Etiketter

, ,


Moder Jord, en gudinna som föder ande och själ, två eteriska storheter vilka i forntida myt länge beskrevs som två serafer (lysande ormar). Att ge dem di är materiens (Varandets) uppgift.

Vi tittar återigen på Asa-Sara och repeterar. Asasara är namn, titel eller förklarande beteckning: Sara bör ha betytt härskarinna. Asa kanske syftar på ormarna, själen och anden. Ordet seraf är kanske besläktat med Asa och med Shan, det senare namn på en förjudisk ormgud i Palestina.

Vi får spekulera

Väsandet, susandet i säven. Vindens sus. Luften, som ord och tankar tänktes vara skapade av. Av den susande säven, av vassen gjorde man båtar (jfr. Tore Heyerdals vassbåt Ra). De seglar över Djupet, Nilen, Havet, Floden. Aseran är gudinnan som vandrar på vattnet i kanaaneisk tro.

Hon är Varandet, som frambringar en materiell spegel-bild i Himmelsdjupet, i Kaos. Hon var kvinnan, och kaosguden var mannen i bildens gudavärld. I Egypten hette han Nun. I Israel var han Josuas fader, och Josua är den hebreiska varianten av det grekiska namnet Jesus.

Vi har nu gått fyra tusen år bakåt i tiden, och gudarna bytte då ofta kön med varandra. Bilden ovan visar Moder Jord eller Varandet (Jahvé = Jag är). Som Moder Jord har hon blivit ett med Djupet Nun, (= pleromat eller Jesus Fader). I östliga myter är hon karma. Något mer om det nedan. Vi har nu gått fyra tusen år bakåt i tiden, kanske mer.

Hur tänkte dåtidens människor,

… när de försökte skapa vetenskapsliknande hypoteser? – Luften var tankens kraft. Av eller ur luften skapades ljud. Luftens furste, den egyptiske guden Shu (en son till solguden), skapade sus, då han rörde sig i säven. För-enades han med säven? Var det därför vassen flöt så bra på vattnet? Shu är känd från Bibeln (Ef 2:2),

När man inte vet och inte begriper, kan grubblet springa iväg. Vi anar för oss egendomliga föreställningar, som lyser igenom bibeltexterna. Om de texterna är Guds ord, måste vi anta att Gud på den tiden var obildad och lika okunnig som människorna.

Onomatopoetiskt

De senare stod grubblande inför ljudet. I riterna vid det susande heliga trädet ingick den ljudhärmande, entoniga sången: ”Aaaa-aa… Sa-sa-sa…”. Och så schamanernas ljud: ”Rr-rr-ra-ra-ra…”, det som ingår i varje nära-döden-upplevelse.

Jag framförde antagandet, att ordet religion är onomato-poetiskt. Re, det vid materien bundna medvetandets ljus, skapades som en ljudhärmning av det schamanerna upplevde. Latinska ligare = binda. Moder Jord håller medvetandets ormar i sina händer. Bilderna överens-stämmer med de filosofiska förklaringarna!

Vi hamnar i en religion med rötterna i stenåldern och istiden. Vinden kan dåna och driva fram moln över stjärnor, sol och måne. Och ljudet från ovan, som sänker sig ned över jord och vatten, visar att Himlen har något med tanken och medvetandet att göra.

Orden för de himmelska fenomenen fick då beskriva de mentala fenomenen. Människan ville förstå, och försökte koppla ihop det, som antogs höra samman. Venus och Mars fick därför betydelsen kärlek och aggressiv manlig styrka. Senare fick de nutida betydelser, men i forntiden var det inte några stenplaneter som dyrkades, när vi människor ville ha del av gudakrafterna.

Den, som dyrkade luftguden Shu, var kanske sin tids ateist. Han dyrkade tankens kraft, förnuft och logik. Men utan rätt kunskap går förnuft och logik vilse. Det gör logiken fortfarande. Utan rätt kunskap är förnuftet sken-bart. Har du/vi rätt kunskap?

Var det ovanstående rimliga spekulationer?

Vi fortsätter repetera

… och tilllägga. Människan (= adam, jord, materia), som även fick heta Moses (= sonen), färdas i en vasskorg, symbolen för själen (= våra tankar, övertygelser, kun-skaper, vår tro) på vattnet (= anden).

Adam hade två hustrur. Lilith var den första. Hon var ormen i kunskapens träd, intellektet, tankens kraft. Hon födde tankar, ord, kunskaper och övertygelser.

Det självbetraktande medvetandet

Ormens namn var Shan i Palestina. Ormens namn var Chan bland Sydamerikas indianer (chimufolket, som in-gick i Inkas välde). Båda namnen dubbelskrevs. Shan-shan och Chanchan. Teori är ett gudomligt betraktande, teo + ri (= se).

