckväldet och blev förmögen. Hans fiende Roberspierre avrättades efter intrigspel mellan dem. Fouché ansvarade för republikens avkristning. Att hans åsikter skulle överensstämma med Paulus är något svårt att tro. Men han är ett utmärkt exempel på denna världens vishet. Smart som Fan!

Toleranskrav

”Den som är svag i tron skall ni godta utan att sätta er till doms över olika uppfattningar” (Rom 14:1).

Den som inte är så smart måste få ha den tro han mäktar med. Och kom ihåg, den smarte kan aldrig utforska Gud den vägen (1 Kor 2:16, jfr Rom 11:33f och Jes 40:13f), så han skall inte göra sig märkvärdig, bara för att han är med i Mensa. Han har fel ändå, han också. Men med en fri debatt, kan vi alla komma längre på den eviga vägen (utan slut), den väg som är både sanningen och livet.

Den religiösa innebörden försvinner.

Innebörden i orden ”tro på Jesus Kristus” blir plötsligt inte längre riktigt religiös. Vi har funnit ett, som vi vill se det, politiskt ideologiskt budskap bakom namnet. Tro på ideo-logen, filosofen, hans toleranta idéer!

Men idéernas motivering är religiös, teologisk. Som Guds söner, arvingar, har vi alla de rättigheter, som vi kallar mänskliga. Det är den ideologiska grunden för alla fri-hetsanspråk. Paulus tjatar om frihet.

Men friheten kan inte överleva sanningen.

Friheten att tvivla och ompröva försvinner om det finns en sanning. Sanningen är en diktator, som inte tål att bli emotsagd. Lyckligtvis existerar ingen absolut sanning.  Så därför: Död åt diktatorn! Han är en bedragare! Störta tyranniet!

Det här är inte Sanningen, möjligen det här!

Om du säger ”Här är sanningen” har du kört i diket på den väg Jesus talar om, fått slut på bensinen eller dylikt. Du har hur som helst stannat! I din utveckling! Inga mer framsteg!

”Bedra inte er själva. Den av er som tycker sig vara vis i världslig mening måste först bli en dåre för att bli vis. Ty denna världens vishet är dårskap i Guds ögon. Det står skrivet: Han snärjer de visa i deras slughet, och vidare: Herren vet att de visas tankar är tomhet.”                        (1 Kor 3:18-20).

Dumheten, själens svaghet räknas inte så allvarligt. Andens fel är värre. Hat, vrede, avund och alla döds-synderna. Men det godtar in förnuftets filosofer, värde-nihilisterna, som vägrar tillmäta andens kvalitéer någon existens. Värderingar har inget sanningsvärde. Sådant anses bara finnas hos förnuftet och i dess logik. Detta bestrider Paulus ursinnigt.

Hans åsikt är klar. Om det finns någon sanning, så är det hos anden den kan finnas: Tro på att något är rätt (sam-vete), hopp och kärlek.

Sanningen är funktionell. Mår du bra av och utvecklas av din övertygelse, så är den sanningen, tills vidare. Men Vägen svänger! En smal serpentin uppför berget Karmel. Ståndpunkterna försvinner bakom dig.

Kreativitet

I ”uppenbarelser” kom budskapet till församlingen. De troende framförde budskapet ur andens djup. Inspiration och kreativitet. ”Det är ju uppenbart att ni är ett brev från Kristus, utskrivet av mig, inte med bläck utan med den levande Gudens ande, inte på tavlor av sten utan i era hjärtan, på tavlor av kött och blod.” (2 Kor 3:3).

Kreativitet gjorde kyrkofäderna vansinniga

Kreativitet skapad i en miljö, som Paulus planterat och Apollos vattnat. Kreativitet var det som gjorde kyrko-fäderna vansinniga på sina ”heretiker”. Det har Elaine Pagels berättat i sin bok ”De gnostiska evangelierna”.

Men gnosticismen hade en på sitt sätt logisk lära med sina teser och dogmer. Det får man ju ha, men som sagt, var beredd på att smågrisiga byggen inte tål ett flås. En broder i tron kan redan nu ompröva bygget. Och läror som omprövar sina hypoteser kallas vetenskap, i detta fall filosofi, och inte gnosticism.

OK. Religionsfilosofi. På den tiden gick det inte att skilja på religion och vetenskap. Det saknades då, och för lång tid framöver, någon som helst vetenskaplig grund för att bestrida gudars och högre världars existens.

Ur skeptikerns och ateistens synvinkel är det idag något bättre, men riktigt bra är det fortfarande inte.

Hur behandlar Paulus Gamla Testamentet?

Jo, han citerar för att stödja tesen ovan. Han skriver: Den stolte skall ha sin stolthet i Herren” (Jer 9:24). Det upprepar han (2 Kor 10:17). Man skall inte vara stolt över världens vishet, utan över Guds ”dårskap”! Fy för smart lärdom! Det är samma sak medVem känner Herrens tankar så att han kan upplysa honom?” (1 Kor 2:16, från Jes 40:13), upprepat i (Rom 11:34).

Det går inte att läsa sig till kunskap om Gud, men Men vi tänker Kristi tankar” (1 Kor 2:16 slutet). Det ser ut som en motsägelse, de två meningarna i vers 16: Vem känner Herrens tankar – Vi tänker Kristi tankar. Men motsägelsen finns inte där!

Det första gäller det logiska, där Gud antas överträffa varje människa. Det andra, Kristi tankar, gäller andens värderingar, kärlekens, samvetets, rättens, moralens, empatins och för den delen även skönhetens bud.

Alltså, ge f-n i att söka sanningen i texter! Du kan aldrig utforska Gud. Istället: Älska varandra! Läs länken! Där är den befallningen framtagen i sökfunktionen hos bibeln.se. Jesus upprepar den tre gånger. Paulus upprepar den två. Petrus likaså. I Johannes brev upprepas den fyra gånger. Den befallningen är inte intelligent och smart. Men Paulus kallar den Kristi tankar.

Villolärarnas Fader

Det första Paulusbrev jag läste var Galaterbrevet. Det var kortast, och jag ville få något grepp om hur han skriver. Brevet störde mig svårt. Paulus framför i brevet helt mot-satta åsikter till vad jag fått höra att han hade. Allt som sagts var fel!

Jag griper tag i tanken på en personifiering av frihetens och demokratins idéer. De var ett riktigt hatobjekt för de apostoliska fäderna: ”Det är Gud som har tillsatt oss och gett oss makten över er!” Det skrev Clemens, biskop i Rom och den förste av de aposto-liska fäderna, ca 90-100 i brev till församlingen i Korinth, generationen efter att denna gjort som Paulus upp-manade, uppror mot sina präster (2 Kor 11:13 m.fl.).

Jag tar följande vers och byter ut orden laggärningar, som har innebörden föreskrivna gärningar, mot ”föreskrivna sanningar” (det Gud har sagt är sant) och namnet Jesus Kristus, den som gjorde oss fria (Joh 8:32,36 m.fl.), som är frihet (2 Kor 3:17), mot ordet demokrati:

”Men vi vet att människan inte blir rättfärdig genom sanningar utan genom tron på demokratin. Därför har vi också satt vår tro till demokratin för att bli rättfärdiga genom tron på den och inte genom föreskrivna sanningar, ty av föreskrivna sanningar blir ingen människa rättfär-dig” (Gal 2:16).

Paulus är fast i begreppen själ och ande

Motsatsparen är begär och kärlek, samt logisk sann och rättfärdig. Begär och logik är jordiskt, kärlek och rättfär-dighet är himmelskt. Själen stiger från jordisk logik (en sorts – världens – vishet) till himmelsk rättfärdighet (en annan sorts vishet). Anden stiger från jordiska begär (en sorts kärlek) till himmelsk kärlek (en annan sorts kärlek).

I det följande, där Paulus framför sin grupps åsikt, byter jag också ut tro (på vad som är rätt) mot samvete, helt i enlighet med vad jag hävdat både ovan och tidigare: Ty vi menar att människan blir rättfärdig på grund av sam-vete, oberoende av föreskrivna sanningar” (Rom 3:28).

Starka ord

Och så har vi detta roliga: Men över alla dem som litar på föreskrivna sanningar vilar en förbannelse” (Gal 3:10).  Paulus använder ofta kraftfulla ord. Som sagt, det står egentligen ”laggärningar”. Det är ofta ritualregler, som de troende iaktar med fanatisk iver.

Paulus förnekar ”de väldigas makt” över Gud

Äter du inte fläsk och är du omskuren, så kommer du till Gud, även om du super, svär, slåss, stjäl, ljuger och bedrar. Eller bär bombbälte. De rätta tvagningarna och bönerna är också effektiva för att tvinga Gud öppna porten.

De väldiga apostlarna (2 Kor 11:5, 12:11), som Paulus ironiskt kallar en del präster i Andra Korinthierbrevet har alltså enligt sig själva en väldig makt. I angreppen på dem klargör Paulus åter och åter att Lagen inte ger rätt-färdighet. Tvärtom, bokstaven dödar, men Anden ger liv” (2 Kor 3:6).

Han förkastar lagen och talar om frihet från dess änglar, som varit judarnas förmyndare. Han kallar väldigheterna falska bröder, och anklagar dem för att spionera på de kristnas frihet, för att förslava dem (Gal 2:4).

Men så finns det något mycket mer uppseendeväckande: Bara om jag åter bygger upp detta som jag har rivit ner gör jag mig till lagöverträdare” (Gal 2:18). Om jag bygger upp en ny lag med nya föreskrivna sanningar, nya laggärningar i stället för de gamla, gör jag något fult.

Förnekar magin

Innebörden torde vara, att om du tror att du kan svina ner dig och ändå vara rättfärdig genom att dricka vin i kyrkan, är du utestängd från Kristus och har hamnat utanför nåden (Gal 5:4). Vinet är ingen magi, som tvingar Gud acceptera dig, det är en bön med teckenspråk, och Paulus tror på bön.

Jag misstänker att elevationen hör till gruppen ”döda gär-ningar”, som Paulus talar om (Heb 6:1, 9:14).

De nya Lagarna

Det är uppenbart att Paulus fiender sysslar just med det, att bygga en ny Lag i stället för Toran (GT). De satt och skrev på den redan på Paulus tid. Det skrivandet gör Paulus upprörd.

Det är även många som har skrivit senare. Muhammed skrev Koranen. Joseph Smith skrev Mormons Bok. Det finns fler. Men om du tänker efter, kanske du kommer på vilka Paulus menade.

Var försiktig! Enligt Paulus är man inte kristen, om man litar till sådana texter.

Skriftsynen

Det här är inte ett angrepp på Nya Testamentet och Bibeln. Det är ett angrepp på den vanliga bibelsynen. Den skriftsyn som kyrkorna delar med Islam, mormoner och andra. Det är den som Paulus angriper, och det är hans angrepp på den, som har framtvingat så konstiga tolk-ningar av hans brev.

Kyrkorna kan inte acceptera hans åsikter. Man bär ju ”den heliga traditionen” från de villolärare Paulus angriper. Det var de som vann kampen om kyrkan och fastställde vad som är sanning. Spikade fast sanningen. Korsfäste honom igen.

Förhållandet till nästan i pluralis

Invändningen mot mitt resonemang är att jag gjort politik av alltsammans. Demokrati är ful politik! Svaret blir att i så fall är diktatur Guds sanning! Och så har jag mitt gamla svar från min skoltids lärare i kristendom, en adjunkt och en konfirmandpräst.

De sade att kristendomen handlar till hälften om för-hållandet till Gud och till hälften om förhållandet till nästan. Det senare kallas i pluralis politik. Eller hur? Ibland undrar jag om inte den synen på politik börjar dyka upp på sina håll i kyrkan. Det är mycket bråk i den numera. Lite liv. Fast den behöver mer.

Donald Trump. Om skillnaden mellan att vara smart och att vara vis.

Etiketter

, , , , , , ,

Är ”the Donald” smart?

Som penningfixare samt organisatör av företag, skatte-planering och valkampanjer är han utan tvekan smart. Mycket smart! Hans många kritiker håller med om det, när de kallar honom lögnare och bedragare, hur dum de än tycker att han är i övrigt.

images-93

Men är han vis?

Frågan får nog hans kritiker att gå i taket. Arketypen ”Den gamle vise mannen” är ekologisk och miljövänlig, särskilt om han är indian. Den gamle vise indianen och den gamle vise munken är två bilder av män, som skiljer sig lika mycket från Donald som från Duck.

Donald Fauntleroy Duck

(= Kalle Anka) skrattar vi åt, därför att han inte är smart. Han har troligen något mindre än måttlig intelligens. Han är faktiskt en aning dum. I övrigt liknar denne Donald den Donald som Trumps kritiker beskriver – en självgod, klumpig pajas med temperament. En person som gärna ställer till med problem.

Dum är motsatsen till smart. I stället för smart kan man säga intelligent, men säger jag att Trump är intelligent får jag protester. I det ordet lägger vi ofta innebörden smart och därtill vis. Det är två ord, vars betydelser inte alls överensstämmer.

Det finns en laddning god moral i ordet vis, men i ordet smart har vi tvärtom en laddning tvivelaktig moral.

(Ebenezer) Scrooge

”The Donalds” mest arga kritiker hävdar med eftertryck, att han är motsatsen till intelligent (alltså dum), och att han även i övrigt liknar sin namne. Men nog liknar ”The Donald” mer Scrooge McDuck (= Joakim von Anka), och denne kan absolut inte beskrivas som dum (= imbecill).

Vi har hamnat i ett definitionsproblem. Jag kan hävda att smart och dum är motsatser, men vad är motsatsen till vis? Ovis? Vad är det?

Dåraktig, oregerlig, ostyrig, bisarr, befängd, obetänksam, absurd, orimlig och förryckt föreslås på nätet som mot-satsord till vis. 

Inte så dum som han ser ut, eller …?

Någon sade att Trump kan spela teater för att skrämma. Han är inte så galen som han låter. Men för den som tror att hans ord ger en sanningsenlig beskrivning av honom, verkar orden bisarr, absurd och befängd passa bra. Men vi saknar ett lämpligt sammanfattande motsatsord till vis.

Avvita och våra andra självbeskrivande ord

Under sökande på nätet hittade jag ett gammalt svenskt ord, som de flesta nog aldrig hört. I 1734 års lag kan vi läsa: ”den som är avvita vare strafflös”. På denna länk har avvita femtio synonymer!

Bland dem, och alla vi kan finna därutöver, finns dåraktig, vansinnig, galen, tokig, vriden, absurd, befängd, orimlig, barock, meningslös, obefogad, lönlös, oriktig och osann-färdig m.fl.

Att vi behöver så många sådana ord för att beskriva oss själva! Men inte ett enda av dem upplever jag som ett sammanfattande motsatsord till vis.

