Etiketter

, , ,


Kemal Atatürks sekulära dröm förrådd

Enligt Svt text-TV (2017-06-24, som åberopar CNN) har Turkiet avskaffat evolutionsläran i skolan. Bara en fjärde-del av turkarna tror på den. Hundra år av utvecklings-försök stoppas av aggressiv  religion.

Varför vi är snurriga

Men jag leker gärna med tanken på apan, som tappade svansen och då trillade ned ur trädet och slog i huvudet. Stöten fick kugghjulen därinne att börja snurra.

Då började apan tro på sötvattenshavet däruppe i himlen. Färgen på sjöarna här nere och färgen på himlen är den-samma (spegelbilder), och regnet kommer däruppifrån.

Den gemensamma förhistoriska tankevärld, som jag ser i myterna, innehåller ett Himmelshav. Det har jag skrivit om bl.a. i detta ganska korta och i detta något längre inlägg.

De högsta gudarna är himmelshavets uppenbarelser

Havet var så viktigt för kung Salomo, att han lät koppar-smeden Hiram gjuta en fem meter vid basäng i brons till templet. Det var det största kultföremålet där inne, och kallades helt enkelt havet (1 Kung 7:23). Men himmels-havet, som de främsta av de lägre gudarna framträtt ur, har de troende glömt.

Den högste himmelsguden är identisk med himmels-havet! Varför inte också glömma de andra delarna av skapelseberättelsen? Och glömmer man Gud kan man väl även glömma Kristus och den Helige Ande. Enligt läran är också de identiska med Gud (Joh 10:30). 

Forntidens empiriska naturvetenskap

Det är himlavalvet, det genomskinliga duschmunstycket däruppe, som GT kallar himmel (1 Mos 1:8). På detta välvda munstycke (sin skvättande uppenbarelse?) satte Gud upp himlaljusen, det vill säga sol, måne och stjärnor (1 Mos 1:17).

Det där är inte exempel på religiös tro. Det är tidig och primitiv vetenskap i form av feltolkade observationer!

Vetenskap är egentligen arbetet med att skapa och om-pröva teorier. Omprövning innebär att teorier antas kunna vara felaktiga. I vetenskapen är därför sannhet en hypo-tes, inte en dogm. Fast hypotesen kan vara stark, och kallas då teori.

Vem blir mest retad av detta påstående?

Egentligen är religion ett filosoferande av vetenskaplig typ. Dess sannhet är alltid en hypotes, då de yttersta sanningarna alltid är ouppnåeliga. Det är inte i religionen, utan bara inom vidskepelsen vi hittar absoluta sanningar.

Den filosofiska apan saknar päls

När ovannämnda apa även tappade pälsens hår av skräck över världens hemskheter, blev den filosofisk. Då den insåg att den vetenskapliga hypotesen var klen, formade apan om den till en myt. Sådana är till för att beskriva filosofiskt grubbel (se nedan).

Myternas hav finns kvar lite överallt. Då idén tolkas bok-stavligt blir den helt absurd. Indiens heliga skrifter klar-gör, att det handlar om ett esoteriskt hav, och övriga myter blir logiska och passar ihop med braminernas hav, om vi även ser deras hav som esoteriska.

Den korta länken ovan (och här) ger prov på esoterisk tolkning. Sådant kan räknas som religion. GT’s djup blir då NT’s pléroma, ”fullheten” i vilket allt finns. ”Kristi fullhet” blir synonymt med Guds djup.

Djupa Havet

Följande har jag skrivit förr, men för nytillkomna läsare, som inte vill följa länkarna ovan, klargör det den gamla idén om himmelshavet. Det är en viktig del av den forn-tida tankevärld, som fick GT’s skapare att sätta ordet för gud i pluralis.

Elohim (gudarna) sade: ”Vi skall göra människor som är vår avbild, lika oss” (1 Mos 1:26). Nåväl, skall det vara med flera gudar i skapelseberättelsen, så får vi väl plocka dit dem.

I begynnelsen, när Gud Fader hade gått till jobbet, släppte Gud Moder ut barnen för att leka himmel och jord.

