Etiketter

, , ,


Jag såg Vetenskapens Värld på TV: ”Varnhem och de kristna vikingarna”, med Lundaprofessorn Dick Harrison. Avsnittet handlade om arkeologi och Sveriges historia. Jag spinner här vidare på Harrisons tydligen inte helt oemotsagda tankar.

Varför?

Varnhems klosterkyrka grundades 1150. Varnhem blev genast den finaste plats man kunde bli begravd på i Sverige. Erikska ättens tre kungar, en kung av Sten-kilska ätten samt Birger Jarl begravdes här.

Varför? Inga storhögar, ja nästan inga gravhögar från yngre vikingatiden (900-1000-tal) finns i Västergöt-land. Allt sådant finns i Svealand, främst i Mälardalen. Där grundar Erik Segersäll Sigtuna i slutet av 900-talet. Sedan flyttar hans son Olof Skötkonung makten till Västergötland.

Varför? En byggd utan stora gravhögar, som visar att det var ett rikt landskap av betydelse. Hur kunde det plötsligt bli det? Lite tidigare i historien reses det dock gravhögar i ansenlig mängd även i Västergötland.

Vad hände? Varför slutade hedningarna resa högar? Alldeles nyss har arkeologerna funnit svaren.

Därför!

Den gamla historiska sanningen, att Sverige kristna-des först runt år 1000 var fel! Västgötarna blev kristna i början av 900-talet, och slutade då resa gravhögar. Kristna begravdes i jorden utan högar.

Västgötarna var knutna till den europeiska kulturkretsen tidigare än svearna. Ansgar hade visserligen kommit till Birka 829, men misslyckades som missionär. Hundra år senare besökte biskopen av Hamburg Birka, utan att finna några spår av församlingen.

Dick Harrison menar att Olof Skötkonung döpte sig och flyttade till ett sedan hundra år kristet landskap, därför att han bland kristna mötte en större acceptans för den kungamakt, som han gjorde anspråk på.

Kristendomen som halshuggandes ideologi

Västgötarna och kanske Olof själv hade på plundringståg i England mött ett rikt och välorganiserat samhälle hop-hållet av läran om konungen av Guds nåde. Han som har rätt att halshugga t.o.m. sina hustrur. Fast det mest kända exemplet är många hundra år senare.

Regnbågsguden Loke (super-HBTQ)

Det var något annat än hedendomens kaotiska bygde-samhällen. Svearna valde och vräkte kungar. Småkung-arna mördade varandra och bar sig åt som sina gudar: De söp, slogs, horade och okvädade varandra. Tidelag förekom bland ”de heliga” makterna: Guden Loke för-vandlade sig en gång till ett sto, förförde en hingst och fölade (se Sleipner).

Kristendomens himmelske konung var en helt annan förebild, ensam och majestätisk. Himmelens Herre var den fulländade varelsen. Han var en värdig förebild för en konung med ambitioner, och för den som sökte förklaringar mycket mer sannolik.

Oavsett vad ateister anser om kristen tro, på ljugar-bänken hade den inte en chans mot vår hedendom. Även om hedendomen var svårutrotad bland vanligt folk, föll i varje fall eliten snabbt för kristendomen och dess gudsbild.

Västgötarna var med och plundrade England

Plundrarna fick även med sig spår av bildning. I värsta fall råkade de få med sig en munk som träl. Minsta bildning fick redan före år 900 tvivlet på hedendomen att spira. Men först runt år 1750 nådde bildningsnivån i Europa sådan höjd, att tvivel på kristendomen möjlig-gjordes. Då fann ateisterna att även den var svårutrotad bland vanligt folk, och därtill försvarades den av en egen högutbildad elit.

Den politiska gudsbilden

Religionshistorikern professor Elaine Pagels, Princeton University, pekade på gudsbilders politiska betydelse i sin bok ”De Gnostiska Evangelierna”. Den kristendom som segrande bredde ut sig i Europa. Den segrade därför att den var en utmärkt politisk ideologi, en för sin tid (i Sverige) nyttigt och nödvändigt vapen för en stor kungamakt mot småkungars kaos och anarki.

Det innebar ofta halshuggningar av småkungar. Det var alltid en präst närvarande vid lagliga kristna sådana.