Eftersom ordet avvita idag saknar betydelse för de flesta, kan vi ta det. Det får bli vårt motsatsord till vis och vi får ordparen smart/dum och vis/avvita.

Vad är galenskap?

Observera att jag nu kanske ger ordet avvita en ny bety-delse. Men den saken är lite osäker, för när är du tokig? Då du inte kan utföra korrekta logiska tankeoperationer (räkna rätt och dra riktiga slutsatser), eller då du inte kan värdera riktigt? Förenklat, det är ju de båda funktionerna logik och värdering medvetandet är uppbyggt av.

Frågan blir alltså: är det själen eller anden det är fel på, när jag är tokig? Svaret för mig är att dumhet, bristande smarthet eller låg intelligens skall beskrivas som en klen själ. Token kännetecknas däremot av en klen ande, oför-mågan att värdera och välja rätt.

Jag kunde nu diskutera förmågan att värdera och välja i frågor om de sköna konsterna, moral eller kanske politik, men jag skall ta ett roligare exempel.

Byfånen väljer

Det är från en ”Sagan om Ringen”-film: Fest i byn. Fullt med folk. En mycket vacker flicka med yppig byst närmar sig leende en yngling. Hon böjer sig fram mot hans läppar och putar med sina. Då sträcker någon fram ett saftigt äpple.

De som sett filmen minns skratten. Man kan med lätt an-strängning tänka sig Mensa-nörden med superbetygen i den scenen. Smart men räknas ändå som byfåne.

En sådan smart tok kan bevisa, att ytterligare ord måste tilläggas scenen ovan, exempelvis ”Flickan blev besviken” eller ”Pojken var gay”. Annars kan man inte logiskt sluta sig till vad som hände då äpplet sträcktes fram.

Lite politik

Håller du med honom har du inte problem. Du är ett. Du är avvita!

Vishet förutsätter dock viss intelligens. Den som är smart, eller åtminstone inte direkt dum, kan bli vis. Men garanti att så sker finns inte, bara att den som är dum aldrig blir vis. Och de smarta, som är avvita, medger inte att de saknar vishet. De vet inte vad det är.

Ondskans geni, Adolf Hitler, blev aldrig vis. Världskända dumma har jag inga exempel på, men dumma har många av er egna erfarenheter av. Har vi något exempel på en sådan som blivit vis? Nej, det har vi inte! Däremot har vi både smarta och dumma, som är avvita.

Trumps kritiker anser sig ha ett paradexempel på smart och avvita. Men hur ser denne krönikör i Expressen på den svenska politik han talar om? Det är den ekonomiska logiken gentemot vishetens värderingar, som han tycks tala om. Det är i så fall inte bara ”the Donald”, som är avvita.

Vi tar förnamnen på svenskarna också. Hur är det egent-ligen med Stefan, Magdalena, Anna och tidigare Fredrik, Anders och Kjell-Olof m.fl.? När försvann drömmar och visioner ur politiken? Värderingen av människan i annat än pengar? När blev vi business for a businessman?

Ett annat ord för vettlös

På annat håll hittade jag det bibliska fåvitsk. De fåvitska jungfrurna skulle finnas i 1917 års Bibel (Matt 25:1-13), men där hittade jag dem inte. De fanns i Karl XII’s Bibel! Jag hade kunnat ta det ordet också.

Etymologin består enligt Wiktionary av fornsvenska orden far(?) + vit + ett suffix och/eller böjning. Vit blev senare vett. Då får jag att fåvitsk ursprungligen betydde ”gubben är vettlös”.

Ordet hade passat, om inte kyrkan och Karl XII lyckats få fåvitsk att betyda ”vettlös flicka”. När nu Arkansas, tro-ligen inspirerat av valresultatet, vill låta våldtäktsmän stämma kvinnor som begår abort, blir uttrycket fåvitsk ihop med Donald McTruck så avvita, att jag dumpar det.

Etymologin ovan kan dock vara avvita. Det är en länk hos Wiktionarysidan, som anger att far avser fader. Jag själv hade nog gissat på ”fara bort” eller ”far away”. Avlägsen eller borta från vettet.

Tillbaka till bloggens vanliga tema!

Paren smart/dum och vis/avita samt beteendet hos ”the Donald” visar oss, att den forntida beskrivning av med-vetandet, som jag presenterat, bygger på erfarenheter vi delar med våra förfäder. Titta på motsvarighet till medel-tidens blodtörstiga helgonkonungars glorior: gudadjuren ormen Wadjet och gamen Nekbeth i pannan på Farao Tutankhamons dödsmask!

uraseus-on-pharoh

De representerar det gudomliga medvetandets lysande komponenter, själen och anden. Intellektet och det där som intellektet inte kan få grepp om: kärlek, samvete, värderingar, moral, empati m.m.

Fast anden kan ju även vara en demon och som sådan oren med hat, girighet och alla andra dödssynder. Men egyptiska Nekhbeth var ingen demon, hon var en helig ande och moderskapets gudinna.

En prins vid faraos hov

Även Bibeln hävdar, att det är anden som ger liv. GT är via Moses fast förankrad i fornegyptiska föreställningar. De egyptiska gudarna Nun och Set dyker upp i GT’s alle-gorier. Moses visste vilka de var. Han uppfostrades och utbildades som en prins vid faraos hov.

Ursprungligen var båda två ormar, men Nekbeth hade ett gamhuvud. Tillsammans var de blicken, det mänskliga medvetandet, som vi sträcker ut och betraktar världen med. Vi är tillbaka till det jag började denna blogg med, och skrivit ganska mycket om.

Psychikos, psykopatiska tendenser och psykopater

Denna bild av medvetandet kan användas till att beskriva människor. Somliga har en allt för liten Nekbeth i pannan. Men deras Wadjet är stor. Sådana människor har jag talat om förut. Eller rättare, jag har skrivit att Paulus har talat om dem. Han talade om de själiska (psychikós).

Deras lysande logiska intellekt pratade omkull allt mot-stånd med sina teologiska utläggningar. Men de saknade ande och visste inte vad det är. Paulus var förtvivlad, då han såg hur de grep makten i kyrkan. Villolärarna!

”Bisarr” är en gammal kyrklig tradition

I förnekelse av att det var dem Paulus angrepp, bestämde kyrkofurstarna, att det grekiska ordet för själ (psychikós) betyder fysiskt, köttsligt och gärna sexuellt. Då passar inte Paulus ord in på dem. Detta och andra kyrkofäders och kyrkofurstars bisarra beslut styr fortfarande kyrkan.

Jag har tidigare drivit tesen, att psykopatiska tendenser innebär brist på sådana egenskaper, som hör till anden, till Nekhbet. Vi lider ju alla av sådana brister, men ordet psykopat använder vi först när de bristerna blir större än vad vi kan acceptera.

Och norrmännen skall som vanligt vara värst

Det väckte en viss uppståndelse för några år sedan, då vi från Norge fick höra, att andelen psykopater uppgår till tre procent av befolkningen. Normalt räknar man med halva den siffran. Det har varit många tidningsartiklar om sådant de senaste åren.

Men styckets rubrik blev fel. Det är inte norrmännen som är värst. Det är cheferna, läs länken! Just den håller även med norrmännen om de tre procenten. Och kom ihåg! Vi har alla psykopatiska tendenser, mer eller mindre.

En gammal historia upprepas

Nu säger jag, att denna typ av brister observerades redan för länge sedan. Paulus är en tidig beskrivare av bristerna och människor som har dem. Han påpekar samma sak som våra tidningar. De riktigt svåra fallen är ofta smarta och blir chefer. De tar sig upp i ledande positioner.

Det är bara att läsa Bibelns ordförklaringar och gapflabba eller gråta. ”The Donalds” bruk av bisarra påståenden är ingen nyhet. Den sorts religiösa tro han stödjer bygger på sådan bisarr tolkning, redigering och sammanställning av texter, som gett oss Nya Testamentet och en bisarr tradition. 

Kasta inte ut barnet med badvattnet

Ändå har NT ett stort värde. Vi kan sluta oss till hur de villolärare både Jesus och Paulus varnade för förvrängde budskapet. Jesus sade, att villolärarna var oundvikliga. Vi kan även något se, hur budskapet kan ha sett ut. Men då får vi tänka mycket och inte vara avvita i vår religiositet.

Som sammanställning av gammalt mytmaterial har även Koranen värde. Den har sitt ursprung i samma kultur som Bibeln.  Och kom ihåg, att Muhammed inte var värre som våldsverkare än många av de tidiga kristna kyrkoledarna. Kampen om ”den sanna” läran var blodig i den tidiga kyrkan.

Avita religiositet har avtagit något i kristendomen, men det är tack vare hårt tryck från folk utanför kyrkan. De har låtit sin ande, sin Nekhbet styra sig. I kyrkan är det som Paulus klagade, de psychikós som hörs mest. De smarta teologerna. 

Jag ser hjärna på TV ibland

Etiketter

,

Hur fungerar hjärnor tekniskt?

Vetenskapens Värld på TV2 berättar återigen om våra hjärnor. De är inte som våra datorer. När vi blir lite äldre börjar celler att dö. Det är ganska normalt att de krymper med 20%, när vi blir gamla. Dessutom blir det en massa fel bland neuronerna. Ändå fungerar våra hjärnor. Som-liga gamlingar presterar mycket.

Här berättar Lunds Universitet, att barn med svår epilepsi kan få upp till 40% av hjärnan bortskuren och ändå klara sig förvånansvärt bra.

Samma källa berättar här, om kråkfåglar som överträffar apor i kognitiva förmågor, trots mycket mindre hjärnor. Orsak är att dessa fåglar har hjärnor där nervcellernas täthet är dubbel mot människans.

Fåglarna härstammar från dinosaurierna, vilka levde på Jorden i mer än 150 millioner år. Svenska Wikipedia på-står, att forskarna har omvärderat dinosaurierna när det gäller möjlig intelligens.

Det där är fantasieggande, och visar att hjärnans sätt att fungera ännu är ett rejält mysterium, och kanske kommer att fortsätta vara det. Desto mer vi lär oss, desto mer för-undrade blir vi. Jämför hjärnor och datorer! 

Hur fungerar datorer?

Öppna din dator och klipp bort 20% av processorn! Tryck sedan in lite nålar och annat skräp i det som är kvar och sätt tillbaka processorn på sin plats. Sabotera lite därut-över! Starta sedan om datorn!

Fungerar den inte? Varför då? En hjärna fungerar ju efter liknande händelser. Det borde vara omöjligt.

Praktiskt fungerar hjärnor så här

Jag tror jag får länka till ett tidigare inlägg: Nutidens mirakler, medvetande utan hjärna. En människa tycks kunna fungera med mindre hjärna än en schimpans.

Vågar jag säga att det verkar rent övernaturligt? Fast vi kanske kan klara oss utan den förklaringen.

Det här hittade jag medan jag googlade omkring hjärnan. Lite gammalt och ungefärligt, men det är nog fortfarande aktuellt. Där fanns också den här tabellen. Den kan vara värd att fundera på.

Vi kommer ihåg:

10 procent av det vi läser.

20 procent av det vi hör.

30 procent av det vi ser.

50 procent av det vi ser och hör.

70 procent av det vi diskuterar.

80 procent av det vi gör.

95 procent av det vi lär andra.

Det sista innebär nog den fullständiga lärarsituationen: Se, höra, tala, diskutera och göra, d.v.s skriva på svarta tavlan, demonstrera och rätta skrivningar.

 

Politik är känslor

Etiketter

, , , , , , ,

Alla är upprörda. Man röstar efter sina känslor. Folks för-nuft ljuger ihop vad som helst för att motivera ologiska attityder.

Orden vi använder

Det är helt enligt myternas budskap om en logiskt grubb-lande men underordnad själ och en ologiskt värderande och styrande ande, som antingen kan vara demonisk, helig eller något däremellan. Det senare innebär en mer eller mindre oren ande, och sådan härjar som vanligt just nu.

Orden förnuft och känsla kan jag använda utan protester från omgivningen. Säger jag själ och ande är det samma sak, men de orden har länge missbrukats till vidskepelse och övertro. Därför är de illa tålda.

Orden är knutna till gammal filosofi i en gammal världs-bild. För länge sedan sade man att någon var besatt av en ond ande. För antikens bildade var innebörden att någon hade dåliga attityder. För antikens obildade var innebör-derna övernaturliga entiteter.

Det var skillnad på folk och folk

Antikens vidskepelse var otvivelaktigt stor. Men greken Pindaros säger på 400-alet: ”Dikten ljuger” och rättar anstötliga myter. Andra, som filosoferna Xenofanes och Hekataios m.fl., anklagas för att ha omtolkat gamla myter som de inte trodde på.

Rationellt och förnuftigt skulle det vara! Vilken betydelse fick då orden ”oren ande”, när någon sades vara besatt?

Nutidens obildade kan inte alltid ange någon innebörd i ordet attityd. Då kan vi fråga oss vad som är värst: Använda ord utan innebörd eller använda ord med galen innebörd? Hur rättar man ett påstående som inte ens är fel utan bara bludder?

Attityder eller …

Hur får man dåliga attityder? Bland annat genom att um-gås med folk som har sådana. I skolan talas om kamrat-påverkan. Fenomenet finns i vuxenlivet, i värsta fall som masspsykos.

Dåliga attityder smittar. Det låter väldigt lika den orenhet, som antas vidlåda syndare och andligt besmittade. Vad menade antikens intelligentia med: ”Ond ande smittar”? 

Lepra

Jag har skrivit två korta inlägg om lepra inne i huvudet. I det första hänvisar jag till bibelställen enligt vilka hus och kläder kan få spetälska. Jag hävdar att det handlar om tankebyggnader och tankens väv.

Gamla Testamentets allegoriska berättelser beskriver hur orden drabbas, och här har vi exempel. Orden själ och framför allt ordet ande har hos oss drabbats av övertro och vidskepelse. GT säger då att tankebyggnaderna skall rivas, och orden förkastas.

Detta kan peka på, att inte bara den grekiska eliten hade slutat tro på vidskepelsen. Även hebréer omtolkade sina gamla myter, när de formulerade sig i skrift. De skriver ju att de skall riva sina gamla tankebyggnader och förkasta orden, när de finner dem spetälska.

Men jag dumpar inte orden, jag försöker rena dem. För visst är det roligt att kunna använda dem i den politiska debatten? ”Han är besatt av onda andar!” – ”De orena andarna har tagit över!” Vi behöver bra invektiv för att ge våra ord lite färg.

Ett bra språk höjer intelligensen

Visserligen kan även motståndaren använda orden, men den tänkande och litteräre har alltid bäst nytta av ett rikt språk. Och ju bättre du formulerar dig, ju mer sannolikt är det, att språket ibland sparkar bakut och avslöjar, att även du själv ibland missbrukar logiken.

Även du kan ha en djävul bakom örat.

