Etiketter

, ,


Långa inlägg är svårlästa. Mina tankar och idéer drunknar bland raderna. Jag söker efter bloggare med inlägg, som jag kan kommentera med stöd av det jag skrivit. Det blir då tämligen korta presentationer av mina tankar. Här är ett exempel.

Amanda har tydligen en kristen bakgrund. Hon har fått nog och blivit ateist. Fast det kanske bara är vad hon tror. Det kanske är de hon lämnat, som aldrig varit kristna. Kanske det är Amanda, som blivit kristen på riktigt, fast hon inte begriper det? Än mindre begriper de, som hon nu vill försvara sig emot.

Jag förutsatte, att hon har tillgång till bibeltexten. Därför finns bara bibelhänvisningar, men inte själva texten i kommentaren. För er andras bekvämlighet lägger jag till texterna efteråt.

Min kommentar

Problemet du möter är folk som kallar sig kristna, men inte förstår vad Paulus säger om att godta olika åsikter. De skrämmer bort andra. (Rom 2:17ff) handlade på Paulus tid om judar och Skriften. Idag passar det in på vissa kristna och Skriften. De som säger: ”Det är vi som vet!”

Vissa Paulus ord (Rom 2:14ff) kan vara en positiv beskrivning av sådana som du. Läs även (Rom 14:1ff, 15:7). Paulus kallar de andra ”svaga i tron”. Sådana kan ändå vara brinnande (ivriga) i tron, men de saknar den rätta insikten (Rom 10:2). Ett starkt samvete – och kanske ett lite självsäkert sådant – är en stark tro.

Paulus tycks mena, att hedningarna skall glädjas. När de lyssnar till sina samveten, möter de Gud – såsom vi är i stånd att upp-fatta Honom. Den förmågan varierar beroende på begåvning, er-farenhet och annat. Men då har vi vår egen Lag (Rom 2:14). Då har du din alldeles egna Herre (Rom 14:4), ditt eget Samvete, som är Guds röst och Ord. Utan Gud har de andra bara bokstaven.

Du har alltså inte lämnat din tro (på Samvetet), som är Gud, du har lämnat deras tro på bokstaven och lagen. Lagen som inte är Gud. Enligt Paulus är Lagen, bokstaven, bara lite halvdana änglars ord (Gal 3:19f).

Samvetet är enligt Paulus Kristus i dig, och då blir Jesu ord inte längre dunkla, utan helt begripliga (Joh 14:20, 15:2,4,5,6,7). Gud är en, men Kristus är människan, och skulle just nu kunna vara sju milliarder. Fast alla har ju inte honom i sig. Fast är Fadern och Sonen ett, så är vi ändå rejält polyteistiska, med var sin Herre, precis som Paulus säger (Rom 14:4).

Då får inte åter bygga upp tron på Lagen, bokstaven (Gal 2:18). Bibelkommissionen är dessutom bara förmedlare av de tvivel-aktiga änglarnas ord (Gal 3:19).

Ängel betyder budbärare. Orden är budbärare. Bibelkommis-sionen skriver lärda utläggningar om hur osäkra de är på betydelsen av många ord i Bibeln.

Bibeltexter

Rom 2:17ff. Jag har rättat texten, så att den passar vår tid. Den förefaller handla om Knutby och hedningarnas gud Mammon. Ursprunglig svensk bibeltext inom parentes. Den sista meningen i stycket stämmer ju. Där har jag en rättning, som skapar möjlig-het att skriva muslim och Koranen i stället för kristen och Bibeln.

Du kallar dig kristen (jude) och förlitar dig på Bibeln (lagen), du är stolt över din Gud, känner hans vilja och kan avgöra vad som är väsentligt – du har ju vägledning i Bibeln (lagen). Du tror dig om att vara en ledare för blinda, ett ljus för människor i mörker, en fostrare för oförståndiga, en lärare för omogna – du äger ju kunskapen och sanningen i Bibelns (lagens) gestalt. Du undervisar alltså andra men inte dig själv. Du förbjuder stöld men är själv en tjuv. Du fördömer äktenskapsbrott men begår det själv. Du avskyr de hedniska gudarna men drar dig inte för att plundra dem. Du är stolt över lagen men vanärar Gud genom att överträda den, ty som det står skrivet: För er skull smädas Allahs (Guds) namn bland hedningarna.

Rom 2:14ff. Här dyker antikens tankeorgan hjärtat upp. Vad hjärnan sysslade med visste inte Paulus. Han tänkte med hjärtat, och hans känslor skapades i njurar och lever. Det var dåtidens fysiologiska och medicinska vetenskap.

