Etiketter

, , , , , , , , , , , , ,


Landet under Gud

USA’s kongress har ett 181 år gammalt förbud mot att bära huvudbonad, när man ”i huset” representerar väljarna i ett land ”under Gud”. Det senare uttrycket syftar på den kristna religion som omfattas av nationens överväldigande majoriteter: européer, latinos, afrikaner och en del andra.

(Jag har sett, att förbudsstriden har observerats av flera debattörer, t.ex. den här. Det hela ingår väl i den all-männa slöj-, hijab- och burkadebatten. Där strider man med varandra.

En som gjort lite research, tar upp slöjor och hijab. Som jag sagt förut, roas jag av att läsa motstridiga åsikter. De som har en annan inställning till frågan kan läsa här. – Nu har jag bussat ihop dom, så nu sticker jag.)

Trohetsed läses vid öppnandet av kongressen: I pledge allegiance to the Flag of the United States of America, and to the Republic for which it stands, one Nation under God, indivisible, with liberty and justice for all.”

Amerikaner är religiösa …

Kristna män blottar sitt huvud i kyrkan! Och kongress-byggnader är likvärdiga med kyrkor, då det enligt teorin egentligen är Gud, som sitter där och styr.

Det gör Han via Sina fromma mänskliga ombud, som på så sätt har en prästroll, som de valts till. De tänks noga fråga Gud i sina hjärtan, och sedan fatta beslut i enlighet med Hans vilja.

… men kanske vanvördiga

I USA skall det väl vara vanvördigt att inte säga sig tro så. I högtidliga sammanhang finns inga lobbyister utöver Gud. Men säger man det i andra sammanhang, räknas man nog som en knasboll.

Och kvinnorna har setts som mindervärdiga

Om kvinnor har rått förvirring i detta ämne. Enligt gammalkristna föreställningar har de inte bara setts som mindervärdiga, de har dessutom ofta varit rituellt orena. De skulle länge dölja sin skam över sitt kön med något på huvudet.

De fick inte som vi män stå raka, med mössan i hand och tala med Vår Herre. Men sedan de släppts in i det poli-tiska finrummet, har samma regler gällt för dem, som för män: Ingen huvudbonad! Men i USA har nu muslimer krävt att förbudet skall hävas.

Vissa demokrater sägs stödja förslaget, men man kan ju även tro, att det är lagfromma ”gammelkristna” grupper, som vädrar morgonluft.

En debatt om frihet, som …

Vissa muslimer säger sig se det som en begränsning av religiös, social och personlig frihet, att inte få klä sig som man vill. Andra verkar anse, att det dessa muslimer egentligen vill, är att underkasta sig sharian, Islams lag. Att de vill handla på ett sätt de själva (men inte andra) upplever som fromt.

(Se t.ex. denna debatt. Debattören finns även i den här nättidningen, med den här chefsredaktören. Det är skillnad på invandrare och invandrare när det gäller åsikter. Riktigt skarpa skillnader.

Oavsett vilken åsikt jag  tar ställning för, är jag därför mot invandrare. Då kan det hetta till. Minns ni när Idol-jurun blev anklagad för rasism? Laila Bagges far är palestinier, men när juryn underkände en deltagare med invandrar-bakgrund, var även hon rasist.)

… finns i Nya Testamentet

Ordet Islam betyder underkastelse. Aposteln Paulus öste för ca 2.000 år sedan galla över dem som ville under-kasta sig Mose Lag. Sharian är en arabisk kopia. Ja, det finnas vissa ändringar, men i princip …

Det är alltså en gammal debatt, som nu är igång igen. 

Är valet av kläder verkligen fritt? Eller är det tvångs-tankar inpräntade i kvinnor? Vi vet, att ”kristna” tvångs-tankar under sekler inpräntades i både kvinnor och män. Misstanken om tvångstankar visar därför inte på islamo-fobi, utan likt feminism på allmän abrahamistisk fobi.

Obildad misogyni

Bibelexegeter talar om en eller flera pseudo-Paulus, som efter den äkte apostelns död skrev misogyna (kvinno-fientliga) bibelbrev i hans namn. Möjligen är bibeltolkarna själva misogyna, eftersom de tillägger, att pseudo-Paulus skrev i den äkte Paulus ”anda”.