IQ

Etiketter

, ,

Min IQ har testats några gånger. När jag var i yngre ton-åren fick jag bra resultat, bättre än jag fick i en senare test. Det krävdes i alla tester, att jag skulle vara snabb. Hög IQ = många rätta svar på kort tid.

På den tiden slukade jag populärvetenskapliga biblioteks-böcker i t.ex. astronomi. Min mor undrade hur jag egent-ligen läste. Ögnade jag bara igenom dem? En tjock bok på några timmar!

Men jag läste så. Jag läste inte bokstäver. Jag läste hela grupper av ord med en blick. Och tankarna flög ibland som ohyra. Jag minns, att jag bara några år senare tyckte, att mycket jag tänkte då, var riktigt dumt.

Men då jag tyckte så – att jag varit dum och löjlig – hade min läshastighet sjunkit. Ny IQ-test blev en besvikelse. Jag var inte längre riktigt snabb med svaren.

Nu är jag riktigt trög, när jag läser. Jag vill inte längre göra någon test. Det kanske blir pinsamt.

Vem bestämmer vad som är rätt tänkt?

Uppsala universitet är känt för en ifrågasatt devis: Tänka fritt är stort men tänka rätt är större. Somliga menar att det är fel. De menar att tänka fritt är större. Min hypotes, att sanningen är funktionell, kräver kanske tankens fri-het. Det kanske är fler, som nosar på min idé?

images-82

Kort beskrivning av den: Det finns ingen exakt sanning. Men det som är bra för min utveckling, och som jag mår bra av, är sant.

Sanningen är en smal och krokig väg uppför berget, som går än hit och än dit. Vägen som är Sanningen är också Livet, och bara om vi kommit exakt lika långt i våra liv är Sanningens nivå och riktning densamma för oss.

IQ-testaren säger dock: Att tänka fort är störst. Fortast går det utan krav på sanning. Och det går fort innan du nått bergets branta backar. Tidigt i tonåren tänkte jag fel väldigt fort och blev intresserad av ufon och politik.

Jag undrar om vi inte har underskattat den IQ han har, den nykorade världsmästaren i att tänka fort. Ja – IQ är väl det man mäter med intelligenstest?

För övrigt – Hur blir det med backigheten om man har en massa pengar? Då blir det väl lika svårt att gå den vägen, som för en kamel att ta sig genom ett nålsöga? Om inte heller åsnan kunde, så tror jag inte att elefanten kan.

images-7

Var är min gloria?

Etiketter

, , , , , ,

Om Ureas och Renenutet

Helgonglorian

Fem tusen år efter att vi förstört vår civilisation kommer någon arkeolog från nästa sådan att skriva om kyrkor han grävt fram, och de bilder han hittat i dem. Han berättar då bland annat om, att helgon var folk som bar en huvud-bonad, som kallades gloria.

Och han berättar också, att glorian tycksha formats till en krona av gyllene strålar. Troligen var den av kristall, guld och silver.

Han begär sedan anslag för fortsatta utgrävningar, för att hitta en sådan huvudbonad. Han antar, att helgon hade en viktig funktion i vårt samhälle, och att man måhända kan få större förståelse för hur det fungerade, om man hittar en gloria och kan studera dess symboler i detalj.

Jag tror att ureusormen i faraos panna var en motsvarig-het till våra glorior. Den visade faraos helighet och andliga makt. Arkeologerna har inte hittat något sådan smycke i Egypten – bara bilder av dem.

images-80images-79Ett par bilder av Ekhnaton och Nefertite under solguden Ras skiva, vars strålar är försedda med mer eller mindre stiliserade händer representerande solgudens andliga krafter. Under Ekhnaton med uraeusormen samt Ra och hans solskiva med vidhängande ormiska andekraft.

image.phpra

En felaktig stående tolkning

Uraeusormen i faraos panna, det andliga organ jag kallar Blicken, har enligt vardagsegyptologen (som är läsvärd) sitt egyptiska namn från ett fornegyptiskt ord, som bety-der ”hon som föder(upp)/matar” eller ger di (till barn. På engelska ”she who rear”).

uraseus-on-pharoh

Blicken, ormen som var två, ormen Wadjet och gamen Nekbet. De kallades ”de två damerna”. I andra bilder med religionsmytologiskt innehåll förekommer ormar med orm-, galt- (eller varg-) och fågelhuvuden. Det kan således vara två ormar, som hos Asasara från Kreta, och på den tydliga kopian av bildstenen från Smiss i När socken på Gotland, båda här nedanför. Vänstra bilden hämtad från När sockens hemsida. Mer om detta Gotlands fornminne finns här. Observera ormarnas olika huvuden! Och mer om ormar finns här.

ormkvinnestenenKreta004-2

Verbet ”rear” betyder i engelskan även att stegra sig. Det kan ha gett tolkningen den upprättstående. Det är en vanlig tolkning, men jag tror den är fel. 

”Andra” egyptiska ormgudinnor var också matande. Det sägs helt fel i svenska Wikipedia att Renenet eller Rene-nutet var en mindre viktig gudinna”. Hon svarade för amning, moderskap och skörd. I den rollen var hennes make krokodilguden Sobek.

220px-diosaegipcianehebkauimages-6

Renenutet, Nehebkau (ibland som här med bara ett huvud) och Sobek (bilderna från eng. Wikipedia)

Sobek var den livgivande Nilen i dess uppenbarelse som en jorden befruktande manlig gud. Det borde peka ut Renenutet som en jordgudinna, som jag tror att den bar-bröstade amman Asasara från Kreta var.

Men – med Egyptens jordgud Geb som avlande far blev Renenutet mor till den tvåhövdade kobran Nehebkau. Alltid detta tvåtal.

images-5

Jordguden Geb bar ibland ett ormhuvud. Här med sin syster Nut, himmelsgudinnan. Deras far, luftens gud Shu, skiljde dem åt genom att placera sig mellan dem. En egenskap hos himmelshavet, fuktigheten, blev den gudinna, Tefnut, som förenades i äktenskap med Shu, och födde Geb och Nut. Luft och regn finns mellan himmel och jord. Egyptens religion var uppenbart empirisk.

Om livsgnistan Ka, ett egyptiskt själsbegrepp

Egyptierna hade flera själsbegrepp. Ka (livsgnistan) och Ba (personligheten) var de vanligaste. 

Nehebkau betyder ”den som fogar samman Ka”. Fast Ka står i pluralis. Andra som skriver om detta menar att det är flera själselement det handlar om, och därtill kroppen. Har du gott om tid, googla gärna de egyptiska namnen och läs fler inlägg!

Empirisk religion

Benämn vatten och jord gudar i stället för anhopningar av elementarpartiklar! Sådana partiklar kallas matematiska abstraktioner av teoretiska fysiker. Blomvattning blir då ett utslag av religiös kult och vidskeplighet, och vi har hamnat i egyptisk religion.

Egyptiska gudar bytte identitet och kön: Det maskulina vattnet ljöt biologiskt liv i den feminina jorden. Guden Vatten skapade något biologisk levande i gudinnan Jord. En naken apa kanske eller bara en röd pelargon?

Gudinnans jord (kropp, stoftet, apan) bytte så kön. Köttet blev man och förenades med den Renenutet, som då blev livskraft (ande, femininum). Med jorden (kroppen) som avlande far framfödde mor Renenutet medvetandet, som har två huvuden, själ och ande. Människan hade skapats!

Viktigt

Skall vi säga: Renenutet sammanfogade medvetande av själ och ande? Eller skall vi säga: Nehebkau  sammanfog-ade medvetandet av själ och ande? Eller är Nehebkau medvetandet, som Renenutet sammanfogat av själ och ande?

Den tvåhövdade dyker upp i Tutankhamons dödsmask. Den har namnet Ureus, särskilt i bilder där ormen förenas med solskivan. Därmed är Renenutet identifierad som ett av namnendet för oss viktigaste i egyptisk religion.

Renenutet var inte mindre viktig, hon hade möjligen blivit lite mindre vanlig som beskrivning av något viktigt. Men hon var en av Egyptens äldsta gudomligheter.

Allt är viktigt, en utflykt till politiken

Renenutet var således en närande kraft, som gav jorden liv och gjorde den till något att hämta skörd från. Myten säger därmed att tankar, ord och handlingar är något värdefullt – skörd. Här har vi religionsfilosofins ursprung-liga motsättning till materialismen.

Det är först i yngre religion vi möter gudar, vilka inte är personifieringar av mentala storheter såsom medvetande, kärlek, intellekt, dödssynder, sanning och andra. Då hade högkulturen omskapat filosofin till politisk ideologi och vi fick gudakonungar.

Ideologierna bygger gärna hierarkier. Då vissa saker i till-varon är viktigare, sannare och riktigare än annat följer att även vi människor och våra uppgifter i samhället är det. Vi och samhället ingår ju i tillvaron. Om vi värderar det ena, så värderar vi också det andra. Och då blir de flesta av oss inte mycket värda.

Åtta personer värderar vår materialistiska värld så högt, att de blivit ägare till lika mycket pengar som den fatti-gaste halvan av Jordens befolkning. Gudakonungarna är på väg tillbaka, smorda av olja.

Renenutet bar fler namn, t.ex. Thermuthis, vilket också anges vara ett annat namn på prinsessan Bithya, Moses fostermor, hon som drog honom ur vassen. Den som googlar på de här namnen hittar mängder av sidor som berättar om dessa saker.

Det går således att tolka myterna som att gudarna, i alla fall de äldsta och deras profeter, är rejält vänstervridna. De tycks sympatisera med de fattiga och anse att till-varons alla delar är jämlika.

Allt vi ser och tänker existerar!

Buddistiska föreställningar om tankar och idéer som illu-sioner, sangsara, tror jag också är sentida. Låt mig fram-kasta hypotesen att illusioner (lögner) inte finns. Även lögnen är verklig. Tankar är lika verkliga som materia.

Kan det vara vårt förnekande av tankens och lögnens verklighet, som leder till en känd logisk paradox?

”Detta påstående är lögn!” Är påståendet verkligen lögn, så är det sant. Är det sant, så är det (påståendet att det är lögn) en lögn.

Som sann och verklig har lögnen/illusionen konsekvenser för oss. Lögnen är liksom sanningen funktionell. Det som vi mår bra av är sanning (rätt). Det som är bra för oss är sanning. Det som inte är bra för oss är lögn (fel).

”Sanningen skall göra er fria” (Joh 8:32) är ett påstående om sanningen, som rör dess funktionalitet. Påståendet utgår från antagandet om en obegränsad verklighet. I vår begränsade verklighet brukar man dö av sanningen eller åtminstone fängslas för den.

Evolutionsläran, en princip om syfte

Jag har alltid uppfattat evolutionsläran som en princip om syfte, som går långt utöver biologin. Gränserna mellan fysik, kemi, biologi och det mentala är inte tydliga. Mitt eget tvivel på artificiell intelligens kanske inte håller för min egen ständiga kritik av mig själv.

Ur fysiken kommer kemin. Finns kemi? Har sådant egen självständig existens? Vad innebär det i så fall? Ur kemin kommer biologin. Finns biologi med egen självständig exi-stens? Vad innebär det? Ur biologin kommer det mentala. Finns sådant med egen självständig existens och framför allt, vad innebär det?

Ur det lägre framväxer det högre. Det är alltid det bäst fungerande (bäst anpassade, ev. ”den starkaste”) som överlever – i fysiken, i kemin, i biologin och i det mentala. Det senare är psykologi, tänkande och kunskap.

Den psykiskt starkaste, den bäst tänkande och den bästa kunskapen överlever. Enligt evolutionsläran förs sådant vidare inom biologin, och enligt min hypotes också i fysi-ken. Bara universa med fungerande fysiska konstanter överlever! Därför är naturkonstanterna exakt vad de måste vara, för att universum skall fungera. Fysiken och kemin kan då skapa biologi och psyke.

Enligt materialismen överlever inga mentala strukturer sina upphov. Men om materien är matematiska abstrak-tioner, som bl.a. Max Tegmark hävdar, då är materien skapad eller formad av mentala strukturer. Då öppnar vi för ett teoretiserande om en rundgång, där karma blir ordet för mentala strukturer vi skapar i våra liv – en sorts minnen. Vår fysiska värld skapas av mentala strukturer, och sådana skapar vi hela tiden.

Vad händer om jag tror på Gud?

Men det blir inte buddism, om man med buddism menar en tro att allt är illusion – förutom ett obegripligt medvet-ande. Sådan buddism liknar materialismen, som kallar allt utom materien för illusion. Jag väljer i stället att tro på allt som existerande.

Det första jag tror på är mig själv, trots att jag aldrig har observerat mig någon annanstans än i mitt medvetande. Jag vill inte se mig själv som en illusion. Jag tror inte att det leder någonstans. Som sagt illusioner finns inte! Även illusionistens skicklighet är verklig.

Däremot finns det rätt och felaktigt tänkande. Sanningen är som sagt funktionell. Sanningen är det som utvecklar oss. Tänk rätt och skapa bra mentala strukturer! Det mentalt bästa överlever i Guds super-evolutionära värld.

Men om vi nu tror på gudakonungen, skapar vi då guda-konungar? Är det fel tänkt, går kanske vår värld under. Vi bör kanske tro på en annan Gud?

En annan värld – för 60 år sedan

Etiketter

,

1950-talets ande, ett antal attityder

Minnen från 50-talets barndom har bubblat fram, och på-minnt mig om de helt andra attityder, som styrde Sverige då. Jag har börjat fundera på, om det kanske skulle vara omöjligt för mig, att anpassa mig till 1950-talets Sverige, om jag flyttades tillbaka.

Riksradions enda program hade nyheter (Ekot), föredrag, radioteater och klassisk musik. Frukostklubben var nog det lättsammaste på hela dygnet och så var det Barnens brevlåda. Jag minns sportreferat och mycket stela inter-vjuer.

Musikattityder

En timme grammofon mitt på dan. Gärdebylåten, Tantis Serenad och Johan på Snippen, men ännu inte Göinge-flickorna, vars ”Kära Mor” av något kvalitetsskäl död-skallemärktes av Sveriges Radio, när den kom 1961. Men innan, på 50-talet, var det mer, som inte fick spelas.

Dåtidens Sveriges Radio var ändå ganska revolutionärt. Ett program hette ”Jazzglimtar från USA” med Claes Dahl-gren. Det kom så tidigt som 1950. Jag såg dock och hörde själv i min närmiljö hatet mot ”negervrålen”. En skiva negrospirituals slets ut ur skivspelaren och bröts sönder av en helt hysterisk vuxen man.

Han hade hört den i trapphuset, slet upp dörren och stör-tade in till den stackars äldre pojke, som ville visa äldre och yngre kamrater vad han köpt för lönen från sitt första jobb. I hans fars hem skulle inget sådant spelas! Jag var kanske elva år.

