Etiketter

, , , ,


Själ och ande igen

Urim och Tummin var namnen på två föremål som översteprästen bar på sin ämbetsdräkt (2 Mos 28:30). De sägs ha varit spådomsredskap att uttolka Guds vilja med. Därmed reduceras de till trolldomskonst och vidskepelse.

Urim och Tummin var nog i stället symboler för något religionsfilosofisk. Jäm-förelser med ormgudinnornas två lysande ormar är frestande att göra. Har de med själ och ande att göra? Vi tittar väl återigen på Kretas och Gotlands välkända bilder av forntidens gudinna.

knossos21c-2images-13

Urim betyder ljus, klarhet och uppenbarelse. Tummin betyder sanning, fullkom-lighet och rätt.

Urims betydelser är förutsättningarna för kunskap. Då är det den grubblande själen! Kunskap hanteras med logiskt tänkande.

Tummins betydelser handlar om värderingar. Då är det anden! Värderingar t.ex. insikt om moral och estetik når man inte med logiskt tänkande.

Urim och Tummin är alltså symboler för de två ben som vårt medvetande står på, själ och ande. De är samma som de två seraferna vid Guds tron. Människan är en avbild av Gud, och ormgudinnorna är bilder både av människan och den Stora Gudinnan. Seraf betyder ju lysande orm.

Urim och Tummin var inga spådomsredskap. De var symboler för intelligens och vishet, förstånd och insikt. Det är det paret, som skall leda och styra oss.

Urim och tummin omnämns i 3 Mos 8:8, 4 Mos 27:21, 5 Mos 33:8, 1 Sam 28:6, Esr 2:63 och Neh 7:65.

Om ondskan i himmelriket

Urim representerar själen, intellektet, tankevärlden och dess lysande kunskaper. I myterna beskrivs tankevärlden som Himlen. Enligt Bibeln är den hemvist för mycket:

”Ty det är inte mot varelser av kött och blod vi har att kämpa utan mot härskarna, mot makterna, mot herrarna över denna mörkrets värld, mot ondskans andekrafter i himlarymderna” (Ef 6:12).

Det är inte konstigt, att Bibeln redigeras. Den överensstämmer ju inte med kristen tro! Enligt sådan gorde Kristus ett försök till statskupp eller dylikt där-uppe: ”Han steg upp i höjden och tog fångar ” (Ef 4:8).

Den kristendom vi känner, skall inte beskrivas som vidskeplig, utan som obiblisk och hednisk. Det är nog bara Uppenbarelseboken, som överensstämmer med Persiens gamla idéer om ett hinsides paradis.

I Matteusevangeliet står det basileia tôn ouranôn, ”himlarnas rike”. Paulus var uppe i tredje himlen (2 Kor 12:2-4). Förvirringen är stor. Mer eller mindre för-virrade människor har skapat sina egna fromma föreställningar att påtvinga oss. ”Det är en monarki”, sade Eusebius. ”Du skall tro, inte begripa!”

Tankevärld måste vara den ursprungliga innebörden. Den är begriplig och gör vårt flygande där trovärdigt. Och tankevärldar finns det många av.

Urim betydde ljus, klarhet och uppenbarelse. Se på grekiska ordet för himlen, Uranus. I städerna Ur och Uruk dyrkades himmelsgudinnan Ischtar. I Egypten satt ureusormen som diadem på faraos panna.

Vi kan misstänka att vi har hittat ett morfem från forntiden. Morfem är en betydelsebärande stavelse. Ur- skulle alltså vara ett arv i många språk från ett stort istids fornspråk. Kanske. Eller skedde en kulturblandning lite senare?Morfemet exporterades och importerades åt något håll.

Urdabrunnen i den fornnordiska mytologin var fylld med lysande vatten och den var alltid spegelblank. En mytologisk beskrivning av himlen? Astrologen kan grubbla över namnet på den fornnordiska ödesgudinnan Urd. Ödet utläses i himlen enligt gamla föreställningar.

Ordet antas betyda det förflutna, men i namnet Sigurd tros det vara släkt med vard i Sigvard, och betyda väktare. Segerns väktare låter bra, men det gör även ”himlens segrare”, eller ”det segrande förståndet”.

Paulus ord i Efesierbrevet blir nu logiska. Kristus gjorde inget statskuppsförsök mot Gud. Han påstås ha angripit våra tankevärldars monster, våra sjuka idéer och betvingat dem.

Jag upprepar det jag sagt förut. Gör vi en tolkning av en gammal text, som ger oss en logisk berättelse författad av en förnuftig människa, så är den tolkningen trovärdig. Gör vi en annan tolkning av samma text, och den tolkningen ger oss något dumt och obegripligt skrivet av en idiot, så är det lika möjligt, att det är uttolkaren som är idiot.

Som jag sagt, jag är nog heretiker (populärt översatt = kättare). Jämför mina tankar med denna stora tankesmedja. Den orm, som jag beskrivit, är nog helt okänd för dem. Och som sagt, det skall vara två djur i pannan. Urim är ormen och Tummin är gamhalsen. Tutankhamon är här komplett, men stackars Kleo-patra saknar ande. Hon har bara sin giftiga blick, den du också har och som du nu lägger på henne.

tutdodsmaskcleopatra