Jag har förut skrivit, att jag ser pseudo-Paulus som en eller flera psykopatiska och obildade tölpar. Stilbrott och obildning som uppvisas, särskilt i förvrängda paulusbrev, är otroliga.

Det jag själv främst reagerat för, är bl.a. det kvinno-fientliga i Första Korinthierbrevet, och att en redigerande Pseudo-Paulus där visar, han inte visste vad en egyptisk pschent är.

Amenhotep III med en pschent på huvudet. Han regerade för ca 3400 år sedan. Ormen i pannan är gudinnan Wadjet. Gudamakten på huvudet.

Inte heller nutida teologer vet, att en faraonisk kunga-krona är (guda)makten på huvudet”, som kvinnor skall bära, eftersom kunskapernas änglar och Mose Lags Ängel talar illa om dem (1 Kor 11:10, Bibel 1917). De fula änglarna tänks då tiga, sticka svansarna mellan benen och drypa av!

Återigen, i Bibel 2000 står det inte makt, utan tecken. En not antyder att det kan vara en skammens slöja, som kvinnor skall bära. Se en gång till på bilden ovan!

Hade den apostoliske villoläraren vetat, hade hans forn-kyrkliga redigering av texten inneburit att den versen tagits bort helt. Nu blev den kvar, och blixtrar som ett blåljus över hans brott: Förvanskning av ett bibelbrev.

Blir jag bekylld för islamofobi, kristofobi eller kätteri?

Att erkänna det uppenbara är dock känsligt. De aposto-liska villolärarnas verk är ännu Guds heliga ord. Nya Testamentet tillmäts samma ofelbarhet som Koranen. Då det bestrids, är det inte konstigt, att vissa i kyrkan väl-komnar det invandrade principiella eldunderstödet.

Då nya översättningen av Nya Testamentet (NT81) var på gång, läste jag en provöversättning av några brev. I den bad bibelkommissionen om ursäkt. De hade inte kunnat dölja stilbrotten! Vissa deltexter är omöjliga att använda i en gudstjänst. De skär sig iögonfallande.

Jag har skrivit en del om det, och hur Paulus redan från början förvanskades och feltolkades. Jag lämnar den saken och koncentrerar mig på den frihet från tvång i religionen, som Paulus då och då tar upp (bl.a. i 1 Kor 1:30, 2 Kor 3:17, Gal 2:4 m.fl.).

De bibellärde vet, men kunskapen har drunknat i fromhet

I vår bibelöversättning kan lagens och kunskapens änglar ibland benämnas ”kosmiska makter” (Gal 4:3). Grekiska ordet kosmos” avser vår ordnade värld. Det är alltså inget astronomiskt. Det senare är ordets enda nutida innebörd.

Även stats(ande)maktens ängel, kejsarens genius samt sedernas ängel hörde till de kosmiska. De hörde i likhet med alla naturkrafters änglar till världens styrande herrar. De ordnade alla vår värld, fast olika delar av den och på olika sätt.

Före det vi kan kalla den vetenskapliga revolutionen, var en del av de kosmiska makterna föregångare till natur-lagarna bland våra idéer. Gamla åskgudar reducerades till sådana ofta skrämmande änglar.

Men som sagt, även sociala krafter hörde till gruppen ordnande makter. Inga av dem var sådana Herrens heliga Änglar, som noten till (1 Kor 11:10) talar om!

Fromma bibellärde tror sig se fromhet i ord, där ingen fromhet finns. De skapar översättningar med ord, som i dagens språk ger ett löjligt intryck. Scientologerna tackar nog för de kosmiska makterna.

Deras grundare, Ron Hubbard, var ju författare av science fiction, typ kiosklitteratur. Han gav ”kosmiska makter” en modern bokstavstolkning. Han lyckade därmed bevisa, att det inte går att skapa en så löjlig religion, att den inte får ett stort antal anhängare.

”De kosmiska makterna” är våra inre demoner, och de styr oss

Ett tydligare exempel är den ängel, som Karl Marx i det Kommunistiska Manifestet beskriver som ett spöke: Ett spöke går runt i Europa – kommunismens spöke.

För marxister är ängel ett rituellt orent ord, det bör inte användas. Det får heta spöke i stället. För nazismens ängel passar ordet demon bättre. – Finns inte demoner? Förnekar du förintelsen också?