Men den här mannen var ingalunda ensam. En annan hård far i omgivningen fann Evert Taube frånstötande. Den fadern var med i en kör, och hade kvalitetskrav på sång! Evert var skräp!

Ytterligare exempel dök upp i kvällstidningarna. En radio-handlare ställdes inför frikyrkoförsamlingens inkvisitions-domstol, då han hade Povel Ramel-skiva i skyltfönstret. Ogudaktigt!

Årtiondet innan hade Alice Babs kallats slyna, och i SR’s tidning krävdes uppfostringsanstalt. I det bruna Tyskland hade dessförinnan stora insatser gjorts mot ”Entartete Kunst” och ”Entartete Musik”. Urartad.

Sången ädla känslor föder! Men varför väckte ”Swing low sweet chariot” ursinne och hat hos somliga? Rasism kan inte vara förklaring av vreden eller ovilja mot friherre Ramel, adliga ätten nr 734 (Taube) och Alice Babs, född Nilsson. Mamman hette Hildur.

Styrs vi av onda andar?

Den här ilskan är något annat, som fick motivera negativ värdering. Den som sjunger skit, är mindervärdig! Men åter – varför var det skit?

Vi kan väl vara överens om detta: När vi inte har någon bra förklaring, så skyller vi på onda andar. Jag kan ju i stället säga, att onda andar är vårt ord för dåliga atti-tyder.

Det verkar som om det helt enkelt var omöjligt, att ha alltför avvikande åsikter eller smak. Är det likadant nu? Finns det åsikter och tyckande vi inte får ha utan att väcka besinningslös vrede?

Förnuftmässigt okontrollerade attityder styr oss kanske utan att vi vet det. När vreden tar kontrollen arbetar vårt intellekt för högtryck att hitta på lögnaktiga logiska för-klaringar till den. Den blir inte förnuftigare för det.

Skulle man kunna hämta hit den frispråkige ärkebiskopen Niclas Sundberg från 1800-talet och låta honom möta Mark Levengood och Jonas Gardell, eller skulle det bli en katastrof? Skulle de två senare tvångsintas på mental-sjukhus för eventuell lobotomering eller liknande, om de flyttades tillbaka till 1950-talet?

Finns det annat av det här slaget att grubbla på?

Tolkien, språken och sagorna

Etiketter

, , ,

I Lingvistbloggen har en Susanne Vejdemo skrivit om konstspråk. J.R.R. Tolkien skapade flera sådana, t.ex. alviska Quenya och Sindarin.

Men inte bara han! De påhittade språk, dvärgspråket och orchernas språk, som han bara antydde, har av andra ut-vecklats till fullödiga språk. Tolkien hade även sprungit på någon, som helt självständigt roade sig med att skapa ett eget språk.

Min fundering är hur länge detta pågått? Mänskligheten har alltid skapat nya språk, men då tänker vi oss en evo-lutionär utveckling under generationer. Det är ju det ling-visterna tror på, när de skapar sina lagar för språkens ut-veckling.

Lingvistiken är då en tro, som kanske gäller ibland. Men vad hände, om en hövding för 50-70 tusen år sedan hade samma läggning som Tolkien?

Språket finns ju i våra gener. Och språkintresset har i Tolkens och hans efterföljares fall varit förknippat med intresse för myter och sagor. Professor Yuval Noah Harari menade ju, att det var när vi fick förmågan, att tro på det som inte finns, som vi fick förmågan att organisera oss.

Är detta språkskapandet normalt? Har det alltid varit så? Tolkien blev en ”profet” vars skrivande blev normerande. Fanns det någon för 70.000 år sedan, som skapade de heliga ord, som nu är spridda över världen?

Exempel: Det indianska chimufolkets mångud Si och och gudaorm Chan, samt Mesopotamiens mångud Sin och gudaorm Shan? Sådana här saker (det finns mer) har jag pekat på förut.

Det senaste om indianerna var på en sida om genetik. De var cirka 100 stycken, som passerade Berings Sund för 13.000 år sedan. Fysiskt ansträngande! Då hade de med sig orden och myterna.

Tolkien var intelligent. Då får vi anta, att även hans före-gångare var det. Och på TV har jag sett föreläsare påstå, att hjärnan mår utmärkt och tillväxer av fysisk träning och gymnastik. – Gå från Asien till Amerika! Eller för den delen gå från Afrika till Europa!

Hjärnan krymper av bibelstudier i munkcell och av sådant här filosoferande på stolen framför datorn. Undrar om jag fortfarande når upp över IQ100? Numera känns det sällan så? Jag kan i alla fall be: ”Give me that old time religion!”

Med tanke vad som skapats på den grund våra förfäder lade för 70.000 år sedan, och hur fort det nu ser ut att gå helt fel, måste förfäderna ha varit intelligentare än vi.

Gud som juridisk person?

Etiketter

, , , , ,

Lite evolutionslära

Jag var bortrest och fick några minuter bläddra i en bok, som jag nu läst en del recensioner av. Andra har läst mer än jag. Jag ser att några har bloggat. Det är en 40-årig israel, historikern professor Yuval Noah Harari, som tror bl.a. följande:

Sapiens gjorde två försök att lämna Afrika. Det första misslyckades. Neandertalarna slog kanske ihjäl oss, när vi försökte. De var ju större än vi. Andra försöket gick bra. Då slog vi ihjäl dem, men inte alla kvinnor. Några förgrep vi oss på. Det var för 70.000 år sedan.

Trons genetiska gåva

Orsaken till att det gick bättre andra gången, tror Harari berodde på en genetisk förändring i hjärnan. Denna för-ändring gjorde att vi kunde tro på juridiska personer. Tro på sådant hade vi inte kunnat förut.

Jag är inte helt övertygad, men jag presenterar hans idé. Andra kommentatorer är både plus och minus. Jag skall någon gång läsa mer.

Våra större abstraktioner

Juridiska personer hör till sånt som inte finns. Jag brukar beskriva dem som fantasifoster eller abstraktioner. Det är samma sak.

Minns ni, att i fysikern och kosmologen Max Tegmarks värld är elementarpartiklar matematiska abstraktioner?

Personliga gudars makt

Att tro på sådant som inte finns har dramatiska effekter på vår organisationsförmåga. Professor Harari tar den juridiska personen Peugeut som exempel. Den personen får fysiska personer att tillverka bilar i Frankrike.

illus-2010-lions

Någon sorts gudabild av egyptisk typ? En personlig gud, med åtminstone juridisk personlighet

Jag kan i stället ta den juridiska personen Vattenfall som exempel. Vattenfall kan effektivt bidra till att glaciärer smälter. Det klarar ingen fysisk person av. En människa kan inte göra sådant!

Innan vi kunde tro på allt sådant, som inte finns, ätten, pengar, nationen, gudar, konungen av Guds nåde och annat, kunde vi likt neandertalare inte organisera oss i större grupper än 150 individer. Oftast var vi färre – och som sagt klenare än neandertalarna. Vi hade ingen chans!

Istida IS?

”IS är en oljekartell”, står det i Expressen. Som Lundin Oil. Det låter också som juridiska personer. 

Så säger Harari: När vi fick trons gåva i vårt DNA, kunde vi organisera oss i stora grupper. Då dräpte vi neandertal-arna, ty de trodde inte på Herren! Eller Allah.

Så säger Svante Pääbo: – Men unga kvinnor kunde få leva.

neandertalarbarn-180-public-domain-by-creator-christoph-p-e-zollikofer

Inget helt omöjligt utseende

Jag kan inte låta bli och suga på sista karamellen. Vågar jag fråga? ”Varför är du ateist?” Och varför tvivlar jag själv så svårt ibland? Fast är jag en bastard, så är min kluvenhet ursäktad.

Därtill funderar jag på om teologerna missförstått det här med en personlig Gud? Bör Han inte vara juridisk person, om Han skall kunna rädda klimat, regnskog och rödlistade djur? Bara person(lig) är ju inte så märkvärdigt.

Du skall vara mitt emellan primitiv och galen!

Etiketter

, , , , , ,

Ett skyddat och utbildat barn bland auktoriteterna

Jag fick en kommentar som nämnde Karl Gustav Jung, så jag bläddrade lite i ”Människan och hennes symboler”. Det var länge sedan. Sedan läste jag lite på nätet.

Jung växte upp i en familj av präster och läkare. Sådana barn var ganska skyddade på den tiden. Hans familj såg nog till, att han inte träffade oämpliga personer. Olämp-liga innebar sådana, som inte respekterade auktoriteter. Skeptiker är ett ord, som kan användas om sådana tviv-lare. De tvivlar inte bara på präster.

Exempel på auktoriteter

Vetenskapsskeptiker har alltid funnits, men de har då själva varit auktoriteter, prästerliga tvivlare på Gallileo, Kepler och Darwin. Sådana här vetenskapsskeptiker fanns inte. Länken går till en artikel om tro på chemtrails m.m.

Scott Pruitt, den klimatförnekare, som Trump utsett till miljöminister, är dock vetenskapsskeptiker av gamla sorten. Som politiker är han auktoritet. Både ideologer och teologer tillhör hierarkier, som anser sig sitta inne med Sanningen. I kommunismens Polen kallades partiet ironiskt för ”kyrkan”.

Partikonvent, frälsningsmöte, partikongress, gudstjänst, Halleluja och Amen! Intressant att jämföra strikt liturgi och och extas, samt var det ena och det andra förekom-mer i de likartade sammanhangen.

Auktoriteten i utbildningen

Det var p.g.a. allmän fattigdom, som de flesta för hundra år sedan endast fick folkskoleutbildning. Men det är också sant, att det bara var barn från studiemotiverande hem, som sökte sig till det som då kallades högre utbildning – allt över folkskola. Det hette Högre Allmänt Läroverk!

Jag har hittat den här bloggen om gamla studentexamen. Jag har också hittat den här boken på nätet. Det handlar om Sverige, men jag tror det var och är ungefär lika i andra europeiska länder.

En av tio pojkar ur samhällets topp!

Då den infördes på 1860-talet var det bara var tionde pojke från ”de högre stånden” som tog den (300 st/år). 

Bland arbetare och bönder (välsituerade) var det tre promille (100 st)! Runt 1900 avlade ca 1000 studenten, 1930 var det ca 2000. Åren 1935-1950 kuggades 5% i examen. Då hade redan några hoppat av innan. Det var meningslöst att börja gymnasiet, om man inte var både intelligent och flitig.

Sämre och sämre elit

Som ung läste jag, att IQ 115 ansågs vara minimikrav, för att man skulle kunna ta studentexamen. Innan den av-skaffades 1968 (decenniet för egen medioker examen) hade kuggsiffran fallit till 2 %. Samtidigt med att antalet kuggade minskade, ökade censorernas klagomål över allt sämre kunskaper.

I början av 1960-talet tog 20.000 gymnasister studenten (20 %). Hälften av alla som avlade den, gjorde det under de sista tio åren. Ändå var det bara en (1) av femton (15) från gruppen jordbrukare och arbetare, som var med. Då var det inte längre fråga om att muntligen förhöra varje elev i sju ämnen i 45 minuter i varje. Vi förhördes i grupp sammanlagt några timmar och det var ganska mjäkigt. En del lärare var lika kritiska som censorerna.

Samtidigt som 80 % av vissa akademikergruppers barn tog studenten, var siffran mindre än 1 % för vissa andra grupper. Vi skulle alltså fortfarande vara en elit, men våra lärare hade gallrats hårdare. Men de hade inte gallrats så hårt som generationen före dem.

En trevlig galning

Min fars arbete flyttade. Jag gick i tre städers läroverk, några år i varje. Jag träffade därför fler lärare än andra. Jag såg, att hårt urval inte garanterar kvalitén på lärare. Det krävs mer än intelligens, flit och avlagda examina, för att en människa skall fungera. Om det kunde nog K.G. Jung berätta mer.

En lärare var galen och kontroversiell. Men han var rolig och trevlig. Flera lärare var odugliga, dock inte galningen! Denne medlem av den intellektuella eliten var en hyfsad lärare, även om han hade svårt att hålla sig till läroämnet hela lektionen.

Han var troende! Först på Mao, men efter att jag flyttat vidare, började han i stället tro på UFO. Han skrev i lokal-tidningen om en ET som hette Jesus. Han skrev mycket om saken. Jag fick en tidning med en av artiklarna. Ni har kanske sett honom på TV med Aschberg. Och det finns även detta på YouTube.

Han fortsatte visst vara en vanligen populär lärare, men om K.G. Jung hade kunnat förklara något om saken vågar jag inte ens ha någon gissning om.

K.G. Jungs misstag

Ni får förlåta, jag hade tänkt skriva om K.G. Jung och hans psykologi. Men minnena av en del av det jag tänkt använda som exempel bara välde fram och slog ut hela tankegången för mig. Det var bland annat om primitivt tänkande, som Jung trodde att man måste åka till Afrika för att möta.

Observera att jag inte tänkt mig ovan presenterade snälle galning som exempel på sådant. Det fanns andra för det bättre lämpade.

Nya tankar är viktiga, men …

Primitivitet har jag tidigare definierat som oförmåga att ta till sig nya tankar. Det nyfikna barnet, som pottränar är inte primitiv. Den vuxne, som vägrar lära sig något nytt, är det.

Det måste dock finnas en värderande funktion, som be-dömmer rimligheten i det nya. Klimatfrågan kan ses som ett exempel. Just vädret är ju ett område för den ganska nya kaosforskningen. Där är värderingsfunktionen viktig, för att bedöma fakta och slutsatser.

Snälle galningen hittade nya saker, som han genast tog till sig. Då kan han inte räknas som primitivt tänkande. Vad var han då?

Återigen själen och anden

Vi stöter alltså åter på den logiskt grubblande själen och den värderande anden, medvetandets två funktioner. Det var det jag tog upp i mina tidigaste blogginlägg, de två gudadjuren i faraos panna, i Moder Jords eller Himmelens Drottnings (ormgudinnornas) händer.

415px-Tuthankhamun_Egyptian_Museum250px-Snake_Goddess_Crete_1600BC

Till vänster: Blickens två komponenter i Faraos panna, själen och anden. Vi lägger blicken på det vi vill betrakta. Själen grubblar, och säger logiskt korrekt eller logiskt fel. Anden värderar helt ologiskt, och säger vackert, fult, ont, gott, moraliskt rätt eller moraliskt fel. Till höger: Förutom ormar brukar gudinnor ha redskap i händerna, särskilt de indiska, som ofta har många händer. Djur och växter förekommer också.

Jag drar slutsatsen, att motsatsen till primitivt tänkande inte alls är skarp logik och hög intelligens. I stället är det en god förmåga att värdera våra tankar om det vi lägger blicken på. 

Gå vilse i texterna

Det är anden (Eva, moder till allt levande), som plockar de kunskapens frukter, som själen, vårt slingriga intellekt odlar i sitt träd. Eva delar med sig till Adam (stofftet eller jorden, det är vad namnet betyder). Det hamnar då i vår materiella hjärna.

