Etiketter

, , , , , ,


I detta inlägg framförs misstanken, att ingen av våra kyrkor är särskilt kristen.

 

Enligt min mening började kristendomen som ett teo-logiskt uppror. Det man gjorde uppror mot, var den mosaiska lagen (Lagen med stort L, Guds Lag). Det heter Tio Guds Bud, men somliga räknar till 631 eller andra siffror.

Länken ovan leder till det första av tre inlägg i rad om antalet budord, vilka som skall räknas till de tio, och diverse konstigheter kring dem. Det här är nr 2, och det här är nr 3 av de tre inläggen. Ett av de viktigaste buden, utöver de tio, är kravet på omskärelse.

Sin ära får de genom könet?

Om det budet säger Paulus”… om ni låter omskära er har ni ingen nytta alls av Kristus” (Gal 5:2). Om förkunnare, som har en annan åsikt, skriver han: De borde skära av sig alltihop, dessa som sprider oro bland er” (Gal 5:12).

Paulus språk är även på annat håll ganska grovt, som i brevet till Filipperna”Var på er vakt mot de där hundarna, de där skadegörarna, den där sönder-skärelsen” (Fil 3:2).

Strax efter skriver han i det brevet: ”…fiender till Kristi kors, de lever så att de slutar i fördärvet, deras gud är buken och sin ära får de genom könet … (Fil 3:19).

Antisexuell religion

Kristna teologer har svårt med Paulus språk och är fixerade vid en tro på sexualitetens syndighet. Bibelns noter och kommentarer tror det handlar om, att Kristi fiender är sexuellt aktiva(1).

Skrytsam religion

Men Paulus skriver: ”Dessa som håller på omskärelsen bryr sig inte själva så mycket om lagen, men de vill att ni skall omskäras, så att de kan berömma sig av det som har skett med er kropp” (Gal 6:13). ”…dessa som bara tänker på det jordiska” (Fil 3:19).

Det jordiska, det materiella. De hade den omskurna lemmen att visa upp som bevis på, att de drivit igenom Lagens bud. De fick sin ära genom att skära i könet ”på det sätt Gud vill! Se på oss! Se hur fromma och goda vi är!(2)”.

Paulus skäller ut de fromma

Jag gillar 1917 års översättning av (Gal 5:4)”I haven kommit bort ifrån Kristus, I som viljen bliva rättfärdiga i kraft av lagen; I haven fallit ur nåden.” I Bibel 2000 heter det kyligt och lite mindre vördnadsvärtNi är utestängda från Kristus, ni som söker er rättfärdighet i lagen; ni har hamnat utanför nåden.

Kontrabuden iGalaterbrevet

Galaterbrevet är det kortaste av Paulus brev. Därför läste jag det, när jag ca 1980 ville ha lite underlag i en irriterad debatt om vad den där Paulus egentligen sagt. Jag hade bara läst lite grann i Bibeln dessförinnan. Jag blev häpen. I det brevet är allt han säger tvärt emot vad jag hade fått lära mig, att han hade sagt. Jo, han trodde på Gud, men i övrigt verkade allt vara tvärtom.

Paulus skriver, att det är en allegori!

Kristus har befriat oss från Lagen! Vi är ”barn” till den fria kvinnan! Allegori! Paulus klargör att berättelsen om Abrahams familj är en allegori för att beskriva slaveriet under Lagen (Gal 4:22ff): Sara, namnet på Abrahams hustru, betyder furstinna.

Hagar var namnet på Saras slavinna. Hagar var från Egypten, de pyramidala tankebyggnadernas och slav-arbetets rike (2 Mos 6.6 m.fl.). Ordet slav i olika former fyller galaterbrevet.

Den judiska sharian

Lagen, det är alla de där reglerna. Paulus säger om Lagen, som Kristus befriat oss från”Bara om jag åter bygger upp detta som jag har rivit ner gör jag mig till lagöverträdare” (Gal 2:18, jfr. 2 Kor 10:8, 13:10)Det tycks vara Paulus tolkning av ett Jesu ord.

Falska vittneomnämns vid förhöret av Jesus inför rådet (Matt 26:61). Då säger två personer, att Jesus sagt sig ämna riva ned Templet och bygga upp det igen på tre dagarDetta nämns även av Markus (Mark 14:58), där det sägs vara ett falskt vittnesmål av ”några”.

Dessa vittnesmål sägs vara motstridiga, men något hade Jesus sagt. Det var något för de flesta dunkelt och svårbegripligtRiv ned detta Tempel, så skall jag låta det återuppstå igen på tre dagar” (Joh 2:19). Bör inte Paulus vara den rätte uttolkaren för alla troende?

Hans tolkning verkar klar. Templet är en allegori för Lagen, den judiska ”sharian”. Men den skulle Jesus ju inte ändra det minsta (Matt 5:19)? Nej, ”inte förrän allt har skett” (Matt 5:18). Sen då, efter korsfästningen och uppståndelsen? Visst måste det vara det, som Jesus talar om, såsom det ”som skall ske” (Joh 14:29).