Kunskapens, Lagens och ideologiers änglar och demoner är begrepp, som berättar för oss om en sofistikerad tankevärld, där idéer uppfattades som styrande makter. Våra inre demoner!

Bortsett från att han saknade vår materialistiska världs-bild, tänkte den äkte Paulus som vi. Vi tror också på våra inre demoner, det är bara deras natur, som vi uppfattar på ett annat sätt än Paulus. Hur de verkar, är vi nog överens med honom om.

Därmed faller vissa muslimska kvinnors argument, att ingen tvingar dem att klä sig på ett visst sätt. Modets demoner, som tvingar ungdomar att köpa märkeskläder, är av samma slag. ”Inne”-demonerna är ett släkte, som härjar vilt bland oss. Man måste!

Coco Chanel blev för många en av världens makter

Paulus skriver till brevmotagarna, att de varit sådana makters slavar (Gal 4:3ff). Fri eller knäckt (ekonomiskt) om du lyder dem, beror på omständigheterna.

Antiken hade sin världsbild

Anorexin är också en inre demon. Liksom alkoholens och knarkets demoner blir sådana ibland fysiska realiteter i människan. Den antika tankevärlden försåg människorna med en begreppsapparat, med vilken de kunde hantera realiteterna. Det fanns då ingen annan tankevärld, ingen annan begreppsapparat i vår del av världen.

På grund av ovanstående kallas ibland Djävulen för Denna Världens Herre. Lucifer, som han också heter, är ju enligt teologin en fallen överängel. Och världen ser i alla fall ut, som om han både finns och har mycket att säga till om. Det kan ingen ateist bestrida.

I Galaterbrevet beskriver Paulus dessa änglar som våra förmyndare. Paulus påpekar, att det inte föreligger någon skillnad mellan omyndiga barn och slavar (Gal 4:1). Då var det lagligt, att sälja sina barn. På sina håll lär det fortfarande ske. De kosmiska makterna styr! Och de är ibland (men långt ifrån alltid) Djävulens anhang!

Men det gäller inte den makt, som kvinnan skall ha på huvudet. För en gångs skull talar Paulus om en riktig Herrens ängel, eller rent av den Helige Ande, Gud själv. 

Vad är skillnaden mellan lydnad och underkastelse?

Vi har Islam, som betyder underkastelse. Underkastelse! Paulus talar om Lydnaden. Vad är skillnaden?

Jag har redan nämnt ”underkastsig Sharian” (Lagen). Det är ett lätt budskap! Gör så här! Gör inte så! Ordning och reda. Inga problem att förstå. Enkelt och logiskt. Många älskar det. Folk konverterar. Starka män fram-träder och blir älskade. De kosmiska makterna styr!

Många kristna försöker få samma lätta budskap ur Bibeln. Men Bibeln är motsägelsefull. Den krånglar. I NT både förkastar och försvarar Paulus Lagen. Jesus ändrar i denoch förbjuder sedan ändring av minsta prick i den. Förvirring!

Vad är skillnaden mellan en sten och ett hjärta?

Jag ser en förklaring i en omdefinition som gjordes av Lagen. Mose Lag var huggen i sten! Guds Lag var enligt Paulus skriven i våra hjärtan (Heb 8:10, 10:16). En sådan ändring är faktiskt utlovad i GT (Jer 31:33), vilket Paulus påpekar ett par gånger (Heb 8:10, 10:16).

Tryggve N.D. Mettinger, professor emeritus i Gamla testa-mentets exegetik skriver här om våra hjärtanDet var med hjärtat de gamla hebréerna trodde att vi tänkte. Känslorna trodde de att våra inälvor svarade för. Det står faktiskt i GT. Läs länken ovan, sid 4: Rubriken ”Tanken och känslans boning”!

Vi nutida tänker i stället med hjärnan, och hjärtat är känslornas boning. Det gör att vi väldigt lätt missförstår Bibelns texter. Som sagt, de gamla judarna hade i stället romantiken längre ned. Där finns ju något som sticker ut. Där vill alla semiter skära bort lite. Man kan bli antisemit och islamofob för mindre.

Paulus är ganska vass i sina åsikter

Vad hjärnan var bra till hade man på den tiden ingen bra idé om. Men Paulus talar således om samvete och för-stånd, då han talar om Lagen i hjärtat!