Kan hon inte skilja frisk frukt från dålig, är hon en svag eller dålig ande. ”Svag i tron” sade Paulus om de kristna, som gick vilse i texterna. Bokstaven dödar, men (den väl värderande) anden ger liv.

Men själen kan vara galet stark! Det är själen som har IQ. Paulus sade sig vara förtvivlad över somliga. De hade väl plockat lömsk flugsvamp. Allt växer ju på kunskapens träd.

Otäck brun flugsvamp råkade den galnes ande plocka på 40-talet. Schackspelare, utopisk socialist, nazist och ufo-troende, … bland annat. – K.G. Jung! Hjälp! Fast har jag inte skrivit om folk som samtidigt är besatta av en legion andar? Kommunismens spöke, nazismens ande och alla andra. (Den där borde jag kanske redigera.)

Heretiker, kättare eller förrädare

Den gamla teorin om själ och ande förklarar faktiskt var-för människor kan vara sådana. Kan man förkasta en teori, som förklarar saker? Den beskriver även striderna i fornkyrkan som en bitter strid mellan å ena sidan tanke- och yttrandefrihet och å andra sidan ideologisk bokstavs-tro fastställd av auktoriteter.

Nu gav jag mig på Bibelns absoluta auktoritet. Fattar ni det? Och blev samtidigt islamofob och antimultikultist. Jag kan ju inte betvivla Bibeln absoluta auktoritet och samtidigt inte förneka Koranens lika stora auktoritet.

Auktoriteten skall i stället vara anden, den värderande funktionen. Jag upprepar, intellektet och dess logik är inte den värderande funktionen. Det finns ingen logik i sam-vete, kärlek, estetik och moral. Det är bara tyckande! Det är rätt sorts ande.

Villolärarna skulle segra, sade både Jesus och Paulus. Är det en strid vi är indragna i? Mot auktoriteterna. Mot de starka männen. Mot ”eliten”. Är det ”etablissemanget”? Är det ordet exempel på att det slingriga intellektet i trädet är Lögnens Furste?

Nej, nu slutar jag!

Primitiv vetenskap och avancerad vidskepelse

Etiketter

, , , , , , ,

Det är svårt att göra sig förstådd, om man inte talar om jordnära saker. Jag kan berätta, att jag som barn ofta metade aborre. Alla vet då exakt vad jag sysslade med.

fishing-with-moses_big

Moses metar med Aron, som med sina ord ger uttryck för det som ibland kallas gammaltestamentlig kvinnosyn. Vad rör sig i det krokade metvetandet, det under(livs)medvetna, då detta ord används som invektiv?

Men pratar jag om medvetandet, vet jag knappt själv vad jag talar om. Hur skall då någon annan veta?

En uppfattning om medvetande: Uppfatta omgivningen, kommunicera. Fast det klarar ju varje brandvarnare. En avancerad sådan kan t.o.m. ringa brandkåren. Det kallas artificiell intelligens, men är inte alls det vi tänker på, då vi talar om sådant.

Det räcker inte att betrakta omgivningen och reagera, för att vara medveten. Du måste kunna betrakta dig själv! Frågan är om det räcker. 

Återigen, glöm inte Blicken!

På den tid vi uppfattade vår blick som ett andligt organ, som vi sträckte ut och lade på det vi ville betrakta, be-skrevs blicken som en orm. Den satt i Faraos panna. 

image.php

Farao Echnaton, Nefertites make, som dog för 3350 år sedan

Men för att beskriva den betraktare, som kan betrakta sig själv, skapades en annan bild av ormen. Ouroboros, som biter sig själv i svansen. Ja, den växer genom att äta upp sig själv. Bilden från Wikimedia Commons

2000px-ouroboros-simple-svg

Den odödlige i det eviga kretsloppet, med ständig självtillväxt som möjlighet

Enligt Platon var Ouroboros den första levande varelsen. I mytologin står denna orm för evigt liv. Kopplar vi ihop de uppgifterna med medvetandet och det slingriga intellektet i kunskapens träd, så är vi i den filosofi, som handlar om vårt medvetandes eviga liv.

Det är väl just det jag velat framför, myterna och deras symboler hävdar med bestämdhet, att våra förfäder var övertygade om vårt eviga liv. Det är sin tro på själens odödlighet de berättar om i myter och bilder.

Undringar och frågor

Gud dyker upp först senare. När myterna formulerades beskrevs de makter, som uppenbarar sig i vårt inre. Långt senare skrev Paulus: ”Ty jag förstår inte mitt sätt att handla. Det jag vill, det gör jag inte, men det jag avskyr, det gör jag.” (Rom 7:15).

Är det verkligen jag? Är det inte andra krafter som styr mig? Vad är det fråga om? Och vilka konstiga drömmar jag har! Och varför reagerar jag så här? Och varför bär hen sig åt så där? Jag känner inte igen varken mig eller hen. Här finns det många frågor att grubbla på.

Skilj på felaktig vetenskap och vidskepelse, del 1!

Ur frågorna kan skapas vetenskap. Psykologi och psyko-analys. Forntidens lärde hade en annan världsbild än vi. Vi ser den världsbilden som felaktig, men den byggde logiskt på de observationer de gjorde.

Utifrån den världsbilden formulerade de sin beskrivning av vårt själsliv annorlunda än vad vi gör. De skapade sitt språk. De sade t. ex. att de lade blicken på bordet. De säger vi också! Är det fel?

Vi lägger inget på bordet, eller … Hans blick petade mig i ryggen. Verklighet eller inte så beskriver detta uttryck en begriplig verklighet, som vilken forskare som helst kan ta i sin mun, och fortfarande vara respekterad vetenskaps-man. Vi förstår vad han menar!

Skilj på felaktig vetenskap och vidskepelse, del 2! 

Vi talar fortfarande om himlavalvet. Idag menar vi bilden vi ser, då vi betraktar stjärnhimlen. Men det är den ”ost-kupa”, som Gud ställt över oss, så att Himlahavet inte skall falla ned och dränka oss (1 Mos 1:7). Enligt Bibeln har Gud bestämt, att ”himlen” är ordet för ostkupan!

Det är på den vi skall nålas fast som små stjärnor när vi dör. Hos Gud i Himlen. Eller vad menade Jesus? Hade de glömt bort vad ordet himmel betydde redan på NT’s tid? Eller struntade man i vad ordet egentligen betydde, där-för att man hade en nyare innebörd?

Om tre tusen år undersöks vår kultur av arkeologer och språkforskare. De upptäcker våra ords ursprung och be-tydelser, såsom orden blick och himlavalv. Men kanske de då inte vet, att vi idag sällan tänker på vad vad orden ur-sprungligen och ”egentligen” betyder, eftersom vi gett dem nyare innebörder.

Då kommer de tro, att vi var okunniga och vidskepliga. Det är ju ganska säkert, att vi i deras ögon är okunniga om modern vetenskap. Vissa framsteg bör mänskligheten nog göra de närmaste tre tusen åren. Så i fråga om vår okunnighet, har de nog rätt. Men vidskeplighet? Nja …

Vetenskap bygger på maximal empiri och fantasi ansad och tuktad av maximal logik. Vidskepelse bygger på de empiriska observationer jag råkat göra och fantasi utan nödvändig logisk tuktan.

Maximal empiri, god fantasi och skarp logik kan ge rätt eller fel svar. Slö empiri, fantasi och svag logik ger alltid bara fel svar.

Analys av psyket 1

Om myterna ursprungligen beskrev vårt själsliv utifrån en felaktig världsbild, kan de ändå ha varit vetenskap i lika hög grad som nutidens psykologi och psykoanalys. Det är inte exakt vetenskap, som fysik och kemi med mera, men kan ändå ses som annat än ren vidskepelse.

Jämför med ekonomisk och politisk vetenskap! Jag tror inte sådan vetenskap imponerar lika mycket på oss idag, som spåren av konstnärlighet hos forntida folk. Förutom grottmålningar av stor konstnärlig kraft har arkelogerna hittat musikinstrument. Äldsta flöjten tros vara ca 35.000 år gammal.

Dumburken om hjärnans tillväxt

Ibland tittar jag på TV, vetenskapsprogram och dokumen-tärer. Helt nyligen såg jag några, som kanske även andra av er sett. Våra forskare har funnit, att fysisk aktivitet är väldigt nyttigt för hjärnan.

Det får cellerna i hjärnan att tillväxa. Det trodde man inte förr. Jag minns att jag läst böcker, populärvetenskapliga, där sanningen var, att vi får färre och färre hjärnceller. De dör! Ingen tillväxt av något slag sker!

Elektroencefallografi

Idag skannas och mäts hjärnan med instrument, som ger oss rörliga datorbilder i färg av det som sker i hjärnan. Nu, ja sedan helt nyligen, vet man därför bättre.

Det primitiva 1950-talet

I början av 1950-talet blev jag elektroencefalograferad på Akademiska Sjukhuset i Uppsala. Läkarna skröt för mina föräldrar om sitt nya underverk till apparat. Den upptog ett eget stort rum intill undersökningsrummet, och skrev ut långa breda pappersremsor med hjärnans vågrörelser.

Apparaten var bror till en s.k. elektronhjärna på KTH. Den upptog också ett stort rum. Dåtidens datorer vägde 5-30 ton och var helt underlägsna den Commodore 64, som vi köpte åt våra barn i leksaksbutikerna på 1980-talet.

Tänk så primitiva man var på 1950-talet! Man hade fel om hjärnan! Och ingen 7-åring skulle idag acceptera en sådan usel utrustning. 1950-talets forskare kunde därför inte se annat än det de såg: att hjärnans celler varken växer eller förnyas. De var vidskepliga, eller … var de bara primitiva?

”Varken eller” är nog det rätta svaret.

Motion, intelligens och språk

Men vi ser att hjärnan mår bra av det, så ut och motio-nera! Mer gymnastik i skolan! En av forskarna drog slut-satsen, att vi var intelligentare under stenåldern. Vi är konstruerade för att fungera bäst, då vi är rejält fysiskt aktiva. Då fungerar även hjärnan bäst.

Det skulle kunna förklara varför våra tidiga förfäder ut-vecklade så avancerade språk. Det har jag nämnt förut, mysteriet med de tidiga språkens extremt avancerade grammatik. Det indiska fornspråket sanskrits grammatik överträffar alla andra språks. Som svenskan är sanskrit ett indoeuropeiskt språk. Äldre sådana känner vi bara som teoretiska rekonstruktioner.

En vass grammatik tillåter exakta uttryckssätt, och det vill den skärpte ha. Att han sedan inte har datorer, AK5-or  och inte heller kan bränna sprit, betyder inte att han är primitiv. Han kan ändå prestera avancerade saker med sin hjärna.

Analys av psyket 2

Min tanke är, att våra gamla myter är psykoanalys. De gamla stenåldersfolken satt och grubblade över sig själva. Myterna beskriver de krafter de såg. Namnen på våra tidiga andemakter talar om vad det handlar om.

Kaananéernas gudar Sodom (betyder begär), Satan, Salem (betyder kärlek) och Sedek (betyder rättfärdighet), liksom nordmännens Wothan, Vile och Ve samt Vale (den som talar) ger oss ledtrådar, liksom andra gudar och gud-innor. Det är psykiska faktorer, och de beskrevs kämpa med varandra.

Erich Zehren nämner i sin bok Stjärnornas Testamente, att en text från pyramiderna klagar över Irsu, sin tids kättare. Han hade gjort gudarna till människor! Zehren trodde att Irsu kunde finnas bakom den judiska myten om Moses. Irsu skulle vara Israel och han påstods vara syrier. Rätt håll i alla fall.

Nåväl. Någon på den tiden tolkade gudasagorna som att de handlade om människor.

Analys av politiken

Sedan hände något. Vetenskapen blev politik. Jämför med det som hände Darwins idéer! Rasbiologi och socialdarwi-nism. En materialistisk fysik blev grund för betongkom-munismen. Man upprepade forntiden.

Myternas bilder vantolkades, bokstavstolkades och för-vrängdes. Vi fick gudar och jordiska gudasöner, kungar och faraoner. Personkulten infördes, och den är vi fort-farande inte av med. Den fick vi när ett samhälle med rikedom uppstod.

Då tog girigheten makten över mänskligheten, och den guden finns! Det är ren emperi, och vägrar ateisterna tro på vad vi ser, då är det inte vetenskapen de tror på. Sådan vägran är vidskepelse!

Analysen av medvetandet

Men även om de gamle analyserade psyket och alla dess yttringar, så hade de kvar problemet medvetande. Jag grubblar mycket på Ouroboros, men jag kommer inte så lång.

Biter sig i svansen.

Växer genom självkanibalism.

Betraktar sig själv. Reflektera är ett ord med betydelsen tänka, återspegla.

Förändrar sitt innehåll och sig själv.

Förändringen är viktig. Ur neurologens synvinkel bör nog medvetandet ha att göra med hjärnans tillväxt. Vi skall kanske tro, att vi blir mer medvetna av motion.

Om fysiken (t.ex. hjärnan), som jag spekulerat om förut, är en avspegling av medvetandet, får den troende en ny eller förbättrad hypotes om meningen med tillvaron. Du är här för att medvetandet skall tillväxa. Det kan antas vara uppenbarelsen av det vi kallar Gud, och Han behöver motion. Vår motion.

Pseudo-skepticism

Etiketter

Jag läste om begreppet pseudoskepticism. Googla gärna på ordet! Det är mycket att läsa och fundera på.

Grundidén tycks vara att det finns två sorters troende:

1) De som tror att något finns,

2) De som tror att något inte finns.

”Något” kan vara mycket. Exempel: Gud, hederlighet, ufon och ovedersägliga bevis.

I princip gäller, att ingen av de två sorterna troende vet något, även om båda sidor hävdar att de gör det.

Gruppen 2) kallar sig skeptiker, men en äkta skeptikern måste vara agnostiker, en som inte vet.

Som alla redan vet, får skeptikern inte utan vidare tro något, vare sig 1) positivt eller 2) negativt. Om han tror något, även om det är 2), så är han en troende. Då kan han inte vara skeptiker.

Många känner nog stolthet över att vara äkta skeptiker.

Men i USA finnas tro på aliens i regeringen. Antagligen finns även här någon som tror så, på aliens i Stefan Löfvéns ministär. Om jag intensivt tror, att det är svag-sint, så är jag en pseudoskeptiker.

Jag måste alltså vara agnostiker i frågan, om jag skall vara riktigt skeptisk. Att jag som skeptiker skall tvivla, tycker jag inte räcker. Det är besvärande. Det finns även andra, som tycker att det är knepigt att vara skeptiker.

Jag får nog läsa alla de där artiklarna igen. Har jag inte missförstått något?

