Etiketter

, , ,


En pipande näbbmus

Nästa del i första kapitlet av Zehrens bok beskriver den osannolika vidskepelse som härskade i antiken. De lärda filosoferna tycks ha varit en udda minoritet, kalvar med två huvuden, i en värld där politiska makthavare och den stora allmänheten styrdes av övertro.

Idag kan det inte kallas religion. Det skulle väcka löje och upprördhet bland de fromma. Och hårdföra ateister finner antagligen sådana anklagelser vara diskrediterande för dem själva. Nån måtta får det väl vara vad man anklagar Jehovas Vittnen och andra för!

I boken berättas om den romerske fätherre som, då en näbbmus pep vid en ceremoni vid utnämningen, omedel-bart avsattes tillsammans med den, som genomdrivit hans upphöjelse. Sådana ceremonier genomfördes ofta ett trettiotal gånger, då man ständigt var rädd för att ha gjort något detaljfel i ritualen.

Föreställ er, att riksdagens högtidliga öppnande måste genomföras trettio gånger, därför att deltagande präster-skaps eventuellt felaktiga fingerställningar vid någon välsignelse skulle kunna få Svea Rike att gå under! Tog biskopen ett steg för mycket eller för litet eller åt fel håll?

Slikt beteenden styrde de politiska makthavarna! Sådant trängde in i kyrkan och formade ”heliga”  traditioner. Sådana vidskepliga attityder styrde myternas tolkning. Protester förde folk till pisk- och sträckbänkar, stupstockar och fyrfat med glödgade tänger.

”Gud eller gudarna vredgas, om du kliver på gatstenarnas skarvar! Då skall vi alla brinna i avgrunden, och det är ditt fel! Oj, vad jag är helig, som har sådana djupa insikter i andliga frågor!”

Detta är en attityd! Attityden väljer vilken motivering som helst, som främjar den. Religiös eller politisk. Jämför med det som skrivs i denna ledare. Är det inte andliga frågor, så är det politiska. ”Jag är bäst! Överlägsen!”

Attityden är en ande. Det må vara en vidskeplig före-ställning, men uttrycket ”ond ande” är ofta korrekt, för att beskriva det som styr oss.

Magi eller hum, nys och glunk

Lagiskhet och ritualer är en yttring av tro på magi. Sväng trollstaven och styr Guds eller gudarnas handlande, så att det passar dig! Tillvaron (världen) skall anpassas efter dig (attityd)!

Det är en helt annan sak än religionsfilosofin. Den söker svar på frågan hur du skall styra dig själv, så att du passar in i tillvaron. Då kan det vara bra, att ha något hum om både dig själv och tillvaron.

Att det sker, då du undviker gatstenarnas skarvar eller följer någon annan absurd regel, är lögn och bedrägeri, men framför allt är det idioti!

Det blev kanske en ny definition av religion. Den är, eller skall vara, ett hum. Och ett hum skall du ha! Synonymer till hum är bland annat nys och glunk. Då stämmer det på både ateister och många präster. De har ingen religion!

Magi borde inte kallas religion. Den beteckningen borde väcka löje och upprördhet. Jag är för glunk- och nysfrihet, men trolldom är faktiskt förbjuden i Bibeln!

Inte ett främlingsfientligt ställningstagande!

Idag ser vi exempel, då felaktig klädsel kan skicka en kvinna till gropen för att stenas. Ingen detalj är för obetydlig. Och det ”heliga” budskapet blir, att man skall följa reglerna, eller ta hundra piskrapp!

Det är den här lagiskheten, som den kristna läran var ett uppror mot. Kampen kom sedan att stå mellan de jude-kristna och de hednakristna, de senare med (den äkte) Paulus i ledningen. Han var jude, så etnicitet har inget med saken att göra.

De judekristna ville bevara lagreglerna. Men det är ingen tvekan om, att Jesus var en upprorsman. Lagreglerna och riterna (t.ex. djuroffren) hade i judendomen utvecklats till vidskepelse. Absurda renhetsregler och riter medförde att man fick bära sig åt som ett svin, bara man inte åt svin. Men det är just svinerier, som myternas allegorier för-bjuder! 

Religionen blev primitiv, därför att så många människor var primitiva. Makthavare och en makthavande majoritet var primitiva. De protesterande visade sig med sina pro-tester mindre primitiva, men även i vår tid har det varit och är det de primitiva, som brukar ta makten och styra med primitivt brutala metoder.

Men en primitiv tolkning är ju något helt annat än en primitiv myt. Den primitiva tolkningen förvanskar myten. Det jag hoppas på, är att kunna revertera myten. (Rever-tera = återgå eller återföra till ursprungsform. Göra den primitiva tolkningen ogjord.)

Jag tar då religionen och dess myter i försvar. De som accepterar de primitiva tolkningarna är inte alls multi-kulturella! De är anti-kulturella! De har därtill förvrängt begreppen rasism och antirasism, så att deras fiender jublar och andra upptäcker, att med sådana vänner behövs inga fiender.

I ett land som Sverige med dess demokratiska val, får sådant konsekvenser. Väljarna blir rasande, utan att riktigt förstå sammanhangen, man bara känner att något är fel, och så blir det som det blev.

Vi har skapat våra demokratiska attityder, och de vägrar att böja sig för de ideologiska argumenten, hur de än späckas med de rätta orden. När orden är lögnaktiga, spelar det ingen roll hur fina de är. Och folket har kanske blivit mer ”kristet” på riktigt, än sin kyrka, där det fort-farande bråkas om kvinnan och Lagen.

Kvinnan skulle tiga i församlingen av hänsyn till de icke kristna judar, som man ville missionera bland! Väck inte anstöt! Men vi är ingen minoritet i vårt land! Här är det vi som tar anstöt! Vi tog anstöt av Fadimes öde. Och vi tar anstöt av att somliga präster sprider villoläror med vid-skepelse från antiken. 

Häda! Häda! Häda!

I Faderns, Sonens och den Helige Andes namn!

I Thomasevangeliet kallas Jesus hädelsernas man. Där och i NT skall vi få förlåtelse för alla våra hädelser, hur vi än hädar (Mark 3:28). Det är spåren av hans attacker på de ”heliga” traditioner, som han fann primitiva.

Det är inte mycket till spår, men de finns där. Det finns annat, som också kan vara spår av hädelser (Joh 5:39): Innebörden i det Jesuordet kan vara att GT’s texter är alltför förvrängda (feltolkade) för att kunna användas!

Det har kanske inte blivit bättre med NT.