Etiketter

, , , , , ,


Om Ureas och Renenutet

Helgonglorian

Fem tusen år efter att vi förstört vår civilisation kommer någon arkeolog från nästa sådan att skriva om kyrkor han grävt fram, och de bilder han hittat i dem. Han berättar då bland annat om, att helgon var folk som bar en huvud-bonad, som kallades gloria.

Och han berättar också, att glorian tycksha formats till en krona av gyllene strålar. Troligen var den av kristall, guld och silver.

Han begär sedan anslag för fortsatta utgrävningar, för att hitta en sådan huvudbonad. Han antar, att helgon hade en viktig funktion i vårt samhälle, och att man måhända kan få större förståelse för hur det fungerade, om man hittar en gloria och kan studera dess symboler i detalj.

Jag tror att ureusormen i faraos panna var en motsvarig-het till våra glorior. Den visade faraos helighet och andliga makt. Arkeologerna har inte hittat något sådan smycke i Egypten – bara bilder av dem.

images-80images-79Ett par bilder av Ekhnaton och Nefertite under solguden Ras skiva, vars strålar är försedda med mer eller mindre stiliserade händer representerande solgudens andliga krafter. Under Ekhnaton med uraeusormen samt Ra och hans solskiva med vidhängande ormiska andekraft.

image.phpra

En felaktig stående tolkning

Uraeusormen i faraos panna, det andliga organ jag kallar Blicken, har enligt vardagsegyptologen (som är läsvärd) sitt egyptiska namn från ett fornegyptiskt ord, som bety-der ”hon som föder(upp)/matar” eller ger di (till barn. På engelska ”she who rear”).

uraseus-on-pharoh

Blicken, ormen som var två, ormen Wadjet och gamen Nekbet. De kallades ”de två damerna”. I andra bilder med religionsmytologiskt innehåll förekommer ormar med orm-, galt- (eller varg-) och fågelhuvuden. Det kan således vara två ormar, som hos Asasara från Kreta, och på den tydliga kopian av bildstenen från Smiss i När socken på Gotland, båda här nedanför. Vänstra bilden hämtad från När sockens hemsida. Mer om detta Gotlands fornminne finns här. Observera ormarnas olika huvuden! Och mer om ormar finns här.

ormkvinnestenenKreta004-2

Verbet ”rear” betyder i engelskan även att stegra sig. Det kan ha gett tolkningen den upprättstående. Det är en vanlig tolkning, men jag tror den är fel. 

”Andra” egyptiska ormgudinnor var också matande. Det sägs helt fel i svenska Wikipedia att Renenet eller Rene-nutet var en mindre viktig gudinna”. Hon svarade för amning, moderskap och skörd. I den rollen var hennes make krokodilguden Sobek.

220px-diosaegipcianehebkauimages-6

Renenutet, Nehebkau (ibland som här med bara ett huvud) och Sobek (bilderna från eng. Wikipedia)

Sobek var den livgivande Nilen i dess uppenbarelse som en jorden befruktande manlig gud. Det borde peka ut Renenutet som en jordgudinna, som jag tror att den bar-bröstade amman Asasara från Kreta var.

Men – med Egyptens jordgud Geb som avlande far blev Renenutet mor till den tvåhövdade kobran Nehebkau. Alltid detta tvåtal.

images-5

Jordguden Geb bar ibland ett ormhuvud. Här med sin syster Nut, himmelsgudinnan. Deras far, luftens gud Shu, skiljde dem åt genom att placera sig mellan dem. En egenskap hos himmelshavet, fuktigheten, blev den gudinna, Tefnut, som förenades i äktenskap med Shu, och födde Geb och Nut. Luft och regn finns mellan himmel och jord. Egyptens religion var uppenbart empirisk.

Om livsgnistan Ka, ett egyptiskt själsbegrepp

Egyptierna hade flera själsbegrepp. Ka (livsgnistan) och Ba (personligheten) var de vanligaste. 

Nehebkau betyder ”den som fogar samman Ka”. Fast Ka står i pluralis. Andra som skriver om detta menar att det är flera själselement det handlar om, och därtill kroppen. Har du gott om tid, googla gärna de egyptiska namnen och läs fler inlägg!

Empirisk religion

Benämn vatten och jord gudar i stället för anhopningar av elementarpartiklar! Sådana partiklar kallas matematiska abstraktioner av teoretiska fysiker. Blomvattning blir då ett utslag av religiös kult och vidskeplighet, och vi har hamnat i egyptisk religion.

Egyptiska gudar bytte identitet och kön: Det maskulina vattnet ljöt biologiskt liv i den feminina jorden. Guden Vatten skapade något biologisk levande i gudinnan Jord. En naken apa kanske eller bara en röd pelargon?

Gudinnans jord (kropp, stoftet, apan) bytte så kön. Köttet blev man och förenades med den Renenutet, som då blev livskraft (ande, femininum). Med jorden (kroppen) som avlande far framfödde mor Renenutet medvetandet, som har två huvuden, själ och ande. Människan hade skapats!

Viktigt

Skall vi säga: Renenutet sammanfogade medvetande av själ och ande? Eller skall vi säga: Nehebkau  sammanfog-ade medvetandet av själ och ande? Eller är Nehebkau medvetandet, som Renenutet sammanfogat av själ och ande?

Den tvåhövdade dyker upp i Tutankhamons dödsmask. Den har namnet Ureus, särskilt i bilder där ormen förenas med solskivan. Därmed är Renenutet identifierad som ett av namnendet för oss viktigaste i egyptisk religion.