I en modern bibelöversättning borde det stå att lagen är ”skriven i våra hjärnor” (eller i vårt skarpsinne) för att budskapet skall bli rätt.

Den som tror sig bli rättfärdig genom (Moses) laggär-ningar har ”kommit bort från Kristus” och ”har fallit ur nåden” (Gal 5:4, Bibel 1917). Han lyder tvångstankar från ett religions-ideologiskt spöke i stället för att lyda sitt för-nuft.

En tidig argumentation för demokratiska väster-ländska värderingar

Den skrivna Lagen gäller alltså inte, utan är ersatt av den i hjärtat, tankeförmågans kroppsliga organ i GT’s idé-värld. Tänka själv var den ”frihet i Kristus”, som Paulus talade om (bl.a. Gal 5:1). Och Lydnaden gällde samvetet, som sägs vara Guds röst.

Paulus talar en hel del om vår frihet från de kosmiska makterna (Kol 2:8). Vi har redan berört exempletSå länge vi var omyndiga var vi slavar under de kosmiska makterna” (Gal 4:3). Och han talar om den myndige arvtagarens frihe(Gal 3:29, 4:1,7).

Det är något annat än underkastelse under döda bok-stäver (2 Kor 3:6), under Mose Lag eller under den islamska sharian. Men det senare är ju så lätt. Man kan förstå om många kristna präster och biskopar lätt faller för det. Tänka själv är ju så svårt!

Som sagt, även klädmodet och andra moden är ordnande makter. Vi styrs även av Den Goda Smaken. Hela tillvaron är fylld av sådana änglar. Paulus lära är att vi skall ifrågasätta dem allihop. Ifrågasätta! Det är inte vad ni fått lära er i söndagsskolan!

Ingen förstod

Men ”Bara om jag åter bygger upp detta som jag har rivit ner …” (Gal 2:18)I NT’s allegorier är den skrivna Lagen det tempel Jesus skulle riva ned. Inga av evangelisterna förstod honom (Mark 14:58, Matt 26:61). De hävder endast att anklagelsen, att han sagt sig vilja riva templet rent fysiskt, var falsk.

Evangelierna misslyckas alltså att framföra hans budskap. EndasPaulus begrepEn besviken Jesus reagerade på sina lärjungars tröga tänkande”Har inte heller ni fattat något ännu?” (Matt 15:16) samt Har ni också svårt att fatta?” (Mark 7:18).

Ändå hade han valt ut dem, för att han tyckte de förstod bättre än andra, om vilka han sade: Därför talar jag till dem i liknelser, ty fast de ser, ser de inte, och fast de hör, hör de inte och förstår inte.” (Matt 13:13).

Men därefter har några förstått

Men är jag nu ensam om att förstå, så här 2000 år senare? Nej, men jag är bland de som kunnat förstå, utan att konsekvenserna blivit hemska. Jag inser, att många före mig har fattat mer eller mindre. När de gjort det, har de tvingats vara tysta och försiktiga.

Kättare har dödas. Så de som förstått, har tvingats sprida idéerna varsamt. Men dehar de gjort! Och det kan vara en av orsakerna till, att västerländsktänkande uppstått i den kristna världen. Det har smugits på oss.

Hädelse äett cellgift mot cancer i religionen

Kristendomen har haft två sidor. Dels en auktoritär sida som utgått från de villolärare både Jesus och Paulus varnade för, dels en annan sida, som av de auktoritära beskrivits som ett hädelsernas smygande gift. Den har av de auktoritära buntats ihop med många andra, mer eller mindre motstridiga idéer, och vårdslöst stämplats heresi och gnosticism.

Det ”giftet” har under sekler tagit sig in i samhälls-kroppen. Där har det underminerat ”lag och ordning”. Det s.k. giftet har inte bara försvagat konungarna av Guds nåde, utan även Guds Lag och alla av Herren Gud tillsatta styrande makter.

Till makterna har räknats de till ”väldigheter” upphöjda apostlarna och kyrkofurstarna, liksom de gamla ärkeäng-larnaJämför även med Paulus hårda kritik av villolärarna (Gal 2 Kor 11:5). ”Väldighet” är egentligen en änglatitel, som Paulus tycks bruka ironiskt mot auktoritetsdrömmare med storhetsvansinne.

