Etiketter

, , ,


Vi kan läsa böcker som inte längre finns!

Sanchuniathon var en lärd fenicier, som skrev om historia och religion. När är svårt att besvara, men kanske nära Mose tid och före Trojanska kriget. Ingen av hans skrifter har bevarats, men innehållet är trots det känt och läst. Han har kallats präst, men för mig verkar det osäkert. Kanske han var utbildad till det.

Filon från Byblos (ca 50 – 140 e.Kr.), var en historiker, som skrev om fenicierna. Han är mest känd för sina bearbetningar och översättningar till grekiska av nämnde Sanchuniathons verk. Inte heller något av Filons skrifter har bevarats. Ändå är han känd för dem. Innehållet läses.

Vi kan läsa brända böcker!

Porphyrius (ca 232 – 304 e.Kr.) var nyplatonsk filosof som med sin skrift ”Mot de kristna” i 15 band framförde budskapet att Kristus nog var OK, men de kristna var en förvirrad och ond sekt. Han var en inflytelserik storhet inom dåtida kultur, så trettio kristna apologeter tog upp den kastade handsken.

Orsaken till miraklet

Verket ”Mot de kristna” brändes både år 435 och år 448 på order av kejsar Theodosius II, men det hjälpte inte, då de trettio redan hade spritt sina vreda vederläggningar av Porphyros tankar över världen. I princip: ”Han berättar och säger så här, men så här är det!”

Eusebios av Caesarea, född 263, död 263, biskop 313. Kyrkofader och även fader till kyrkohistorien. Han för-fattade den första boken i ämnet, 3:e upplagan av den svenska översättningen kom 2007.

Han skrev mycket mer, t.ex. ”Praeparatio evengelica”, den enda skrift vari Sanchuniathons berättelser bevarats till-sammans med mycket annat.

Orsak till kyrkligt intresse för dessa skrifter är så kallad euhemerism. Filon eller Sanchuniathon, osäkert vem (åtminstone Filon eller kanske båda) hade samma idéer som den grekiske filosofen Euhemerus (verksam runt år 300 f.Kr.).

Vad sysslar Kim Yong-un med?

Euhemerus menade att gudarna en gång varit levande kungar som blev förgudade av dumma människor och därför dyrkades efter sin död. Snorre Sturlasson lade sig till med idén och menade att Oden skulle ha varit en sådan forntida kung.

Sådan förgudning (apoteos), skulle i så fall inte alls ha sitt ursprung från de gamla grekerna, som Wikipedia säger, utan vara mycket äldre. Ja, varför inte? Och det pågår fortfarande.

Denna ateistiska ståndpunkt riktad mot hedniska gudar föll kyrkan i smaken, och de icke kristna författare, som på detta sätt angrep hednisk gudstro, drogs fram som sanningsägare. Det kan vara svårt att avgöra, vad som kommer från Sanchuniathon och vad som kommer från Filon.

Tro utan andra gudar än kunskapen och vi själva?

Men även andra tankar kom att överleva i Eusebius och andra kyrkomäns skrifter. Följande överensstämmer med textfynd från Ugarit, så det kan vara Sanchuniathon:

Själve guden Thot betraktade drakens och ormarnas natur som gudomlig, och så gjorde även fenicierna och egyptierna, sedan Thot förklarat ormen vara det med anda och glöd bäst rustade djuret bland reptilerna.

I följd av det visar den också genom sin andas kraft en oöverträffad snabbhet, utan fötter och händer eller andra extremiteter med vilka andra djur rör sig. Den uppen-barar sin skapelse i varierade former, och så snabbt som den vill, slingrar den sig framåt.

Den är även ytterst långlivad, och till dess natur hör, att ömsa sitt gamla skinn, och därigenom inte bara åter bli ung, utan även möjliggöra ytterligare tillväxt; och när den fyllt sina år, förtär den sig själv: Av den orsaken före-kommer detta djur i tempel och i mystikens riter.

r möter vi idén om människan som en ouroboros. En själ av förstånd och kunskap, där förståndet tillväxer då det äter den kunskap dess kropp består av. Den äter sig själv. Vi dör för att födas i en kropp bättre lämpad för fortsatt andlig tillväxt.

Bilder och museer

Nedan två bilder av Ouroboros. Under dem ormgudinnan från Kreta, från Danmark och från Gotland. Den sista kan studeras i bildstenssalen på Gotlands museum. Via länken till Gute.info får ni även Bernt Enderborgs funderingar över märkliga bilder. Majstången verkar kunna vara något mycket mer än en sentida import från Tyskland, som en del vill hävda.

Den fornnordiske Jarl blev en brittisk earl

I den fornnordiska myten lägger sig Medvetandet, guden Rig mellan två människor, som föder Träl. Sedan lägger sig Rig mellan två människor, som blir föräldrar till Bonde. Nästa ”offer” för Rig är ett par som föder Jarl, ädlingen. Till slut skall vi alla bli konungar, den logiska följden hos  Sanchuniathon, uttalat hos Paulus och hos Snorre.

Är Jahvé ogudaktig?

Det där var de visst överens om, och att vi inte skall tro på gamla gudar. Den nye guden, Jahvé, var det en annan sak med. Fast vi vet inte hur Sanchuniathon tänkte.

Medvetandet? Jag tänker, alltså är jag. Jahvé. Det där namnet antyder kanske ogudaktiga filosofiska tankar.

Vad innebar det gamla judiska förbudet mot otillbörlig tillbedjan? Får man inte tro på en Gud, som är alltför lik hedendomens ofta blodtörstiga gudar? Däremot får man ha en Gud i sitt inre, och denne går att tala med. Han är på något sätt du själv. Fast du måste välja, och du kan välja fel.

Gamla ateister? OK! Men de hade ändå inte fått vara medlemmar i Humanisterna. Själ, ande, reinkarna-tion och evigt liv går inte hem där. Och Micael på Hela Pingsten hade inte heller godtagit dem. Ingen riktig guds-tro.

Lite kätteri, Leve evolutionen!

Frågan är vilka tankar Genesis författare hade? Tänk om Hela Pingsten är obiblisk? Filistéerna, det är kaananéerna. Abraham från Ur konverterade från mesopotamisk mån-dyrkare (Jos 24:2f, 14f) till den kaananéiske prästkungen Melkisedeks tro (1 Mos 14:18).

Genesis, judendomen och därmed kristendomen har ut-gått från de läror Sanchuniathon berättar om. Omformats av en mental evolution. Ibland hamnar evolutionen i en återvändsgränd. Då dör det odugliga och ett nytt skott utgår från den gamla stammen.