Och jorden/materien var öde och tyst, den saknade tanke och handling. Mörker rådde över Det Stora Djupet, Den Spegelklara Källan, då barnen samlades för att leka över detta Andens Vatten.

Men där började barnen slåss med varandra så att det blixtrade. Och barnen sade: ”Vart det ljust?” I detta ljus såg barnen en spegelbild av sig själva i Sanningens Djup, i den stora Fullheten, i Kaos alla möjligheter.

Och barnen kallade spegelbilden Världen, och barnen sade: ”Hu! Så hemskt! Det där är inte vår bild, det är Det Spegelklara Djupets bild! Hur kan vi tro på en god Fader, när Världen i Hans Andes Djup ser ut så där?”

Om aftonen kom Gud Fader hem och såg vad barnen gjort. Och Gud Fader sade: ”Era små ondskefulla djävlar, vad är det för Helvete ni har skapat? Jag skall dränka er i Djupets Vatten! Alla utom Noa, som jag ser varit snäll.” Och så gjorde Han det!

Primitiv vetenskaplig forskning

Men bokstavstolkarna har för mycket hår kvar på bröstet. De tolkar havet/djupet på det gamla sättet: Vatten och syndaflod. Därför letar de efter arken på Ararats topp. Vetenskapen upphör att vara primitiv först när den klarar av att raskt falsifiera svaga hypoteser.

Som sagt, det där är inte religion, det är primitiv veten-skap. Eller vidskepelse. De begreppen är svåra att skilja åt.

I USA ordnar bergkättrarskolor resor till berget Ararat i Turkiet. Där görs också dokumentärfilmer om sökandet efter arken. Här ser vi ett gäng med hår på bröstet.

Kyrie Eleison

Den starka evolutionsläran ger oss lite hopp, särskilt om vi är rädda för reinkarnationen. Tänk att återfödas i all evighet i denna värld! En värld med sådana presidenter, miljardärer, kändisar, predikanter och arma fånar att bara tycka synd om. – Herre förbarma Dig över oss!

Må Din starkhets hand, evolutionen, utrota vissa politiska djurarter innan du åter låter mig reinkarneras! Amen.

Du politiska centrum, lycklig den som får vedergälla vad du gjort mot oss. Lycklig den som får ta dina späda idéer och krossa dem mot klippan (Ps 137:9).

Jag var nog en stor stygg varg i mitt föregående liv. Och du var en riktig åsna! Det är det du får igen nu. Så prata inte så illa om andra! Du får ingen förlåtelse, om du inte själv förlåter.

Nästa del av den gamla tankevärlden är blicken

Innan det fanns fotoner och ljusvågor, var blicken det osynliga organ, med vilket vi petade folk i ryggen och besåg dem. Den avbildades som en orm i pannan

Dess egenskaper fick förfäderna tro att den består av två delar. De kallas själ och ande i Bibeln. I Egypten beskrivs de i faraos panna som två gudar, Wadjet och Nekhbet.

De kallas också de två damerna. Kanaanéernas övergud El Elyon hade också två damer. De födde barnen Salem, Sedek, Sodom och Satan åt honom (= 1 kärlek, 2 rättfär-dighet eller vishet, 3 begär och 4 list eller logik).

Våra damer och deras barn

Våra damer, själen och anden föder också späda barn. Ja, själen har ju framfött politiska ideologier, som borde ha krossats mot klippan medan de ännu var späda. Nu blev det i stället som det blev.

Jag har skrivit om den här ”strukturen” i Genesis förut. Adam är människan, Eva är anden och Lilith (ormen) är själen. Abraham är också människan, Sara är anden och Hagar är själen. Jakob, Rakel och Lea.

Jakobs märkliga familj har jag ett inlägg om, där den här strukturen förklarar mycket. Och de många inlägg, som jag kallar plankor, handlar om Noa. Det där var den sjätte, här är den första. Läs alla sex!

Eftersom berättelserna blir logiska, och förklarar varför Noa förbannar sonsonen Kanaan för det Noas son Ham gjort, tycker jag att min hypotes är ganska stark. Det är den och inte något godtycke, som får avgöra om jag skall tolka allegoriskt eller inte.

Annonser