Stackars okristnade finska folk

Vi hade aldrig nått 1750 års bildningsnivå utan kristen-domen. Och ryssarna hade kanske kommit och tagit oss, som de tog folken vepser, chudes, permianer, merya, mari, muromians, meshchera och mordvins m.fl.

Det var finsk-ugriska folk, som inte hann kristnas och organisera motståndskraftiga samhällen under kungliga flåbusar, innan slaverna kristnades och fick sina flåbusar, tsarer av Guds nåde.

Nu är de ryssar allihop, även den som veps misstänkte Vladimir Putin (läs här under rubriken Finno-Ugric iden-tity). Vepsiska talas bara av 12.000 människor. Det ödet hade även drabbat våra finnar, om inte vi kommit och kristnat dem. Hade svearna kristnats snabbare, hade vi kommit igång tidigare med vår östliga expansion.

Länken misstänker Lenin för att ha varit mordvin. Det folket omnämns av 500-talshistorikern Jordanes. Det var mer betydande på den tiden.

Kontrafaktiskt

Vilka möjligheter till kontrafaktisk historieskrivning! Det gäller att vara först som erövrare! Se på kartan nedan! Vi svenska blötdjur, som inte försvenskade finnarna och inte rensade etniskt, hade blivit en minoritet i vårt eget land, om vi erövrat det som senare blev Moskva och gjort det till Finlands huvudstad.

Fast de var annorlunda finska folk. Begreppet ”Finska folk” är att jämföra med ”germanska folk” eller  kanske ”indoeuropeiska folk”.

Så här såg kartan ut ca år 900. De blivande ryssarna är på väg västerifrån(!), slaviska stammar. De är indoeuro-peiska folk (arier), mer besläktade med germanerna än med de romanska folken.

Kanske kan de ses som en utbrytning ur den germanska folkstammen. De bär sig i alla fall åt som preussare. Preussare är ett ord av slaviskt ursprung betecknande dem som överföll den lilla grannen Danmark år 1864. Och i Moskva firas  numera Hitlers födelsedag.

Bilder från Wikimedia

Läran

Men det är inte det som jag vill diskutera. Det är i stället den kristna läran. Den politiska gudsbilden och kunga-makten (Führermakten) av Guds nåde erövrade Europa. Är det den lära Jesus förkunnade? Vilket är egentligen förhållandet mellan den och den ideologi, som erövrade Europa och världen?

”Djävulen förde honom högt upp och lät honom i ett ögonblick se alla riken i världen och sade till honom: ‘Jag skall ge dig all denna makt och härlighet, ty den har lagts i mina händer och jag kan ge den åt vem jag vill. Om du tillber mig skall allt detta bli ditt.’ Jesus svarade: Det står skrivet: ‘Herren, din Gud, skall du tillbe, och endast honom skall du dyrka.” (Luk 4:5-8).

Djävulen ställde Guds jordiska uppenbarelse inför ett val. Sen ställde Djävulens jordiska uppenbarelser ofta kyrkan inför samma val. Den blev på grund av sitt val statsreligion i världens mest härskande länder, och fick världens härligaste tempel.

En uppenbarelse

Gud är annorlunda

Nu sägs det att Europa och särskilt Sverige håller på att avkristnas. Gudsbilden ”Himmelens Konung” överges, liksom läran om den kungliga ställföreträdare. Många söker en annorlunda Gud. Men det går segt. I stället är det företrädare för en annan religion, som ställt upp på Djävulens erbjudande.

Denne ställer samma villkor som förut: ”Halshugg din nästa!” Fast de här religionerna är inte ensamma. Nord-korea har sin socialism. Fast det vill inte Jonas Sjöstedt och Stefan Löfven kalla det. Ett bråk om vad den sanna läran är.

I Nordkorea har vi i alla fall den fulländade varelsen, som Himmelens Konung är en avbild av. Eller var det tvärt om? Att gudsbilden är politisk är i alla fall uppen-bart.

En mindre uppenbarelse

Är det någon som vet vilken lära det var Jesus förkun-nade? Det enda säkra är väl att den aldrig förkunnats de senaste 1950 åren. Eller finns det något nytt som växer fram just nu?

Är det möjligt? Kan teologin förnyas? Eller vägrar de  i tro indoktrinerade att acceptera Den Fulländade Varelsens död? Kan de tänka sig en annan gudsbild? Ateisterna kan det inte. Här finns lite att grubbla på.