Teo betyder gud. R-et blev gudanamnet Ra. Även Atum och Aton var egyptiska solgudar. Från Egypten har vi dubbleringar av gudanamnet: Ra-Atum och Aton-Ra.

I filosofin definieras intellekt som medvetandets själv-betraktelse. Myggan är medveten om dig, men inte om sig själv. Människan är medveten om sitt medvetande.

Om Intellektet som världens härskare

Idén är så gammal, att den nådde Amerika antingen med indianernas dit invandrande förfäder, eller vid kontakter över Atlanten under istiden.

Namnet Shan blev kungatiteln Shah, som förmodligen är släkt med Khan. Djingis Khan betyder storkonung. Och vad betyder kung? Morfemet ung eller ing betyder avkomma, samma som det fornegyptiska ordet moses.

Värstingen är avkomman av det värsta. Konungarna är Kons avkomma och Kon var avkomma till vår brons-ålders solgud Rig. Det var han som även hette Heimdal, och vaktade bron Bifrost i den fornnordiska mytologin. Läs sången om Rig i Eddan! Kunskap är makt! Den är intellektets avkomma.

Hur gick all den här kunskapen till spillo? När och hur försvann den? Det måste ha förekommit ett kulturellt sammanbrott, eftersom allt glömdes bort, överallt! När och hur? Kunskaperna finns dock kvar i myterna. Över-allt! I alla myter!

Jag kan inte låta bli att upprepa frågan: Hur gick det till då alla kunskaper om rätt myttolkning försvann?

Om en furstinna

Anden Eva var den andra hustrun. Hon var livets, skeen-denas och handlingarnas mor. Handlingarnas betydelse betonas i Bibeln (Abels offer) och i indisk religion. Karma betyder handling. Karma styr allt. Karma är härskarinna, en feminin khan med ett R.

Adams handlingar blir i myten hans söner. De lever vidare. Den här filosofin lär oss, att vi blir det vi gör oss till. Hur felaktiga vi än kan tycka att de gamla idéerna om verkligheten är, har de skapat ord, som förfäderna använde till att beskriva en hyfsad filosofi:

Vi blir det vi gör oss till! Som jag påpekat, de tycks ha trott på någon form av återfödelse. En fortsättning! Eddans fornnordiske Rig blev först far till Träl, sedan till Bonde, sedan till Jarl, som blev far till Kon, som Rig sedan tog på sig faderskapet till. Kon blev sedan stamfar till konungarna.

J-a ungar! Vi skall alla bli konungar, menade Paulus. ”Ni är förstås redan mätta … rika … kungar” (1 Kor 4:8). Det gemensamma flyter upp överallt i texterna, mer eller mindre varierat.

Furstinnans barn

Kain var en åkerman. Säd och all växtlighet är den växande kunskapen. Det är också de tillväxande idéerna. Kain var den tänkande Adam. Han offrade teologi till Gud, som sade: ”Fy …”. Somliga gudar skall man kanske tro på. Åtminstone Den som har rätt!

Abel var herde och jägare. Djuren är egenskaperna, som vi utför handlingar med. Abel var den Adam som utförde gärningar. Han offrade goda gärningar till Gud. De offren godtogs.

Teologen och ideologen Kain dräpte Abel, för så står det skrivet i den av Kain skrivna och tolkade Heliga Skrift: Du skall stena, bränna, dräpa, hugga ned och inte skona!

Intellektet Kain levde vidare. Han byggde en stad (läs tankebyggnader, ideologier och teologier) som han gav namn efter sin son Henok. Kain blev så småningom människan Lemek, jorden/materien med hustrurna Ada och Silla.

Ada var anden och blev mor till boskapsuppfödarnas stamfader Javal och musikernas stamfader Juval. Javal var likt Abel handlingarnas man. Intellektet Silla blev mor till Tuval Kain, stamfader till alla smeder.

Som exempel på de smeder den allegorin handlar om, kan vi nämna rakknivssmeden Ockham, en skärpt filosof. Silla är själen.

Om spökstäder

Intellektet Silla blev även mor till dottern Naama. I Jobs och Josuas böcker är Naama en stad. Tänk på tanke-byggnader! I Första Kungaboken och Andra Krönike-boken heter modern till Salomos son Rehabeam Naama.

Rehabeam kritiseras hårt av GT för att inte ha rådfrågat Gud, sitt samvete. Han gjorde ont! Han hade ju sin syster Naama, tankebyggnaden. Liksom Salomo hade Karl Marx en sådan dotter. Hon var ett spöke, om vi skall tro det kommunistiska manifestet.

Ismael var son till Hagar, ett tidigt namn på intellektet. Ismaels avkomma skulle alla ligga i fejd med varandra. TV-minne 1:a Maj: Minst sex demonstrationståg genom Göteborg. Polisen separerade dem. Annars hade frak-tionerna börjat slåss med varandra – med förrädarna!