Islams och kyrkans fastlåsta begrepp och deras heliga skrifters opersoner

Etiketter

,

En kommentator (inlägget Dropparnas Hav …) tipsade om boken Sann mot sig själv – öppen mot andra, sam-tal om religionsteologi i svenska kyrkan”.

Där läser vi på sid 73: ”… i Koranens Maryam samman-smälter Maria, Jesu moder, med Mirjam, syster till Aron och Mose. I Koranen heter Ibrahims far Azar, medan han i Bibeln heter Tera eller Terach. Mose följeslagare Josua, Nuns son, sammansmälter i Koranen och haditherna med både Jona och Tobit. Bör vi inte reda ut begreppen? Här handlar det ju inte om lärofrågor utan om ursprung-ligen bibliska personer.”

Begreppen? Lärofrågor? Bibliska personer?

Ibrahims/Abrahams fars namn Azar i Koranen låter för mig väldigt likt namnet på Jakobs åttonde son, Aser. I det här inlägget (länken) finns mycket som är viktigt, för att förstå hur jag tänker.

Namnen på Jakobs fyra först födda söner är Jakob, Simon, Levi och Juda. Namnen kan översättas till Jag Ser, Jag Hör, Jag Tänker och Jag Talar. De fyra är alla söner till den skummögda Lea, som jag identifierar som människans själ, d.v.s. intellektet.

Aser är kunskapen. Kunskapens träd var ett aseraträd. Så kallades de heliga träden i antikens tempellundar, de aseraträd, som Jesaja krävde att israelerna skall hugga ned och bränna.

Såsom kunskapens son skall Abraham var lärofader till många. Om vi kallar honom Asers eller Azars son, så säger vi inte vem hans biologiska far var.

”Fader till många folk” är vad Gud säger om patriarken (1 Mos 17:5), då Han ändrar Abrams namn till Abraham. Namnet anspelar enligt not till den bibelversen till de hebreiska orden för ”fader till många”. Det är sådana anspelningar jag hela tiden ser i texterna.

Därför har jag svårt svälja kyrkans påstående om att Terach skulle vara en person. Muslimerna tror jag gör samma fel. Azar är inte heller en person som existerat som far till Ibrahim. Men att kalla Abraham ”Azers son” visar att Koranen innehåller korrekt mytmaterial.

Terach betyder f.ö. vildget, vandrare eller dagdrivare. Han satt i skuggan och grubblade över livets gåtor, i stället för att göra något nyttigt: plöja, bygga, slita och släpa. Slöfocken blev av sådan lathet far till insikten, kunskapen. Den som söker skall finna.

Slöfock är far till Kunskap, som är far till Lärofader. Men farfar, far och son är ett i religionen. De självironiska profeterna kanske inte kände till nutida skoldebatt, att fysisk aktivitet är viktigt för hjärnan.

Nu skall en annan slöfock gå och lägga sig. Återkommer kanske. Det går nog att skriva mer om detta.

 

Primitiva barn och högstående pedofiler

Etiketter

, , , , , , , ,

Att vi idag ofta blir gamla, innebär att vi får chansen att bli visa. Men vi tar sällan chansen. Vi är högfärdiga över våra månfärder och vi talar om forntidens människor som primitiva och okunniga.

Den begränsade kunskapen

Om det sista kan sägas, att kunskapen alltid är begrän-sad. Vi har hört talas om kvantfysik och hundratals andra vetenskapsgrenar. Vi är stolta över vad vi vet och kan. Men vad vet och kan du och jag?

Vi har stora hav av kunskap att segla på. Våra förfäder hade bara en liten sjö.

Men om det var så mycket som en människa klarar av att lära sig, var de lika bildade som vi.

Det fanns universalgenier från forntiden fram till rennäs-sansen. De hade tillräckligt med kunskap för avancerat filosoferande.

Det som krävs, är tillräckligt mycket att lära sig. Isman-nen Ötzis tatueringar visar att akupunktur var känt för 5300 år sedan. Han hade även ett litet apotek med sig. Andra fynd visar på utmärkt hantverk.

Megalitkulturen i Västeuropa visar en stenåldern med märkliga byggnadskunskaper och intresse för astronomi. Grottmålarna var konstnärliga och musikaliska. Man har hittat flöjter i grottor.

Språkets förflackning (degeneration)

En märklig detalj: ju äldre språk, ju mer komlicerad grammatik. Då har man ett språk, som tillåter mycket exakta uttryckssätt. Nutida språk är oerhört förenklade jämfört med t.ex. latin, som i sin tur överträffades av sanskrit.

Tänk om det är så, att vi har en maximal kapacitet för vad vi kan lära oss. Ju mer kunskaper vi får att hålla rätt på, ju primitivare blir språket för att vi skall klara av att bruka det, och ju sämre tänker vi. – Vem skall du rösta på i nästa val? Se rubrikens länk!

Här finns ännu en länk. Det här skrivs det mycket om.

Ytterligare en detalj. Ingenstans har det talats mer om primitiva folk än i Tredje Riket. Lika mycket kanske, men knappast mer. Men vill vi ha exempel på primitivt tänk-ande, är det snarare dit vi skall gå än till forntiden eller till nutida afrikanska bönder.

Den politiska primitivitetsteorin

Det tycks ha funnits ett politiskt krav på att våra tidiga förfäder skulle vara primitiva. Det var länge omöjligt, att motivera rådande världsordning, om inte ”negrerna” var lika primitiva som våra förfäder.

Teorin sade, att primitivitet är ett mentalt tillstånd, som bara långsamt ändras. Européer hade utvecklats längst, och vi hade ett försprång på många tusen år. Detta för-språng gav oss en plikt att härska över andra.

Det var även lätt att se, att vi utvecklats sedan förr, men inte de andra. Vår överlägsenhet skulle därför vara i år-tusenden.

Barn är inte primitiva

Ordet primitiv betecknade alltså en låg utvecklingsnivå! På sådan nivå potttränar barn. De är då primitiva, till skillnad från vuxna pedo­filer, som både torkar och spolar själva.

Resonemanget visar, att vår definition av ordet primitiv är alltför primitiv. Det har jag misstänkt, och nu är det dags att utveckla tanken! Då kan vi resonera så här:

En primitiv apparat fungerar dåligt. Fungerar den bra, är den inte primitiv. Möjligen är den enkel. Primitivitet är hos oss ovilja eller oförmåga att ta till sig kunskap och genom det utvecklas. Det betyder, att människan har upphört att fungera.

Onda och goda attityder

Ovilja och oförmåga att lära (särskilt något nytt) är så vanlig bland vuxna, att det ses som normalt. Men om sådan brist är normal och inte får kallas något annat, vad skall vi då kalla det?

Svaret kan vara dålig attityd! Sådana finns det fler av än oviljan att lära, och förutom en stor mängd dåliga attity-der finns faktiskt även åtskilliga goda sådana.

Vi får då en utvecklingsstege från dåliga till goda. Även den stegen låter oss tala om låg och hög utvecklings-nivå. Men nu står pedofiler och sociopater långt ner och är därför primitiv, medan det nyfikna och positiva barnet står högt upp och är väl utvecklat.

Nu har vi vänt upp och ned på det primitivitetsbegrepp, som bärs upp av vår kunskapshögfärd. Om attityderna nyfikenhet och upptäckarglädje har värde, kan en glad stenåldersman vara mindre primitiv än en sur professor.

Summan av detta blir, att vår stenålder mycket väl kan ha utvecklat ett avanserat filosofiskt tänkande. Om det fanns språk, tillräckligt med kunskaper, förundran och god vilja, så skapades kanske något, som genomlevt årtusenden av politiskt vanvett och förvrängningar.

Dropparnas Hav, plural förvirring om Guds singularitet samt Hans personlighetsproblem

Etiketter

, , , , , , ,

Arvet från ”forn hednisk tid”

Som ni förstått misstänker jag, att ”Dropparnas Hav” skulle ha varit den gudsbild, som var spridd i slutet av förhistorisk tid. Det skulle kunna förklara några av de tidigaste partierna i Genesis (Första Mosebok).

Gudsnamnet Elohim betyder bokstavligen ”gudarna”. Det har varit ett problem, då formen pluralis majestatis inte skall finnas i hebreiskan. Så lärde jag mig, när jag började läsa kommentarer till 1917 års Bibel. Nu vill somliga tolka det som sådant.

We are not amused

Men i denna länk heter det på sidan 146, spalt 2:

”(2) Majestic or royal ‘we’, namely the employment of plural rather than singular 1st person forms by a single speaker. Originally used by monarchs or high ranking individuals in socially-stratified cultures, this usage has not taken root in Hebrew. In Biblical Hebrew it does not exist at all.

Som ni ser är det en ”fin” akademisk länk.

I kungligt språk hette det: ”Vi Gustaf, konung av Guds nåde …”. Brittiska drottningen Viktoria blev berömd för sin kommentar: We are not amused.”

Lite på sidan om. Att en sådan Gud, som beskrivs i NT, i någon uppenbarelseform (t.ex. som Jesus Kristus) skulle använda sig av sådant språkbruk, är ett påstående, som sannolikt skulle be-svaras med: ”We are not amused!”

Guden Pluralis

Men kanske Dropparnas Hav (länk till annan text om havet) ger en lika god förklaring. Gud troddes vara ett hav av droppar, som kallar sig ”vi”.

Nu är inte bara Elohim pluralis. Sebaot betyder härskaror. Herren Sebaot tolkas som Härskarornas Gud, vilket mekaniskt tolkas som generalfältmarskalk av auktoritetsdyrkare. Men utläs Elohim som Otalighetens Gud, och vi har Gud beskriven som dropparnas sammanrunna helhet.

Adonai, som också används som namn på Gud, är pluralis av Herre. Gud sade: ”Vi skall göra människor som är vår avbild, lika oss” (1 Mos 1:26). Det var kort tid efter att Han hade skapat himlarna. Även det ordet är i pluralis!

Inga astronomiska himlar

Bilder i ord av sju himlar har vi. Men det är en hierarkisk himla-ordning med ursprung i Sumerien och kaldeisk astronomi. Där fick den motivera den hierkiska samhällsordning, som växte fram med högkulturerna. Dessa himlar är nog inte äldre än så.

Antalet kan bygga på de sju (utöver fixstjärnorna) observerbara himlakropparna Månen, Solen, Venus Mars, Jupiter, Saturnus och Merkurius. Men himlen var ju ett hav (av medvetande) och identiskt med Himmelsguden!

I begynnelsen skapade Gud himlarna. Det bör innebära att Havet av medvetande skapade andra hav av medvetande. ”Gud står i gudaförsamlingen, i gudarnas krets håller han dom” (Ps 82:1). Jämför med Johannesevangeliet. Jesus sade: Står det inte i er lag: Jag har sagt att ni är gudar?” (Joh 10:34).

Skapade Gud gudar i begynnelsen? Hur stor är en droppe? Är den av rätt ämne (d.v.s. från Havet), så kanske det räcker. Vi är små pyttegudar.

”Bunt ihop dom och slå ihjäl dom!” Guds ord?

Om Jesus har rätt (Joh 10:34), så handlar allt om människan och hennes skapelse. Kreationisternas tro, att skapelseberättelsen handlar om den materiella världens är fel. Allt är liknelser för att beskriva människan och människans tillvaro.

Att döda en människa är som att döda en hel värld, har Koran-tolkare skrivit på nätet. Även jag tolkar texter helt olika mot vad andra gör. De andra (IS) kanske har rätt, de som tolkar: ”Bunt ihop dom och slå ihjäl dom!” I så fall är det de som kommer till Paradiset, inte jag.

Herren Gud sade: ”Människan har blivit som en av oss, med kun-skap om gott och ont” (1 Mos 3:22). Skall vi verkligen tro på Gud, när Han säger så? Många människor tycks ju helt dumma, och är inte alls lika de ”oss” som Gud talar om.

Dårskapen är din hustru, förnuftet är bara en piga

Betydligt senare uppenbarar sig ”Herrens ängel” för patriarken Abrahams bihustru Hagar. Han har ju som många andra i GT två hustrur. Den allegoriska tolkningen är ju att de två är den grubblande själen och den värderande anden. Vi kan även kalla dem den smarta och den visa, eller intellektet och samvetet, eller logiken och kärleken, eller förnuft och dårskap (Paulus ord).

Den andra (Sara) är huvudgemålen och den första, Hagar (för-ståndet) är bihustru. Fast det där har jag skrivit om förut. Till-baka till mötet mellan gudaängeln och Hagar. 

Bibeltexten kallar där ängeln ”Herren”, och med ordenBeer Lachaj Roi” kallas han även ”Den Levande som ser mig”. Hagar kallar ängeln Gud (1 Mos 16:7-14).

Ängladyrkan? 

Sådant här har förbryllat exegeterna, och det blir inte lättare i fortsättningen. Vår Herre uppenbarar sig i form av tre (3) män (1 Mos 18) i ett bibelstycke, där texten växlar mellan ental och flertal i pronomen och andra ord, som alla betecknar Gud: du, din, ni, era, er, dem, han, jag, Herren, männen och mig.

Sedan går männen mot Sodom (1 Mos 19), medan Gud står kvar och talar med Abraham. Men i början tycks det ordna sig. Det är bara två av männen når Sodom. De kallas nu änglar. Logiken tror sig begripa. Fast Abrahams bror Lot faller på knä för de båda. Ängladyrkare?

En Gud med personlighetsproblem

Men säg den glädje som varar. De två räddar Lot och hans familj ut ur stan. Men omnämns de med pronominet ”han”? ”Han säger …” (1 Mos 19:7)! Och Lot säger Herre och du till dem.

Personlighetsklyvning? Vi har en Gud med personlighetsproblem. Javisst! Och människan är Hans avbild. Äntligen en förklaring till våra psykiska problem och varför vi behöver själavård.

Det heliga ordet ”bara”

Och vi får en förklaring av en trosbekännelse: ”Hör Israel! Din Gud är en!” Uttolkare älskar att lägga till ordet bara, för många det viktigaste av alla ord: ”Gud är bara en! Gud är bara! Sådan tur att Han har mig, som kan uttolka Honom rätt!”

Men med ”en” avses helheten. Det är Havet som är Den Högste! Inte dropparna, eller speciellt en av dem. Uttolkaren! Profeten! Påven! Kalifen! De är alla fel ”en”!

Vi får även en hypotes om egyptisk och indisk polyteism. Den var inte en äldre ”primitiv” religionsform ur vilken monoteismen utvecklades. Den var ett försök att beskriva helhetens envishet att uppenbara sig överallt och på alla möjliga sätt.

GT’s profeter valde ett annat sätt att beskriva saken. Men i början hade de problem, och det är det vi ser i Genesis plurala förvirring om Guds singularitet.