Renenutet var inte mindre viktig, hon hade möjligen blivit lite mindre vanlig som beskrivning av något viktigt. Men hon var en av Egyptens äldsta gudomligheter.

Allt är viktigt, en utflykt till politiken

Renenutet var således en närande kraft, som gav jorden liv och gjorde den till något att hämta skörd från. Myten säger därmed att tankar, ord och handlingar är något värdefullt – skörd. Här har vi religionsfilosofins ursprung-liga motsättning till materialismen.

Det är först i yngre religion vi möter gudar, vilka inte är personifieringar av mentala storheter såsom medvetande, kärlek, intellekt, dödssynder, sanning och andra. Då hade högkulturen omskapat filosofin till politisk ideologi och vi fick gudakonungar.

Ideologierna bygger gärna hierarkier. Då vissa saker i till-varon är viktigare, sannare och riktigare än annat följer att även vi människor och våra uppgifter i samhället är det. Vi och samhället ingår ju i tillvaron. Om vi värderar det ena, så värderar vi också det andra. Och då blir de flesta av oss inte mycket värda.

Åtta personer värderar vår materialistiska värld så högt, att de blivit ägare till lika mycket pengar som den fatti-gaste halvan av Jordens befolkning. Gudakonungarna är på väg tillbaka, smorda av olja.

Renenutet bar fler namn, t.ex. Thermuthis, vilket också anges vara ett annat namn på prinsessan Bithya, Moses fostermor, hon som drog honom ur vassen. Den som googlar på de här namnen hittar mängder av sidor som berättar om dessa saker.

Det går således att tolka myterna som att gudarna, i alla fall de äldsta och deras profeter, är rejält vänstervridna. De tycks sympatisera med de fattiga och anse att till-varons alla delar är jämlika.

Allt vi ser och tänker existerar!

Buddistiska föreställningar om tankar och idéer som illu-sioner, sangsara, tror jag också är sentida. Låt mig fram-kasta hypotesen att illusioner (lögner) inte finns. Även lögnen är verklig. Tankar är lika verkliga som materia.

Kan det vara vårt förnekande av tankens och lögnens verklighet, som leder till en känd logisk paradox?

”Detta påstående är lögn!” Är påståendet verkligen lögn, så är det sant. Är det sant, så är det (påståendet att det är lögn) en lögn.

Som sann och verklig har lögnen/illusionen konsekvenser för oss. Lögnen är liksom sanningen funktionell. Det som vi mår bra av är sanning (rätt). Det som är bra för oss är sanning. Det som inte är bra för oss är lögn (fel).

”Sanningen skall göra er fria” (Joh 8:32) är ett påstående om sanningen, som rör dess funktionalitet. Påståendet utgår från antagandet om en obegränsad verklighet. I vår begränsade verklighet brukar man dö av sanningen eller åtminstone fängslas för den.

Evolutionsläran, en princip om syfte

Jag har alltid uppfattat evolutionsläran som en princip om syfte, som går långt utöver biologin. Gränserna mellan fysik, kemi, biologi och det mentala är inte tydliga. Mitt eget tvivel på artificiell intelligens kanske inte håller för min egen ständiga kritik av mig själv.

Ur fysiken kommer kemin. Finns kemi? Har sådant egen självständig existens? Vad innebär det i så fall? Ur kemin kommer biologin. Finns biologi med egen självständig exi-stens? Vad innebär det? Ur biologin kommer det mentala. Finns sådant med egen självständig existens och framför allt, vad innebär det?

Ur det lägre framväxer det högre. Det är alltid det bäst fungerande (bäst anpassade, ev. ”den starkaste”) som överlever – i fysiken, i kemin, i biologin och i det mentala. Det senare är psykologi, tänkande och kunskap.

Den psykiskt starkaste, den bäst tänkande och den bästa kunskapen överlever. Enligt evolutionsläran förs sådant vidare inom biologin, och enligt min hypotes också i fysi-ken. Bara universa med fungerande fysiska konstanter överlever! Därför är naturkonstanterna exakt vad de måste vara, för att universum skall fungera. Fysiken och kemin kan då skapa biologi och psyke.

Enligt materialismen överlever inga mentala strukturer sina upphov. Men om materien är matematiska abstrak-tioner, som bl.a. Max Tegmark hävdar, då är materien skapad eller formad av mentala strukturer. Då öppnar vi för ett teoretiserande om en rundgång, där karma blir ordet för mentala strukturer vi skapar i våra liv – en sorts minnen. Vår fysiska värld skapas av mentala strukturer, och sådana skapar vi hela tiden.

Vad händer om jag tror på Gud?

Men det blir inte buddism, om man med buddism menar en tro att allt är illusion – förutom ett obegripligt medvet-ande. Sådan buddism liknar materialismen, som kallar allt utom materien för illusion. Jag väljer i stället att tro på allt som existerande.

Det första jag tror på är mig själv, trots att jag aldrig har observerat mig någon annanstans än i mitt medvetande. Jag vill inte se mig själv som en illusion. Jag tror inte att det leder någonstans. Som sagt illusioner finns inte! Även illusionistens skicklighet är verklig.

Däremot finns det rätt och felaktigt tänkande. Sanningen är som sagt funktionell. Sanningen är det som utvecklar oss. Tänk rätt och skapa bra mentala strukturer! Det mentalt bästa överlever i Guds super-evolutionära värld.

Men om vi nu tror på gudakonungen, skapar vi då guda-konungar? Är det fel tänkt, går kanske vår värld under. Vi bör kanske tro på en annan Gud?