Evolutionen frambringar märkliga djur

Charles Darwin talade ibland om evolutionsläran som sin dotter. Det här allegoriska språket är inte alls bara bibliskt. Darwin är inte den ende, som använt det i mer modern tid.

På tal om byggnader och tankens väv: Människan Lemeks son Javal, den som han hade med hustrun Ada (sina ande, som han avlade handlingar med) var inte bara bokskapsuppfödare. Han bodde i tält, i tankens väv!

Handlingarnas man behöver en tro, en övertygelse att flytta in i. Den tron får styra honom. Om tron, ideologin eller läran beskrivs som ett tält, är det ett tält som det går bra att ta med sig på vandringen genom livet.

Den fornnordiske guden Lokes namn liknar ordet logik. Namnet Loke misstänks ibland ha betydelsen spindel. I myten är Loke den påhittige och falske. Han uppfinner fiskenätet men blir själv fångad i sin skapelse.

Trots skillnaderna i uttryckssätt är myterna uppenbar-ligen besläktade ifråga om världsbilden. Vi har överallt Asa-Sara och hennes ormar som förklarande filosofi.

Filosofin beskrivs i den mytiska litteraturen av märkliga djur. Evolutionen skapar sådana även i våra tankar.

Nya söner

Adam fick Set som sin tredje son. Den egyptiskt skolade författaren till Gensis ger underjordsgudens namn till Adams son. Set var den som mördade sin bror Osiris.

Det finns anledning grubbla över valet av namnet Set på Adams son, men det har jag inte tänkt färdigt över ännu. Set får avkomma, vars namn ibland starkt liknar namnen på Kains avkomma. En ny Lemek dyker upp. Vad betyder namnen? Det finns mycket att forska om och grubbla över.

Och så kommer Noa! Noa och arken är en berättelse med ursprung från Mesopotamien. Den hoppar vi över tills vidare. Den handlar om reinkarnation och kräver ett eget inlägg.

GT är i denna del fylld av släkttavlor över långlivad av-komma. Adams och Noas efterkommande lever länge. Förmodligen finns det mycket att dra ut ur namnen. Så dyker Abraham upp. Han är också värd ett eget inlägg.

Dock kan vi påpeka, att Abraham hade två hustrur! Han hade Sara och Hagar. Sara! Just det! Hagar var Saras slavflicka och Abrahams bihustru. Hon kom från de pyramidala tankebyggnadernas land. Abraham kräver ett enormt eget inlägg med sina hustrur, anden Sara och själen Hagar.

I myten är alltså Hagar alla ideologiers och lärors moder. Hon är Lilith. Hon är intellektet och hon födde sonen Ismael, som enligt Skriften skulle bli stamfar till talrika folk. De skulle dock alltid (som i Göteborg) ligga i strid med varandra (1 Mos 16:12). Det stämmer ju!

Ismael blev en stridens man. Allegoriskt berättas det med orden, att han blev en bra bågskytt. Hans pil gick genom luften för att dräpa. Han bodde likt Lilith i öknen (1 Mos 21:20). Luftens vapen är väl de dräpande orden.

Abrahams bor hette Lot. Hans hustru förvandlades till en saltstod utanför Sodom, men han fick i stället barn med sina två döttrar. Med den äldre (äldre som Lilith) fick han sonen Moab, som blev moabiternas stamfar. Med den yngre (yngre som Eva) fick han sonen Ammon, som blev ammoniternas stamfar.

Ammon är en egyptisk gud. Tro mig! Det går att identifiera Moab som Lots själ och Ammon som hans ande. Genesis författare var egyptiskt bildad! Riktigt kunnig i egyptisk hedendom och avgudalära.

Så småningom fick Abrahams son med Sara, Isak, en hustru. Bara en! Hon hette Rebecka. Det lär betyda modertacka. Det är alltså anden. Men hon får två tvillingsöner. Vi är inte av med det där paret, trots att mytens författare varierat berättelsen lite.

Esau och Jakob är inga enäggstvillingar. Konflikterna dem emellan motsvarar den vanliga kampen mellan själ och ande. Jakob betyder ”Hålla hälen”, en hebreisk motsvarighet till det svenska ”Dra vid näsan”. Den som bedrager.

Jordbrukaren Jakob kokar soppa på odlade linser och lurar förstfödslorätten av jägaren(!) Esau. Själen och anden!

Som vanligt byts identitet. Själen Jakob blir människa, och nu får vi återigen se två hustrur. Det är Lea och Rachel. Skumögd själ och en strålande ande. Berättelsen om Jakobs familj kräver minst ett inlägg.

Jag återkommer.