Ett sammanbrott

Villolärarnas lagfromma teologi har nu mer eller mindre kollapsat. Allt för många vägrar idag att tro på den, förmodligen även prästernaMen kyrkan har inte hittat rätt på det ursprungliga budskapet, och saknar nu helt teologi.

Utan lag breder oordning, otukt och girighet ut sig. Vi ser kardinaler, biskopar, präster och munkar, som utsätter nunnor och pojkar för sexuella övergrepp. Skandalerna staplas.

Villolärarnas kristendom duger inte längre, inte som religion och då inte heller som social karriärväg (med korruption och översitteri, 2 Kor 11:20).

Då kommer begäret efter starka ledare. Och ordning och reda. Samt enkla lösningar som inte får betvivlas. Då är våld viktigt. Precis som det var inom fornkyrkan, då villo-lärarna tog över.

r har ni reaktionen, vare sig den kallas kristendom eller Islam. Och den kan lika gärna kallas höger eller vänster. Det vi kan kalla reaktionen behöver Islam. Den läran missbrukas lättare än kristendomen. Så därför svartrock, varför inte konvertera?

Nå, skall du, muslimsk kvinna, ha hijab eller inte?

Eftersom kyrkan gärna tar ståndpunkt i denna fråga, vill jag stödja mig på Nya Testamentet och påpeka vad som utifrån den texten borde vara kyrkans lära.

Läs Paulus (1 Kor 10:23-33)! Särskilt vers 23, 24, 31-33!

Där står två gånger: Allt är tillåtet! (Bör avse att vara, att göra, att ha eller inte vara, inte göra, inte ha …)

Där står: Tänk på andra! (Upprepas på olika sätt.) 

Där står: Väck inte anstöt! (Inte hos några.)

Där står: Rätta dig efter andra!

Och varför skall du ta seden dit du kommer?

Det senare skall du göra, av omtanke om alla, som annars tar anstöt. En möjlig förklaring till kravet på omtanke är, att både du som hatar, och den som gör så att du hatar, antas ”gå förlorade” för Gud.

Ni tros båda hamna i Avgrunden. Jag har ett exempel.

Du har hijab. Jag blir arg och rasist och börjar hata dig. Dödssynd! Då blir Gud arg på mig, och jag ”går förlorad”.

Du tar i stället av dig din hijab, skakar hand och låter dig bjudas på middag med fläskfilé. Då blir jag glad och gillar dig. Sedan demonstrerar vi mot rasismen.

Då blir Gud inte arg på mig, och jag ”blir räddad”.

Du då? Du tror ju kanske att du syndat! Enligt Paulus säger Gud: ”Nej! Det har du inte.” Du tänkte på mig i stället för dig själv och räddade därmed mig åt Gud. Vi blir då båda räddade, men du blir extra belönad.

Den sista tanken finns i följande refräng i en fromt kristen sångtext. Den finns i otaliga versioner på You-tube. Men det kanske är ett mer sadistiskt nöje, att länka ateister till denna version.

Hon är ju så hejvilt from, när hon tycks drömma om sin pschent och dess stjärnor (= änglamakter)!

”Ska det bli några stjärnor i kronan jag får,
när jag avlagt min jordiska skrud?
Ska jag möta med fröjd på den himmelska höjd
några själar jag vunnit för Gud?”

Det här är den logiska förklaring jag funnit till att Paulus, utifrån sin världsbild och tankevärld, talar om syndens och dödens lag (Rom 8:2). Mot den sätter han friheten och kärleken till nästan, och talar om livets lag.

Det låter vackert och acceptabelt, och är inget som vi har anledning bli upprörda över. Däremot kan vi lätt bli upp-rörda över lagfromhet. En grinig Gud som sitter och skriver insändare under signaturen ”Vän av ordning” får många av oss att i stället åkalla Satan.

Och du ateist kanske rentav kan beklaga, att du inte kan acceptera den äkte Paulus idéer. Dem hos pseudo-Paulus vill du inte acceptera.

Han var ju en eller flera lagfromma, mycket onda och hatiska män, som i sin fornkyrka mördade främst andra kristna lika duktigt som IS mördade framför allt andra muslimer i sitt kalifat.