 

En annan blogg att läsa

Etiketter

,

Jag skrev en kommentar på denna blogg. Den bloggen är värd att bläddra i och läsa. Min kommentar till senaste inlägget och dess video ser ut så här:

Anton Niklas Sundberg var Sveriges meste ärkebiskopHan var motståndare till riksdagsreformen 1865 och rösträtt. Han var av Oskar II intensivt ombedd att bli statsminister. Han var populär och kul: “Där gick tåget åt helvete, och jag som skulle med.”

Jag grubblade ett tag på att lägga ned tid på att ta reda på varför han motsatte sig rösträtt. Hur argumenterade en sådan svensk på den tiden? Vad var han rädd för? Tölpvälde? Hade han som själasörjare kommit i kontakt med tankar och beteenden, som skrämde honom? Trumpväljare redan artonhundrakallt?

Kanske någon annan vet?” 

https://maxkern.com var alltså länken. Skall vi diskutera sådana här saker, kan det ju vara bra  att veta vad ”vi” sade för 116-160 år sedan, då tågen började gå, landet industrialiserades, elektri-fierades och alla barn skulle gå i skola.

 

Döden?

Etiketter

, , , ,

Syner

AB har haft en artikelserie om döden. Det är tretton kapitel, intervjuer med läkare, präst, ateist och många andra. En professorn i palliativ medicin (slutskedet) har observerat, att många människor i då har syner. Den observationen är han inte ensam om.

Helvetet

Jag har själv talat med döende. En såg Helvetet. Det var välförtjänt. Ändå oroade det mig. Jag grubblar ännu på det. 

Religiös tro mot vetenskapens teori

De döende ser döda anhöriga. Sedan tidigare vet vi att syner med anhöriga är vanligast hos icke religiösa. Tro-ende kristna ser ofta änglar eller Jesus. Anhängare av andra religioner har sina syner, olika gudar och gudin-nor. Det kan tolkas som att synerna är hallucinationer, att de skapas av våra hjärnor ur våra minnen och idéer.

Vetenskapens teori mot filosofins spekulation

De enda troende, som kan värja sig mot den kritiken, är Dalai Lamas tibetanska buddister. Enligt deras världs-bild finns ingen annan verklighet, än den som finns i medvetandet. Allt är drömmar! Materien och allt annat. Eller tvärtom, inget är drömmar.

Verkligheten är det som medvetandet skapar i sig. I den skapelsen ingår hjärnan, en sorts dator, som medvetan-det gjort åt sig av sina drömmar om materia.

Fast det där medvetandet är väldigt stort, mycket större än den lilla del av det som kallar sig förnuftet eller Jag. Psykoanalytiker talar om det undermetvetna, men även om de är imponerade av dess omfång, kan de ha svårt att svälja tibetanska buddisters religionsfilosofiska med-vetande, som är av kosmologiska proportioner.

Medvetandets ”inbillningar” kallas dessutom skapelser och verklighet. Filosofin skapar därmed en motsägelse jämförbar med fysikens förklaringar av ljuset.

Hur kan ljuset vara både vågor och partiklar? Hur kan materien vara både illusion och verklighet? Moderna matematiker, fysiker och kosmologer kallar materien för matematiska abstraktioner. Är sådana verkliga?

Filosofiskt spekulerande religioner

Buddism och även hinduism räknar med det där havet av medvetande, som vi är droppar av. Det som skapas av detta hav, som skapat oss droppar, är lika verkligt som vi.

Och det vi droppar själva skapar är verkligt och ingår i verklighetens helhet. Denna världsbild finns i rötterna till våra västerländska religioner, men har idag försvunnit ur dem.

Den kan spåras i Bibeln och Koranen. I Nya Testamentet är ordet för havet det grekiska pléroma, vilket på svenska översätts till fullheten. Jag har skrivit en del om Havet, bland annat detta.

Den här världsbilden är omöjlig både att bevisa och att bestrida. Den skapades, för att utan våra vetenskapliga kunskaper förklara världens existens.

De som skapade den var förmodligen sin tids genier, intellekt helt jämbördiga med vår tids främsta. De skapade något, som inte logiskt kan vederläggas.

Världen finns i medvetandet, men finns den även utan-för? Finns det något ”utanför”? Bevisa din åsikt, om du har någon! Kan du inget bevisa, får du väl som jag tro på det du vill.

Dropparna i Havet

Väljer du att tro på det kosmologiska pléroma? Då har du en Gud, som du är en del av. Då blir särskilt texter ur Johannesevangeliet begripliga. Det är alltid en fördel att begripa vad man tror på. Jag tror inte, att det är särskilt många som gör det.

Vi kan tro, att det är den beskrivna världsbilden som döljer sig i följande text: Jag ber att de alla skall bli ett och att liksom du, fader, är i mig och jag i dig, också de skall vara i oss.” (Joh 17:21). Jämför med annan text i evangeliet (Joh 10:38, 14:10f,20, 15:2-7, 17:21-23).

Om Jesus har denna världsbild – vi är droppar i Fader Havet – hävdar han uppenbart mycket tydligt, att han är Gud. Och att du också är det, om du vill!

Om Himmel och Helvete inte existerar, så skapar du den Himmel eller det Helvete åt dig, som du tycker att du förtjänar. Därför skall du hålla dig väl med ditt samvete. Han kan vara en verkligt elak djävul.

I varje fall de två sista meningarna är garanterat sanna. Om du – eventuellt mot bättre vetande – tror på alltihop, och därigenom får stödjande argument för att hålla dig väl med ditt samvete, kommer du att må bättre än om du inte tror på någonting.

Kränkta vita män, kränkta muslimer

Etiketter

, , , , , , , , ,

Kränkta tyskar

I 1950-talets skola kunde man möta tyskvänliga lärare. De var inte nazister, men uppväxta i en tid och miljö, där Tyskland sågs som civilisationens ledande centrum. Vår svenska nationalism var knuten till det germanska.

Idéerna var inte givet nazistiska, men de har kommit att ses som unkna och farliga, då nazismen utvecklades ur nationalismen. Men den kan ju vara stolthet över det egna landets demokratiska värderingar eller radikalism. I det fallet har svensk vänster varit chauvinistiskt upp-blåst mot ”andra”.

Nåväl, de här lärarna var upprörda över Versaillesfreden efter Första Världskriget. I den lades ju hela skulden för det kriget på Tyskland och tyskarna. Chauvinism är dock ett franskt självkritiskt ord. Och att ansvaret för kriget var mycket mer komplicerad är det väl ingen som idag bestrider.

Kränkt Gud

hqdefault

En av tvistefrågorna var ju vilka som hade ”rätten” att ha kolonier. Med tanke på vad som hände i Kongo, skulle vi nog upprört kunna hävda, att det var kung Leopold II av Belgien, som med sin girighet och grymhet kränkte Gud, väckte Hans vrede och drog elände över Europa.

leopold_deux_md

Han kallades lille tyrannen av sin far. Elak redan som barn.

Även om vi inte tror så, så vill vi tro så. Grymheterna var sådana, att Leopold idag hade hamnat i Haag och dömts. Han tog livet av 8 – 30 millioner kongoleser. Den högre siffran kan vara den rätta. Fotografier som togs i Leopold II’s Kongo är ofta vidriga, och många skriver fortfarande om det. Författaren Joseph Conrad var en av de viktigaste tidiga kritikerna.

Grymheterna var allmänt kända under 1900-talets första år och blev en skandal, som tvingade Belgien beslagta denna kungens privata egendom. Då blev det aningen bättre i Kongo, men bara aningen.

Bilden nedan kan inte tolkas på diametralt motsatta sätt, vilket kan göras med en bild längre ned.  

kongooffer

Barn med avskurna händer. Kungens män fick inte slösa med ammunitionen. Varje förbrukad kungens patron skulle motiveras med en högerhand. Man kunde väl köpa egna patroner till jakt, men varför offra pengar, när de föga arbetsföra barnen var så många?

Det fanns andra tvistefrågor före 1914. Somliga var Tyskland inte ens inblandat i. Fashodakonflikten år 1898, även det ett kolonialt problem, hade kunnat leda till krig mellan England och Frankrike. Då hade vi fått ett mindre krig än det vi fick 1914.

Versallesfreden fastslog som sagt Tysklands skuld, dess politiska omoral före och militära grymhet under kriget. Det hjältemodiga Belgien belönades med diplomatiska privilegier och Tyskland skulle betala ca 96 400 ton guld i krigsskadestånd.

Jag minns de av mina 1950-talslärare som var upprörda. Jag förstår att tyskarna var upprörda. Jag minns en bild av fransk officer, som vid ockupationen av Rehnlandet 1923 hade ridpiskan i ansiktet på gammal tysk gumma.

Det är svårt att hitta bilder från detta på Google. Hela mellankrigstiden tycks där bara handla om nazismens framväxt. Den här bilden från Wikimedia Commons får visa hur hatet som skapade hat tog sig uttryck.

Mit gefälltem Bajonett gegen einen Greis. Diese Aufnahme wurde im Jahre 1923 also "mitten im Frieden" in einer Stadt an der Ruhr gemacht. Mit brutalster Gewalt gingen damals die Franzosen gegen die wehr- und waffenlose Zivilbevölkerung vor. Sie schonten niemanden, der ihnen nicht zu Willen war.

Kränkta fransmän

Kränkta vita män blir farliga. Fransmännen hade blivit kränkta 1870 med krigsskadestånd och allt. I Versailles lyckades de kränka tyskarna. Bilden ovan kan visa hur hatet strömmar ur den gamles mun, men den tyska ursprungstexten fokuserar på fransmannen med bajo-netten. Oroad eller brutal soldat? Diametralt motsatta tolkningar möjliga.

När både fransmän och tyskar var kränkta var det ett mentalt tillstånd av krig mellan länderna, som lätt blev mer än så!

Kränkta amerikaner och européer

De kränkta vita männen oroar oss. Nu har vi dem i USA, och de är farliga för dem de anser har kränkt dem. Och det finns återigen många kränkta män i Europa.

Och det är många de känner sig kränkta av. Politiker, etablissemang, centralbyråkrater, särskilt de i Bryssel, kulturelit, media o.s.v.

Kränkta muslimer

Men en av grupper, som utpekas som kränkande känner sig själv kränkt. Muslimerna! De vita männen räknar yttrandefriheten som en mänsklig rättighet: ”Jag har rätt att kalla religiösa fåntrattar för idioter!”

Hädelser är något som kyrkan fått lära sig tåla, sedan den tid, då den använde sin maktställning på ett sätt som dess muslimska motsvarighet fortfarande gör. Den europeiska erfarenheten säger att sådant skapar hat hos de kränkta – och revolt.

Yttrandefrihet är bland annat rätten att med vassa ord få uttrycka sitt hat mot kränkningar och de kränkande! Yttrandefrihet är också att detta accepteras. När musli-mer och andra vägrar accepterar detta, reagerar de män som hatar religion mer än kvinnor.

Anden styr oss

Donald Trump gav luft åt ilskan. Den är inte förnuftig och logisk. Den är värderande. Känslor. Det är vår ande, som är i farten. Den intellektuellt ibland förfinade själen står bredvid och ljuger på vår andes befallning.

Myterna beskriver själen som andens tjänare. Det har jag skrivit mycket om, alltså om GT’s liknelser. Fast det är ju sådana som de bokstavstroende bestrider vara liknelser och i stället anser vara historiska sanningar:

Varför köpa porr när det finns Biblar?

Abrahams hustru Sara (namnet betyder furstinna) föder barn året efter hon fyllt 90. Under graviditeten regnar det eld och svavel över Sodom och Gomorra, svågern Lot blir våldtagen av sina gerontofila döttrar och en likaså gerontofil kung stjäl 90-åringen från Abraham.

Oren ande

Om detta har jag skrivit. Dåtidens tankar om vårt med-vetande var att det består av en logiskt grubblande själ och en värderande ande. Det finns ingen logik i moral och estetik: Detta är rätt eller fel, detta är vackert eller fult.

Anden är en eld, som den nakna apan stal från gudarna. Då blev han människa. Men redan innan kunde han tänka. I Bibeln beskrivs elden som en frukt. Och dess kunskap är kunskap om gott och ont, vår förmåga till värderingar (1 Mos 3:22).

Hör profetorden, både IS och Wall Street!

Kunskaper i grammatik och sexuallära är inget problem. Däremot en oren ande. Så benämns hatet – en oren ande eller en orenhet i den. Den orena anden kan inte dödas. Våld och orättvisor livar upp den. Vad gör ni nu?

Islam går mot undergången

Hatet mot kyrkan är visserligen begränsat till en ganska liten grupp idag, men kom ihåg bolsjevikerna! Hatet vilar på kyrkans kränkningar av Europas folk. Inom Islam upprepas samma misstag, fast ännu värre.

En gång kommer dammarna att brista, men innan dess har vi två parter, som känner sig kränkta av varandra. Än så länge är det framför allt muslimer, som dödat kristna, judar, ateister och andra p.g.a. av kränkthet.

Kristna har dock varit bra på att döda av annan orsak. Den orsaken har dock klingat av. Många av oss, men inte alla, börjar därför bli usla mördare. Vi behöver kanske en kung som Leopold II, som kan återge oss rasismen som tro jämsides med kristendomen.

Fast det kanske går bra med multikulturen! Har ni hört talas om den omvända rasismen? Hata! Hata! Äntligen något som kan få SD att hylla det multikulturella!

Bara Islam?

Är den bild jag målar upp alltför mörk? Eller stämmer det, att Gud och Djävulen redan från början varit över-ens om att vårt antal skall reduceras till lagom storlek med krig? Historien anses märkligt nog ännu inte vara så fylld av bevis för en sådan överenskommelse att alla tror på den.

Gud och Djävulen sliter hårt för att övertyga oss, men mot dumheten kämpar även gudarna förgäves. Detta är sant även om varken den ene eller den andre finns!

Jag undrar om två milliarder av oss är lagom? Men blir det både krig och drygt 7º C varmare till år 2100 (just nu högsta scenariet), så löser det sig nog utan så mycket våldsamheter. Våra krig tar slut och vi dör ändå så småningom.

Får jag gifta mig?

Etiketter

, ,

Egendomliga bibelställen: fri sex i NT

En del bloggare brukar angripa Bibeln, kristendomen, kyrkan och de troende genom att leta upp galna bibel-texter. Om jag skall ägna mig åt sådant går det bra att ge sig på Första Brevet till Korinth. Det räknas till de äkta paulusbreven, men jag vill nog beteckna det som endast halväkta.

Redigerat brev. Brevet handlar mycket om kvinnor, och i samband med kvinnor blir stilbrott, avbrutna logiska kedjor och åsiktssvängar våldsamma. Först skriver en logiskt resonerande lärd filosof och sedan en idiot till bigott tönt, Pseudopaulus.

Det jag nu tar fram, får mig att tro på minst två pseu-dopaulus (PP). Den nya jag hittat verkar inte särskilt bigott. PP2 har en ganska fri syn på det sexuella. Han drog nog inte jämnt med PP1.