Hedningarna har inte lagen, men om de av naturen fullgör lagens krav, då är de sin egen lag fast de saknar lagen. Därmed visar de att det som lagen kräver är skrivet i deras hjärtan; om det vitt-nar också deras samvete och deras tankar när tankarna anklagar varandra och försvarar sig. Det skall framgå den dag då Gud, enligt det evangelium jag har fått från Jesus Kristus, dömer vad som är fördolt hos människan.

Rom 14:1ff. Det här handlar om Samvetet som Gud. Fläsk- häst- hund- och ormätare, snabbmatsälskare, häsokostfanatiker, judar, veganer och muslimer får inte döma varandra på grund av olika matvanor. Gud uppenbarar sig som en konstig Gud för oss som är konstiga. Vi begriper inte bättre. Jag har förståelse för indianen, som ber hjorten om förlåtelse.

Den som är svag i tron skall ni godta utan att sätta er till doms över olika uppfattningar. Den enes tro tillåter honom att äta vad som helst, medan den som är svag i tron bara äter grönsaker. Den som vågar äta skall inte förakta den som inte gör det; den som inte vågar äta skall inte döma den som vågar, Gud har ju godtagit honom.

Vad har du för rätt att döma den som är i en annans tjänst? Om han står eller faller angår bara hans egen herre. Men han faller inte, ty Herren är stark nog att hålla honom upprätt. Den ene gör skillnad på dagar; för den andre är de alla likvärdiga. Var och en skall vara fast i sin övertygelse.

Rom 15:7. Versen inleder några stycken, där hedningar prisas, för att de förstår utan att hört förkunnelsen (Rom 15:21). Den är tydligen inte lika viktig som samvetet.

Godta därför varandra, så som Kristus har godtagit er till Guds ära.

Rom 10:2f. Handlar om de utan starkt samvete, som i stället förlitar sig på den egna tolkningen av texter, så dunkla och svåra, att de lärda bibelexegeter, som översatt dem, själva är tvek-samma om de kommit i närheten av en riktig tolkning. Vi tror inte på vår Bibel, vi tror på vår bibelöversättning.

Jag kan vittna om ivern i deras gudstro, men de saknar den rätta insikten. De vet inte vad rättfärdighet från Gud vill säga utan söker hävda sin egen.

Gal 3:19f. Paulus nedvärderar den skrivna lagen (Mose Lag). En preliminär lag som bara skall gälla tills Kristus framträder i oss. Ordet ängel betyder budbärare, och orden bär bud till till oss, förmedlade av människor, som alltid företräder flera intressen, ofta egna.

Vad är då lagen? Jo, den … var avsedd att gälla tills avkomlingen framträdde … . Den utfärdades genom änglar och med hjälp av en förmedlare. Och förmedlaren företräder fler än en, men Gud är en.

Joh 14:20, 15:2,4ff. Här identifierar Jesus sig med Gud, och hävdar att Samvetet är Gud. Därmed blir hans dunkla ord logiska. Han är Samvetet, då Fadern och Sonen är ett. Han är människan. Vi är grenar av Samvetet, grenar på Samvetet. Han är Stammen, han är vinstocken. Vi grenar måste sitta kvar på honom, i honom för att ge frukt. Det är goda ord, och goda handlingar, om vi blir Samvetets lärjungar.

Observera! Att Jesus och Paulus blir logiska, innebär inte att deras ord bevisats vara riktiga och sanna. Du kan fortfarande säga att det de säger är fel. Men du kan inte säga, att deras ord är rappakalja, ologiska och obegripliga ord staplade på varandra. Sådant går inte att bemöta.

Hittar du däremot logik, kan du resa invändningar. Du kan logiskt värdera, diskutera och även påstå dig falsifiera. Även om du anser dig ha gjort det, kan du sympatisera med den moral han förespråkar, och anse att vi skall handla som om det Jesus säger är sant. Det bör vi alla må bra av.

Den dagen skall ni förstå att jag är i min fader och ni i mig och jag i er. Varje gren i mig som inte bär frukt skär han bort, och varje gren som bär frukt ansar han, så att den bär mer frukt. Bli kvar i mig, så blir jag kvar i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv om den inte sitter kvar på vinstocken, kan inte heller ni göra det om ni inte är kvar i mig. Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon är kvar i mig och jag i honom bär han rik frukt: utan mig kan ni ingenting göra. Den som inte är kvar i mig blir som grenarna som kastas bort och vissnar; de samlas ihop och läggs på elden och bränns upp. Om ni blir kvar i mig och mina ord blir kvar i er, så be om vad ni vill, och ni skall få det. Min fader förhärligas när ni bär rik frukt och blir mina lärjungar.

Återigen, får jag logik i min tolkning, tror jag den är rätt. Det vill säga, om människorna framstår som logiska och förnuftiga, så har min tolkning blivit sannolikare, än om den vore om människorna, Jesus, Paulus och GT’s profeter framstår som svamlande dårar.