Den kristna sharian

Att tolka (Matt 5:18) på detta sätt innebär emellertid en frontalkrock med den kristna lagfromheten. Den kan dock stödja sig på översättningen av en riktigt dunkel text (i Matteus 5)Den, liksom Paulus brev till Galaterna har jag redan skrivit om. Det stycket ur Matteus innehåller ytterligare dunkelheter, och det är nog omöjligt att strida med bokstavsträlar om ord, som är så motsägande i våra olika översättningar.

Hur som helst, väldigt mycket av ”kristendomen” handlar om Guds Lag och lydnaden för regler och bud (den kristna sharian)Men Jesus rev (bildligt) ned Templet, som sedan somliga vill hävda, att han byggde upp igen, likadant! Samma sorts gammaltestamentliga regler, med vissa måttliga ändringar (om fläskätning, renhetsregler och lite till).

Om den sortens kristendoms förkunnare skriver alltså Paulus: ”Den sortens människor tjänar inte vår herre Kristus utan bara sin egen buk, och med sin insmickrande svada förleder de godtrogna själar” (Rom 16:18).

Alternativet: En demokratisk process

Vad var det han byggde upp i stället för ”sharian”? Ja det finns faktiskt ett svar. Det har jag nog redan skrivit om, samma länkGalaterbrevet i sin helhet, möjligen med kapitel 5 i centrum bör läsas. Eller läs följande!

Jag har tidigare definierat själ och ande, nu försöker jag igen.

Själen är den del av medvetandet som sysslar med kognitiva processer, samlande och bearbetning av infor-mation samt logiskt tänkande.

Anden är den del som sysslar med allt ologiskt, värderingar, kärlek, samvete, empati och sköna konster. Det finns ond ande också, men det här är den ande, som skall vara Kristi Lag – kärlek och samvete. När allt hade skett var det den som skulle gälla: ”Älska varandra!”

Härav kan vi dra den slutsatsen, att om vi blivit kristna, så är det ofta trots kyrkan och inte genom kyrkan. Då Paulus förordar en demokratisk process i församlingarna, val av präster och ledare, torde det västerländska samhälle, som vuxit fram på upplysningens grund, ofta vara mer kristet än de olika kyrkorna.

Vi har nog inte varit kristna särskilt länge. Inkvisitionens och häxprocessernas torterare var väl inte kristna? Bär sig kristna åt som européerna gjorde för bara ett par århundraden sedan? Ja, de sade, att de var kristna. Jovisst. Räcker det?

Kyrkornas förståelse för och anpassning till varje sharia innebär en klar avkristning. Jesus och Paulus hade båda varnat för de helt oundvikliga villolärarna (Matt 18:7, Luk 17:1, Apg 20:29ff). Paulus varnar för dem han ironiskt kallar ”väldiga apostlar” och berättar, att han själv kallas villolärare (2 Kor 6:8).

Hierarkier av väldiga apostlar

Alla former av sharior brukar förknippas med hierarkier av väldiga prästmän.

Den katolska kyrkans hierarki är välkänd, med Herrens ställföreträdare i toppen. Han är ju faktiskt en värdslig monark, och Vatikanen har sin egen adel. Kyrkans anknytning till monarki och adelskap är en del av dess historia och har nog sin grund i arianismen.

Men den kristna kyrkan är inte ensam. Även Islam har hierarkier. Imam, hojatoleslam, ayatolla, storayatolla och en del annat. Kalif kallade sig ledaren för IS (kalifatet). Hierarkier är antidemokratiska. De är av den orsaken inte kristna.

Hierarkier är också geometriska och logiska, rena matematiken. Sharior är juridik och logik. Det är själens konstruktioner. Kristendomen skulle ha byggt på andens ologiska värderingar, empati och kärlek.

De, som vill försvara demokratin, faller idag ofta tillbaka på värderingarnas problematik. Problemet är, att det även finns ”ond ande”, onda värderingar.

Sådana bygger upp en övertro på ”vetenskapen”, i värsta fall socialdarwinism, rashygien o.d., men även mycket annat inom bl.a. ekonomiska, sociala och politiska vetenskaper.

Om vi tolkar (2 Mos 20:25,26) allegoriskt, finns där ett förbud mot väl tillhuggna sharior och trappstegsformade hierarkier inom kyrkor och tempel. Det skrev jag något om för tre år sedan, men texten är kanske svårtolkad.

Allegorin förbjuder oss att bygga altare av huggen sten. Mejseln = intellektet eller logiken orenar stenarna. De stenarna är orden, som vi bygger upp teologier, ideologier och vetenskaper med.

Du får heller inte kliva upp till altaret på trappor, för då visar du det (attityder och beteende), som du bör skämmas för. – Ja, jag vet, det där var min egen lilla shariatolkning.

Fotnoter:

1) Som ”kristofob” har jag just noterat den italienska präst, som trodde att hon var 15 år. Hon, den 10-åriga dottern i en fattig familj, som prästen förmedlat kyrkans hjälp till, och därmed blivit deras vän sedan 20 år.

2) Forts.: ”Vi gör allt för Gud! Var är bombbältet, var är veden till kättarbålen, var är tagelskjortan och stenarna att kasta?”