Nu tolkar jag texten med rubriken Ogifta och änkor” i Bibel 2000 (1 Kor 7:25-40). Att det inte är 1917 års Bibel är mycket viktigt. I Bibel 2000 handlar det nämligen om en man får gifta sig med sin flickvän. I Bibel 1917 handlar det om en far får gifta bort sin dotter.

Hur kan två bibelöversättningar vara oense om en sådan sak? Ansåg 1917 års män, att det inte kunde få stå vad som helst i Bibeln? Har den nya bibelkommissionen bitit huvudet av skam, och översatt rätt (i NT81)?

Läs vidare och begrunda! Texten är ju Guds rena och sanna ord! Eller …?

Du skall dö! Inledningen av angiven bibeltext (Bibel 2000) visar att författaren tror på allas snara frånfälle. Han ger råd och regler gällande innevarande år, det år Yttersta Dagen skall infalla:

Undvik äktenskap, köp, nöjen och världsliga bekymmer – troligen avses ekonomisk aktivitet och arbete. Äktenskap är tillåtet, men hindrar arbetet med att hålla sig helig.

Denne Pseudopaulus påpekar det viktiga: Det är inte din nästa, t.ex. din hustru eller din man du skall älska, det är Gud! Du får inte splittra dig, när du skall dö! Det är Gud som gäller!

Det här är inte den äkte Paulus! Han resonerar normalt inte så. Det var nog sådant, som fick bibelkommissionen att be om ursäkt för sin översättning. Stilbrotten och andra brott (logik m.m.) gör texten oanvändbar i guds-tjänsten.

Sex utom äktenskapet är OK! Vi tar den fortsatta och ännu värre texten som exempel på oanvändbarheten: Uppenbarligen är inte utomäktenskapligt sex något att bry sig om (1 Kor 7:36). Versen i nya översättningen säger, att det inte är synd! Fast det är ändå bäst att låta bli. 

Men skulle du eventuellt få dåligt samvete p.g.a. otillbör-ligt handlande mot henne (våldtäkt?), så är det tillåtet att gifta sig med flickan. Det är inte synd att gifta sig! Men det är bättre att låta bli.

Läs och grubbla! Hittar ni rätt på bibelkommissionens gamla kommentarer från ca 1981 om texten, så kanske ni får veta, att texten i original är så oklar, att den kanske skall tolkas som att de inte får gifta sig.

När jag läste det, tappade jag respekten för texten som ”Guds Ord”. Var finns den absoluta Sanningen? Här får ni två påstådda smakprov på den. Originaltexten lär vara den samma.

1 Kor 7:36 Bibel 2000:

Men om någon tycker att han handlar otillbörligt mot sin flicka när han ansätts av driften och inte har något val, då får han göra det han vill: han syndar inte, de får gifta sig.

1 Kor 7:36 Bibel 1917:

Men om någon menar sig handla otillbörligt mot sin ogifta dotter därmed att hon får bliva överårig, då må han göra såsom han vill, om det nu måste så vara; han begår där-med ingen synd. Må hon få gifta sig.

Den religions-ekonomiska vetenskapen

Etiketter

, , , , ,

Daytrading

Nyligen fick jag höra om en ny datorbaserad hobby i min närhet:daytrading. Köpa aktier på nätet, glo på dator-skärmens börskurvor, sälja när aktien stigit, leta annan lämplig aktie, köpa, glo och vänta, sälja, leta, köpa, glo, sälja, leta, köpa, glo …

Hur vet man då, att en aktie skall gå upp? Eller gå ned? Och inte gå åt motsatt håll? Daytrading är att man i princip köper och säljer samma dag. Det handlar om extremt kortsiktiga placeringar.

Långsiktiga placeringar grundas på analys av företag, ägarstruktur, organisation, produkter, behov och mode, marknad, teknik, företagsledning, råvarutillgång, arbets-kraftstillgång, växelkursutveckling, räntor, politik, tullar, miljö och lagar, konjunktur och allt annat relevant. Det är svårt, nästan omöjligt.

Det måste vara mycket avancerad analys bakom en långsiktig placering. Bankerna tar därför bra betalt av dig, om du vill placera dina pengar i en aktivt förvaltad aktiefond. Tidningar och TV rapporterar dock gång på gång, att bankerna oftast misslyckas med dessa fonder. Du får inget annat än betala gigantiska bonusar och därtill enorma fallskärmar till de största misslyckarna.

Men vilken analys finns bakom kortsiktiga placeringar? Bakom placeringar på timmar eller minuter gjorda av en daytrader?

Teknisk analys

Jo, man har något som kallas teknisk analys. Det finns kurser på YouTube och här. Och så en tredje länk. Där berättas om candle-sticks, stearinljus. De kallas så. Det ser ut som om de har raka vekar i bägge ändar. Bilden nedan snodd från tradingportalen.com, länken i mitten ovan. Läs den gärna! Bilden är tydligare där.

images-4
Candlesticks ställs efter tidslinjen i ett diagram och anger vad som hänt med priset på en aktie under fem minuter, en timme, en dag, eller under vilken vald tidsperiod som helst. Man ”slänger” alltså ut sådana stickor över datorns skärm. Utifrån det mönster de bildar, drar man slutsatser om de framtida aktiekurserna. En fjärde länk i ämnet.

Jag hittade 41 sidor med länkar på Google. Innehåll på de sidor jag sett skiljer sig inte mycket. Tradingportalen.com berättar att idén kommer från 1700-talets japanska ris-handlare. En Charles Dow utvecklade candlestickteorierna i slutet av 1800-talet. Charles Dow skapade med Edward Davis Jones ”Wall Street Journal” och Dow Jones index.

Det är väl för sådana här teoretiska arbeten Riksbanken kan ge pris till Alfred Nobels minne. Enligt Dows teori är aktiers pris och deras förändringar det enda viktiga. Du kanske vill skylla ändringarna på högre makter, men då har du fel! Teorin hävdar nämligen, att de enbart beror på  lägre makter, på girighet och rädsla.

Girighet är en av dödssynderna, en av Helvetets makter. Om den långsiktiga aktiemarknaden är allt för svår att analysera, vilket den oftast tycks vara, styrs även den av girighet och rädsla.

Teologisk analys (grekisk)

Rädsla = Fruktan (Deimos) är bror till Skräck (Phobos). Deras föräldrar är Ares och Afrodite (= Mars och Venus i romersk mytologi). Ares är krigets och det besinningslösa våldets gud. Afrodite är den sensuella (lystna) kärlekens och fruktbarhetens (tillväxtens) gudinna. Begär efter till-växt!

Myten har rätt! Begäret efter mitt aktiekontos tillväxt skapar rädsla, att inte hinna köpa före kursuppgång och rädsla, att inte hinna sälja före kursnedgång. Lystnad, begär, girighet är Afrodites och kärlekens mörka sida.

Andens seraf (= lysande orm, änglaväsen) har huvud och svans. Huvudet är kärlek och svansen begär. Och svansen står mot jorden och huvudet når mot himlen. Seraferna har jag skrivit om förut. På fler ställen än det.

Vi har trillat ur aktiemarknaden och hamnat i religionens mytologi. Eller är vi någon annanstans? Enligt modernt synsätt är girighet och rädsla psykiska fenomen. Då är det annan analys än teknisk och teologisk, som vi skall ägna oss åt.

Psykoanalys.

Marie-Louise von Franz (1915-1998) var under många år en nära medarbetare till Carl Gustav Jung, den svåraste konkurrenten till Sigmund Freud i rollen som psykologins storpappa.

Jungs anhängare brukar kallas jungianer och ägnar sig åt människans djupa och dunkla sidor och deras funktioner. Freudianerna ägnar sig i stället åt psykologin bakom vårt bruk av våra fram- och baksidor.

De två grupperna är dock överens om att vårt bruk av de där sidorna kan vara mycket sjukt.

M-L von Franz skrev mycket, bland annat ”On Divination and Sychronicity” eller ”Wissen aus der Tiefe: Über Orakel und Synchronizität”. I svensk översättning heter boken ”Om synkronicitet och spådomskonst”.

Spådomskonst tycks vi ägna oss mycket mer åt än vad vi tror. Det handlar om vårt sätt att tänka. Det är ofta fel, det är alltid väldigt krångligt, och jungianer hör dessutom till de svårtolkade tänkarna.

Divination är ordet då orakel, siare och spåmän utröner gudarnas vilja. Jag läser i Franz bok: ”Divination i olika former har förekommit i alla primitiva civilisationer, men så småningom tyckte man sig ha vuxit ifrån det, den religiösa kopplingen försvann och divinationen förvisades till magins och mörkrets domäner.”

Så konstaterar hon, att all spådomskonst och divination förutsätter, att det finns synkronistiska samband.

Synkronicitet är inte orsak och verkan efter en tidslinje. Begreppet gäller händelser, som brukar inträffa samtidigt utan något kausalt samband.

Om vasen går sönder kommer pappa att krocka och hunden bli sjuk

För att inte bara skriva av henne, letar jag i minnet efter andra exempel än hennes: ”En olycka kommer sällan ensam.” När min mor råkade slå sönder något, brukade hon börja räkna. Olyckorna kommer alltid tre och tre, sade hon. Så hon blev inte förvånad, då pappa kom hem strax efteråt och sade, att någon backat på hans bil.

Nu gick mamma och vred händerna. Hon oroade sig. Vad blir det tredje? Inte förrän det inträffat blev hon lugn. Nu skulle inget mer hända. Mamma var inte den enda, som jag hört tänka och räkna så, utan även folk i utlandet och av annan generation.

Den udda strumpvetenskapen

Ett annat ganska gammalt exempel ur minnet, något jag läst: Observatör sätter sig i ett gathörn och ser hur ofta han passeras av någon med udda strumpor (t.ex. röd och vit). Varje sådan observation markeras med ett kryss på en pappersremsa, där klockslagen är markerade, så att man har en tidslinje. Man kan då observera, att kryssen samlas i grupper. De udda paren strumpor klumpar ihop sig.

Guds fingrar bland strumporna

Det senare egentligen inte är märkvärdigt. Min åsikt är, att om kryssen skulle vara jämnt och regelbundet förde-lade, då vore det något märkligt. Då skulle slumpen inte kunna vara inblandad. Vi skulle behöva förutsätta en på så sätt ordnande kraft, Guds finger eller liknande.

Så mamma hade kanske rätt! Olyckorna måste komma i grupper. Slumpartade händelser är väl inte regelbundet och jämnt ordnade i tiden? Då är Gud en general, som vill ha ordnade rader: ”Rättning i ledet!” Regelbundet ordnade händelser är inte slumphändelser.

Om Gud inte finns, så finns han!

Sådana här grupper av slumphändelser har folk ständigt observerat. Men avsaknad av en ordnande kraft, som sprider ut dem jämnt över tiden, har tolkats som före-komst av en övernaturlig ordnande kraft, som klumpar ihop dem.

På så sätt förklarades den udda strumpforskningens resultat, när jag för många år sedan läste om den. Och jag tror jag minns, att ”rationellt tänkande” människor då betvivlade observationerna. De påstods vara märkliga.

Först nu inser jag feltolkningen. Skeptikerna tvivlade på en observation som stödde skepticismen. Men självklart måste jag reservera mig. Det kan finnas något mönster, som är mer slumpartat. I så fall är detta mönster av hop-klumpade kryss mer ordnat och en något berusad general har varit där.

Men … med vidare eftertanke … är inte ett slumpartat mönster en motsägelse?

Jämna rader, udda strumpor

Motsatserna är å ena sidan en exakt jämn fördelning, och å andra sidan alla sammanklumpade. Båda två är vansin-niga och exemplifieras därför med en variation på Adolfs födelsedag.

Tänk sig 50.000 par udda strumpor, marcherande i Berlin den 20:e april 1939. Vi tänker vidare. Sedan den dagen har ingen sett ett enda udda par. Hur hittar vi den rätta avvägningen mellan dessa ytterligheter, så att det blir slumpartat och rimligt?

50-th-birthday-of-the-fuehrer-18

Marscherande vidskepelse, fast här syns inga strumpor

Men finns det en sammanklumpande kraft, en fri vilja som roas av att skapa ordning i kaos, så bör vi kunna studera den. Då kan man grubbla över vilka händelser, som på ett meningsfullt sätt brukar inträffa samtidigt:

Blev inte prästen mördad, då två kraxande kråkor råkat korsa sina vägar precis ovanför kyrkspiran?

Franz berättar i sin bok om denna ”vetenskap”. Man har slängt gnagda kycklingben, pinnar och annat på marken för att få slumpartade, kaotiska mönster att tolka. Något liknande tros förekomma i Bibeln, där präster i Salomos tempel använde ”urim och tummim” för att utröna Guds vilja. Franz fortsätter med exempel, det finns många. Länken är avsedd att chocka de som trodde det bara finns astrologi.

Men vårt moderna candlestick är väl det vi bör ta som paradexempel. Med girighet och rädsla som enda faktorer som påverkar deras placeringar på dataskärmen, över-träffar de alla kycklingben och pinnar nere i Afrika och på andra håll, när det gäller kaotiskt mönster.

Primitivt tänkande

Våra daytraders och deras teorier måste vara utmärkta studieobjekt för jungianska psykoanalytiker. Jag tänker då på Franz intresse för primitiva kulturers divination. Jung själv fascinerades av nazismen. Det har lagts honom till last. Men den ockultism, som ofta sågs hos ledande nazister gör att man kan tänka sig att intresset var yrkes-mässigt.

Franz påpekar den mycket höga ställning spåmän, spå-kvinnor, orakel och siare som regel har i sina samhällen: ”Herren talade till Gad, kungens siare” (1 Krön 21:9), som senare ”hade befallt” (2 Krön 29:25). GT nämner fler: ”Heman, kungens siare” (1 Krön 25:5), ”… kungens siare Jedutun hade befallt …” (2 Krön 35:15).

I 1917 års bibelöversättning heter det ”… siarna, edra ledare” (Jes 29:10). Bibel 1917 säger även att Herren älskade profeten Samuel, som grundade konunga-dömet och smorde konungar, och att han befanns ”sannfärdig som siare” (Syr 46:13-15).

Inte att undra på att siarna på bankerna skall ha sådana löner. Det står ju i Bibeln hur märkvärdiga de är!

Att sila mygg och svälja kameler.

Rubriken ovan blev naturlig, när jag tänkte på Christer Sturmark och hans humanister, som våra frommaste ateister idag kallar sig. Jag undrar hur många av dem som har daytrading som hobby? En del kanske t.o.m. är avlönade som siare i Mammons Tempel. Yrkesmässiga siare på Nordea, Swedbank och andra finansinstitut!

I så fall får jag ändra underrubriken ovan till något om att kasta sten i glashus.