Etiketter

, , ,


Kristina W-Hedman (KWH) är konstnärinna, fil mag och teol kand. Hon har skrivit en del intressanta texter, som hon lagt ut på nätet, men inte som någon blogg, där de kan kommenteras. Det vill jag göra.

http://www.lakris.nu/kwh/index.shtml

Bland innehållet:

http://www.lakris.nu/kwh/hela%20heka.pdf

En uppsats om fornegyptisk religion (5p, Uppsala Univer-sitet 2002).

Utdraget ur uppsatsen och mycket förkortat:

Heka är ordet både för magi och magins gud. Heka är ibland identifierad med skapelse- och solguden. Heka är ursprungligast av allt.

Weret Hekau är feminin aspekt, gudinnan, symboliserad av kobran, men även av ett trollspö av brons. Alla gudar, kungar, döda med flera hade sin egen heka.

Det forntida heka blev i senare koptiska ordet ”hik”, som antikens lärde tolkade till de grekiska och latinska ord, som blev vårt ord ”magi”. KWH noterar etymologiska möjligheter i namnet Hekate, grekisk trolldomsgudinna, samt våra ord hagga (eng. ”old hag”) och häxa.

Heka fick i Europa betydelsen ond magi. Ogudaktig.

I Egypten knöts guden Heka till gudarna Hu (skapande tal) och Sia (intellekt). Heka ersatte ibland luftguden Shu som bärare av himlavalvet.

Min kommentar av KWHs text: Jag vill jämföra Heka och Nun, också ursprunglig och med feminin aspekt, Naunet. Heka är urkraft, Nun är Djupet, båda ibland opersonliga fenomen, ibland gudar. Båda skapar.

Mose stav förvandlas till en orm (likt andra stavar). Med staven utför han sina tecken (2 Mos 4:17). Alla tycks ha haft sin egen trollstav (2 Mos 7:12). Jfr ordvalet i Höga Visan (5:14).

Nehustan, den orm som Mose lät göra till ett fälttecken och skydd mot giftiga ormar (4 Mos 21:8,9), tillverkades av koppar. Koppar eller brons passar till bild av en seraf (ordet seraf betyder ju glödande, lysande orm).

I kyrkofädernas kyrka var vetenskap och förnuft inte populärt. Ogudaktigt. Himlen var ett feodalt föredöme, inte en tankevärld med en realitet, som dagens materia-lister är lika angelägna att bestrida, som kyrkofäderna var.

Luftens Furste är känd från Bibeln (Ef 2:2). I Egypten var luften den urkraft, som skapade orden. Luften var intel-lektet, som även uppenbarar sig i Kunskapens Träd, och som den stödjande staven. Intellektet är även den guda-kraft, som bär upp vår tankevärld!

Mina helt egna tankar: Den mycket forntida filosofi, som vi ser bakom våra mer sentida religioner, verkar ha varit ganska psykologisk, vetenskaplig och rationell. Den byggde dock på felaktiga hypoteser om verkligheten.

Dessa hypoteser stod dock på empirisk grund. De var fel-tolkningar: ”Orden är gjorda av luft. Luften är tankens kraft.” Det är inte vidskepelse! Det är något annat.

Einstein skulle aldrig ha kallat Newtons gravitationsteori för vidskepelse, bara för att den inte stämmer med hans egen.

Religion blev det, då man gjorde politik av filosofin och farao blev Gud. Efter det förbjöds med växande stränghet förnuftiga tolkningar av myternas allegorier. Den politiska fundamentalismen segrade med ställföreträdaren, som blev ”Konung av Guds Nåde”.